Ανακοίνωση-Συντονιστικής-3-6-2021- Τροποποίηση Ανάρτησης-δασικού-χάρτη-Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση ανάρτησης του Δασικού Χάρτη για το σύνολο των δήμων και κοινωτήτων των Δήμων Κοζάνης, Βοϊου , Εορδαίας, Σερβιών και Βελβενδού της Π.Ε Κοζάνης και εκ νέου ανάρτηση καθώς και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Με τη συνημμένη στην παρούσα υπ’αριθμ 59731/01-06-2021 (ΑΔΑ:ΩΖΥΡΟΡ1Γ-8ΛΜ) απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων (Διεύθυνση Δασών Κοζάνης-Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων) αποφασίστηκε η τροποποίηση απόφασης ανάρτησης του δασικού χάρτη για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και στις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων και η εκ νέου ανάρτησή του καθώς και η πρόσκληση για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει την 26η Φεβρουαρίου 2021 με καταληκτική ημερομηνία την 10η Δεκεμβρίου 2021. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες έως την 30η Δεκεμβρίου 2021. Κατά τα λοιπά η με αρίθμ. πρωτ 16577/12-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΝΜ0ΟΡ1Γ-6Ρ5) παραμένει και ισχύει ως έχει.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας