Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Γ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4
10678  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 210 3303565
e-mail: pasysysy@gmail.com

Αθήνα   8 Απριλίου 2021

Αγαπητοί συνάδελφοι ,

Σας γνωρίζουμε ότι με την παρακάτω Υπουργική Απόφαση
αναπροσαρμόζονται και επανυπολογίζονται όλες οι κύριες συντάξεις που χορηγήθηκαν με προγενέστερες του ν.4387/2016 διατάξεις .
Αριθμ.Φ.11321/οικ. 10772/382/9.3.2021
(ΦΕΚ Β’ 1082/22.03.2021)
Νέα αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων – προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 1   Πεδίο Εφαρμογής   Κάθε καταβαλλόμενη ή καταβλητέα την 30.09.2019 κύρια σύνταξη που χορηγεί ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), πλην των συντάξεων του πρώην ΟΓΑ, η οποία χορηγήθηκε ή θα χορηγηθεί με προγενέστερες του ν. 4387/2016 διατάξεις, αναπροσαρμόζεται από την 01.10.2019 βάσει των άρθρων 14 και 33 του ν. 4387/2016. Η αναπροσαρμογή των συντάξεων γίνεται με τους κανόνες των άρθρων 7, 8, 12, 13, 27, 28, 30 και της παρ. 5 του άρθρου 36Α του ν. 4387/2016 και τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα.

Άρθρο 2  Κανόνες Αναπροσαρμογής  1. Η σύνταξη των ανωτέρω προσώπων μετά την αναπροσαρμογή αποτελείται από εθνικό και ανταποδοτικό μέρος και τυχόν προσωπική διαφορά.   2. Η Εθνική Σύνταξη υπολογίζεται με βάση τα άρθρα 7 και 27 του ν. 4387/2016.   3. Η Ανταποδοτική Σύνταξη υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές του άρθρου 3, τα κατ` έτος ποσοστά αναπλήρωσης του άρθρου 4 και το χρόνο ασφάλισης του άρθρου 5, όπως αυτά προκύπτουν από την διαδικασία του άρθρου 7 της παρούσας.   4. Το από 01.10.2019 καταβλητέο ποσό προκύπτει με βάση τους κανόνες του άρθρου 6.

Αρθρο 3

Συντάξιμες Αποδοχές
… 4. Για τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του πρώην ΕΤΑΑ ως συντάξιμος μισθός ορίζεται το ποσό της ανώτατης προβλεπόμενης κύριας σύνταξης για 40 έτη ασφάλισης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31.05.2016, δηλαδή το ποσό των 1.232,09 €. 

Αρθρο 4

Ποσοστά Αναπλήρωσης   1. Για το διάστημα από 13.05.2016 έως 30.09.2019, επί των συντάξιμων αποδοχών του άρθρου 3 εφαρμόζονται τα κλιμακωτά ποσοστά αναπλήρωσης του Πίνακα 1 της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 ανάλογα με τα έτη ασφάλισης.   2. Για το διάστημα από 01.10.2019 και έπειτα, επί των συντάξιμων αποδοχών του άρθρου 3 εφαρμόζονται τα κλιμακωτά ποσοστά αναπλήρωσης του Πίνακα 2 της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 και της παρ. 5 του άρθρου 36α του ν. 4387/2016 ανάλογα με τα έτη ασφάλισης.
3. Σε περίπτωση συνταξιούχων κατά την 12.05.2016 που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 94 και κατέβαλλαν υπό την ισχύ του προϊσχύοντος του ν. 4387/2016 νομοθετικού καθεστώτος εισφορές ανώτερες από τις προβλεπόμενες στο κοινό καθεστώς του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης από 01.10.2019 λαμβάνεται υπόψη η επιπλέον εισφορά, για το διάστημα που αυτή καταβαλλόταν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 και στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 94 του ν. 4387/2016.
……..

Αρθρο 7
…….
4. Με τις προβλεπόμενες στο άρθρο αυτό διαδικασίες, αναπροσαρμόζονται και επανυπολογίζονται όλες οι κύριες συντάξεις που χορηγήθηκαν με προγενέστερες του ν. 4387/2016 διατάξεις, και τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται καταχωρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων.   5. Τα αναδρομικά ποσά που προκύπτουν από τη νέα αναπροσαρμογή για το χρονικό διάστημα από 01.10.2019 έως και τη δημοσίευση της απόφασης αυτής χορηγούνται εφάπαξ.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

           Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η  ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση