Ανακοίνωση 25-5-2021 – Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιών κ.λπ. – Απόφαση Α.1113/2021 (ΦΕΚ 2145 Β)»

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών & γονικών παροχών – Απόφαση Α.1113/2021 (ΦΕΚ 2145 Β)»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2145/24-5-2021 (τευχ. Β’) η απόφαση Α.1113/24-5-2021, με την οποία παρατείνεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντός των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2021.

Πιο συγκεκριμένα:

α) Παρατείνεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, η οποία έληγε ή λήγει εντός των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2021, καθώς και των δηλώσεων, των οποίων μέσα στους μήνες αυτούς, έληγε ή λήγει η τρίμηνη προθεσμία για υποβολή αίτησης παράτασης, ανεξάρτητα αν έχει υποβληθεί αυτή.

β) Για όσες περιπτώσεις η αρχική (εξάμηνη ή ετήσια) προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, έληγε ή λήγει από την 1η Απριλίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2021, αφετηρία της τρίμηνης προθεσμίας για υποβολή αίτησης παράτασης αποτελεί η νόμιμη λήξη της εξάμηνης ή ετήσιας προθεσμίας, κατά περίπτωση.

Με τιμή

        Πρόεδρος                                        Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                  Θεόδωρος Χαλκίδης