Εγκύκλιος Συντονιστικής 22/2018-Υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων

ΘΕΜΑ: Η υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων στον Ψηφιακό Υποδοχέα Τοπογραφικών Διαγραμμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

          Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/2018 (ΦΕΚ 2216/14-6-2018 τευχ. Β’) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος  και Ενέργειας, την οποία σας κοινοποιήσαμε με την υπ’ αριθμ. 27/22-6-2018 εγκύκλιό μας, ορίζεται ότι η ισχύς των υποχρεώσεων και συνεπειών των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 40 του Ν. 4409/2016 αρχίζει ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

          Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4409/2016 ορίζει ότι: «Τοπογραφικά διαγράμματα, τα οποία, κατά την κείμενη νομοθεσία, συντάσσονται και προσαρτώνται σε πράξεις εγγραπτέες στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών και στα κτηματολογικά βιβλία, υποβάλλονται, υποχρεωτικά, με ηλεκτρονικό τρόπο από τον συντάκτη μηχανικό στη βάση δεδομένων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΚΧΑ Α.Ε.).  Στην οικεία εγγραπτέα πράξη περιέχεται μνεία των στοιχείων ηλεκτρονικής υποβολής, και επισυνάπτεται, με ποινή ακυρότητας της, το εκδιδόμενο από την ηλεκτρονική εφαρμογή της «Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.» αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος, απλό αντίγραφο του οποίου συνυποβάλλεται μαζί με την αίτηση μεταγραφής ή την αίτηση καταχώρισης στα κτηματολογικά βιβλία, κατά περίπτωση».

          Από τη γραμματική  αλλά και τελολογική ερμηνεία της διάταξης αυτής προκύπτει σαφώς ότι από 15-7-2018 και εφ’ εξής, τα τοπογραφικά διαγράμματα, που κατά νόμο απαιτείται να προσαρτώνται σε συμβόλαια, που συντάσσονται από την ανωτέρω ημερομηνία (15-7-2018) και μετά, πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά στη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου και να προσαρτάται επί ποινή ακυρότητας στο συμβόλαιο το αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος.

          Εξυπακούεται ότι συμβόλαια, τα οποία έχουν υπογραφεί μέχρι 14-7-2018, μεταγράφονται ή καταχωρούνται στα κτηματολογικά βιβλία και μετά την 15-7-2018, χωρίς την τήρηση των οριζομένων στην ανωτέρω παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4409/2016.

Μετά από σχετική επικοινωνία του Συλλόγου με εκπρόσωπο του ΥΠΕΝ και τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, πληροφορηθήκαμε ότι ο Ψηφιακός Υποδοχέας Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» βρίσκεται σε λειτουργία και επιτρέπει την υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων σύμφωνα με το Ν. 4409/2016. Γεγονός όμως είναι ότι αρκετοί συντάκτες τοπογραφικών διαγραμμάτων (μηχανικοί, τοπογράφοι και όσοι έχουν το δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικών) δεν έχουν πιστοποιηθεί και δεν έχουν λάβει ψηφιακή υπογραφή για τη διεκπεραίωση της ως άνω διαδικασίας. Σύμφωνα δε με το ΤΕΕ, η παροχή των σχετικών βεβαιώσεων από το ηλεκτρονικό σύστημα του Ελληνικού Κτηματολογίου, θα ομαλοποιηθεί εντός των προσεχών ημερών.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι τα ως άνω τοπογραφικά διαγράμματα, τα οποία υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου, δεν έχουν καμία σχέση με τα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν τις βεβαιώσεις του Ν. 4495/2017, και τα οποία δεν υποβάλλονται στο προαναφερθέν ηλεκτρονικό σύστημα.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συλλόγου 32/2018 – Μεταφορά έδρας

Θ Ε Μ Α:  Μεταφορά έδρας μιας θέσης συμβολαιογράφου από το Δήμο Αθηναίων

στο Δήμο Γλυφάδας

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι με το υπ’ αριθμ. 58/2018 Προεδρικό Διάταγμα, που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 113/τ.Α΄/29.06.2018 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, μεταφέρθηκε η έδρα μιας θέσης συμβολαιογράφου του Ειρηνοδικείου Αθηνών από το Δήμο  Αθηναίων στο Δήμο Γλυφάδας της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» (Φ.Ε.Κ. 96/Α΄/2000), όπως μας πληροφόρησε η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το υπ’ αρ. πρωτ. 42120 οικ./04.07.2018 έγγραφό της.

            Οι ενδιαφερόμενοι (συμβολαιογράφοι Ειρηνοδικείου Αθηνών, με έδρα την Αθήνα), που επιθυμούν να μετακινηθούν στη νέα έδρα, πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση μεταφοράς της έδρας τους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (Γεν. Διεύθυνση Α΄, Διεύθυνση Δ1, Τμήμα Α4, Μεσογείων 96 – 115 27 Αθήνα).

            Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης (τηλ. 213 1307234, fax 213 1307450).

   Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                         Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συλλόγου 31/2018 – Μείωση ΦΠΑ σε Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο

ΘΕΜΑ: ΠΝΠ «Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο» (ΦΕΚ 115 Α)

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

            Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την από 29-6-2018 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με τίτλο «Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 115 τευχ. Α’.

            Σύμφωνα με την ως άνω ΠΝΠ, μέχρι 31-12-2018 οι συντελεστές του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, και διαμορφώνονται σε 17% (κανονικός συντελεστής), 9% (μειωμένος συντελεστής) και 4% (υπερμειωμένος συντελεστής).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                      Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συλλόγου 30/2018-ΥΑ εκμίσθωσης λατομείων

 

ΘΕΜΑ: Υπουργική Απόφαση ΔΑΠ/Φ.Α/Φ.4.2/οικ. 175616/5-6-1918 «Διαδικασία εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης δημοσίων λατομείων» (ΦΕΚ 2304 Β)

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ υπ’ αριθμ. ΔΑΠ/Φ.Α/Φ.4.2/οικ. 175616/1918, με τίτλο «Διαδικασία εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης δημοσίων λατομείων», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2304/18-6-2018 τευχ. Β’.

Με την ως άνω Υ.Α. καθορίζεται η διαδικασία με την οποία πραγματοποιείται από το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης η εκμίσθωση δημοσίου λατομείου με απευθείας ανάθεση ή με πλειοδοτική δημοπρασία.

Ειδικότερα, το άρθρο 8 του Β’ Μέρους Β’ της ως άνω Υ.Α. αφορά στις προϋποθέσεις και τη συμβολαιογραφική πράξη που συντάσσεται σε περίπτωση εκμίσθωσης με απευθείας ανάθεση, ενώ στο άρθρο 10 του Γ’ Μέρους στη συμβολαιογραφική πράξη παράτασης της μίσθωσης.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συντονιστικής 20/2018-Διαβίβαση εγγράφων Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

  1. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ. 1825598/ΔΚ 386/26.06.2018 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με θέμα την έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα α) των πρώην Δήμων Ασίνης, Μιδέας και Νέας Τίρυνθας και β) των πρώην Κοινοτήτων Αγίου Αδριανού, Ανυφίου, Δρεπάνου, Ηραίου, Λευκακίων, Νέου Ροεινού, Πυργιωτικών, Τολού, Δαλαμανάρας, Ελληνικού Ήρας, Ινάχου, Κουρτακίου, Λάλουκα, Νέου Ηραίου και Πυργέλλας του πρώην Νομού Αργολίδας.

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του θεσμού του Κτηματολογίου στις παραπάνω περιοχές, ορίστηκε η Δευτέρα 25/06/2018, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 37792/2259/18.06.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και

  1. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ. 1825577/ΔΚ 385/26.06.2018 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με θέμα την έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα των πρώην Κοινοτήτων Αγίου Κωνσταντίνου, Μερκοβουνίου και Σκοπής του πρώην Νομού Αρκαδίας

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του θεσμού του Κτηματολογίου στις παραπάνω περιοχές, ορίστηκε η Δευτέρα 25/06/2018, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 37792/2259/18.06.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συλλόγου 29/2018-Διαβίβαση ΠΟΛ 1119-2018

ΘΕΜΑ: ΠΟΛ. 1119/22-6-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και του άρθρου 49 παρ. 4, 5 και 6 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201) αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 18, 19 και 72 παρ. 18 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας – Κ.Φ.Δ., Α’ 170)» (ΑΔΑ: ΨΥ0Θ46ΜΠ3Ζ-2ΦΖ)

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την Εγκύκλιο ΠΟΛ. 1119/22-6-2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τίτλο «Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και του άρθρου 49 παρ. 4, 5 και 6 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201) αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 18, 19 και 72 παρ. 18 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας – Κ.Φ.Δ., Α’ 170)».

Με την ως άνω ΠΟΛ. 1119/2018 παρέχονται οδηγίες για την άμεση και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 19 και 72 παρ. 18 του Κ.Φ.Δ. σχετικά με την υποβολή δηλώσεων, καθώς και διευκρινίσεις και παραδείγματα εφαρμογής ανά φορολογία, και ειδικότερα: α) για την υποβολή και εκκαθάριση δηλώσεων για τα φορολογικά έτη μετά 1-1-2014 (1-1-2015 για υποθέσεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια), β) για την υποβολή και εκκαθάριση δηλώσεων για τα φορολογικά έτη μέχρι 31-12-2013, γ) την υποβολή δηλώσεων που υποβάλλονται μέχρι την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρ. 14 ΚΦΔ, και δ) την υποβολή δηλώσεων που υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρ. 14 ΚΦΔ και μέχρι την κοινοποίηση προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συλλόγου 28/2018-KYA 63577 2018 για ΥΜΣ

ΘΕΜΑ: Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 63577/13-6-2018 «Καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών» (ΦΕΚ 2380 Β)

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 63577/13-6-2018, με τίτλο «Καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2380/21-6-2018 τευχ. Β’.

Στο άρθρο 16 της ως άνω Κ.Υ.Α., ορίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας συμβολαιογράφων ως Υπηρεσία Μίας Στάσης (ΥΜΣ). Μεταξύ των προϋποθέσεων αυτών είναι και η επιτυχής συμμετοχή των συμβολαιογράφων που επιθυμούν να λειτουργήσουν ως ΥΜΣ, σε πρόγραμμα επιμόρφωσης που αφορά στο πληροφοριακό σύστημα των ΥΜΣ, το οποίο καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Εταιρειών με τη συμβολή της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων και σε συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και υλοποιείται υπό την εποπτεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., τουλάχιστον σε εξαμηνιαία βάση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συλλόγου 27/2018 – Διαβίβαση ΥΑ για τον καθορισμό του τρόπου υποβολής τοπογραφικών διαγραμμάτων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

ΘΕΜΑ: Y.A. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/2018 «Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στη βάση δεδομένων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Έναρξη ισχύος των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 (Α΄ 136)»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/ 1752/2018, με τίτλο «Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στη βάση δεδομένων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Έναρξη ισχύος των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 (Α΄ 136)», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2216/14-6-2018 τευχ. Β’.

Η ως άνω Υ.Α. εκδόθηκε σε εκτέλεση της παρ. 4 του άρθρ. 40 του Ν. 4409/2016 (το οποίο σας συγκοινοποιείται), και από της ενάρξεως ισχύος τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις των παρ. 1 και 3 του προαναφερθέντος άρθρου 40. Κατά το άρθρ. 4 της ανωτέρω Υ.Α., η ισχύς των υποχρεώσεων και συνεπειών που προβλέπουν οι διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρ. 40 του Ν. 4409/2016 αρχίζει ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της εν λόγω Υ.Α. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλ. από 14-7-2018.

Στην παρ. 1 του άρθρ. 40 του Ν. 4409/2016 ορίζεται ότι όπου υποχρεωτικά επιβάλλεται από οποιαδήποτε διάταξη νόμου η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος και προσάρτηση αυτού σε πράξεις εγγραπτέες στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών και στα κτηματολογικά βιβλία, τότε αυτό υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον συντάκτη – μηχανικό στη βάση δεδομένων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».

Στη συντασσόμενη συμβολαιογραφική πράξη, γίνεται μνεία των στοιχείων της ηλεκτρονικής υποβολής και προσαρτάται επί ποινή ακυρότητας, το εκδιδόμενο από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» πιστοποιητικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος. Στο δε αντίγραφο προς μεταγραφή ή καταχώριση, μαζί με την αίτηση μεταγραφής / καταχώρισης συνυποβάλλεται απλό αντίγραφο του προαναφερθέντος αποδεικτικού ηλεκτρονικής υποβολής. Κατά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρ. 3 της Υ.Α., στο τοπογραφικό διάγραμμα που προσκομίζεται στο συμβολαιογράφο από τον μηχανικό σε αναλογική μορφή, τίθεται με ευθύνη του μηχανικού επισημείωση με μνεία του μοναδικού Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος και της ημερομηνίας υποβολής, που έλαβε το διάγραμμα κατά την ηλεκτρονική του υποβολή.

Στην παρ. 3 του άρθρ. 40 του Ν. 4409/2016 ορίζεται ότι η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής αφορά και στα διαγράμματα χωρικών μεταβολών που συνυποβάλλονται με τις αιτήσεις καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων στα κτηματολογικά βιβλία ή τις αιτήσεις διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων κατά τις διατάξεις του Ν. 2664/1998. (Επισημαίνεται ότι εν προκειμένω η υποβολή του αποδεικτικού υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος θεσπίζεται επί ποινή απαραδέκτου και απόρριψης της υποβαλλόμενης αίτησης καταχώρισης ή διόρθωσης).

Τέλος, κατά την παρ. 2 του άρθρ. 40 του Ν. 4409/2016 είναι δυνατή (όχι υποχρεωτική) η ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων, τα οποία προσαρτώνται με βούληση των συμβαλλομένων σε εγγραπτέες πράξεις στα βιβλία μεταγραφών και κτηματολογικών γραφείων.


Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Εγκύκλιος Συλλόγου 26/2018 – Διαβίβαση ΠΟΛ 1116/2018

ΘΕΜΑ: ΠΟΛ. 1116/19-6-2018«Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 (Β’ 4643) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης και για οφειλές προς το δημόσιο που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, καθώς και για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί εντός του έτους 2017, κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α’ 62)»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την Εγκύκλιο της Α.Α.Δ.Ε. υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1116/19-6-2018, με τίτλο «Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 (Β’ 4643) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης και για οφειλές προς το δημόσιο που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, καθώς και για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί εντός του έτους 2017, κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α’ 62)», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2319/19-6-2018 τευχ. Β’.

Με την ως άνω ΠΟΛ. τροποποιούνται οι διατάξεις της ΠΟΛ. 1223/2017 (4643 Β), με την οποία διαμορφώνονται λύσεις ρύθμισης και για οφειλές προς το Δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ. Οι τροποποιήσεις αυτές, οι οποίες έγιναν προκειμένου να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της ΠΟΛ. 1223/2017 οφειλές που υπερβαίνουν το όριο των 50.000 ευρώ, καθώς και οφειλές που είναι βεβαιωμένες έως και την 31-12-2017, περιλαμβάνονται στη επίσης συνημμένη στην παρούσα εγκύκλιο ΠΟΛ. 1223/2017, που σας κοινοποιείται επικαιροποιημένη.


Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 18/2018 – Διαβίβαση εγγράφων Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

  1. Το υπ’ αριθμ.πρωτ. ΠΡ 808/1824344/14.06.2018 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με το οποίο καλούνται οι έχοντες εγγραπτέα δικαιώματα στις υπό κτηματογράφηση περιοχές των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων :

α) Καλοχωρίου, Κυμίνων, Νέων Μαλγάρων, Σίνδου και Χαλάστρας του Καλλικρατικού Δήμου Δέλτα,

β) Καβαλλαρίου και Λαγυνών του Καλλικρατικού Δήμου Λαγκαδά,

γ) Αγίου Αθανασίου, Αγχιάλου και Γέφυρας του Καλλικρατικού Δήμου Χαλκηδόνος και

δ) Λητής, Νεοχωρούδας και Πενταλόφου του Καλλικρατικού Δήμου Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, να υποβάλλουν δηλώσεις στο διάστημα από 11 Ιουνίου 2018 έως 11 Σεπτεμβρίου 2018 για κατοίκους ημεδαπής και από 11 Ιουνίου 2018 έως 11 Δεκεμβρίου 2018 για κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

  1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΡ 815/1824528/15.06.2018 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ.γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης των προκαποδιστριακών Δήμων Σίνδου, Χαλάστρας και Αγίου Αθανασίου, και στις Κοινότητες καλοχωρίου, Κυμίνων, Νέων Μαλγάρων, Αγχιάλου, Γέφυρας, Λητής, Νεοχωρούδας, Πενταλόφου, Καβαλλαρίου και Λαγυνών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Επισημαίνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 15/5/17.05.2018 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» καθορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης υποβολής δηλώσεων Ν.2308/1995 η 11η Ιουνίου 2018, από τους δικαιούχους εγγραπτέων στο κτηματολόγιο δικαιωμάτων στα ακίνητα των ανωτέρω περιοχών. Η διάρκεια της προθεσμίας υποβολής δηλώσεως για τους κατοίκους της ημεδαπής λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου 2018, ενώ για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο στις 11 Δεκεμβρίου 2018 αντίστοιχα.

 

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας