Εγκύκλιος Συντονιστικής 78/2014 – Διαβίβαση ΦΕΚ 182Α

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4282/2014 «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄ 182/29-8-2014 καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης του τομέα των υδατοκαλλιεργειών όσον αφορά την παραχώρηση χρήσης θαλάσσιας και λιμναίας υδάτινης έκτασης για εγκατάσταση μονάδας υδατοκαλλιέργειας, καθώς και η διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας ίδιας μορφής, η οποία μπορεί να εγκαθίσταται σε υδάτινη ή σε χερσαία έκταση.

Στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών εφαρμόζεται εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης το οποίο αναφέρεται ως Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΕΠΑΥ) και για θέματα πολιτικής στον τομέα αυτό συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών (ΕΣΥΔ) στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με γνωμοδοτικό χαρακτήρα.

Το Ελληνικό Δημόσιο, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου μπορεί να παραχωρεί τη χρήση θαλάσσιων υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας, εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών, όπως και αντίστοιχα μπορεί να παραχωρεί τη χρήση λιμναίων υδάτινων εκτάσεων για τους ίδιους σκοπούς για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών και πάντως όχι μικρότερη των δέκα (10) ετών με όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του άνω νόμου

Η παραχώρηση χρήσης των υδάτινων αυτών εκτάσεων εγκρίνεται με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Μέσα σε τρείς (3) μήνες από την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υπογράφεται σύμβαση μίσθωσης, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του μισθωτή (περ. γ παρ.3 άρθρου 4 του άνω νόμου) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 που αφορούν τις υποχρεώσεις του μισθωτή για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, την καλή εκτέλεση αυτής, όπως και τις υποχρεώσεις του μισθωτή σε σχέση με το μίσθιο και τις εγκαταστάσεις αυτού.

Επίσης προβλέπεται και η παραχώρηση της χρήσης θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων χωρίς αντάλλαγμα εφόσον πληρούνται οι τασσόμενες προϋποθέσεις (άρθρο 5).
Στα άρθρα 7 και 8 τίθενται οι προϋποθέσεις για την αναμίσθωση της μονάδας, καθώς και για την επέκταση ή μετεγκατάσταση αυτής.

Στο άρθρο 10 τίθενται περιορισμοί ως προς τα πρόσωπα στα οποία επιτρέπεται η μίσθωση θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων, και στα άρθρα 11 και 12 προβλέπεται το ύψος του μισθώματος και η καταβολή των μισθωμάτων.

Στο άρθρο 14 προβλέπονται οι περιπτώσεις λύσης των συμβάσεων μίσθωσης και στο άρθρο 15 η εγκατάσταση του μισθωτή στο μίσθιο με τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής της υδάτινης έκτασης.
Στο άρθρο 19 προβλέπεται και η παραχώρηση από το Ελληνικό Δημόσιο δημόσιων χερσαίων εκτάσεων, οι οποίες κρίνονται κατάλληλες για την εγκατάσταση, μετεγκατάσταση και επέκταση χερσαίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας και των συνοδευτικών της εγκαταστάσεων ή των συνοδευτικών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας.

Από το άρθρο 20 μέχρι και το 28 του άνω νόμου προβλέπονται 1) η διαδικασία για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας και η διάρκεια ισχύος της, λειτουργίας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας, η διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας σε χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής, όπως και η ανανέωση-τροποποίηση και ανάκληση-αναστολή της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας 2) οι διοικητικές κυρώσεις σε περιπτώσεις αυθαίρετης κατάληψης θαλάσσιων ή λιμναίων υδάτινων εκτάσεων και 3)εξουσιοδοτικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις.
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το Νόμο 4282 ΦΕΚ Α΄182/29-8-2014.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης