Εγκύκλιος Συλλόγου 7/2014 – Κοινοποίηση Ν.4302/2014

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4302/2014 (ΦΕΚ 225/8-10-2014 τευχ. Α’), με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις», τον οποίο και σας κοινοποιούμε και σας εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή στο άρθρο 24.

 

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Η Γενική Γραμματέας
Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου