Εγκύκλιος-Συντονιστικής 41-2021-Υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας των συμβαλλομένων

ΘΕΜΑ: «Υποχρέωση υποβολής από το συμβολαιογράφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας των συμβαλλομένων»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σύμφωνα με την παρ. 1 α. του άρθρου 23 ν.3427/2005, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 49 ν.4646/2019 (Α΄201), μετά τη σύνταξη υποσχετικής ή εκποιητικής δικαιοπραξίας, με την οποία συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα επί ακινήτου, ο συμβολαιογράφος υποχρεούται εντός τριάντα (30) ημερών σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας των συμβαλλομένων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία δηλωθεί ρητά από τον ή από τους συμβαλλομένους ότι η σχετική δήλωση στοιχείων ακινήτων θα υποβληθεί από τους ίδιους. Τα ανωτέρω ισχύουν και κατά τη σύνταξη περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης επί εκούσιου πλειστηριασμού. Στον συμβολαιογράφο που παραβαίνει την ανωτέρω υποχρέωση επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) ευρώ.

Εν όψει σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων δέον είναι στη συμβολαιογραφική πράξη να δηλώνεται ρητά από τον ή από τους συμβαλλομένους ότι η ανωτέρω σχετική δήλωση στοιχείων ακινήτων θα υποβληθεί από τον ή τους ίδιους.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας