Ανακοίνωση

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε,

1.Από τις 10 Μαρτίου θα κληθούν οι συνταξιούχοι ,που επί χρόνια αναμένουν την απονομή της σύνταξής τους  ,να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση,ώστε να λάβουν άμεσα την προκαταβολή  της Εθνικής σύνταξής τους μαζί με τα αναδρομικά τους.Η σχετική ΚΥΑ δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναλύει τους όρους ,τους δικαιούχους,τα ποσά και τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή του νέου καθεστώτος.

2.Οτι τον τρόπο εφαρμογής των αυξημένων συντελεστών αναπλήρωσης του Ν.4670/2020 για όσους συνταξιοδοτήθηκαν με τις διατάξεις προ του Ν.4387/2016 (πριν τη 13.5.2016) προβλέπει μεταξύ άλλων Υπουργική Απόφαση ,που αντικαθιστά την παλαιότερη απόφαση του επανυπολογισμού των συντάξεων,η οποία ακυρώθηκε.

Η Νέα Υπουργική Απόφαση αφορά σε κύριες συντάξεις ,οι οποίες έχουν ήδη επανυπολογιστεί  είτε εκκρεμεί ο επανυπολογισμός τους.

Τα βασικά σημεία της απόφασης αφορούν στον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης,βάσει των νέων βελτιωμένων συντελεστών αναπλήρωσης του Ν.4670/2020 για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης.

Οι βελτιωμένοι συντελεστές αναπλήρωσης εφαρμόζονται άμεσα,χωρίς επανάληψη του πρώτου επανυπολογισμού και της αναπροσαρμογής.

Αν το καθαρό προ φόρου ποσό που ελάμβανε ο συνταξιούχος προ της 30.9,2019 είναι μεγαλύτερο από το ποσό  που προκύπτει με τους αυξημένους συντελεστές αναπλήρωσης,τότε εξακολουθεί να καταβάλλεται το υψηλότερο ποσό.

Στην περίπτωση που λόγω των αυξημένων συντελεστών αναπλήρωσης προκύπτει αυξημένο ποσό στον δικαιούχο σε σχέση με ό,τι  ελάμβανε προ της 30ής Σεπτεμβρίου 2019 ,τότε το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της τυχόν πρόσθετης διαφοράς που προκύπτει για την περίοδο από την 1η  Οκτωβρίου 2019 έως την 31η  Δεκεμβρίου 2020 και σταδιακά ισόποσα κατ’ έτος έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Με τον  τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι κάθε συνταξιούχος προ του 2016 θα λαμβάνει τουλάχιστον όσα ελάμβανε,εάν όχι περισσότερα.

Τέλος τυχόν αναδρομικά ποσά που θα προκύψουν αυτά θα αποδοθούν εφάπαξ.         

                                                           ΤΟ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ