Ανακοίνωση Συντονιστικής 2021- Τροποποίηση απόφασης ανάρτησης δασικού χάρτη Π.Ε Σερρών

 

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση απόφασης της  Διεύθυνσης Δασών Σερρών  με θέμα «Ανάρτηση Δασικού Χάρτη όλων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων της Π.Ε Σερρών και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του».

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

              Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την  συνημμένη υπ’ αριθμ. 95973/02-06-2021 (ΑΔΑ: ΩΗΑ9ΟΠ1Υ-ΓΩ4) απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Σερρών  αποφασίστηκε η τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 1245/29-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ7Ψ0Ρ1Υ-ΩΛ6)  απόφασή της  με θέμα «Ανάρτηση Δασικού Χάρτη όλων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων της Π.Ε Σερρών και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του».

Σύμφωνα με την ανωτέρω  απόφαση  της Διεύθυνσης Δασών Σερρών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν γνώση του περιεχόμενου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη να υποβάλλου αντιρρήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει την 27η Μαϊου 2021 με καταληκτική ημερομηνία την 29η Νοεμβρίου 2021 . Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, με καταληκτική ημερομηνία την 20η Δεκεμβρίου 2021.Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 1245/29-01-2021 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Σερρών. Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στα συνημμένα έγγραφα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας