Εγκύκλιος Συλλόγου 7η-2021 ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

Θ Ε Μ Α:  Θερινό ωράριο λειτουργίας συμβολαιογραφείων

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι, δυνάμει της από 07-07-2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, η οποία ελήφθη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 107 παρ. 1 εδ. ζ’ Ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων», καθορίσθηκε ο χρόνος λειτουργίας των Συμβολαιογραφείων της περιφέρειας των Ειρηνοδικείων Αθηνών, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Ελευσίνας, Καλλιθέας, Κρωπίας, Λαυρίου (εκτός Κέας), Μαραθώνα, Μεγάρων, Νέας Ιωνίας, Νέων Λιοσίων, Νίκαιας, Πειραιώς, Περιστερίου, Σαλαμίνας και Χαλανδρίου ως εξής: α) από την 1η Ιουνίου 2021 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2021 καθημερινά από 08:00 μέχρι 16:00 και β) από 1η  Οκτωβρίου 2021 μέχρι 31 Μαΐου 2022 κάθε Δευτέρα και Πέμπτη πρωί, από 08:00 μέχρι 14:00 και το απόγευμα, από 17:00 μέχρι 20:30, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή από 08:00 μέχρι 15:00.

  Επισημαίνεται, ότι, τα συμβολαιογραφεία των συναδέλφων, των οποίων τα ονόματα (με  απόλυτη αλφαβητική σειρά), αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα, θα λειτουργούν στην αναφερόμενη για τον καθένα ημερομηνία το χρονικό διάστημα από την 1η  Ιουνίου 2021 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2021 και τις απογευματινές ώρες, ήτοι από 17:00 μέχρι 20:30.

             Με τιμή

                Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας
           Γεώργιος Ρούσκας                                                       Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Υγειονομικό Πρωτόκολλο για τις Αρχαιρεσίες του Συλλόγου την 30η και 31η Μαΐου 2021

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε το Υγειονομικό Πρωτόκολλο που πρόκειται να ισχύσει στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας την 30η και 31 Μαΐου 2021 για την ασφαλή και εύρυθμη διαδικασία των αρχαιρεσιών του Συλλόγου μας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Υπενθύμιση-Εγκύκλιος Συλλόγου 5-2021-Αρχαιρεσίες 2021

ΘΕΜΑ: Αρχαιρεσίες Συλλόγου έτους  2021

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 104 του Ν.2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» θα διενεργηθούν την Κυριακή 30 Μαΐου 2021 και τη Δευτέρα   31 Μαΐου 2021 αρχαιρεσίες για την εκλογή του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου για την τριετία 2021έως 2024.

Όσοι εκ των μελών του Συλλόγου επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα ως Πρόεδροι ή Σύμβουλοι, πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Συλλόγου εντός του πρώτου (α΄) εικοσαημέρου του μηνός Απριλίου 2021 (δηλ. από την 1η έως 20-4-2021), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ.1 του Π.Δ.36/1999 «Αρχαιρεσίες Συμβολαιογράφων» (ΦΕΚ 42/ Α’/4-3-1999).

Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 του Π.Δ.36/1999, δικαίωμα να εκλέγουν έχουν οι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου και δικαίωμα να εκλέγονται Πρόεδρος ή σύμβουλοι έχουν οι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου και έχουν συμπληρώσει διετή υπηρεσία συμβολαιογράφου. Επισημαίνεται ότι στερούνται του δικαιώματος να εκλέγουν και να εκλέγονται εκείνοι οι οποίοι διατελούν κατά το χρόνο υποβολής υποψηφιοτήτων ή διενεργείας των αρχαιρεσιών σε προσωρινή παύση ή σε αργία (άρθρο 2 παρ. 3 του ΠΔ. 36/1999).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συλλόγου 4/2021 – Η νόμιμη διαμονή των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα μετά τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Αποχώρησης του Η.Β. από την Ε.Ε.

ΘΕΜΑ: «Η νόμιμη διαμονή των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους στην Ελλάδα μετά τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Αποχώρησης του Η.Β. από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Οι εκδοθείσες οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων περί δικαιωμάτων διαμονής πολιτών του Η.Β. και των μελών των οικογενειών τους στην Ε.Ε. μετά τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Αποχώρησης του Η.Β. από την Ε.Ε.»

            Με τη Συμφωνία Αποχώρησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου αποφασίστηκε η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου (Η.Β.) από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και έτσι το Ηνωμένο Βασίλειο κατέστη «τρίτη χώρα». Ημερομηνία αποχώρησης του Η.Β. από την Ε.Ε. ήταν η 1η Φεβρουαρίου 2020, ενώ ορίστηκε και μεταβατική περίοδος έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, κατά την οποία (μεταβατική περίοδο) οι πολίτες του Η.Β. αντιμετωπίζονταν ως πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε., με δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης κ.λπ..  Μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020 και τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, όσον αφορά την μετακίνηση και την εφαρμογή του δικαίου της Ε.Ε. στα κράτη μέλη της Ενώσεως (ιδ. και κατωτέρω). Με την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων στη Σ.Α. μερών για την μεταξύ τους σχέση μετά την αποχώρηση, ετέθη σε πλήρη ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021 η Συμφωνία Αποχώρησης του Η.Β. από την Ε.Ε..

            Το Μέρος II της Συμφωνίας Αποχώρησης (Σ.Α.), αναφέρεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών και ειδικότερα, το κεφάλαιο I του δευτέρου μέρους (Μέρος II) της Σ.Α. αναφέρεται στα δικαιώματα διαμονής και τα έγγραφα διαμονής. Με τη Σ.Α. έγινε προσπάθεια να ωφεληθούν της Συμφωνίας οι πολίτες του Η.Β. που έχουν ασκήσει δικαίωμα διαμονής σε κράτος υποδοχής της Ε.Ε., σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, και συνεχίζουν να το πράττουν μετά τη λήξη της, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους ανεξαρτήτως ιθαγένειας. Τα πρόσωπα αυτά απολαμβάνουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στη Σ.Α. εκτός αν παύσουν να πληρούν τις προϋποθέσεις. Τα δικαιώματα αυτά αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τα κεκτημένα δικαιώματα βάσει της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ για την ελεύθερη κυκλοφορία πολιτών της Ε.Ε. και των μελών της οικογένειάς τους διότι στόχος ήταν να διασφαλιστούν οι επιλογές ζωής των πολιτών της Ε.Ε. στο Η.Β. και των πολιτών του Η.Β. στα κράτη-μέλη της Ε.Ε..

            Η Σ.Α. προβλέπει τη χορήγηση ειδικού εγγράφου για το νέο καθεστώς διαμονής των προσώπων. Η Ελλάδα επέλεξε το «δηλωτικό» σύστημα έκδοσης εγγράφου διαμονής, σύμφωνα με το άρθρ. 18 παρ. 4 της Σ.Α., με το οποίο αναγνωρίζεται το δικαίωμα διαμονής στους πολίτες του Η.Β. και στα μέλη της οικογενείας τους που διαμένουν στην Ελλάδα, εν αντιθέσει με το «συστατικό» σύστημα όπου οι πολίτες του Η.Β. καλούνται να συστήσουν εξ αρχής το δικαίωμα διαμονής με απόδειξη όλων των προϋποθέσεων σύμφωνα με την Οδηγία 2004/38/ΕΚ.

Το άρθρ. 10 του ν. 4652/2020 (ΦΕΚ Α’ 9/23-01-2020, επισυναπτόμενο στο παρόν), με τον οποίο  ρυθμίστηκαν τα βασικά θέματα εθνικής αρμοδιότητας που προκύπτουν από τη θέση σε ισχύ της Σ.Α.,αναφέρεται στα δικαιώματα των πολιτών του Η.Β. και των μελών της οικογένειας αυτώνκαι περιλαμβάνει εξουσιοδοτικές διατάξεις για επιμέρους ζητήματα εφαρμογής. Ειδικότερα, αναφορικά με τη διαμονή των πολιτών του Η.Β. στην Ελλάδα, στην παράγραφο 1 του άρθρ. 10 του ν. 4652/2020 προβλέπονται τα εξής:

« Άρθρο 10

Δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους μετά από τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

1. α) Σε περίπτωση θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Μέρους 2 (δικαιώματα πολιτών) της Συμφωνίας, ιδίως του άρθρου 18 αυτής αναφορικά με τη διαμονή των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα δικαιώματά τους.

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου, δύνανται να καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές έκδοσης των εγγράφων διαμονής των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους κατ’  εφαρμογή των ρυθμίσεων της Συμφωνίας Αποχώρησης. Με την ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζονται οι λεπτομέρειες, ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή της, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την εξέταση των εκκρεμών αιτημάτων».

            Η υπ’ αριθμ. 4000/1/113/14-10-2020 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης & Ασύλου (ΦΕΚ Β’ 4610/19-10-2020,επισυναπτόμενο στο παρόν), εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρ. 10 του ν. 4652/2020, αφενός καθορίζει τις αρμόδιες Αρχές έκδοσης των εγγράφων διαμονής των πολιτών του Η.Β. και των μελών της οικογενείας αυτών, αφετέρου ρυθμίζει ζητήματα εφαρμογής του Μέρους II («Δικαιώματα των Πολιτών») της Σ.Α..

            Τα νέα έγγραφα διαμονής εκδίδονται με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζουν οι σχετικοί Κανονισμοί της Ε.Ε. για τις άδειες διαμονής ενιαίου τύπου (ιδ. σχετικώς άρθρ. 1 παρ. 4 της προαναφερομένης Κ.Υ.Α. καθώς και άρθρ. 9, όπου αναφέρονται τα στοιχεία της άδειας διαμονής). Περιλαμβάνουν μνεία ότι έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τη Σ.Α., και ειδικότερα το άρθρ. 18 παρ. 4 αυτής, καθιστώντας σαφές το νέο καθεστώς διαμονής των προσώπων, το οποίο και διασφαλίζει τα κεκτημένα τους δικαιώματα.

            Η διάρκεια ισχύος των εγγράφων είναι δεκαετής ή πενταετής κατά τις διακρίσεις και με τις προϋποθέσεις που θέτουν οι σχετικές διατάξεις (ιδ. σχετ. άρθρ. 1 παρ. 2 της προαναφερομένης Κ.Υ.Α.), ενώ προβλέπεται και “ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής” διάρκειας ενός έτους, η οποία χορηγείται στις εξαιρετικές περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρ. 8 της σχετικής Κ.Υ.Α..

            Οι πολίτες του Η.Β. και τα μέλη των οικογενειών τους, οι οποίοι έχουν διαμείνει, σύμφωνα με το δίκαιο της Ε.Ε. στην Ελλάδα έως την 31-12-2020 και συνεχίζουν να διαμένουν, μπορούν να λάβουν το νέο αυτό έγγραφο, υποβάλλοντας αίτηση από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 30-06-2021, όπως η προθεσμία αυτή  ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρ. 1 της  προαναφερομένης υπ’  αριθμ. 4000/1/113/14-10-2020 Κ.Υ.Α., συμφώνως δε και με τα οριζόμενα στο άρθρ. 18 της Σ.Α., όπου ορίζεται ότι η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 6 μηνών από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου για πρόσωπα τα οποία διαμένουν στο κράτος υποδοχής πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

            Τα λοιπά άρθρα της Κ.Υ.Α. αναφέρονται σε θέματα ανανέωσης άδειας διαμονής, απόρριψη χορήγησης ή ανάκλησης αυτής, σε διαδικαστικές εγγυήσεις και τη μετάβαση στο νέο καθεστώς διαμονής.

            Με το με αριθμ. πρωτ. 507/2021 έγγραφο της Δ/νσης Μεταναστευτικής Πολιτικής – Γεν. Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής – Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (επισυναπτόμενο στο παρόν), απευθυνόμενο προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας και τις Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, εξεδόθησαν οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί δικαιωμάτων διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών, μελών οικογενείας πολιτών Η.Β. σύμφωνα με την Σ.Α. του Η.Β. από την Ε.Ε., σε συνέχεια της δημοσιευθείσας προαναφερομένης Κ.Υ.Α..

            Στο έγγραφο αυτό, πέραν από τα αναφερόμενα στη Σ.Α. και το νομικό πλαίσιο-εθνικές διατάξεις που εφαρμόζονται, γίνεται αναφορά στους πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι προστατεύονται από τη Σ.Α. ως μέλη οικογένειας πολίτη Η.Β. και διακρίνονται οι κατηγορίες των μελών οικογένειας και τα πρόσωπα της “ευρύτερης” οικογένειας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παράγραφος με την αρίθμηση “5.8” του με αριθμ. πρωτ. 507/2021 εγγράφου της Δ/νσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, όπου γίνεται αναφορά στις μεταβατικές διατάξεις της υπ’ αριθμ.  4000/1/113/14-10-2020 ΚΥΑ σχετικά με την εξέταση των εκκρεμών αιτημάτων για τη χορήγηση εγγράφων διαμονής βάσει της Οδηγίας 2004/38, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να διατηρούν τα εν λόγω έγγραφα έως ότου αποκτήσουν τη νέα άδεια διαμονής βάσει Σ.Α..

            Ρητώς αναφέρεται στην  παράγραφο με την αρίθμηση “5.8” του με αριθμ. Πρωτ. 507/2021 προαναφερομένου εγγράφου: «Τα εκκρεμή έως τις 31-12-2020 αιτήματα πολιτών τρίτων χωρών, μελών οικογενείας πολίτη ΗΒ εξετάζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 106/2007, βάσει των οποίων εκδίδονται και τα προβλεπόμενα έγγραφα. Τα εν λόγω έγγραφα δεν έχουν νομική βάση από 1η Ιανουαρίου 2021, οι κάτοχοί τους μπορούν, πάντως να τα διατηρούν έως 30-06-2021. Σημειώνεται ότι για τις εκκρεμείς αιτήσεις στις 31-12-2020 δεν είναι απαραίτητο να εκδοθεί έγγραφο βάσει του Π.Δ. 106/2007. Στους αιτούντες θα επιδίδεται αντίγραφο της απόφασης χορήγησης του εγγράφου διαμονής στην οποία θα αναγράφεται ότι ο κάτοχος διέμενε νόμιμα στην Ελλάδα σύμφωνα με το δίκαιο ΕΕ έως 31-12-2020. Η νέα άδεια διαμονής εκδίδεται με ισχύ από 01-01-2021. Εφόσον διαπιστώνεται, κατά την υποβολή της αίτησης, συνέχιση της διαμονής του ενδιαφερομένου πέραν της μεταβατικής περιόδου, η νέα άδεια διαμονής θα εκδίδεται, σε κάθε περίπτωση, με έναρξη  ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2021. Το παλαιό δελτίο διαμονής ή η παλιά άδεια διαμονής του αιτούντος θα παρακρατείται από την Υπηρεσία κατά τη στιγμή παράδοσης της νέας άδειας διαμονής».

            Συνεπώς, από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, έως την 30-06-2021 η νόμιμη διαμονή των διαμενόντων στην Ελλάδα πολιτών του Η.Β. και των μελών της οικογενείας τους, αποδεικνύεται είτε από τη νέα άδεια διαμονής εφόσον αυτή έχει εκδοθεί είτε από την παλαιά άδεια διαμονής, είτε, σε περίπτωση εκκρεμούς αιτήσεως έως 31-12-2020, από το αντίγραφο της απόφασης χορήγησης του εγγράφου διαμονής στην οποία θα αναγράφεται ότι ο κάτοχος διέμενε νόμιμα στην Ελλάδα σύμφωνα με το δίκαιο Ε.Ε. έως 31-12-2020.

            Τέλος, επισημαίνεται ότι, με το άρθρ. 1. της παραγράφου 2 του ν. 4652/2020 προβλέπεται, ότι στους πολίτες του  Η.Β. και τα μέλη της οικογένειάς τους, οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα μετά την 01.01.2021 και δεν καλύπτονται από τις ειδικές διατάξεις της Σ.Α. (μη δικαιούχοι της Σ.Α.), εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 80) και άρα αντιμετωπίζονται ως πολίτες τρίτων χωρών.

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συλλόγου 3η Μεταφορά έδρας μιας θέσης συμβολαιογράφου από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Γλυφάδας

ΘΕΜΑ: Μεταφορά έδρας μιας θέσης συμβολαιογράφου από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Γλυφάδας

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι με το υπ’ αριθμ. 12/2-2-2021 Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 24/τ.Α’/12.2.2021 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, μεταφέρθηκε η έδρα μιας θέσης συμβολαιογράφου του Ειρηνοδικείου Αθηνών από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Γλυφάδας της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» (Φ.Ε.Κ. 96/Α’/2000), όπως μάς πληροφόρησε η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 4134 οικ./22-2-2021 έγγραφό της.

       Οι ενδιαφερόμενοι (συμβολαιογράφοι Ειρηνοδικείου Αθηνών, με έδρα την Αθήνα) που επιθυμούν να μετακινηθούν στη νέα έδρα, πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση μεταφοράς της έδρας τους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (Γεν. Διεύθυνση Α΄, Διεύθυνση Δ1, Τμήμα Α4, Μεσογείων 96 – 115 27 Αθήνα).

       Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης (τηλ. 213 1307234, fax 213 1307450).

Με τιμή

   Ο Πρόεδρος                                   Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                              Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συλλόγου 2/2021 – Εφαρμογή των διατάξεων για το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων για το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου»

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Α. Περιήλθαν σε γνώση μας τα πρώτα Πιστοποιητικά Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4495/2017 όπως ισχύει.

Από την επισκόπηση των Πιστοποιητικών αυτών διαπιστώθηκε ότι στη Βεβαίωση Μηχανικού της παρ.2 του άρθρου 83 του Ν.4495/2017, η οποία περιλαμβάνεται στο Πιστοποιητικό και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτού, η ημερομηνία αυτοψίας δεν ταυτίζεται με την αναγραφόμενη ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης, όπως απαιτείται στη παρ.2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/105/26.01.2021 (Β΄334) απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Από το ΤΕΕ λάβαμε την ενημέρωση ότι αυτή η αναντιστοιχία οφείλεται σε προσωρινό σφάλμα της Πλατφόρμας, το οποίο θα διορθωθεί προσεχώς.

Δεδομένου ότι σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού είναι δύο (2) μήνες «από την ημερομηνία έκδοσης, η οποία ταυτίζεται με την ημερομηνία αυτοψίας», και με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια της συναλλαγής, και μέχρι τη διόρθωση του σχετικού σφάλματος της Πλατφόρμας, για την έναρξη υπολογισμού της δίμηνης προθεσμίας ισχύος του Πιστοποιητικού θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αυτοψίας.

Β. Επίσης, από το ΤΕΕ λάβαμε την επιπλέον ενημέρωση ότι ο μοναδικός αριθμός Πιστοποιητικού Πληρότητας, που αναφέρεται στην παρ.1 του άρθρου 3 της ανωτέρω υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/105/26.01.2021 απόφασης, θα συμπεριληφθεί στα Πιστοποιητικά εν ευθέτω χρόνο όταν καταστεί τούτο τεχνικά εφικτό από τη Πλατφόρμα. Μέχρι τότε οι συμβολαιογράφοι θα μνημονεύουν στις πράξεις τους το κλειδί γνησιότητας που είναι μοναδικό για κάθε Πιστοποιητικό.

Με τιμή

   Ο Πρόεδρος                                   Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                              Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συλλόγου 1/2021 – Μη καταβολή τέλους χαρτοσήμου στη συμβολαιογραφική πράξη επικύρωσης της συμφωνίας για την διατροφή, επιμέλεια και επικοινωνία στο πλαίσιο του άρθρ. 1441 ΑΚ

ΘΕΜΑ: «Μη καταβολή τέλους χαρτοσήμου στη συμβολαιογραφική πράξη επικύρωσης της συμφωνίας για την διατροφή, επιμέλεια και επικοινωνία στο πλαίσιο του άρθρ. 1441 ΑΚ»

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρ. 1441 ΑΚ, ως ισχύει, «Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνον οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της πράξης. Όταν η βεβαίωση αφορά στην επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, μπορεί να ρυθμίζεται η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία».

Επίσης, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περ. δ) του άρθρ. 2 της υπ’ αριθμ. 111376/11-01-2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αφορά στον καθορισμό των δικαιωμάτων των συμβολαιογράφων, όπως προστέθηκε με το άρθρ. 28 παρ. 2 Ν. 4531/2018 (Α’ 62), ορίζεται ότι «Για την πράξη με την οποία βεβαιώνεται η λύση του γάμου και επικυρώνονται οι έγγραφες συμφωνίες των συζύγων οφείλονται πάγια δικαιώματα και δεν καταβάλλεται τέλος χαρτοσήμου για αυτές».

Η υποχρεωτική ρύθμιση της διατροφής, επιμέλειας και επικοινωνίας στην περίπτωση συναινετικής λύσης του γάμου όταν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, αποτελεί διάταξη δημοσίας τάξης, η οποία αποσκοπεί στην προστασία των ανηλίκων τέκνων. Αποτελεί δε διαχρονική επιλογή του Νομοθέτη, στην περίπτωση συναινετικής λύσης του γάμου, η διατροφή, να ρυθμίζεται υποχρεωτικά με συμφωνία των μερών, προκειμένου να συζητηθεί η αίτηση συναινετικής λύσης γάμου (σύμφωνα με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς) ή να συνταχθεί η συμβολαιογραφική πράξη, με την οποία βεβαιώνεται η λύση του γάμου, όπως ισχύει σήμερα.

Ο Έλληνας Νομοθέτης, προέβη σε μία επιπλέον νομοθετική επιλογή, νομοθετώντας για πρώτη φορά. ότι για την πράξη, με την οποία επικυρώνεται η έγγραφη συμφωνία των συζύγων για την διατροφή δεν καταβάλλεται τέλος χαρτοσήμου.

Με τον τρόπο αυτό ο Νομοθέτης εισάγει ρητή και σαφή εξαίρεση στην υποχρέωση καταβολής τέλους χαρτοσήμου στη συμβολαιογραφική πράξη, με την οποία επικυρώνεται η ιδιωτική συμφωνία για τη ρύθμιση της διατροφής των ανηλίκων τέκνων. Αυτή η εξαίρεση αφορά σαφώς όχι μόνον στην συμβολαιογραφική πράξη, με την οποία επικυρώνεται η εν λόγω συμφωνία μαζί με την συμφωνία λύσης του γάμου, αλλά σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη με την οποία επικυρώνεται η εν λόγω συμφωνία στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του άρθρ. 1441 ΑΚ. Από τη γραμματική διατύπωση του δευτέρου εδαφίου της περ. δ) του άρθρ. 2 της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 111376/11-01-2012 ΚΥΑ, όπως ισχύει, δεν γίνεται διαχωρισμός σε «αρχική» και «μεταγενέστερη» αυτής συμφωνία, καθώς στο συγκεκριμένο εδάφιο ρυθμίζεται ότι δεν καταβάλλεται τέλος χαρτοσήμου στη πράξη με την οποία επικυρώνεται η έγγραφη συμφωνία για την διατροφή, επικοινωνία και επιμέλεια. Ο ίδιος ο Νομοθέτης άλλωστε επέλεξε μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, να μπορεί να ρυθμίζεται η διατροφή, επικοινωνία και επιμέλεια για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία, δηλαδή με την επικύρωση με συμβολαιογραφική πράξη της συμφωνίας αυτής. Άλλωστε, εάν ήθελε ο νομοθέτης να καταβάλλεται τέλος χαρτοσήμου στη συμβολαιογραφική πράξη  επικύρωσης κάθε επόμενης συμφωνίας, θα το όριζε ρητά περιορίζοντας την μη καταβολή του εν λόγω τέλους μόνον στην συμβολαιογραφική πράξη επικύρωσης της πρώτης συμφωνίας, πράγμα που δεν το έπραξε.

Εν κατακλείδι, για κάθε συμβολαιογραφική πράξη, με την οποία επικυρώνεται η έγγραφη συμφωνία για την διατροφή, επιμέλεια και επικοινωνία, στο πλαίσιο του άρθρ. 1441 ΑΚ, οφείλονται πάγια δικαιώματα και δεν καταβάλλεται για αυτή τέλος χαρτοσήμου.

Με τιμή

      Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                  Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συλλόγου 7/2020 – Τροποποίηση & Συμπλήρωση ΠΟΛ. 1274 & 1275/2013

ΘΕΜΑ: «Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ υπ’ αριθμ. Α.1265/03.12.2020 – Τροποποιήσεις αποφάσεων περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και Βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύουν»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β’ 5346) η υπ’ αριθμ. Α.1265/03.12.2020 απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ με τίτλο «Τροποποίηση-Συμπλήρωση των υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β’ 3398) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και Βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύουν».

Ειδικότερα:

  1. Στο άρθρο 2 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1274/2013 απόφασης προστίθεται παράγραφος η’ ως εξής:

η) «Δεν απαιτείται προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας εάν πρόκειται για διανομή ή ανταλλαγή κοινών ακινήτων, σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας ή τροποποίηση αυτών, εφόσον τουλάχιστον ένας από τους συμβαλλόμενους στις ως άνω πράξεις είναι το Ελληνικό Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης– θα αποκτήσει εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου αξίας τουλάχιστον ίσης και όχι μεγαλύτερης κατά ποσοστό 10% της αξίας του εμπράγματου δικαιώματος που είχε, όπως αυτή προσδιορίζεται για την επιβολή του φόρου μεταβίβασης ακινήτων».

  1. α) Στην παρ. 2 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1274/2013 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων προστίθεται περίπτωση δ, ως εξής:

«δ. η επισήμανση “Η εγκυρότητα ελέγχεται στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ στη διεύθυνση https://www.aade.gr/polites/egkyrotita/egkyrotita-apodeiktikoy-enimerotitas”».

β) Η παρ. 4 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1274/2013 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Τα έντυπα του αποδεικτικού ενημερότητας φέρουν ενιαία και συνεχή αρίθμηση.».

γ) Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1274/2013 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Το αποδεικτικό ενημερότητας δύναται να χορηγείται στο φορολογούμενο ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακή Κοινοποίηση» της προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet στην οποία ο φορολογούμενος έχει πρόσβαση με τους προσωπικούς του κωδικούς. Το αποδεικτικό, όπως αυτό αναρτάται στην ως άνω εφαρμογή, επέχει θέση πρωτοτύπου.».

δ) Στο άρθρο 9 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1274/2013 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

«Οι φορείς στους οποίους προσκομίζεται το αποδεικτικό ενημερότητας υποχρεούνται να ελέγξουν την εγκυρότητα αυτού μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ στη διεύθυνση https://www.aade.gr/polites/egkyrotita/egkyrotita-apodeiktikoy-enimerotitas».

ε) Στην υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1274/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, μετά το άρθρο 3 προστίθεται άρθρο 3A’ ως εξής:

«Άρθρο 3A’»

Χορήγηση αποδεικτικού για ενημερότητα σε παρελθόντα χρόνο

«Ειδικά, εφόσον το αποδεικτικό χορηγείται μόνο για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων ή προμηθειών από το Δημόσιο Τομέα, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, η φορολογική διοίκηση δύναται να εκδίδει αποδεικτικό που βεβαιώνει ότι σε ορισμένο χρονικό σημείο στο παρελθόν και όχι πέραν των τριών (3) μηνών από τον χρόνο της έκδοσής του, πληρούνταν οι όροι των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) και της παρούσας απόφασης. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος και η ημερομηνία λήξης ισχύος αυτού θα είναι ταυτόσημη με την ημερομηνία έκδοσής του. Το αποδεικτικό εκδίδεται εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι ενήμερος κατά τον χρόνο έκδοσης του αποδεικτικού».

Το αποδεικτικό της περίπτωσης αυτής έχει ως συνημμένο υπόδειγμα.

  1. α) Στην παρ. 4 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1275/2013 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων προστίθεται νέα περίπτωση ε. και αναριθμείται η υπάρχουσα σε στ. ως εξής:

«ε. Η επισήμανση “Η εγκυρότητα ελέγχεται στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ στη διεύθυνση https://www.aade.gr/polites/egkyrotita/egkyrotita- bebaiosis-ofeilis”».

β) Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1275/2013 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Η βεβαίωση οφειλής δύναται να χορηγείται στο φορολογούμενο ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακή Κοινοποίηση» της προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet στην οποία ο φορολογούμενος έχει πρόσβαση με τους προσωπικούς του κωδικούς. Η βεβαίωση οφειλής, όπως αυτή αναρτάται στην ως άνω εφαρμογή, επέχει θέση πρωτοτύπου.».

γ) Στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1275/2013 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων προστίθεται παράγραφος 11, ως εξής:

«11. Οι φορείς στους οποίους προσκομίζεται η βεβαίωση οφειλής υποχρεούνται να ελέγξουν την εγκυρότητα αυτού μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ στη διεύθυνση https://www.aade.gr/polites/egkyrotita/egkyrotita- bebaiosis-ofeilis.»

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγρ. 4 της απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ, η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξαιρουμένης της περ. ε’ της παρ. 2 της παρούσας (προσθήκη άρθρου 3 Α στη ΠΟΛ 1274/2013), η οποία ισχύει από 11/1/2021.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                   Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συλλογου 6-2020-Π.Ε.Α.-χώροι στάθμευσης

ΘΕΜΑ: «Δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ για τους χώρους στάθμευσης (ανοικτούς ή κλειστούς)»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/111748/705/19.11.2020 Εγκύκλιο του ΥΠΕΝ με τίτλο “Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ν.4122/2013 για την «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων»”.

Μεταξύ άλλων στην ανωτέρω Εγκύκλιο αναφέρεται ότι όλα τα νέα κτίρια ή κτιριακές μονάδες πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης όπως καθορίζονται στον ΚΕΝΑΚ (σχετ. γ’ της Εγκυκλίου) και εξειδικεύονται στην ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 «Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης» (σχετ. ε’ της Εγκυκλίου) και ιδίως στο κεφάλαιο 7 αυτής.

Εξαιρούνται από την τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων οι διάφορες κατηγορίες κτιρίων (παρ. 7 του άρθρου 4 του σχετ. α’ της Εγκυκλίου), μεταξύ αυτών οι “Περιπτώσεις ιδιοκτησιών οι οποίες εκ της πολεοδομικής χρήσης δεν είναι «δομικά έργα» ή δεν έχουν την έννοια του κτιρίου ή κτιριακής μονάδας του σχετ. α’ της Εγκυκλίου (που σύμφωνα με το άρθρο 2 του σχετ. α’ της Εγκυκλίου είναι «στεγασμένη κατασκευή με τοίχους για την οποία χρησιμοποιείται ενέργεια προς ρύθμιση των κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου»), οι οποίες δεν εξετάζονται στο πλαίσιο του νόμου ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και συνεπώς δεν έχουν καμία απαίτηση. Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις των ανοικτών ή κλειστών χώρων στάθμευσης οχημάτων, πλυντήρια αυτοκινήτων, περίπτερα, υπαίθρια θέατρα, υπαίθριοι συναυλιακοί χώροι, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα τροχόσπιτα, πλυντήρια αυτοκινήτων, κτηνοτροφικές – πτηνοτροφικές μονάδες, στάβλοι, σφαγεία κ.ά.”.

Συνεπώς, και με την ανωτέρω Εγκύκλιο, επιβεβαιώνεται ότι για τις περιπτώσεις των ανοικτών ή κλειστών χώρων στάθμευσης οχημάτων δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για τη σύνταξη των συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης αυτών.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συλλόγου 5/2020 – Αναστολή πλειστηριασμών

ΘΕΜΑ: «Αναστολή πλειστηριασμών στο πλαίσιο των εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 71342/06.11.2020 ΚΥΑ των συναρμοδίων Υπουργών (Β΄ 4899)»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί, στην υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 71342/06.11.2020 ΚΥΑ των συναρμοδίων Υπουργών, με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β΄ 4899), μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι αναστέλλονται προσωρινά οι κατά τις κείμενες διατάξεις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών.

Ως προς την εφαρμογή της ανωτέρω αναστολής, σας παραπέμπουμε στην υπ’ αριθμ. 10/16.03.2020  Εγκύκλιο της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, στην οποία διευκρινίζονται τα εξής:

«Σε συνδυασμό με τα άρθρα 940Α ΚΠολΔ και 147 παρ. 2 ΚΠολΔ και λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικότερα ερωτήματα που έχουν τεθεί στο Σύλλογό μας, όχι μόνον μελών μας αλλά και από την Ένωση Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος, αφορώντα πράξεις εκτέλεσης που αναστέλλονται, θέτουμε υπόψη σας ότι, πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης αποτελούν μεταξύ άλλων και οι κάτωθι: πράξεις κατάθεσης κατασχετηρίων εγγράφων, πράξεις κατάθεσης εγγράφων αναγγελίας, πράξεις διαπίστωσης, διατυπώσεων προδικασίας, εκθέσεις πλειστηριασμού, δηλώσεις συνέχισης πλειστηριασμών, πίνακες κατάταξης δανειστών, προσκλήσεις δανειστών, περιλήψεις κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου, εξοφλήσεις πινάκων, καταθέσεις εγγυητικών επιστολών, μεταγραφή περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης».

Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης