Εγκύκλιος Συντονιστικής 20/2014 – Ασφαλιστικές εισφορές 2013 ΤΑΝ & ΤΣ

ΘΕΜΑ: Καθορισμός κατώτατων εισφορών καταβλητέων στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) και στη Διεύθυνση Τομέων Συμβολαιογράφων (Τ.Σ.) για το 2013

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

α)  το έγγραφο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.)-Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές έτους 2013, οι οποίες πρέπει να καταβληθούν μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2014.  Επισημαίνουμε ότι η εισφορά υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. (η οποία αφορά όλους τους ασφαλισμένους, δικηγόρους, υποθηκοφύλακες, δικαστικούς επιμελητές & συμβολαιογράφους και ανέρχεται στο ποσό των 120 ευρώ ετησίως) πρέπει να καταβληθεί μέσα στην ανωτέρω προθεσμία (Ε.Τ.Ε.-κωδικός αιτιολογίας 70-Ο.Α.Ε.Δ.) ανεξαρτήτως ποσού ασφαλιστικής εισφοράς και κατηγορίας ασφαλισμένου και

β) το από 27.01.2014 έγγραφο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) – Διεύθυνση Τομέων Συμβολαιογράφων (Τ.Σ.)  σχετικά με τα κατώτατα όρια ασφαλιστικών εισφορών έτους 2013 που πρέπει να καταβληθούν στον Τομέα Συμβολαιογράφων μέχρι 31 Μαρτίου 2014.

Υπενθυμίζουμε τέλος ότι η εκπρόθεσμη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών επιβαρύνεται πλέον με τόκο υπερημερίας 0,68% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να την αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τ.Α.Ν. (www.tnomik.gr) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τ.Σ. (www.tas.org.gr).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος 19/2014 – Προσθήκη παρ. 22 στο άρθρο 72 του Ν.4172/2013

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 11 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α 287/31-12-2013) προστίθεται νέα παράγραφος 22 στο άρθρο 72 του Ν. 4172/2013 που έχει ως εξής:

«22. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2238/1994 (Α΄ 151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του νόμου.»

Ως εκ τούτου από 1-1-2014, δεν υφίσταται υποχρέωση προσάρτησης στα συμβολαιογραφικά έγγραφα υπεύθυνων δηλώσεων ή πιστοποιητικών άρθρου 81 ν. 2238/94.

Η παρούσα εκδίδεται μετά και την τελική προφορική επιβεβαίωση του περιεχομένου της από το αρμόδιο Τμήμα Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομικών.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 18/2014 – Αναβάθμιση εφαρμογής ΥΜΣ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Κατόπιν ενημέρωσής μας από την Κ.Ε.Ε.Ε. σχετικά με τη σύσταση των εταιρειών μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΥΜΣ, σας θέτουμε υπόψη τα ακόλουθα:

Τις επόμενες μέρες θα δοθεί σε παραγωγική λειτουργία η νέα έκδοση της ΥΜΣ v.6.0.

Στην έκδοση αυτή θα υπάρξουν οι παρακάτω αλλαγές και αναβαθμίσεις σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση 5.9.

1. Οι οθόνες λήψης στοιχείων Εκπροσώπου / Φυσικού Προσώπου / Νομικού Προσώπου / Εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ χωρίζονται σε δύο οθόνες. Σημειώνεται ότι από την 2η οθόνη μπορεί να γίνει μετάβαση στην 1η ώστε να γίνουν διορθώσεις αν χρειάζεται, πριν την υποβολή. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερη απόκριση του συστήματος (ταχύτητα). (Δείτε συνημμένο FP1.jpg)

FP1FP1

2. Οι τελευταίες οθόνες (zip + προώθηση φυσικού φακέλου) ενοποιήθηκαν σε μία. (Δείτε συνημμένο telos.jpg)

3. Για τις Ι.Κ.Ε., ο Φ.Σ.Κ. υπολογίζεται στο ΑΘΡΟΙΣΜΑ των τριών κεφαλαίων.

Τα τρία αυτά κεφάλαια μεταφέρθηκαν πιο μπροστά στην διαδικασία, πριν τις πληρωμές (και όχι πριν το Γ.Ε.ΜΗ όπως είναι σήμερα) ώστε να μπορεί έγκαιρα να υπολογιστεί ο Φ.Σ.Κ. και να πληρωθεί. (Δείτε συνημμένο IKE1.jpg και IKE2.jpg)

4. Για τις Ο.Ε. / Ε.Ε.  προστέθηκε μια νέα οθόνη ανακοίνωσης σύστασης που αναφερόταν στην ΚΥΑ και δεν είχε περιληφθεί μέχρι τώρα. (Δείτε συνημμένο ΟΕ-ΕΕ.jpg)

5. Για τις Ι.Κ.Ε. δεν χρειάζεται να αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα (email) ανακοίνωσης στην Κ.Ε.Ε.Ε. γιατί καταχωρείται με web services στο σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ.

6. Νέα διαδικασία πληρωμής. Εισάγονται νέοι τρόποι πληρωμών των εξόδων (κόστη) με άξονα την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων αλλά και την ιχνηλασιμότητα των πληρωμών. Είναι εφικτό από το σύστημα να ομαδοποιήσετε περισσότερες της μιας πληρωμές για κάθε τρόπο πληρωμής καθιστώντας την διαδικασία λιγότερο χρονοβόρα. Θα δίνεται μια βεβαίωση για κάθε (τρόπο) πληρωμής και όχι μια για κάθε αιτιολογία. (δείτε συνημμένο payment1.jpg, payment2.jpg)

7. Αυτοματοποίηση λήψης Κωδικού Αριθμού Δημοσίευσης / Εθνικό Τυπογραφείο για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (δεν θα χρειάζεται πλέον η αποστολή email στo gemi@uhc.gr) (Δείτε συνημμένα ΚΑΔ-ΕΤ.jpg, ΚΑΔ-ΕΤ-1.jpg, ΚΑΔ-ΕΤ-2.jpg, ΚΑΔ-ΕΤ-3.jpg).

________________________________________

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ 1081/17-4-2013 Υπουργείου Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική διεύθυνση Φορολογίας) την οποία και σας κοινοποιήσαμε με την με αριθμό 13/25-4-2013 Εγκύκλιο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου κατά τη σύσταση των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, υπολογίζεται στο σύνολο των εισφορών (κεφαλαιακών, εξωκεφαλαιακών και εγγυητικών).

Η ως άνω αναβάθμιση της εφαρμογής της Υπηρεσίας Μίας Στάσης, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν θα λειτουργεί η ηλεκτρονική εφαρμογή, προγραμματίζεται για την επόμενη εβδομάδα, οπότε και θα σας ενημερώσουμε άμεσα μόλις λάβουμε σχετική ειδοποίηση από την Κ.Ε.Ε.Ε..

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 17/2014 – Παράταση για το Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 15/27-1-2014 εγκυκλίου μας, σας κοινοποιούμε τη με αρ. πρωτ. Δ.Κ.Π. 1018796 ΕΞ 2014/29-01-2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, (Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών, Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την εγγραφή στο μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, ειδικά για το έτος 2013, λήγει την 7η Φεβρουαρίου 2014 και η κλήρωση από τις αρμόδιες αρχές θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 20η Φεβρουαρίου 2014.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 16/2014 – Οδηγίες για ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Προκειμένου να εφαρμοσθεί η ΠΟΛ 1020/17-1-2014 για την αντιπαραβολή και οριστικοποίηση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

Α) ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΡΟΛΟΥ:

Στην ηλεκτρονική σελίδα  http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/index.html επιλέγουμε ʺο λογαριασμός μουʺ και θέτουμε τους κωδικούς μας (αυτούς που χρησιμοποιούμε για το αποδεικτικό ενημερότητας) προκειμένου να εισέλθουμε στην εφαρμογή my taxιsnet.

Κατόπιν επιλέγουμε στην αριστερή στήλη της οθόνης το ʺδιαχείριση λογαριασμούʺ και στο παράθυρο που θα εμφανισθεί επιλέγουμε τη δεύτερη καρτέλα ʺΠρόσθετος ρόλος / δικαιώμ.ʺ. Εφόσον εμφανιστεί το μήνυμα ʺσας έχει αποδοθεί το δικαίωμα δράσης στο my taxisnet με τον πρόσθετο ρόλοʺ προχωράμε στη διαδικασία ελέγχου εγκυρότητας και οριστικοποίησης ηλεκτρονικού πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (βλ. κατωτέρω περιπ. β΄).  Στην περίπτωση που δεν εμφανιστεί το ανωτέρω μήνυμα επιλέγουμε το ʺυποβολή αίτησηςʺ για την απόδοση του πρόσθετου ρόλου και μόλις το σχετικό αίτημα γίνει  δεκτό συνεχίζουμε ως εξής:

Β) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΦΙΑ :

Επιστρέφουμε στην ηλεκτρονική  σελίδα http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/index.html, επιλέγουμε το ʺπερισσότεραʺ ακριβώς κάτω από την επιλογή ʺ Έκδοση Φορολογικής Ενημερότηταςʺ από Συμβολαιογράφους και από την εμφανιζόμενη λίστα δραστηριοτήτων επιλέγουμε το ʺΈλεγχος Εγκυρότηταςʺ και ʺΟριστικοποίηση Ηλεκτρονικού Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.ʺ από Συμβολαιογράφους.

Τότε εμφανίζονται τα:

Είσοδος στην Εφαρμογή

Οδηγίες

Από το ʺείσοδος στην εφαρμογήʺ προχωράμε τη διαδικασία, όπως ακριβώς αναφέρεται στην επιλογή οδηγίες.

(Σημείωση: πιθανόν να μας ζητηθούν μετά την επιλογή του ʺείσοδος στην εφαρμογήʺ οι κωδικοί μας, στην περίπτωση που δεν τους έχουμε ήδη εισάγει λόγω αμέσως προηγούμενης δραστηριότητάς μας στο σύστημα, π.χ. λόγω εισόδου μας στο my taxisnet).

Στην επιλογή οδηγίες εξηγεί αναλυτικά τα βήματα που  ακολουθούμε στο σύστημα προκειμένου να ελέγξουμε την εγκυρότητα και να οριστικοποιήσουμε τα προσκομιζόμενα σε εμάς πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο έλεγχος εγκυρότητας και οριστικοποίησης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες αφορά μόνο τα ηλεκτρονικώς εκδοθέντα πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α. και όχι τα χειρόγραφα από τις Δ.Ο.Υ..

Συνημμένα σας αποστέλλονται οι σχετικές οδηγίες για τον έλεγχο εγκυρότητας και οριστικοποίησης του ηλεκτρονικού πιστοποιητικού από τους συμβολαιογράφους.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 15/2014 – Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών κ.λπ.-Ν.4182/2013

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε τη με αρ. πρωτ. Δ.Κ.Π. 1198619 ΕΞ 2013/30-12-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, (Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών, Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών), με θέμα: «Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών» (η οποία διαβιβάσθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Γενική Διεύθυνση Α΄, Διεύθυνση Δ3, Τμήμα Συμβολαιογραφείων με αριθμ. πρωτ. 5607/20-1-2014 και παρελήφθη από το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου & Δωδεκανήσου στις 23-1-2014 με αριθμ. πρωτ. 134).

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της καθυστερημένης αποστολής και αντίστοιχα παραλαβής της συγκεκριμένης απόφασης και κατά συνέπεια της εκπρόθεσμης υποβολής των αναφερομένων στην απόφαση αυτή αιτήσεων, επικοινωνήσαμε με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών και μας ανακοινώθηκε ότι σε κάθε περίπτωση  θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις ενόψει επικείμενης παράτασης της σχετικής προθεσμίας, σε διαφορετική δε περίπτωση οι αιτήσεις θα ληφθούν υπόψη για την επόμενη κλήρωση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 14/2014 – Διαβίβαση εγγράφου ΔΕΚ Θεσσαλονίκης

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τo με αριθμό πρωτοκόλλου 311/23-1-2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Δ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης) του Υπουργείου Οικονομικών, για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2000 έως και 31-12-2009, να αποστείλει άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ.Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 13/2014 – Οδηγίες για υδροληψία

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το με αριθμό πρωτ. οικ. 145097/21-1-2014 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Ειδική Γραμματεία Υδάτων), από το οποίο προκύπτει ότι δεν απαιτείται να προσκομιστεί πιστοποιητικό εγγραφής του σημείου υδροληψίας ή κωδικός Ε.Μ.Σ.Υ. στις συμβολαιογραφικές πράξεις, άλλες άδειες/εγκρίσεις από δημόσιες αρχές ή ιδιωτικά συμφωνητικά, όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 «Υποχρεώσεις δημοσίων αρχών-έννομες συνέπειες» της ΚΥΑ με αριθμό οικ. 145026/2014 (ΦΕΚ 31Β/14-1-2014) «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά  και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα», μέχρι την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.6 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 11/2014 – Πρακτικά Σεμιναρίου 13-1-2014

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε τα πρακτικά του σεμιναρίου που έλαβε χώρα στις  13-1-2014 στο ξενοδοχείο Τιτάνια με θέματα:

1) «Ν.4223/2013-Πιστοποιητικά Φ.Α.Π.-ΕΝ.Φ.Ι.Α.»,

2) «Ν.4172/2013-Δηλώσεις Φόρου Υπεραξίας και

3) «Ν.4223/2013, άρθρο 41-Αποδεικτικά ενημερότητας, Βεβαιώσεις οφειλών-Καταβολή φόρων».

Το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό θα προβληθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας τις επόμενες ημέρες.

Σας επισημαίνουμε ότι  ήδη αρκετά από τα θέματα που παρουσιάστηκαν έχουν αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας από τους Υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών και θα αποτελέσουν αντικείμενο ιδιαίτερης εγκυκλίου (ενδεικτικά ΠΟΛ.1020/2014 που αφορά την προσάρτηση του πιστοποιητικού άρθρου 54Α του ν.4174/2013 και στις αποδοχές κληρονομιάς από 20-1-2014).

Α) Σε κάθε περίπτωση πάντως και για την αποφυγή σύνταξης πράξεων αντίθετων προς τις διατάξεις του άρθρου 54Α του ν.4174/2013 διευκρινίζεται, κατόπιν συζητήσεων μας με την Διεύθυνση   Κεφαλαίου του Υπουργείου Οικονομικών (κυρία Μ.Μενούνου Διευθύντρια Κεφαλαίου και κυρία Α.Κόλλια Προϊσταμένη Τμήματος Φ.Μ.Α.Π.), ότι οι χρονομεριστικές, χρηματοδοτικές μισθώσεις καθώς και όλες οι μισθώσεις του Αστικού Κώδικα και όλες γενικά οι μισθώσεις, που συντάσσονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο (ανεξαρτήτως διάρκειας και αντικειμένου) υπάγονται στην υποχρέωση προσάρτησης πιστοποιητικού κατά τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου, σε οριστικοποίηση των λεχθέντων στο σεμινάριο.

Επίσης επισημαίνεται ότι η έναρξη του ηλεκτρονικού συστήματος επιβεβαίωσης και ελέγχου του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α απότον συμβολαιογράφο θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής από την Γ.Γ.Π.Σ.. Πάντα η πρόσβαση στα στοιχεία του φορολογούμενου γίνεται από τον ίδιο τον πολίτη με την χρησιμοποίηση του δικού του κλειδάριθμου. Συνιστάται δε να αποφεύγεται η χρήση του από τον συμβολαιογράφο, η οποία εκτός των άλλων επιφέρει παραβίαση του φορολογικού απορρήτου του φορολογούμενου.

Β) Με αφορμή προβλήματα που εμφανίσθηκαν στη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας  από τις κατά τόπον αρμόδιες ΔΟΥ σχετικά με την αναγραφή του συγκεκριμένου ακινήτου στο σώμα του αποδεικτικού ενημερότητας, εστάλη από το Σύλλογό μας προς τον Γ. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Θεοχάρη και την Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων για την άμεση επίλυση του θέματος  και την ενημέρωση των ΔΟΥ, το με αριθμό πρωτ. 118/20-1-2014 έγγραφο του Συλλόγου μας, το οποίο και σας διαβιβάζουμε.

Γ) Για τα θέματα του φόρου υπεραξίας ήδη έχει αποσταλεί προς τους, Υπουργό Οικονομικών κ. Στουρνάρα, Υφυπουργό Οικονομικών κ. Μαυραγάνη και Γ. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Θεοχάρη  η με αριθμό πρωτ. 17/17-1-2014 επιστολή της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε με τις αρχικές θέσεις και προτάσεις μας, την οποία και σας διαβιβάζουμε συνημμένα.

Τέλος σας ενημερώνουμε  ότι είναι σε εξέλιξη, οι επαφές με την Πολιτική Ηγεσία σήμερα και αύριο για την οριστική επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν, με σκοπό αφενός τη διασφάλιση των συμφερόντων του Έλληνα πολίτη και των συναλλαγών και αφετέρου την απόλυτη προστασία των συμβολαιογράφων με την αποδοχή των προτάσεων που έχουμε υποβάλλει. Στην περίπτωση που αποβούν  άκαρπες οι επαφές αυτές και  ιδιαίτερα για την διαδικασία υπολογισμού, βεβαίωσης, παρακράτησης και είσπραξης του φόρου υπεραξίας θα προχωρήσουμε σε σειρά δυναμικών κινητοποιήσεων με πρώτη την άρνηση υπογραφής και βεβαίωσης των δηλώσεων φόρου υπεραξίας, ως αναρμόδιοι.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 12/2014 – ΠΟΛ 1021/2014

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Σας κοινοποιούμε την ΠΟΛ 1021/14-1-2014 του Υπουργείου Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γενική Διεύθυνση Φορολογίας, Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου, Τμήμα Φ.Μ.Α.Π.), με θέμα: «Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας».

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης