Ανακοίνωση 24-5-2021 – ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΣΕΑΠΑΔ Οδηγίες (Δικαίωμα ψήφου με συστημένο φάκελο)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΣ 30ης & 31ης ΜΑΙΟΥ 2021
ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ  ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 36/1999 & του Ν. 2830/2000) 

Υπενθύμιση

Δικαίωμα ψήφου με συστημένο φάκελο

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε, ότι κατά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της 30ης & 31ης Μαΐου 2021 προς ανάδειξη Προέδρου και  Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 36/1999 και του Ν. 2830/2000 ως ισχύει, είναι υποχρεωτική η αυτοπρόσωπη προσέλευση στις αρχαιρεσίες των μελών του Συλλόγου.

Τόπος διενέργειας των αρχαιρεσιών είναι η έδρα του Συλλόγου, οδός Γ. Γενναδίου αριθμ. 4, Αθήνα, όπου και το Κατάστημα ψηφοφορίας. Κατ’ εξαίρεση  σε εκείνους που δεν προσέρχονται στις αρχαιρεσίες λόγω αποδεικνυόμενου σοβαρού κωλύματος ή κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των εκατό (100) χιλιομέτρων από το κατάστημα ψηφοφορίας ή δεν επικοινωνούν χερσαία με αυτό, πλην των συμβολαιογράφων της νήσου Σαλαμίνας, παρέχεται η δυνατότητα να ψηφίσουν με συστημένο φάκελο (άρθρ. 6 παρ. 5 και 6 του Π.Δ. 36/1999).

Ειδικότερα, εκλογείς που κατοικούν σε απόσταση μικρότερη των 100 χλμ. από το κατάστημα ψηφοφορίας ή στη νήσο Σαλαμίνα και δεν μπορούν να προσέλθουν στις αρχαιρεσίες λόγω αποδεικνυόμενου σοβαρού κωλύματος (π.χ. COVID, ασθένειας, εγχειρήσεως, απουσίας στο εξωτερικό κ.λπ.), στους οποίους δεν αποστέλλεται έντυπο εκλογικό υλικό, διότι σύμφωνα με το νόμο θα έπρεπε αυτοπροσώπως να προσέλθουν στις εκλογές, δύνανται έγκαιρα να ζητήσουν και να προμηθευθούν αυτό από τα γραφεία του Συλλόγου και να ψηφίσουν με συστημένο φάκελο, εσωκλείοντας και το σχετικό αποδεικτικό του κωλύματος (βεβαίωση COVID, ιατρική βεβαίωση, φωτοτυπία εισιτηρίου κ.λπ.), σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία:

Διαδικασία ψηφοφορίας με συστημένο φάκελο

Οι εκλογείς που ψηφίζουν με συστημένο φάκελο, αφού τοποθετήσουν τα ψηφοδέλτια, τα οποία επιλέξουν, στους αντίστοιχους φακέλους με τις ενδείξεις «ΠΡΟΕΔΡΟΣ» και «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» και τους κλείσουν, τους τοποθετούν σε άλλο μεγαλύτερο αδιαφανή φάκελο, στον οποίο αναγράφουν τα πλήρη στοιχεία τους (δηλ. το ονοματεπώνυμο, την πλήρη διεύθυνση και την έδρα του αποστολέα) και τον σφραγίζουν με την υπηρεσιακή τους σφραγίδα. Ο φάκελος αυτός φέρει προτυπωμένες τις ενδείξεις: ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ Προς το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών–Πειραιώς–Αιγαίου και Δωδεκανήσου, Γ. Γενναδίου 4 – Τ.Κ. 10678 – Αθήνα. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ.

Οι φάκελοι αυτοί πρέπει να φτάσουν στο Σύλλογο το αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα των αρχαιρεσιών (Δευτέρα 31 Μαΐου 2021).

Συστημένες επιστολές που θα παραλαμβάνονται μετά το τέλος της ψηφοφορίας, δεν θα αποσφραγίζονται και θα επιστρέφονται στους αποστολείς.

Οι εκλογείς που ψηφίζουν με συστημένο φάκελο μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία SPEEDEX COURIER (τηλ. 210-9402908), με χρέωση του Συλλόγου.

Επισημαίνεται, ότι ο εκλογέας είτε ψηφίζει αυτοπροσώπως είτε με συστημένο φάκελο, δεν πρέπει να διαγράψει από το ψηφοδέλτιο το όνομα ενός ή περισσοτέρων συμβούλων και να προσθέσει στη θέση τους ονόματα άλλων υποψηφίων ή να βάλει δύο ψηφοδέλτια μέσα στον ίδιο φάκελο. Τέτοια ενέργεια συνεπάγεται την ακυρότητα του ψηφοδελτίου.  Άκυρο είναι επίσης και το ψηφοδέλτιο που αναγράφει ονόματα μη ανακηρυχθέντων υποψηφίων ή που φέρει διακριτικά σημεία (άρθρ. 8 παρ. 1 του Π.Δ. 36/1999)

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας