Εγκύκλιος Συντονιστικής 40/2021 – Αναγραφή στο συμβόλαιο των δηλώσεων Φ.Μ.Α. του MyProperty (Υπόδειγμα)

ΘΕΜΑ: «Αναγραφή στο συμβολαιογραφικό έγγραφο των δηλώσεων my property»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε σχετικό υπόδειγμα, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε για την καταγραφή των δηλώσεων my property της πληρωμής του φόρου κλπ. στα σχετικά συμβολαιογραφικά έγγραφα.

«Υποβλήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Α.Α.Δ.Ε. «my PROPERTY» η υπ’ αριθμόν [*]/[*]-[*]-2021 ηλεκτρονική δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου για τον αγοραστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με Α. 1031/2021 Απόφαση Α.Α.Δ.Ε. – ΦΕΚ 839/Β/3-3-2021, με τίτλο «Ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων – Δήλωση Φ.Μ.Α.», βάσει της οποίας υπολογίσθηκε και καταβλήθηκε Φ.Μ.Α. επί του τιμήματος των μεταβιβαζόμενων ακινήτων, ήτοι επί ποσού ευρώ [*] (€[*]) ευρώ συνολικά, η αντικειμενική αξία των οποίων ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ευρώ [*](€[*]) και καταβλήθηκε από τον αγοραστή φόρος μεταβιβάσεως ακινήτου ποσού ευρώ [*] (€[*]), με ταυτότητα οφειλής [*], όπως προκύπτει και από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ’ αριθμ. [*]/[*]-[*]-2021 αποδεικτικό καταβολής που εκδόθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (άρθρο 15, παρ. 1 του Ν. 4223/2013).

Η παρούσα σύμβαση δεν έτυχε απαλλαγής για Α’ Κατοικία, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 1078/1980, όπως ισχύει. [εφόσον δεν υπάρχει απαλλαγή πρώτης κατοικίας].

Αντίγραφο της δήλωσης αυτής, η οποία συμπληρώθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσαν οι εδώ συμβαλλόμενοι και με δική τους ευθύνη, θα προσκομισθεί στο αρμόδιο για την καταχώριση της σύμβασης Κτηματολογικό Γραφείο».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας