Εγκύκλιος 40/2014 – Διαβίβαση ΠΟΛ1065 – Περί αποδεικτικού ενημερότητας

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την ΠΟΛ. 1065/26-2-2014 (ΦΕΚ Β’ 642/14-3-3014) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Συμπλήρωση-τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1274/27-12-2013 και ΠΟΛ.1275/27-12-2013 (Β’ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης οφειλής άρθρου 12 Ν.4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύει».

Επισημαίνουμε ότι μεταξύ άλλων τροποποιήσεων που επέρχονται με την ως άνω απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων όσον αφορά την ΠΟΛ. 1274/2013 είναι και η αντικατάσταση της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της ΠΟΛ. 1274/2013 που πλέον έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 6 (Τύπος και περιεχόμενο του αποδεικτικού ενημερότητας)

Παρ.2

Στο αποδεικτικό ενημερότητας αναγράφεται και :…. «β. Στα αποδεικτικά μηνιαίας ισχύος που εκδίδονται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού, το ακίνητο το οποίο θα μεταβιβαστεί ή επί του οποίου θα συσταθεί εμπράγματο δικαίωμα με τον αριθμό ταυτότητας (Α.Τ.ΑΚ.) εφόσον υφίσταται. Στην περίπτωση ύπαρξης συνολικών βεβαιωμένων οφειλών έως και τριάντα (30) ευρώ, δεν απαιτείται η αναγραφή του ακινήτου.».

Με την ως άνω ρύθμιση προβλέπεται η αναγραφή του ακινήτου επί του αποδεικτικού ενημερότητας μηνιαίας ισχύος με τον αριθμό ταυτότητας ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.), στην περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου ή σύστασης εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού και επιλύεται το σοβαρό θέμα που είχε προκύψει σχετικά με την αναγραφή ή όχι του συγκεκριμένου προς μεταβίβαση ακινήτου στα αποδεικτικά ενημερότητας δίμηνης ισχύος, που χορηγούνται είτε Ηλεκτρονικά είτε μέσω Δ.Ο.Υ..

Υπενθυμίζεται τέλος ότι κατ’ επανάληψη είχαμε επισημάνει στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών εγγράφως αλλά και προφορικώς το συγκεκριμένο θέμα και τις αντίστοιχες προτάσεις μας.

Συνημμένα τα με αριθμούς πρωτ. 118/20-1-2014 και 279/11-2-2014 έγγραφα του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. και απόσπασμα του με αριθμό πρωτ. 24/22-1-2014 εγγράφου της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 38/2014 – Διαβίβαση εγγράφου ΥΠΕΚΑ για e-παράβολο

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 13-03-2014 η πληρωμή του παραβόλου για τα χορηγούμενα στοιχεία από το Γραφείο Κτηματολογίου Πρωτευούσης (Δήμου Καλλιθέας και τμήματος Π. Φαλήρου) του ΥΠΕΚΑ θα γίνεται μέσω του TaxisNet με την εφαρμογή του e-Παράβολο, σύμφωνα με τις οδηγίες του ενημερωτικού σημειώματος της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας (Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών) ΥΠΕΚΑ, το οποίο σας διαβιβάζεται συνημμένα με το υπ’ αριθμόν πρωτ. ΔΤΕ/οικ.14032/215/13-03-2014 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος 39/2014 – Διαβίβαση εγγράφων ΔΟΥ για αναζήτηση στοιχείων

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα έγγραφα (26 συνολικά) των Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας, Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Δ.Ο.Υ. Κατερίνης (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Ζ’ Θεσ/νικης (3 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, Δ.Ο.Υ. Ζ’ Θεσσαλονίκης, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Α΄ Λάρισας, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Δ’ Θεσσαλονίκης (2 έγγραφα) και Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά (2 έγγραφα) (Υπουργείο Οικονομικών), για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2009 έως και σήμερα, να αποστείλει άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ.Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως,

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 35/2014 – Διαβίβαση εγγράφου Υπ.Μεταφορών

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 18 του Ν.4233/2014  «Eθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις»  ΦΕΚ Α’ 22/29-1-2014 τροποποιήθηκαν διατάξεις του Ν.3887/2010 «Οδικές εμπορευματικές μεταφορές», για την εφαρμογή δε των τροποποιήσεων αυτών εκδόθηκε η με αριθμό Β1/9061/647/2014 (ΦΕΚ Β’ 346) υπουργική απόφαση.

Οι πιο σημαντικές αλλαγές που επέρχονται, αφορούν:

α) την κατάργηση της Άδειας Οδικών Μεταφορών (ΑΟΜ),

β) τη διατήρηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα,

γ) την απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας των νέων μεταφορικών επιχειρήσεων με εγγυητική επιστολή,

δ) τη διεύρυνση της έννοιας των ʺπαλαιώνʺ μεταφορέων,

ε) την κατάργηση των εκτιμητικών επιτροπών στις περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών και εκτίμηση των εισφορών σε είδος σύμφωνα με τις διατάξεις του δικαίου των εταιρειών και

στ) τη διευκρίνιση του καθεστώτος λειτουργίας των ΙΜΕ-ΕΠΕ έως το 2022.

Σχετικά με τα ανωτέρω σας κοινοποιούμε το με αριθμό πρωτ. Β1/10372/764/20-2-2014 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Γενική Διεύθυνση Μεταφορών, Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών, Τμήμα Α’ Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών) με τα συνημμένα σ’ αυτό, απόσπασμα του ΦΕΚ Α’ 22  άρθρο 18 του Ν.4233/ 2014 και την Υπουργική Απόφαση Β1/9061/647/2014 (ΦΕΚ Β’ 346).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 36/2014 – Διαβίβαση εγγράφου ΚΕΜΕΕΠ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τo με αριθμό πρωτοκόλλου 6878/11-03-2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ. ΕΠ) (Υπουργείο Οικονομικών), για αναζήτηση στοιχείων του  προσώπου που αναφέρεται σ’ αυτό και έχει συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλεται το αναφερόμενο στο έγγραφο αυτό πρόσωπο, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2009 έως και σήμερα, να αποστείλει άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ.Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 37/2014 – Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ. Α΄ Σερρών

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα έγγραφα (33 συνολικά) της Δ.Ο.Υ. Α’ Σερρών (Υπουργείο Οικονομικών), για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2009 έως και σήμερα, να αποστείλει άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ.Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως,

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 34/2014 – Διαβίβαση εγγράφων ΚΕΜΕΕΠ – ΔΟΥ Κοζάνης – ΔΟΥ Σπάρτης

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα

α) τα με αριθμούς πρωτοκόλλου 6303/05-03-2014 και 6418/06-03-2014 έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ. ΕΠ) (Υπουργείο Οικονομικών), για αναζήτηση στοιχείων των εταιρειών που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

β) το με αριθμό πρωτοκόλλου 7632/28-02-2014 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης-Σερβίων-Νεάπολης Βοΐου-Σιάτιστας (Υπουργείο Οικονομικών), για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτό και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις και

γ) τo με αριθμό πρωτοκόλλου 6024/25-02-2014 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης (Υπουργείο Οικονομικών), για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτό και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα (νομικά ή φυσικά), για το χρονικό διάστημα από 1-1-2009 έως και σήμερα, να αποστείλει άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ.Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 33/2014 – Διαβίβαση εγγράφων ΔΟΥ Α’ Πειραιά

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

α) τα με αριθμό πρωτοκόλλου 8447/19-02-2014 έγγραφα (8 συνολικά) της Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά Δικαστικό Τμήμα & Νομικής Υποστήριξης (Υπουργείο Οικονομικών), για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2009 έως και σήμερα, να αποστείλει άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως,

β) τα με αριθμό πρωτοκόλλου 8450/ΕΞ/2014//19-02-2014 έγγραφα (13 συνολικά) της Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά Δικαστικό Τμήμα & Νομικής Υποστήριξης (Υπουργείο Οικονομικών) για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2009 έως και σήμερα, να αποστείλει άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ.Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως και

γ) τα με αριθμό πρωτοκόλλου 8451/19-02-2014 έγγραφα (6 συνολικά) της Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά Δικαστικό Τμήμα & Νομικής Υποστήριξης (Υπουργείο Οικονομικών) για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2009 έως και σήμερα, να αποστείλει άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ.Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

Υ.Γ. Σημειώνεται ότι το αρχείο διαβιβάζεται ʺσυμπιεσμένοʺ λόγω του μεγάλου όγκου.

Για να έχετε πρόσβαση θα ʺπατήσετεʺ στο σύνδεσμο που αποστέλλουμε.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 31/2014 – Διαβίβαση εγγράφου ΚΕΜΕΕΠ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τo με αριθμό πρωτοκόλλου 5852/27-02-2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ. ΕΠ) (Υπουργείου Οικονομικών), για αναζήτηση στοιχείων του  προσώπου που αναφέρεται σ’ αυτό και έχει συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλεται το αναφερόμενο στο έγγραφο αυτό πρόσωπο, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2009 έως και σήμερα, να αποστείλει άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ.Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 32/2014 – Διαβίβαση εγγράφου ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα με αριθμό πρωτοκόλλου 8016,8017/28-02-2014 έγγραφα της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά (Υπουργείο Οικονομικών), για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2009 έως και σήμερα, να αποστείλει άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ.Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης