Εγκύκλιος Συντονιστικής 12/2014 – ΠΟΛ 1021/2014

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Σας κοινοποιούμε την ΠΟΛ 1021/14-1-2014 του Υπουργείου Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γενική Διεύθυνση Φορολογίας, Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου, Τμήμα Φ.Μ.Α.Π.), με θέμα: «Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας».

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 10/2014 – Κοινοποίηση ΠΟΛ 1020/2014

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την ΠΟΛ 1020/17-1-2014 του Υπουργείου Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γενική Διεύθυνση Φορολογίας, Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου, Τμήμα Φ.Μ.Α.Π.), με την οποία συμπληρώνεται η ΠΟΛ 1279/2013 ΦΕΚ 3397Β΄).

Σας επισημαίνουμε ότι, όσον αφορά το πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013, τούτο μνημονεύεται και επισυνάπτεται και στις συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομίας.

Η διάταξη της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται για τις πράξεις αποδοχής κληρονομίας που καταρτίζονται από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ΠΟΛ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επίσης τονίζουμε ότι η παρούσα ΠΟΛ 1020/2014 δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στο ΦΕΚ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 9/2014 – Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την με αριθμό 145026/10-1-2014 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών-Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας-Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 31Β’/14-1-2014 με περιεχόμενο τη σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ (14-1-2014).

Σας επισημαίνουμε τις διατάξεις του άρθρου 9 της ως άνω απόφασης και ειδικώτερα της παραγράφου 2, σύμφωνα με την οποία:

«Για τη σύνταξη κάθε συμβολαίου μεταβίβασης, δωρεάς, γονικής παροχής, αποδοχής κληρονομίας ή σύστασης εμπραγμάτου δικαιώματος που αφορά στο ακίνητο που πραγματοποιείται υδροληψία, πρέπει να προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο το πιστοποιητικό εγγραφής του εν λόγω σημείου υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ. ή να αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το συμβόλαιο ο κωδικός εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ.».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος 8/2014 – ΠΟΛ 1014/14 – Φόρος υπεραξιας

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε την με αριθμό ΠΟΛ. 1014 (ΦΕΚ 48Β΄/15-1-2014) με θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου  φόρου 15% επί της υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας του άρθρου 41 του ν. 4172/2013 και καθορισμός του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστιοκής 7/2014 – Διαβίβαση εγγράφου Κτηματολογίου – ΠΟΛ 1279/2013

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτ. 1400669/10-1-2014 έγγραφο της Νομικής Διεύθυνσης (Υποδιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου) με θέμα: «Η ΠΟΛ 1279/2013 ( Β΄3397): Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014», προκειμένου να λάβετε γνώση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 6/2014 – Ενημέρωση για αλλαγές και επικαιροποιήσεις εφαρμογών στο πλαίσιο του Νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώθηκε ότι ολοκληρώθηκαν οι αλλαγές και  επικαιροποιήσεις των εφαρμογών στο πλαίσιο του Νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Μεταξύ των εφαρμογών που είναι σε παραγωγική λειτουργία περιλαμβάνεται και η έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και από την Παρασκευή 3-1-2014 και η ηλεκτρονική χορήγηση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α για φυσικά πρόσωπα.

Εκδίδεται δε για κάθε αριθμό ταυτότητας ακινήτου Α.Τ.ΑΚ. και για το έτος 2014 χορηγείται πιστοποιητικό για τα έτη 2010-2013.

Κάνετε ΚΛΙΚ εδώ για άμεση μεταφορά στον σχετικό σύνδεσμο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 5/2014 – Έναρξη ανάρτησης κτηματολογικών στοιχείων για Δήμο Γαλατσίου, Ν.Ιωνίας και Ν.Ηρακλείου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 67/24-12-2013 εγκυκλίου μας, σας υπενθυμίζουμε ότι ημερομηνία έναρξης της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για τα ακίνητα των περιοχών  του Δήμου Γαλατσίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, του Δήμου Ν.Ιωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών και του Δήμου Ν.Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών είναι η 13η Ιανουαρίου 2014.

Για τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων που απορρέουν από το άρθρο 5 του Ν.2308/1995 σας αποστέλλουμε συνημμένα το με αριθμ. πρωτ. Οικ.: 1331640/23-12-2013 έγγραφο της «Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε.».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 4/2014 – Κτηματογράφηση Δήμου Γαύδου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τον Ν.4164/2013 και την προβλεπόμενη σ’ αυτόν κατάργηση του ΟΚΧΕ, η αρμοδιότητα της κτηματογράφησης του Δήμου Γαύδου, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης, περιέρχεται στην ΕΚΧΑ Α.Ε. .

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής του αρχείου της κτηματογράφησης, από την έκδοση της με αριθμό 576/20-12-2013 απόφασης του Δ.Σ. της ΕΚΧΑ Α.Ε. και για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών, αίρεται η υποχρέωση επισύναψης των απαιτουμένων κατά το άρθρο 5 του Ν.2308/1995 εγγράφων στα συμβόλαια, προσκόμισης των εγγράφων αυτών ενώπιον των Δικαστηρίων και ελέγχου ύπαρξής τους εκ μέρους των Υποθηκοφυλάκων κατά την καταχώριση των πράξεων στα βιβλία μεταγραφών.

Κατά το άνω χρονικό διάστημα όταν υποβάλλεται αίτηση για τη μεταγραφή ή την εγγραφή πράξης στο κατά τόπον αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο επισυνάπτεται σε αυτή δήλωση (Δ2) εγγραπτέου δικαιώματος του Ν.2308/1995.

Σημειώνεται ότι εάν στη μεταγραπτέα δικαιοπραξία έχει επισυναφθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τοπογραφικό διάγραμμα, αντίγραφό του συνοδεύει τη δήλωση αυτή.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε τη με αριθμ. πρωτ. Οικ.1332016/23-12-2013 εγκύκλιο της «Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε.».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 2/2014 – Κοινοποίηση ΠΟΛ 1008

ΘΕΜΑ: ΠΟΛ. 1008/2-1-2014 «Καθορισμός τιμών κτήσης ακίνητης περιουσίας σε ειδικές περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 41 του ν.4172/2013».

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την ΠΟΛ. 1008/2-1-2014 του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 3/3-1-2014 τ. Β’ ), με την οποία καθορίζονται οι τιμές κτήσης ακίνητης περιουσίας σε ειδικές περιπτώσεις όπου δεν είναι  δυνατόν να προσδιοριστούν σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 41 του ν.4172/2013.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 1/2014 – Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων

ΘΕΜΑ: Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287/31-12-2013 τευχ. Α΄) «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις»

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4223/31-12-2013 (ΦΕΚ 287/31-12-2013 τευχ. Α’) με τίτλο «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις», τον οποίο και σας κοινοποιούμε συνημμένα, για να λάβετε γνώση. Σας επισημαίνουμε και πάλι το άρθρο 9 του ως άνω Νόμου που αφορά υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης