Έναρξη Ανάρτησης προσωρινών Πινάκων και Διαγράμματων