Ανακοίνωση Συντονιστικής 23-3-2021 – Στατιστικοί πίνακες συμβολαιογραφικών πράξεων 2020

ΘΕΜΑ: Αποστολή στατιστικού πίνακα συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2020

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,​

Σας υπενθυμίζουμε, ότι μέχρι την 30η Μαρτίου 2021, θα πρέπει να αποστείλετε ταχυδρομικά τον στατιστικό πίνακα συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2020 στη Γενική Διεύθυνση Στατιστικών Ερευνών, Διεύθυνση Κοινωνικών Στατιστικών, Τμήμα Στατιστικών Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης (Πειραιώς 46 και Επονιτών, Τ.Κ. 18510 Πειραιάς, τηλ. 213-13.52.135), ή εναλλακτικά, στη διεύθυνση c.spanoudaki@statistics.gr με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Όσοι συνάδελφοι αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το στατιστικό πίνακα δενυποχρεούνται να τον αποστείλουν και σε έντυπη μορφή.

Επειδή ο στατιστικός πίνακας έτους 2020 έχει επικαιροποιηθεί ως προς τα σύμφωνα συμβίωσης και τις λύσεις αυτών, τις συναινετικές λύσεις γάμου και τις αναγνωρίσεις τέκνων, παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε αποκλειστικά τον αναθεωρημένο στατιστικό πίνακα συμβολαιογραφικών πράξεων, και να συμπληρώσετε όλες τις στήλες, σύμφωνα με τις διακρίσεις και τις κατηγορίες, που αναφέρονται στο έντυπο. Ο πίνακας αυτός σας αποστέλλεται συνημμένα προς διευκόλυνσή σας. 

Επισημαίνεται, ότι η υποβολή του ετήσιου στατιστικού πίνακα και η παροχή στοιχείων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τωνάρθρων 15 Ν. 2830/2000 και 11 παρ. 2α Ν. 3832/2010 όπως ισχύει, και η παράβαση της υποχρέωσης αυτής επισύρει διοικητικές κυρώσεις κατ’ άρθρ. 9 Ν. 3832/2010. Τα στοιχεία που θα δοθούν, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και μετά την επεξεργασία τους δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (http://www.statistics.gr). 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος​ Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας​   Θεόδωρος Χαλκίδης