Ανακοίνωση-Συλλόγου-5-4-2021- Νέα ΚΥΑ

ΘΕΜΑ: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β’ 1308/3-4-2021) η υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651/3-4-2021 κοινή απόφαση των συναρμοδίων Υπουργών, με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00».

Με το άρθρ. 1 της Κ.Υ.Α., προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης (αυξημένου κινδύνου και  πολύ αυξημένου κινδύνου).

Τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης ορίζονται στην παρ. 1Β του άρθρ. 1 της ΚΥΑ και αποτυπώνονται σε σχετικό Πίνακα σ’ αυτήν. Σύμφωνα με το άρθρο 14 της νέας ΚΥΑ, το σημείο 4 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1 (δικαστήρια, εισαγγελίες, υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία) τίθεται σε ισχύ από την Τρίτη, 6 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 και μέχρι τότε διατηρείται σε ισχύ το αντίστοιχο σημείο 4 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1 της ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.18877/26-3-2021 (Β΄1194).

Ειδικά για τις περιοχές που βρίσκονται σε επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (λ.χ. Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακές Ενότητες των περιφερειών Στερεάς Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου κ.ά.), επιγραμματικά και σε σχέση με τα συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος ζητήματα, προβλέπονται τα εξής:

1) Αναστολή όλων των συναθροίσεων και των δημόσιων ή κοινωνικών εκδηλώσεων ανεξαρτήτως χώρου, με την επιφύλαξη των δημόσιων, υπαίθριων συναθροίσεων του άρθρ. 11 του Συντάγματος και του Ν. 4703/2020 (Α’ 131).

2) Η λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών γίνεται με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου, με την εξυπηρέτηση του κοινού να γίνεται μόνον σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

3) Η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων γίνεται με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου. Προβλέπεται υποχρεωτική προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό. Επίσης, προβλέπεται υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, ανεξαρτήτως εάν αφορά ευάλωτη / αυξημένου κινδύνου ομάδα. Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μόνον σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού, εξαιρουμένων των Τραπεζών και των περιπτώσεων, στις οποίες δεν δύναται να προγραμματισθεί ραντεβού (επιχειρήσεις ταχυμεταφορών, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.). Οι συναντήσεις εργασίας θα διενεργούνται με τήρηση της ελάχιστης απόστασης του 1,5 μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

4) Ως προς τη λειτουργία των δικαστηρίων, και ειδικότερα των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, αναστέλλονται προσωρινά οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων . Ενδεικτικά: οι δίκες της τακτικής διαδικασίας α’ βαθμού, οι οποίες εκδικάζονται σύμφωνα με τον ν. 4335/2015 (Α’ 87), οι δίκες ενδίκων μέσων ενώπιον Εφετείων που αφορούν εργατικές διαφορές, ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας και διατροφές από το νόμο, οι δίκες ανακοπών κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο, οι δίκες εργατικών διαφορών, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο, οι δίκες διατροφών από το νόμο, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο, οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εργατικές διαφορές, ανακοπές κα αιτήσεις αναστολής της εκτελεστικής διαδικασίας και διατροφές από το νόμο, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο, οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας α΄βαθμού, οι δίκες α΄βαθμού που αφορούν ειδικούς νόμους οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασίας της εκουσίας δικαιοδοσίας, οι δίκες α΄βαθμού του ν. 3869/2010 και του αρ. 1 του ν. 4745/2020, στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες . Ειδικώς και κατ’ εξαίρεση στις δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας που έχουν ως αντικείμενο τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση, την κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας και στις δίκες των άρθ. 68 επ. του ν. 4307/2014 δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.

5) Δεν περιλαμβάνεται στη νέα υπουργική απόφαση (όπως περιλαμβανόταν στις προηγούμενες ΚΥΑ) διάταξη σχετικά με την αναστολή των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των πολιτικών δικαστηρίων και για την παραγραφή των συναφών αξιώσεων. (Βλ. σχετικά με τις προθεσμίες και τις διατάξεις του άρθρου 83 ν. 4790/2021) .

6) Οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας πλειστηριασμών, διενεργούνται υπό τους όρους και περιορισμούς των άρθρων 83 και 86 του ν. 4790/2021, όπως ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 15/02-04-2021 εγκύκλιο της ΣΕΣΣΕ, η οποία πρόκειται να συμπληρωθεί με νεότερη εγκύκλιο.

7) Ως προς τη λειτουργία των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, επιτρέπονται οι συναλλαγές. Ο έλεγχος των αρχείων διενεργείται κατόπιν ραντεβού, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται σε απόφαση του Προϊσταμένου του καθ’ ύλην αρμόδιου υποθηκοφυλακείου, κτηματολογικού γραφείου ή υποκαταστήματος του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης και Ρόδου, που τοιχοκολλάται στην είσοδο της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της, εφόσον διαθέτει. Στην απόφαση αυτή ορίζονται και όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη λειτουργία της υπηρεσίας, ο μηχανισμός ελέγχου, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού εντός της υπηρεσίας, η τηρητέα διαδικασία για τον αερισμό των κοινοχρήστων χώρων της, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για την ασφαλή λειτουργία της, που τηρούνται υπ’ ευθύνη του Προϊσταμένου, ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                  Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία: