Ανακοίνωση Συντονιστικής 2021- Τροποποίηση απόφασης ανάρτησης δασικού χάρτη Π.Ε Φλώρινας

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση απόφασης της  Διεύθυνσης Δασών Φλώρινας  με θέμα «Ανάρτηση Δασικού Χάρτη τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων των Δήμων Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών της Π.Ε Φλώρινας (συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής της Δ.Κ Φλώρινας, Δήμου Φλώρινας και των Τ.Κ Φιλώτα και Βαλτονέρων, Δήμου Αμυνταίου της Π.Ε Φλώρινας) και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του».

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

              Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την  συνημμένη υπ’ αριθμ. 60841/02-06-2021 (ΑΔΑ:  9Β0ΛΟΠ1Γ-ΖΡΡ) απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Φλώρινας  αποφασίστηκε η τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 7359/22-01-2021  απόφασής της  με θέμα «Ανάρτηση Δασικού Χάρτη τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων των Δήμων Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών της Π.Ε Φλώρινας (συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής της Δ.Κ Φλώρινας, Δήμου Φλώρινας και των Τ.Κ Φιλώτα και Βαλτονέρων, Δήμου Αμυνταίου της Π.Ε Φλώρινας) και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του».

Σύμφωνα με την ανωτέρω  απόφαση  της Διεύθυνσης Δασών Φλώρινας καλούνται οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν γνώση του περιεχόμενου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη να υποβάλλου αντιρρήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την 5η Φεβρουαρίου 2021 με καταληκτική ημερομηνία την 22η Νοεμβρίου 2021. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, με καταληκτική ημερομηνία την 13η Δεκεμβρίου 2021.Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 7359/22-01-2021 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Φλώρινας. Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στα συνημμένα έγγραφα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας