Ανακοίνωση-Συντονιστικής-02-03-2021-Ανάρτηση-δασικού-χάρτη-Π.Ε-Χαλκιδικής

ΘΕΜΑ:  Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη για το σύνολο της Π.Ε Χαλκιδικής και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχόμενου του.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Με τη συνημμένη στην παρούσα υπ’αριθμ 2370/26-02-2021 ( ΑΔΑ:Ψ73ΛΟΡ1Υ-ΤΩΔ) απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων (Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής-Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων) αποφασίστηκε η ανάρτηση του δασικού χάρτη για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την ανωτέρω  απόφαση  της Διεύθυνσης Δασών Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προς υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του εν λόγω δασικού χάρτη, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει την 12η  Μαρτίου 2021  με καταληκτική ημερομηνία την 24η Ιουνίου 2021. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, με καταληκτική ημερομηνία την 14η Ιουλίου 2021.

             Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», με τη συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας με χρήση διαδικτυακής εφαρμογής. Οι αντιρρήσεις αφορούν μόνον την αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.

Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στα συνημμένα έγγραφα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας