Ανακοίνωση Συντονιστικής 3-6-2021- Εξάμηνη παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων για το σύνολο των δασικών χαρτών που η ανάρτηση τους υλοποιείται εντός του 2021 σύμφωνα με τον ν.40812021.

ΘΕΜΑ:  Εξάμηνη παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων για το σύνολο των δασικών χαρτών που η ανάρτηση τους υλοποιείται εντός του 2021 σύμφωνα με τον ν.4081/2021 (ΦΕΚ A 83 – 24.05.2021).

   Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

           Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.4801/2021(ΦΕΚ A 83 – 24.05.2021), η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010, ως ισχύει, για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχόμενου των δασικών χαρτών που η ανάρτησή τους υλοποιείται εντός του 2021, παρατείνεται, από τη λήξη της, για έξι (6) μήνες. Η ως άνω παράταση επεκτείνεται για είκοσι (20) επιπλέον ημέρες για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή.

.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας