Δελτίο Τύπου 17/3/2015 – Περί των διαθεσίμων των Ασφαλιστικών Ταμείων για την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων του Κράτους

Ενόψει των σχεδιασμών για χρήση των διαθεσίμων των Ασφαλιστικών Ταμείων για την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων του Κράτους, οι συμβολαιογράφοι ενώνουν την φωνή τους με τους άλλους κοινωνικούς φορείς και τονίζουν ότι :

Τα χρήματα των Ταμείων είτε πρόκειται για τα διαθέσιμά τους, είτε για τα αποθεματικά τους είτε για οποιαδήποτε άλλα ποσά, είναι «ιερά», καθώς προέρχονται από τις εισφορές των εργαζομένων και προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των συνταξιοδοτικών αναγκών.

Οι ζημιές που έχουν υποστεί τα Ταμεία, κατά το παρελθόν, ακριβώς εξαιτίας των «εγκληματικών» επιλογών των προηγούμενων Κυβερνήσεων, είναι ανυπολόγιστες και έχουν οδηγήσει τα Ασφαλιστικά Ταμεία στη σημερινή τους δραματική κατάσταση.

Θυμίζουμε:
Τη χρόνια υφαρπαγή των αποθεματικών των Ταμείων από το Κράτος και τη χρήση τους για την κάλυψη κρατικών εισοδηματικών ή κοινωνικών πολιτικών, χωρίς την ανάλογη κρατική ενίσχυση των Ταμείων.

Τις επιπτώσεις της πολιτικής επιλογής των τελευταίων ετών για υποχρεωτική υπαγωγή των αποθεματικών των Ταμείων στο PSI.

Αξιώνουμε από τη σημερινή Κυβέρνηση να σεβαστεί τις προεκλογικές της υποσχέσεις και δεσμεύσεις για προστασία και ενίσχυση των Ταμείων και διασφάλιση του αναδιανεμητικού και δημόσιου χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης. Περιμένουμε να αξιοποιήσει οποιαδήποτε άλλη πηγή και να εξαντλήσει άλλες επιλογές για την εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας, εγκαταλείποντας κάθε σκέψη, σενάριο και σχεδιασμό για χρήση είτε των διαθεσίμων είτε των αποθεματικών των Ταμείων.

Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής
Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Δελτίο Τύπου 11ης Δεκεμβρίου 2014 – ΠΟΛ 1251/5.12.2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Μετά από πολύμηνη αναμονή υπογράφηκε από τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κα Αικατερίνη Σαββαίδου και εκδόθηκε η ΠΟΛ 1251/5.12.2014, με την οποία παρέχονται συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό φόρου υπεραξίας που προκύπτει από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας με επαχθή αιτία (π.χ. πώληση).

Η άνω ΠΟΛ επιλύει σημαντικά προβλήματα και διευκρινίζει μεγάλο αριθμό ασαφειών που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του σχετικού νόμου της υπεραξίας. Συμβάλλει δε θετικά στην εφαρμογή του νόμου αυτού, διατάξεις του οποίου όμως, χρήζουν τροποποιήσεων (π.χ. επιχειρηματική συναλλαγή) γιατί προκαλούν ευρύτερα ζητήματα τα οποία δεν δύνανται να επιλυθούν με εγκύκλιες οδηγίες, αλλά απαιτείται νομοθετική παρέμβαση.

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης
α.α.
Ο Αντιπροέδρος
Γεώργιος Ρούσκας

 

Η Γενική Γραμματέας

Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σ.Ε.Σ.Σ.Ε για την Φορολογία Υπεραξίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ψήφιση των διατάξεων του Ν.4254/2014 για τα θέματα φορολογίας υπεραξίας από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας με επαχθή αιτία, σκόρπισε αισιοδοξία στον Έλληνα πολίτη, ότι επιτέλους θα μπορέσει να διαχειρισθεί την εκποίηση ακινήτων του για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών του. Δυστυχώς όμως η συνεχιζόμενη δυστοκία στην έκδοση των απαιτούμενων κανονιστικών αποφάσεων και πράξεων εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους τόσο για τα συμφέροντα των φορολογούμενων όσο και για την «υπόθεση» του ελληνικού ακινήτου γενικότερα.

Εν όψει αυτών οι Έλληνες συμβολαιογράφοι εφιστούμε ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση του θέματος από την Πολιτική Ηγεσία και την Διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών και επαναφέρουμε το αίτημά μας για αναστολή του σχετικού φορολογικού πλαισίου της υπεραξίας για χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί σε περίπτωση που κρίνεται ανέφικτη η άμεση εφαρμογή του.

Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Δελτίο Τύπου 7-2-2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η  Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος ενημερώνει  ότι σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 2  του  Ν . 4224/2013: « Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης» από 1.1.2014 και μέχρι 31.12.2014 απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί ακινήτων οφειλετών, που χρησιμεύουν ως κύρια κατοικία τους δηλωθείσα ως τέτοια στην τελευταία δήλωση φόρου  εισοδήματός τους, εφόσον η αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του ίδιου άρθρου.

Κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού οι οφειλέτες έχουν υποχρέωση υποβολής στον δανειστή με κάθε πρόσφορο μέσο υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α` 75), στην οποία αναγράφονται τα πλήρη  στοιχεία του οφειλέτη, λεπτομερή και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή της πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων και λεπτομερής αναγραφή των κινήσεων λογαριασμού που ξεπερνούν το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.

Η προθεσμία υποβολής  αυτής της δήλωσης  είναι δύο (2) μηνών και αρχίζει από την επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση. Για τις υποθέσεις, που έχει ήδη επιδοθεί επιταγή προς εκτέλεση, η προθεσμία αρχικά έληγε στις 31.01.2014 και παρατάθηκε μέχρι τις 28.02.2014.

Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω υποχρέωσης, αίρεται για τον συγκεκριμένο  οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού και θα μπορεί πλέον ο δανειστής να επισπεύσει πλειστηριασμό.

Κατά συνέπεια:

1) ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ στους  πολίτες να προβούν  έγκαιρα στην υποβολή της παραπάνω δήλωσης.

2) ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  :

α) Να παρατείνει εκ νέου τη προβλεπόμενη προθεσμία και

β) Να ενημερώσει, με επαναλαμβανόμενες ανακοινώσεις στα ΜΜΕ,  τους πολίτες για την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Η Συντονιστική Επιτροπή

Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος

Δελτίο Τύπου Συντονιστικής 23/1/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος διαπιστώνοντας ότι, ο επιβαλλόμενος στις μεταβιβάσεις ακινήτων, λόγω πωλήσεως, φόρος υπεραξίας, με την συγκεκριμένη διαδικασία που θεσμοθετήθηκε:

α) είναι ανεφάρμοστος στην πράξη λόγω των ατελειών του  και

β) εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τα φορολογικά συμφέροντα του πωλητή – φορολογούμενου.

Ως εκ τούτου, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ την ΑΠΟΧΗ από την σύνταξη και υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων πώλησης ακινήτων, υπαγομένων στο φόρο υπεραξίας, μέχρι τη λήψη οριστικών αποφάσεων από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

Θεωρούμε, ότι μετά από τις επαφές που είχαμε και την εποικοδομητική συνεργασία μας με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, εντός των ημερών θα επιλυθεί το πρόβλημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον φορολογούμενο πολίτη.

Η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος