Ανακοίνωση Συλλόγου-Βεβαιώσεις 4495-17 & ηλεκτρ.ταυτότητα ακινήτου

ΘΕΜΑ: «Βεβαιώσεις Ν.4495/2017 και ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Μετά από σχετικές συνεννοήσεις του Συλλόγου μας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το ΤΕΕ εν όψει της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης για την υποχρεωτική εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου, σας ενημερώνουμε ότι όλες οι βεβαιώσεις του Ν.4495/2017 που ήδη έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν μέχρι τη θέση σε ισχύ της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, έχουν τη προβλεπόμενη εκ του νόμου δίμηνη ισχύ.

Επί παραδείγματι, έστω ότι στις 30.01.2021 δημοσιεύεται στο ΦΕΚ και άρχεται η ισχύς της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, όλες οι Βεβαιώσεις του Ν.4495/2017 με ημερομηνία αυτοψίας 29.01.2021 ισχύουν για δύο (2) μήνες, δηλ. μέχρι 29.03.2021.

Υπενθυμίζουμε δε ότι τα απαιτούμενα στοιχεία για την Ταυτότητα του Κτιρίου είναι επιγραμματικά τα εξής:

– το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της, καθώς και τα σχέδια που τη συνοδεύουν

– δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,

– τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το ακίνητο στην πραγματική του κατάσταση,

– τον πίνακα χιλιοστών ή και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν.

– τους τίτλους ιδιοκτησίας, τη σύσταση οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών, μαζί με τα συνοδευτικά σχέδια

– το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,

– το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,

– το δελτίο δομικής τρωτότητας ή τη τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, που συνοδεύει αίτηση υπαγωγής στον ν. 4178/2013 (Α` 174) ή τον παρόντα (Ν.4495/17) ή τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 99 ν.4495/2017.

Με τιμή

      Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                  Θεόδωρος Χαλκίδης

Παράταση προθεσμίας παραλαβής του ημερολογίου

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας παραλαβής του ημερολογίου μέχρι και 29/1/2021»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι η διανομή ημερολογίου από το ισόγειο του Συλλόγου (υπεύθυνος κ. Αντώνης Γεωργούλης) παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 29.1.2021. Μετά το πέρας αυτής της προθεσμίας, θα αποσταλεί, σε όσους συναδέλφους δεν το παρέλαβαν, με ιδιωτική υπηρεσία courier.

Οι συνάδελφοι του Εφετείου Πειραιώς μπορούν να το παραλαμβάνουν από το γραφείο του Συλλόγου στον Πειραιά, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, ενώ όσοι συνάδελφοι έχουν έδρα εκτός Νομού Αττικής θα το παραλάβουν, όπως κάθε χρόνο, ταχυδρομικώς.

Με τιμή

      Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                  Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου για τη λειτουργία Help Desk TEE στις 14-1-2021

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Help Desk του ΤΕΕ στα Γραφεία του ΣΣΕΑΠΑΔ την Πέμπτη 14/1/2021»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Συλλόγου μας με το ΤΕΕ, σας ενημερώνουμε ότι αύριο Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021 και ώρες 15:30-17:30, στα Γραφεία του Συλλόγου μας στον 1ο όροφο, θα λειτουργήσει το Help Desk του ΤΕΕ για τα αυθαίρετα και τα ιδιωτικά έργα (άδειες οικοδομής), αποτελούμενο από τους κ.κ. Μιχαήλ Παπαμιχαήλ και Κωνσταντίνο Τσελίκη, Συμβούλους-Μηχανικούς–μέλη του Help Desk ΤΕΕ, με σκοπό την υποβοήθηση του έργου των συμβολαιογράφων κατά την εφαρμογή του Ν. 4495/2017.

Με τιμή

      Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                  Θεόδωρος Χαλκίδης

“Ανακοίνωση Συλλόγου-Διανομή ημερολογίου 2021”

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, η διανομή ημερολογίου  του Συλλόγου θα ξεκινήσει από την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021, στο ισόγειο του Συλλόγου (υπεύθυνος κ. Αντώνης Γεωργούλης) και θα διαρκέσει μία εβδομάδα, δηλαδή μέχρι και την 18.1.2021. Μετά το πέρας αυτής της προθεσμίας, θα αποσταλεί, σε όσους συναδέλφους δεν το παρέλαβαν, με ιδιωτική υπηρεσία courier.

Οι συνάδελφοι του Εφετείου Πειραιώς μπορούν να το παραλαμβάνουν από το γραφείο του Συλλόγου στον Πειραιά, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, με ημερομηνία έναρξης την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021, ενώ όσοι συνάδελφοι έχουν έδρα εκτός Νομού Αττικής θα το παραλάβουν, όπως κάθε χρόνο, ταχυδρομικώς.

Με τιμή

      Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                  Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συλλόγου 11-1-2021- Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας έως 18-1-2021

ΘΕΜΑ: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β’ 30) η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 1293/8.1.2021 ΚΥΑ των συναρμοδίων Υπουργών, με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00».

Επιγραμματικά και σε σχέση με τα συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος ζητήματα δεν υπάρχουν διαφορές σε σχέση με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα.

α) Σύμφωνα με το άρθρ. 14 της ΚΥΑ, η συγκεκριμένη απόφαση ισχύει από την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 6:00, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.

β) Σύμφωνα με το άρθρ. 3 της ΚΥΑ σχετικά με τους περιορισμούς κυκλοφορίας από 5.00 έως 21.00, επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους περιοριστικά αναφερόμενους στην παρ. 2 του αυτού άρθρου λόγους. Στην παρ. 6 του ανωτέρω άρθρου αναφέρονται οι ειδικοί λόγοι, για τους οποίους επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών από 21:00 έως 5:00 π.μ..

γ) Στο άρθρ. 1 παρ. 1 περ. 4, αναφέρονται τα μέτρα που αφορούν στη λειτουργία δικαστηρίων, υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων κ.ο.κ.. Μεταξύ των μέτρων αυτών περιλαμβάνεται και η προσωρινή αναστολή όλων των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας  πλειστηριασμών.

Με τιμή

      Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                  Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 7-1-2020 – Παράταση ισχύος αδειών παραμονής πολιτών τρίτων χωρών

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας  αποστέλλουμε, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 42870/31-12-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με θέμα «Παράταση ισχύος αδειών διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν. 4764/2020 (Α’ 256)». Με το έγγραφο αυτό διαβιβάζεται η διάταξη του άρθρ. 156 παρ. 2 του Μέρους ΙΑ’ του Ν. 4764/2020, με την οποία θεσμοθετήθηκε, σε συνέχεια των Υπουργικών Αποφάσεων υπ’ αριθμ. οικ. 14119/20 (Β’ 1654) και οικ. 21221/20 (Β’ 3007), παράταση ισχύος των οριστικών τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών, που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135).

Με τιμή

      Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                  Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 4-1-2021 – Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας έως 11/1/2021

ΘΕΜΑ: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β’ 1) η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 2/2.1.2021 ΚΥΑ των συναρμοδίων Υπουργών, με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00».

Επιγραμματικά και σε σχέση με τα συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος ζητήματα δεν υπάρχουν διαφορές σε σχέση με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα.

α) Σύμφωνα με το άρθρ. 14 της ΚΥΑ, η συγκεκριμένη απόφαση ισχύει από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 6:00, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.

β) Σύμφωνα με το άρθρ. 3 της ΚΥΑ σχετικά με τους περιορισμούς κυκλοφορίας από 5.00 έως 21.00, επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους περιοριστικά αναφερόμενους στην παρ. 2 του αυτού άρθρου λόγους. Στην παρ. 6 του ανωτέρω άρθρου αναφέρονται οι ειδικοί λόγοι, για τους οποίους επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών από 21:00 έως 5:00 π.μ..

γ) Στο άρθρ. 1 παρ. 1 περ. 4, αναφέρονται τα μέτρα που αφορούν στη λειτουργία δικαστηρίων, υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων κ.ο.κ.. Μεταξύ των μέτρων αυτών περιλαμβάνεται και η προσωρινή αναστολή όλων των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας  πλειστηριασμών.

Με τιμή

      Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                  Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 4-1-2021 – Λειτουργία Ειρηνοδικείου Αθηνών έως και 11/1/2021

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου Αθηνών έως και 11/1/2021

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1/4-1-2021 έγγραφο του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με το οποίο ρυθμίζεται η λειτουργία του έως και 11-1-2021 και συγκεκριμένα δίνονται οδηγίες για α) την κατάθεση αιτήσεων δημοσίευσης διαθηκών, β) τη χορήγηση αντιγράφων δημοσιευθεισών διαθηκών, γ) τη θεώρηση γνησίου υπογραφής  για συναινετικά διαζύγια και δ) τη χορήγηση αντιγράφων δηλώσεων τρίτου (ετών 2018-2020). Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ραντεβού.

Με τιμή

      Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                  Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση-Συλλόγου-22-12-2020-Λειτουργία-Help-Desk-TEE-23-12-2020

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Help Desk του ΤΕΕ στα Γραφεία του ΣΣΕΑΠΑΔ την Τετάρτη 23/12/2020»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Συλλόγου μας με το ΤΕΕ, σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020 και ώρες 15:30-17:30, στα Γραφεία του Συλλόγου μας στον 1ο όροφο, θα λειτουργήσει το Help Desk του ΤΕΕ για τα αυθαίρετα και τα ιδιωτικά έργα (άδειες οικοδομής), αποτελούμενο από τους κ.κ. Μιχαήλ Παπαμιχαήλ και Κωνσταντίνο Τσελίκη, Μηχανικούς–μέλη του Help Desk ΤΕΕ, με σκοπό την υποβοήθηση του έργου των συμβολαιογράφων κατά την εφαρμογή του Ν. 4495/2017.

Με τιμή

      Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                  Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 22-12-2020 – Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιών κ.λπ.

ΘΕΜΑ: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντός των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την υπ’ αριθμ. Α. 1276/14-12-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 5635/21-12-2020 τευχ. Β’), με τίτλο «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντός των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020». Σύμφωνα με την προαναφερθείσα Υ.Α., παρατείνεται μέχρι και την 26η Φεβρουαρίου 2021 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, η οποία έληγε εντός του μηνός Νοεμβρίου 2020 ή λήγει εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2020, καθώς και των δηλώσεων των οποίων μέσα στους μήνες αυτούς έληγε ή λήγει η τρίμηνη προθεσμία για υποβολή αίτησης παράτασης, ανεξάρτητα αν έχει υποβληθεί αυτή. Για δε όσες περιπτώσεις η αρχική (εξάμηνη ή ετήσια) προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, έληγε ή λήγει από την 27η Νοεμβρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020, αφετηρία της τρίμηνης προθεσμίας για υποβολή αίτησης παράτασης αποτελεί η νόμιμη λήξη της εξάμηνης ή ετήσιας προθεσμίας κατά περίπτωση.

Με τιμή

      Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                  Θεόδωρος Χαλκίδης