Ανακοίνωση Συντονιστικής 29-03-2021- Ανάρτηση δασικού χάρτη Π.Ε Φθιώτιδας

ΘΕΜΑ:  Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

           Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση, απόφαση υπ’αριθμ. 33552/19.02.2021 (ΑΔΑ: ΨΔΤΛΟΡ10-ΜΩΠ)  της Διεύθυνσης Δασών Φθιώτιδας, αποφασίστηκε η ανάρτηση του δασικού χάρτη για την  Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας.

        Σύμφωνα με την ανωτέρω  απόφαση  της Διεύθυνσης Δασών Φθιώτιδας καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προς υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του εν λόγω δασικού χάρτη, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει την 5η  Μαρτίου 2021  με καταληκτική ημερομηνία την 17η Ιουνίου 2021. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται με καταληκτική ημερομηνία την 7η Ιουλίου 2021.

       Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης , εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.

Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στο συνημμένο έγγραφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας