Εγκύκλιος Συλλόγου 6/2014 – Διαβίβαση ΠΟΛ1216/2014

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω την ΠΟΛ 1216/1-10-2014 της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης της περιπτ. β του άρθρου 23 του Ν.4172/2013, κατά την οποία για την έκπτωση επιχειρηματικής δαπάνης για την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών αξίας άνω των 500,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) απαιτείται η ολική ή η μερική εξόφληση να γίνεται με χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

 

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Η Γενική Γραμματέας
Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου