Ανακοίνωση Συντονιστικής 2021- Τροποποίηση απόφασης ανάρτησης δασικού χάρτη Π.Ε Άρτας

ΘΕΜΑ:  Ανάρτηση του Τροποποίηση απόφασης Διεύθυνσης Δασών Άρτας με θέμα «Ανάρτηση Δασικού Χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμων Αρταίων, Νικολάου, Σκουφά, Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη, του συνόλου της Π.Ε ‘Αρτας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του».

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την  συνημμένη υπ’ αριθμ. 61978/04-06-2021 (ΑΔΑ652ΞΟΡ1Γ-ΟΔΞ) απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Άρτας αποφασίστηκε η τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 19387/19-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΜΤΖΟΡ1Γ-ΞΩΖ) απόφασης της Διεύθυνσης Δασών Άρτας με θέμα «Ανάρτηση Δασικού Χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμων Αρταίων, Νικολάου, Σκουφά , Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη, του συνόλου της Π.Ε ‘Αρτας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του».

Σύμφωνα με την ανωτέρω  απόφαση  της Διεύθυνσης Δασών Άρτας καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προς υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει την 5η Μαρτίου 2021  και λήγει  την 17η Δεκεμβρίου 2021. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, με καταληκτική ημερομηνία την 7η Ιανουαρίου 2022.Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 19387/19-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΜΤΖΟΡ1Γ-ΞΩΖ) απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Άρτας.

Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στα συνημμένα έγγραφα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας