Ανακοίνωση Συλλόγου 12-5-2021 – Πρόσκληση συμμετοχής στη 2η έκτακτη κλήρωση του Μητρώου Εκτελεστών Διαθηκών κ.λπ. (ΜΟΝΟ για Ν. Αττικής)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε έκτακτη κλήρωση εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών κ.λπ. (άρθρ. 16 Ν. 4182/2013) – ΜΟΝΟ για Ν. Αττικής

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας στέλνουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 50185 ΕΞ 2021/23-4-2021 ανακοίνωση της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών, με την οποία γίνεται πρόκληση για την κατάθεση αιτήσεων μέχρι 4-6-2021 (ημέρα Παρασκευή) για συμμετοχή στη 2η έκτακτη δημόσια κλήρωση, που θα διενεργηθεί στις 30 Ιουνίου 2021 (ημέρα Τετάρτη, ώρα 14:00) ανάμεσα στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών κ.λπ. του άρθρ. 16 Ν. 4182/2013, οι οποίοι έχουν την κατοικία ή την επαγγελματική τους έδρα στο Νομό Αττικής.

Η  αίτηση  εγγραφής  με  τα  σχετικά  δικαιολογητικά, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr – Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας & Εθνικών Κληροδοτημάτων (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) – Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών/Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων & εγγράφων), με χρήση των κωδικών πρόσβασης στο TAXISnet.

Ο προσωρινός πίνακας των νέων εγγεγραμμένων θα αναρτηθεί έως τις 4-9-2020 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr) – Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών/Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών. Για ενστάσεις, ανάρτηση οριστικού πίνακα συμμετεχόντων στην κλήρωση, κ.λπ., παρακαλούμε να ανατρέξετε στο συγκοινοποιούμενο έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών.

Με τιμή

      Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                     Θεόδωρος Χαλκίδης