Εγκύκλιος-Συντονιστικής-14-2021-ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ_ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ: «Ερμηνευτική διάταξη για κληρονόμους που ενηλικιώνονται»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι με το άρ.35 Ν.4786/2021 (Α΄43) με τίτλο «Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης», εισάγεται ερμηνευτική διάταξη για κληρονόμους που ενηλικιώνονται.

Ειδικότερα το άρ.35 Ν.4786/2021 έχει ως εξής:

Άρθρο 35

Ερμηνευτική διάταξη για κληρονόμους που ενηλικιώνονται

Κατά την αληθή έννοια του άρθρου 1912 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α΄ 164), ο κληρονόμος που ενηλικιώνεται δικαιούται εντός της ετήσιας προθεσμίας του άρθρου 1912 ΑΚ να αποποιηθεί την κληρονομία.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας