Ανακοίνωση Συντονιστικής 11-03-2021 Τροποποίηση Ανάρτησης Δασικού χάρτη – Π.Ε Χαλκιδικής

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση ανάρτησης του Δασικού Χάρτη για το σύνολο της Π.Ε Χαλκιδικής και εκ νέου ανάρτηση καθώς πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Με τη συνημμένη στην παρούσα υπ’αριθμ 2834/09-03-2021 ( ΑΔΑ:68ΓΙΟΡ1Υ-Ι3Π) απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων (Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής-Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων) αποφασίστηκε η τροποποίηση απόφασης ανάρτησης του δασικού χάρτη για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, λόγω διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων του δασικού χάρτη και η εκ νέου ανάρτησή του καθώς και η πρόσκληση για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθμ 2370/26-2-2021 (ΑΔΑ Ψ73ΛΟΡ1Υ-ΤΩΔ) απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων (Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής-Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας