Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων Αρ. 2 παρ. 6 εδ. Γ Ν.2308/1995