Εγκύκλιος Συλλόγου 37-2018-Τροποποίηση ΥΑ 31637 (Πρότυπα για ΕΠΕ)

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση του άρθρου Δεύτερου της Υπουργικής Απόφασης 31637/20-03-2017 (Β’ 928) «Πρότυπα Καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.» (ΦΕΚ 4925 Β)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

            Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την υπ’ αριθμ. 107788/12-10-2018 Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4925/5-11-2018 τευχ. Β’. Με την προαναφερθείσα Υ.Α., αντικαταστάθηκε (με το άρθρο 1) το Άρθρο Δεύτερο της Υ.Α. 31637/2017 (928 Β) και τροποποιήθηκαν (με τα άρθρα 2, 3 και 4) τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της αυτής Υ.Α. σχετικά με τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.).


Με τιμή

        Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συλλόγου 36/2018 – Διαβίβαση ΠΟΛ 1182 & 1186/2018

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. – Έλεγχος ορθής εφαρμογής του άρθρου 54 Α του Ν.4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων (ΠΟΛ 1182 & 1186/28.9.2018 του Διοικητού της Α.Α.Δ.Ε.)

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλονται συνημμένα, προς ενημέρωσή σας,

α) η ΠΟΛ 1182/28.9.2018 (ΦΕΚ τ.β’ 4422/4.10.2018) με θέμα, «Διαπίστωση της σωστής εφαρμογής του άρθρου 54 Α του Ν.4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων», η οποία περιέχει την απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την διενέργεια τουλάχιστον εκατό ελέγχων γραφείων από τα Τμήματα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους των Δ.Ο.Υ. για την διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54 Α του Ν.4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων. Η έκδοση της ως άνω απόφασης επιβάλλεται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της διενέργειας των ως άνω ελέγχων, και

β) η ΠΟΛ 1186/28-9-2018, με θέμα «Οδηγίες για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων», η οποία έχει υπογραφεί ψηφιακά και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στις 8.10.2018, σύμφωνα με την οποία παρέχονται συγκεκριμένες οδηγίες προς τους ελεγκτές για τον έλεγχο α) της υποχρέωσης μνημόνευσης και επισύναψης του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.  στο συμβολαιογραφικό έγγραφο και β) της ορθότητας του ως άνω πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α..

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1186/2018 ο έλεγχος περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε υποθέσεις του έτους 2018, για τις οποίες έχουν υποβληθεί στην ως άνω Αρχή συγκεκριμένες καταγγελίες και η διαδικασία ελέγχου ακολουθεί τα εξής στάδια:

  • Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., στην οποία ο ελεγχόμενος (συμβολαιογράφος ή /και ο φύλακας μεταγραφών ή ο προϊστάμενος του κτηματολογικού γραφείου) υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, εκδίδει εντολή ελέγχου με την οποία ορίζεται υπάλληλος για την διενέργεια αυτού.
  • Ο έλεγχος αφορά αποκλειστικά και μόνο υποθέσεις του έτους 2018, όπως προαναφέρθηκε και διενεργείται για την διαπίστωση της υποχρέωσης ή μη επισύναψης του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. στο συμβολαιογραφικό έγγραφο και την ορθότητα αυτού.
  • Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι το περιεχόμενο του επισυναφθέντος και ελεγχθέντος πιστοποιητικού είναι ανακριβές, κοινοποιείται στον ελεγχόμενο σημείωμα, προκειμένου αυτός να υποβάλει ενδεχόμενες αντιρρήσεις σχετικά με την επικείμενη πράξη επιβολής προστίμου εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση του σημειώματος.
  • Στη συνέχεια συντάσσεται από τον ελεγκτή υπάλληλο αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου, βάσει της οποίας εκδίδεται πράξη επιβολής προστίμου του άρθρου 54Α του Ν.4174/2013.
  • Σε περίπτωση αμφισβήτησης της καταλογιστικής πράξης, ο υπόχρεως δύναται να υποβάλει εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση αυτής ενδικοφανή προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4174/2013 με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στα πλαίσια διοικητικής διαδικασίας από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Α.Α.Δ.Ε.. Η ως άνω προσφυγή-αίτηση υποβάλλεται στην Φορολογική Αρχή που εξέδωσε την πράξη και αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία βασίζεται το αίτημα επανεξέτασης. Επισημαίνεται ότι άσκηση προσφυγής απευθείας στα Διοικητικά Δικαστήρια κατά της καταλογιστικής πράξης είναι απαράδεκτη.

          Σημειωτέον ότι, στις περιπτώσεις  κατά τις οποίες ο συμβολαιογράφος ασκεί παράλληλα και καθήκοντα φύλακα μεταγραφών ή προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου, το πρόστιμο επιβάλλεται με χωριστή πράξη για κάθε ιδιότητα αυτού. Περαιτέρω, σε περίπτωση υποτροπής του συμβολαιογράφου ή/και του φύλακα μεταγραφών/προϊσταμένου του κτηματολογικού γραφείου εκδίδεται χωριστή πράξη επιβολής προστίμου. Υποτροπή θεωρείται η μη επισύναψη ή η επισύναψη ανακριβούς πιστοποιητικού του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 σε επόμενο συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

          όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω η διενέργεια των ως άνω ελέγχων διεξάγεται σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και γίνεται μόνο μετά από απόφαση του προϊσταμένου της Α.Α.Δ.Ε., που δημοσιεύεται στο σχετικό Φ.Ε.Κ..

Οι κοινοποιήσεις των συγκεκριμένων αποφάσεων αλλά και της σχετικής προβλεπόμενης διαδικασίας είναι επιβεβλημένες όχι μόνο για την ορθή και χωρίς παρανοήσεις ενημέρωσή σας, αλλά και για να διασφαλίσουμε την απολύτως διαφανή εκτέλεση των καθηκόντων μας.

Οι έλεγχοι που θα διενεργηθούν ανέρχονται σε 102 περιπτώσεις, για τις οποίες είτε υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες, ότι δεν γίνεται χρήση των σωστών πιστοποιητικών και έτσι δημιουργούνται φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού, είτε λόγω της μη ακύρωσης των χρησιμοποιηθέντων πιστοποιητικών δημιουργείται στη φορολογική διοίκηση υπόνοια περί μη ορθής εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

η Διοίκηση του Συλλόγου μας, παρακολουθεί στενά όχι μόνο τη διενέργεια και τα αποτελέσματα των ως άνω ελέγχων, αλλά επισημαίνει και προς τους αρμόδιους τα κενά της σχετικής νομοθεσίας και την ανάγκη έκδοσης κωδικοποιημένων εγκυκλίων, ώστε να αποφεύγονται παραλείψεις κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Επίσης, όποιος συνάδελφος μέλος του Συλλόγου μας, ελεγχθεί και θεωρεί ότι ο έλεγχος δεν διενεργήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προαναφερθείσες εγκυκλίους, δύναται να απευθυνθεί στη Διοίκηση του Συλλόγου και να ενημερώσει σχετικά.

  Με τιμή

        Πρόεδρος                                                  Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                             Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συλλόγου 35/2018 – Διαβίβαση ΠΟΛ 1174/2018 (Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)

ΘΕΜΑ: ΠΟΛ. 1174/2018 «Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., μετά από υποβολή δηλώσεων με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του ν. 4446/2016»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

          Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την Εγκύκλιο της Α.Α.Δ.Ε. υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1174/13-9-2018 με τίτλο «Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., μετά από υποβολή δηλώσεων με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του ν. 4446/2016».

          Με τα άρθρα 57 έως και 60 του Ν. 4446/2016 (240 Α), στα πλαίσια της οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, δόθηκε στους φορολογούμενους η δυνατότητα να υποβάλουν δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9).

          Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπεβλήθησαν δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) με τις ανωτέρω ευνοϊκές διατάξεις των άρθρ. 57 – 60 Ν. 4446/2016, από τις οποίες συντέθηκαν μηχανογραφικά δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α./Φ.Α.Π. – πράξεις προσδιορισμού φόρου με λανθασμένα στοιχεία ακινήτων ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων, δεδομένου ότι κατ’ άρθρ. 61 παρ. 1 Ν. 4446/2016 δεν μπορούν να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει μείωση αξίας ή φόρου (ανακλητικές), χορηγείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του ακινήτου σύμφωνα με την υποβληθείσα κατά ν. 4446/2016 δήλωση και το εν λόγω πιστοποιητικό μνημονεύεται και επισυνάπτεται στο συμβολαιογραφικό έγγραφο, εφόσον είναι πρόδηλο στον αρμόδιο για τη μνημόνευση, επισύναψη ή παραλαβή του ότι πρόκειται περί του ιδίου ακινήτου. Εάν τα δηλωθέντα στοιχεία ή η αξία του ακινήτου υπολείπονται των πραγματικών, για τη λήψη του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., απαιτείται να προηγηθεί η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.


Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συλλόγου 34/2018 – Απόφαση ΥΠΕΝ για την υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας κοινοποιείται η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/47426/6888, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β’, αρ. φύλλου 3017), σύμφωνα με την οποία ορίζεται ρητά ότι στη βάση δεδομένων του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» υποβάλλονται υποχρεωτικά, αποκλειστικά και μόνο τα διαγράμματα με ημερομηνία σύνταξης μετά την 16/07/2018.

Σύμφωνα δε με το άρθρο 2 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης όσες συμβολαιογραφικές πράξεις έχουν συνταχθεί μέχρι σήμερα με τοπογραφικά  διαγράμματα που φέρουν ημερομηνία σύνταξης πριν την 16/07/2018 θεωρούνται και είναι απολύτως έγκυρα εφόσον η ως άνω απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/25.4.2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι με την ως άνω υπουργική απόφαση το ΥΠΕΝ και η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης καθόρισε συγκεκριμένα τους όρους και τις προϋποθέσεις υποβολής των τοπογραφικών διαγραμμάτων στη βάση του κτηματολογίου χωρίς ερμηνεία των προγενεστέρων διατάξεων, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά την ορθότητα της νομικής άποψης την οποία είχαμε εκφράσει με την από 12.7.2018  22η εγκύκλιο της Συντονιστικής Επιτροπής που σας είχαμε αποστείλει.

Με τιμή

              Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                             Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συλλόγου 33/2018 – Πρόσκληση για δήλωση συμμετοχής σε σεμινάρια επιμόρφωσης συμβολαιογράφων ως ΥΜΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για δήλωση συμμετοχής σε σεμινάρια επιμόρφωσης συμβολαιογράφων ως ΥΜΣ

Σχετ. Η Εγκύκλιος 28/2018 ΣΣΕΑΠΑΔ (συγκοινοποιείται)

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας κοινοποιήθηκε με την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 28/2018 η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 63573/2018 (ΦΕΚ 2380/21-6-2018 τευχ. Β’) με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των Υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών», στο άρθρο 16 της οποίας ορίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας συμβολαιογράφων ως ΥΜΣ. Μεταξύ των προϋποθέσεων είναι και η επιτυχής συμμετοχή των συμβολαιογράφων που επιθυμούν να λειτουργήσουν ως ΥΜΣ, σε πρόγραμμα επιμόρφωσης που αφορά  στο πληροφοριακό σύστημα των ΥΜΣ, το οποίο καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Εταιρειών με τη συμβολή της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων και σε συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και υλοποιείται υπό την εποπτεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., τουλάχιστον σε εξαμηνιαία βάση.

Προς υλοποίηση του ως άνω προγράμματος, σας καλούμε να δηλώσετε συμμετοχή σε αυτό, ώστε ανάλογα και με τον αριθμό των ενδιαφερομένων να καθορισθούν πού και πότε θα διενεργηθούν τα σχετικά επιμορφωτικά σεμινάρια και να προγραμματιστούν οι αντίστοιχες εξετάσεις.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια της συνεργασίας μας με την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και το Τμήμα Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, όλοι οι συμβολαιογράφοι που είναι πιστοποιημένοι ως ΥΜΣ θα μπορούν να λειτουργούν με αυτή την ιδιότητα έως το τέλος του έτους.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 22/2018-Υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων

ΘΕΜΑ: Η υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων στον Ψηφιακό Υποδοχέα Τοπογραφικών Διαγραμμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

          Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/2018 (ΦΕΚ 2216/14-6-2018 τευχ. Β’) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος  και Ενέργειας, την οποία σας κοινοποιήσαμε με την υπ’ αριθμ. 27/22-6-2018 εγκύκλιό μας, ορίζεται ότι η ισχύς των υποχρεώσεων και συνεπειών των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 40 του Ν. 4409/2016 αρχίζει ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

          Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4409/2016 ορίζει ότι: «Τοπογραφικά διαγράμματα, τα οποία, κατά την κείμενη νομοθεσία, συντάσσονται και προσαρτώνται σε πράξεις εγγραπτέες στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών και στα κτηματολογικά βιβλία, υποβάλλονται, υποχρεωτικά, με ηλεκτρονικό τρόπο από τον συντάκτη μηχανικό στη βάση δεδομένων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΚΧΑ Α.Ε.).  Στην οικεία εγγραπτέα πράξη περιέχεται μνεία των στοιχείων ηλεκτρονικής υποβολής, και επισυνάπτεται, με ποινή ακυρότητας της, το εκδιδόμενο από την ηλεκτρονική εφαρμογή της «Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.» αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος, απλό αντίγραφο του οποίου συνυποβάλλεται μαζί με την αίτηση μεταγραφής ή την αίτηση καταχώρισης στα κτηματολογικά βιβλία, κατά περίπτωση».

          Από τη γραμματική  αλλά και τελολογική ερμηνεία της διάταξης αυτής προκύπτει σαφώς ότι από 15-7-2018 και εφ’ εξής, τα τοπογραφικά διαγράμματα, που κατά νόμο απαιτείται να προσαρτώνται σε συμβόλαια, που συντάσσονται από την ανωτέρω ημερομηνία (15-7-2018) και μετά, πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά στη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου και να προσαρτάται επί ποινή ακυρότητας στο συμβόλαιο το αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος.

          Εξυπακούεται ότι συμβόλαια, τα οποία έχουν υπογραφεί μέχρι 14-7-2018, μεταγράφονται ή καταχωρούνται στα κτηματολογικά βιβλία και μετά την 15-7-2018, χωρίς την τήρηση των οριζομένων στην ανωτέρω παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4409/2016.

Μετά από σχετική επικοινωνία του Συλλόγου με εκπρόσωπο του ΥΠΕΝ και τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, πληροφορηθήκαμε ότι ο Ψηφιακός Υποδοχέας Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» βρίσκεται σε λειτουργία και επιτρέπει την υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων σύμφωνα με το Ν. 4409/2016. Γεγονός όμως είναι ότι αρκετοί συντάκτες τοπογραφικών διαγραμμάτων (μηχανικοί, τοπογράφοι και όσοι έχουν το δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικών) δεν έχουν πιστοποιηθεί και δεν έχουν λάβει ψηφιακή υπογραφή για τη διεκπεραίωση της ως άνω διαδικασίας. Σύμφωνα δε με το ΤΕΕ, η παροχή των σχετικών βεβαιώσεων από το ηλεκτρονικό σύστημα του Ελληνικού Κτηματολογίου, θα ομαλοποιηθεί εντός των προσεχών ημερών.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι τα ως άνω τοπογραφικά διαγράμματα, τα οποία υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου, δεν έχουν καμία σχέση με τα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν τις βεβαιώσεις του Ν. 4495/2017, και τα οποία δεν υποβάλλονται στο προαναφερθέν ηλεκτρονικό σύστημα.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συλλόγου 32/2018 – Μεταφορά έδρας

Θ Ε Μ Α:  Μεταφορά έδρας μιας θέσης συμβολαιογράφου από το Δήμο Αθηναίων

στο Δήμο Γλυφάδας

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι με το υπ’ αριθμ. 58/2018 Προεδρικό Διάταγμα, που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 113/τ.Α΄/29.06.2018 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, μεταφέρθηκε η έδρα μιας θέσης συμβολαιογράφου του Ειρηνοδικείου Αθηνών από το Δήμο  Αθηναίων στο Δήμο Γλυφάδας της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» (Φ.Ε.Κ. 96/Α΄/2000), όπως μας πληροφόρησε η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το υπ’ αρ. πρωτ. 42120 οικ./04.07.2018 έγγραφό της.

            Οι ενδιαφερόμενοι (συμβολαιογράφοι Ειρηνοδικείου Αθηνών, με έδρα την Αθήνα), που επιθυμούν να μετακινηθούν στη νέα έδρα, πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση μεταφοράς της έδρας τους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (Γεν. Διεύθυνση Α΄, Διεύθυνση Δ1, Τμήμα Α4, Μεσογείων 96 – 115 27 Αθήνα).

            Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης (τηλ. 213 1307234, fax 213 1307450).

   Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                         Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συλλόγου 31/2018 – Μείωση ΦΠΑ σε Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο

ΘΕΜΑ: ΠΝΠ «Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο» (ΦΕΚ 115 Α)

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

            Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την από 29-6-2018 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με τίτλο «Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 115 τευχ. Α’.

            Σύμφωνα με την ως άνω ΠΝΠ, μέχρι 31-12-2018 οι συντελεστές του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, και διαμορφώνονται σε 17% (κανονικός συντελεστής), 9% (μειωμένος συντελεστής) και 4% (υπερμειωμένος συντελεστής).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                      Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συλλόγου 30/2018-ΥΑ εκμίσθωσης λατομείων

 

ΘΕΜΑ: Υπουργική Απόφαση ΔΑΠ/Φ.Α/Φ.4.2/οικ. 175616/5-6-1918 «Διαδικασία εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης δημοσίων λατομείων» (ΦΕΚ 2304 Β)

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ υπ’ αριθμ. ΔΑΠ/Φ.Α/Φ.4.2/οικ. 175616/1918, με τίτλο «Διαδικασία εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης δημοσίων λατομείων», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2304/18-6-2018 τευχ. Β’.

Με την ως άνω Υ.Α. καθορίζεται η διαδικασία με την οποία πραγματοποιείται από το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης η εκμίσθωση δημοσίου λατομείου με απευθείας ανάθεση ή με πλειοδοτική δημοπρασία.

Ειδικότερα, το άρθρο 8 του Β’ Μέρους Β’ της ως άνω Υ.Α. αφορά στις προϋποθέσεις και τη συμβολαιογραφική πράξη που συντάσσεται σε περίπτωση εκμίσθωσης με απευθείας ανάθεση, ενώ στο άρθρο 10 του Γ’ Μέρους στη συμβολαιογραφική πράξη παράτασης της μίσθωσης.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συντονιστικής 20/2018-Διαβίβαση εγγράφων Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

  1. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ. 1825598/ΔΚ 386/26.06.2018 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με θέμα την έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα α) των πρώην Δήμων Ασίνης, Μιδέας και Νέας Τίρυνθας και β) των πρώην Κοινοτήτων Αγίου Αδριανού, Ανυφίου, Δρεπάνου, Ηραίου, Λευκακίων, Νέου Ροεινού, Πυργιωτικών, Τολού, Δαλαμανάρας, Ελληνικού Ήρας, Ινάχου, Κουρτακίου, Λάλουκα, Νέου Ηραίου και Πυργέλλας του πρώην Νομού Αργολίδας.

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του θεσμού του Κτηματολογίου στις παραπάνω περιοχές, ορίστηκε η Δευτέρα 25/06/2018, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 37792/2259/18.06.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και

  1. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ. 1825577/ΔΚ 385/26.06.2018 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με θέμα την έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα των πρώην Κοινοτήτων Αγίου Κωνσταντίνου, Μερκοβουνίου και Σκοπής του πρώην Νομού Αρκαδίας

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του θεσμού του Κτηματολογίου στις παραπάνω περιοχές, ορίστηκε η Δευτέρα 25/06/2018, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 37792/2259/18.06.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας