Εγκύκλιος Συντονιστικής 33/2021 – Συναινετικό διαζύγιο (Ν. 4800/2021 – ΦΕΚ 81 Α)

ΘΕΜΑ: «Συναινετικό διαζύγιο με έγγραφη συμφωνία ή κοινή ψηφιακή δήλωση των συζύγων (άρθρ. 4 Ν. 4800/2021 – ΦΕΚ 81 Α/21-5-2021)»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 81/21-5-2021 τευχ. Α’) ο Ν. 4800/2021, με τίτλο «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις».

Με τον νόμο αυτό αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις δέκα τριών (13) άρθρων του Αστικού Κώδικα, μεταξύ των οποίων και οι διατάξεις του άρθρου 1441 περί συναινετικού διαζυγίου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4800/2021, δίνεται εφεξής η δυνατότητα α) λύσης του γάμου με έγγραφη συμφωνία ή κοινή ψηφιακή δήλωση των συζύγων και β) άμεσης ενημέρωσης του ληξιαρχείου με την καταχώριση/ανάρτηση της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης μέσω της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής (πλατφόρμας), η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 4800/2021 αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης αυτού (21-5-2021), εκτός της διαδικασίας συναινετικής λύσης του γάμου με ηλεκτρονικά μέσα, η οποία θα αρχίσει μετά τη δημοσίευση της σχετικής Κοινής Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως αναφέρεται ειδικά στο άρθρο 20 (εξουσιοδοτική διάταξη) του νόμου αυτού. Αναμένεται η άμεση έκδοση της απόφασης αυτής, με την οποία θα παρέχονται οδηγίες για τη διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου με ηλεκτρονικά μέσα, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της νέας διάταξης.

Επίσης, στο άρθρο 8 του Ν. 4800/2021, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 1514 ΑΚ, ορίζεται ότι, κατά παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, «οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον ένα από αυτούς και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, τον γονέα με τον οποίο θα διαμένει, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. Το ανωτέρω έγγραφο ισχύει τουλάχιστον για δύο (2) έτη και παρατείνεται αυτοδικαίως, εκτός αν κάποιος από τους γονείς δηλώσει εγγράφως στον άλλο γονέα πριν τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου ότι δεν επιθυμεί την παράταση του».

Αποστέλλονται συνημμένα, προς πληρέστερη ενημέρωση Σας, το υπ’ αριθμ. 81 Α/21-5 -2021 ΦΕΚ, καθώς και τα άρθρα 1441 και 1514 ΑΚ όπως έχουν πλέον διαμορφωθεί (με επισήμανση της τροποποίησης αυτών σε έντονη γραφή), σας γνωστοποιούμε δε, ότι θα διεξαχθεί άμεσα ενημερωτικό σεμινάριο με εισηγήτρια την κα Λένα Κοντογεώργου, συμβολαιογράφο Αθηνών, Αντιπρόεδρο του ΣΣΕΑΠΑΔ, ενόψει της έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης και της έναρξης λειτουργίας της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Με τιμή

Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας