Ανακοίνωση-Συλλόγου-29-3-2021-Ν4787 2021 Παράταση Ταυτότητας Κτιρίου

ΘΕΜΑ: «N.4787/2021 (A΄44) Παράταση ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρ. 83 Ν. 4495/2017»

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄44 ο Ν.4787/2021 με τίτλο «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου – Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις.».

Σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου δεκάτου ογδόου (Μέρος Ε’ – Λοιπές Διατάξεις) του ανωτέρω νόμου, ορίζεται ότι «5. Ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) με ημερομηνία αυτοψίας από 1η.1.2021 έως και 31η.1.2021 παρατείνεται έως και την 30ή.6.2021, με δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης και μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021, χωρίς υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων ταυτότητας κτηρίου/διηρημένης ιδιοκτησίας».

Μετά την ανωτέρω ρύθμιση οι βεβαιώσεις της παρ.1 του άρ.83 Ν.4495/2017 με ημερομηνία αυτοψίας από 01.01.2021 έως 31.01.2021 ισχύουν μέχρι και 30.06.2021 έστω κι αν η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4495/2017 γίνονται μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021 και δεν απαιτείται Πιστοποιητικό Ηλεκτρονικής Ταυτότητας κτιρίου/διηρημένης ιδιοκτησίας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης