Εγκύκλιος Συλλόγου 3/2017-Δικαιώματα προσώπων που συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης (Κ.Υ.Α 153726/2016/0092/2017)

ΘΕΜΑ: Δικαιώματα προσώπων που συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης (Κ.Υ.Α. 153726/2016/0092/2017)

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σάς κοινοποιούμε την υπ’ αριθμ. 153726/2016/0092/10-2-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12 και 16 του ν. 4387/2016» (ΑΔΑ:63ΗΕΗ-ΓΘΠ), με την οποία δίνονται διευκρινίσεις επί των δικαιωμάτων των προσώπων που συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης βάσει του Ν. 4356/2015, καθώς αυτά εξομοιώνονται –ανεξαρτήτως φύλου– με τους έγγαμους ως προς κάθε κοινωνικοασφαλιστικό δικαίωμα, παροχή, υποχρέωση ή περιορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 (άρθρο 16) ή της εν γένει κοινωνικοασφαλιστικής και προνοιακής νομοθεσίας.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                          Η Γενική Γραμματέας

    Γεώργιος Ρούσκας                                                     Ευτυχία Καραστάθη

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συλλόγου 2-2017 – Διαβίβαση ΠΟΛ 1006 & 1009/2017

ΘΕΜΑ: ΠΟΛ. 1006/2017 «Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων και ρύθμιση λοιπών θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πέμπτου «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α’  240)» (43 Β) [σε σχέση με την υποβολή δηλώσεων που αφορούν φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΑΠ, ΕΤΑΚ κ.λπ.] και ΠΟΛ. 1009/2017 «Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α’ 240)» (ΑΔΑ:6ΑΧΤΗ–ΜΩ2)

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε τις ΠΟΛ. 1006/2017 (ΦΕΚ 43/17-1-2017 τ. Β’) και ΠΟΛ. 1009/17-1-2017 (ΑΔΑ:6ΑΧΤΗ–ΜΩ2), προς ενημέρωσή σας. Η ΠΟΛ. 1006/2017 καθορίζει τον τρόπο και τη διαδικασία που ακολουθείται σε σχέση με τις διατάξεις των άρθρων  57-61 του Ν. 4446/2016 (240 Α) και ειδικότερα ρυθμίζει τον τρόπο υποβολής δηλώσεων (αρχικών ή τροποποιητικών, χρεωστικών ή μηδενικών) που αφορούν φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΑΠ, ΕΤΑΚ, ΦΑΠ, ΕΝΦΙΑ και ΕΦΑ, φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, μεταβίβασης ακινήτων κ.λπ., υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία για την υποχρέωση υποβολής δήλωσης είχε λήξει μέχρι τις 30-9-2016. Η δε ΠΟΛ. 1009/2017 παρέχει τις απαιτούμενες οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των προαναφερθέντων διατάξεων του Ν. 4446/2016, με σχετικά παραδείγματα.

Με τιμή

   Ο Πρόεδρος                                                           Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                     Ευτυχία Καραστάθη

Εγκύκλιος Συλλόγου 1/2017 – Στατιστικοί πίνακες 2016

ΘΕΜΑ: Αποστολή στατιστικού πίνακα συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2016

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τον στατιστικό πίνακα συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2016, σε δύο αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα φυλάσσεται στο αρχείο Σας και το άλλο αποστέλλεται στη Γενική Διεύθυνση Στατιστικών Ερευνών-Διεύθυνση Κοινωνικών Στατιστικών-Τμήμα Στατιστικών Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης (Πειραιώς 46 και Επονιτών Τ.Κ. 18510 Πειραιάς, τηλ. 213-13.52.771) μέχρι την 30η Απριλίου 2017.

Σας ενημερώνουμε ότι η συμπλήρωση του αναφερόμενου πίνακα μπορεί να γίνει και  ηλεκτρονικά σε μορφή excel και για το λόγο αυτό σας τον αποστέλλουμε συνημμένα και σε ηλεκτρονική μορφή. Όσοι δε συνάδελφοι αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το στατιστικό πίνακα δεν υποχρεούνται να τον αποστείλουν και σε έντυπη μορφή. Η ηλεκτρονική αποστολή θα πρέπει να γίνει μέχρι την προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία στην ηλεκτρονική διεύθυνση c.spanoudaki@statistics.gr

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του ετήσιου στατιστικού πίνακα και η παροχή των ζητουμένων στοιχείων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 15 του Ν. 2830/2000 και του άρθρου 11, παράγραφος 2α του Ν.3832/2010 όπως ισχύει. Τα στοιχεία, που θα δοθούν, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και για το λόγο αυτό πρέπει να συμπληρωθούν όλες οι στήλες, σύμφωνα με τις διακρίσεις και τις κατηγορίες, που αναφέρονται στο έντυπο.

Με τιμή

               Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                     Ευτυχία Καραστάθη

 

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συλλόγου 13/2016 – Διαβίβαση εγκυκλίου ΙΚΑ – Ασφαλιστική Ενημερότητα

ΘΕΜΑ: Υπ’ αριθμ. 47/19-12-2016 Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. (ΑΔΑ: ΩΑΩΥ4691ΩΓ-ΣΘΡ)

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σάς αποστέλλουμε την υπ’ αριθμ. 47/19-12-2016 εγκύκλιο του Τμήματος Ελέγχου Οικοδομοτεχνικών Έργων της Δ/νσης Ασφάλισης & Εσόδων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) με τίτλο «Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού». Λόγω της ασαφούς διατυπώσεως της προαναφερθείσας εγκυκλίου και ειδικότερα της αναφοράς για την απόδοση παρακρατουμένων ποσών, ο Σύλλογος επικοινώνησε με την αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλισης & Εσόδων, και θα υποβληθεί άμεσα έγγραφο προς την υπηρεσία αυτή, ζητώντας ερμηνευτικές διευκρινίσεις.

Με τιμή

      Ο Πρόεδρος                                                      Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                   Ευτυχία Καραστάθη

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συλλόγου 12/2016 – Δείγματα υπογραφής – Apostille

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10284/16.11.2016 έγγραφο του κ. Ελευθερίου Γεωργίλη, Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να αποσταλούν μέχρι τέλος του έτους δείγματα υπογραφών των εν ενεργεία συμβολαιογράφων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Αθηνών, προκειμένου να γίνει η ταυτοποίησή τους   για την επίθεση της σφραγίδας της Χάγης (Apostille) στα συμβολαιογραφικά έγγραφα.

Ως εκ τούτου σας καλούμε να προσέλθετε στο Σύλλογο (3ος όροφος – Τμήμα Μητρώου) το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2016 και ώρες 9.00-15.00, για να δώσετε δείγμα της υπογραφής, της μονογραφής και της συμβολαιογραφικής σας σφραγίδας (στρογγυλή).

 Με τιμή

                  Ο Πρόεδρος                                                                 Η Γενική Γραμματέας

             Γεώργιος Ρούσκας                                                          Ευτυχία Καραστάθη

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συλλόγου 11/2016 – Υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της ΠΟΛ. 1046/13-5-2004, όσον αφορά στις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, οι δηλώσεις υποβάλλονται κατ’ αρχήν από τους υπόχρεους αυτοπροσώπως. Είναι δυνατή η υποβολή των δηλώσεων αυτών από τρίτα πρόσωπα (άρα και από τους συμβολαιογράφους), υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζουν είτε ειδικό προς τούτο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των υποχρέων. Η επικύρωση του γνησίου της υπογραφής γίνεται από κάθε διοικητική αρχή, καθώς επίσης και από τους ίδιους τους συμβολαιογράφους.

Επισημαίνεται, ότι στο σώμα των δηλώσεων πρέπει να αναγράφεται πλέον και το ονοματεπώνυμο του ατόμου (συμβαλλομένου ή μη), το οποίο θα προσκομίσει τη δήλωση φόρου στην αρμοδία Δ.Ο.Υ., με ρητή εξουσιοδότηση για την ενέργεια αυτή προς αποφυγή ταλαιπωρίας των φορολογούμενων.

Προς περαιτέρω ενημέρωσή σας, κοινοποιούμε συνημμένα και την ως άνω ΠΟΛ. 1046/2004.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συλλόγου 10/2016-Επιλογή τόπου Ενταφιασμού

ΘΕΜΑ: Επιλογή τόπου ενταφιασμού

Συνημμένο: Άρθρο 15 Ν. 4368/2016

 Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με το άρθρο 15 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α 21/21-2-16) προστέθηκε στο Ν. 344/1976 (143 Α) άρθρο 35Α, με τίτλο «Επιλογή τόπου ενταφιασμού προσώπου», σύμφωνα με το οποίο κάθε άτομο, εφ’ όσον το επιθυμεί, έχει το δικαίωμα να καθορίσει με δήλωσή του ενώπιον συμβολαιογράφου α) τον τύπο της τελετής της κηδείας του, β) τον τόπο ενταφιασμού του και γ) τα πρόσωπα συγγενικά ή μη, που θα εκτελέσουν τις επιθυμίες του δηλούντα. Στη συμβολαιογραφική πράξη της δήλωσης του προσώπου, η οποία πρέπει να είναι ρητή χωρίς όρο ή αίρεση, τα ορισθέντα πρόσωπα αποδέχονται με σχετική δήλωσή τους στο ίδιο συμβολαιογραφικό έγγραφο τη δήλωση του προσώπου και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να την εκτελέσουν.

Η διατυπωθείσα επιθυμία του θανόντος, εφόσον έχει δηλωθεί συμβολαιογραφικά και δεν αντίκειται σε κανόνες δημόσιας τάξης, υγιεινής ή χρηστώ ηθών, είναι υποχρεωτική για τα αρμόδια όργανα ή υπηρεσίες που επιμελούνται της ταφής, ακόμα κι αν εναντιωθούν οι συγγενείς του, ανεξαρτήτως βαθμού συγγενείας.

Με τιμή

 Ο Πρόεδρος                                                             Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                      Ευτυχία Καραστάθη

 

Εγκύκλιος Συλλόγου 9/2016 – Έκδοση Βεβαίωσης Οφειλής για Οφειλέτες Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (αρθρ.18 Ν.4331/2015)

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρ. 18 παρ. 1 περ. β’ του Ν. 4331/2015, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) διατηρούν το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής, να μη χορηγούν αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη. Στις περιπτώσεις αυτές εκδίδεται Βεβαίωση Οφειλής, η οποία κατατίθεται στο συμβολαιογράφο αντί του αποδεικτικού ενημερότητας και βάσει αυτής αποδίδεται στο Φορέα το προϊόν του τιμήματος μέχρι του ύψους της οφειλής.

Προς ενημέρωσή σας παρατίθεται κατωτέρω το πλήρες κείμενο του άρθρου 18 του Ν. 4331/2015:

Άρθρο 18Δικαιώματα Φ.Κ.Α. μετά την υπαγωγήοφειλετών σε ρύθμιση και συμμόρφωση

1. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης διατηρούν το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής:
α) να εγγράφουν υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία οφειλετών, συνυπόχρεων προσώπων ή εγγυητών για οφειλέτες άνω των 200.000 ευρώ περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως τόκων και προσαυξήσεων, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί πριν από την υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη,
β) να μην χορηγούν αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη. Στις περιπτώσεις αυτές εκδίδεται Βεβαίωση Οφειλής, η οποία κατατίθεται αντί του αποδεικτικού ενημερότητας και αποδίδεται στο Φορέα το προϊόν του τιμήματος μέχρι του ύψους της οφειλής.

2. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται να προβαίνουν σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του φορέα μέχρι του ύψους των οφειλών, κατά αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως εκάστοτε ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή τα ποσά των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη συμψηφίζονται με τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης, όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ασφαλιστικού φορέα. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το αρμόδιο όργανο, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Με τιμή

             Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας

        Γεώργιος Ρούσκας                                                         Ευτυχία Καραστάθη

Εγκύκλιος Συλλόγου 8/2016 – ΠΟΛ 1141/2016 – Διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας & βεβαίωσης οφειλής

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ΠΟΛ 1141/16-9-2016 της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα:  «Διευκρινήσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής» σύμφωνα με την οποία:

α) για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας λαμβάνονται από τη Φορολογική Διοίκηση υπ’ όψη οι  ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές  προς το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ. Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία) και υπέρ τρίτων (Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.) άνω των τριάντα (30) ευρώ για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής ο φορολογούμενος, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές και άλλες διατάξεις. Μόνο η ύπαρξη βεβαιωμένων μη ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν εμποδίζει τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας,

β) Αν υφίσταται συνολική βεβαιωμένη οφειλή άνω των τριάντα (30) ευρώ, στην αίτηση για χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού αναγράφεται ο αριθμός ταυτότητας ακινήτου (ΑΤΑΚ) ή αν δεν υφίσταται,  οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που ταυτοποιεί το ακίνητο το οποίο θα μεταβιβαστεί ή επί του οποίο θα συσταθεί εμπράγματο δικαίωμα,

γ) Στην περίπτωση ύπαρξης βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων χρεών που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού τίθεται υποχρεωτικά ο όρος της παρακράτησης, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών διατάξεων που ορίζουν διαφορετικά,

δ) Απαιτείται διασφάλιση οφειλής ως προϋπόθεση χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωση οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου στις εξής περιπτώσεις :

i) όταν το οριζόμενο από το αρμόδιο όργανο ποσοστό παρακράτησης είναι από 50% έως 69,99% επί του τιμήματος, υπολογιζόμενο επί της πραγματικής αξίας του ακινήτου , όχι όμως σε αξία μικρότερης της αντικειμενικής και στην περίπτωση που δεν εξοφλούνται πλήρως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές,

ii) όταν μεταβιβάζεται ακίνητο ή συστήνεται εμπράγματο δικαίωμα επ’ αυτού χωρίς τίμημα (π.χ. δωρεά ακινήτου),

iii) όταν το σύνολο του προϊόντος του τιμήματος το οποίο αναγράφεται στη βεβαίωση οφειλής υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας και δεν εξοφλείται το σύνολο της οφειλής,  και

ε) Βεβαίωση οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού δεν χορηγείται εάν συντρέχουν και άλλοι λόγοι μη έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας, όπως ύπαρξης τυχόν εντολής δέσμευσης από ΟΤΑ ή τυχόν μη υποβολής εκ του νόμου οριζομένων δηλώσεων κ.λπ..

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος                                                                            Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                                 Ευτυχία Καραστάθη

 

Συνημμένα αρχεία:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 7/2016-ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7017/13/1310-ν΄ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, -Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας- Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων-Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων- σχετικό με την αναζήτηση στοιχείων των δικηγόρων που αναφέρονται σ’ αυτό  και έχουν συμβληθεί στις αναφερόμενες σε αυτό συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή  των συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν τη σύναψη πληρεξουσίων, που απευθύνονται στο Υπουργείο Εσωτερικών ή στις Περιφέρειες Αττικής και αφορούν υποθέσεις νομιμοποίησης αλλοδαπών, στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στο έγγραφο αυτό  πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σ’ αυτό, να αποστείλει  άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                                    Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                               Ευτυχία Καραστάθη