Συμπληρωματική Εγκύκλιος Συντονιστικής επί της Εγκ. 33/2021 – Συναινετικό διαζύγιο (Ν. 4830-2021)

ΘΕΜΑ: «Άθικτος ο ρόλος του συμβολαιογράφου στη διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 4 Ν. 4800/2021 (Α’ 81)»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Επ’ αφορμή ερωτημάτων συναδέλφων και σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 33/24-5-2021 Εγκυκλίου της ΣΕΣΣΕ, διευκρινίζεται ότι παραμένει άθικτος ο ρόλος του συμβολαιογράφου στην διαδικασία λύσης του γάμου, σύμφωνα με το άρθρο 1441 παρ. 1 και 2 ΑΚ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 Ν. 4800/2021 (Α’ 81).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 1441 ΑΚ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 Ν. 4800/2021 (Α’ 81), ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη, με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Η δε λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει κατατεθεί η σύσταση του γάμου, ή με ενημέρωση του ληξιαρχείου της συμβολαιογραφικής πράξης με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι σύμφωνα με το άρθρο 20 Ν. 4800/2021, αναμένεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την οποία θα ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στην υλοποίηση των διαδικασιών του άρθρου 4 του αυτού νόμου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας