Ανακοίνωση Συλλόγου 14-4-2021 – Διαδικασία διασφάλισης οφειλών για χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και Βεβαίωσης Οφειλής (ΒΟ) για μεταβίβαση ακίνητου

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία διασφάλισης των οφειλών για τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) και Βεβαίωσης Οφειλής (ΒΟ) για την μεταβίβαση ακίνητου ή την σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 133068/14.04.2021 Εγκύκλιο 23/2021 του e-ΕΦΚΑ, με τίτλο «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 39-41 του Ν.4756/2020 (ΦΕΚ Α΄ 235) σχετικά με τη διαδικασία διασφάλισης των οφειλών για τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) και Βεβαίωσης Οφειλής (ΒΟ)για την μεταβίβαση ακίνητου ή την σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού».

Με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο αναφέρονται οι διατάξεις, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες βάσει των οποίων χορηγείται το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) ή η Βεβαίωση Οφειλής (ΒΟ) για τη μεταβίβαση ακινήτου ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού, καθώς και οι ενέργειες διασφάλισης οφειλών.

Με τιμή

   Ο Πρόεδρος                                          Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                      Θεόδωρος Χαλκίδης