KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ι. ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το έτος 1966, το δε καταστατικό εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμόν 22617/1966 τελεσίδικο απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» με έδρα την Αθήνα, και καταχωρήθηκε στα βιβλία αναγνωρισμένων Σωματείων με αριθμό 11703/1967.

Στη συνέχεια το καταστατικό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ΄αριθμούς 100/1972 και 3396/1992 αποφάσεις του Πρωτοδικείου και καταχωρήθηκαν στα ίδια βιβλία με τον αριθμό 1346 και όπως αυτό τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε σε ενιαίο κείμενο, όπως αυτό ισχύει σήμερα με την υπ΄αριθμόν 501/1999 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα ίδια βιβλία αναγνωρισμένων Σωματείων με αριθμό 1346. Έχει ΑΦΜ 090045407 και ανήκε στην Δ.Ο.Υ.  Α’ ΑΘΗΝΩΝ.

 

ΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

α) Η καλλιέργεια στενών δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και η προαγωγή οικονομικών συμφερόντων τους, β) πάσα ενέργεια αποβλέπουσα στη βελτίωση των τακτικών και εκτάκτων παροχών από το Ταμείο Νομικών και το Ταμείο Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων, γ) η με κάθε νόμιμο μέσον επιδίωξη αυξήσεως των πόρων του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων, ώστε να δύνανται να εκπληρούν κατά τας εκάστοτε ανάγκας τον σκοπόν δια τον οποίον έχουν ιδρυθεί, δ) οιαδήποτε ενέργεια προς το Ταμείο Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων για βελτίωση της υγειονομικής, νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περιθάλψεως των μελών του Συλλόγου, ε) πάσα συναφής ενέργεια που ήθελε κριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ωφέλιμη και χρήσιμη δια τα μέλη του Συλλόγου στα δύο παραπάνω Ταμεία ή σε οιονδήποτε άλλον Οργανισμόν ή και σε οιαδήποτε Δημοσία Αρχή και στ) η μέριμνα υπέρ των ασθενούντων ή οπωσδήποτε αναξιοπαθούντων συνταξιούχων συμβολαιογράφων και των μελών των οικογενειών τους.

 

ΙΙΙ . ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

  1. Μέλη του Συλλόγου δύνανται να είναι α) οι συνταξιούχοι συμβολαιογράφοι ολοκλήρου της Ελλάδος και οι ορφανικές οικογένειες αυτών, β) οι συνταξιούχοι υπάλληλοι του Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων (Τ.Α.Σ.) και οι ορφανικές οικογένειες αυτών, λαμβάνοντες μηνιαίον μέρισμα από το Ταμείο αυτό (μερισματούχοι).
  2. Η εγγραφή μέλους στα μητρώα του Συλλόγου γίνεται με προφορική αίτηση του ενδιαφερομένου. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη αποδοχής της αιτήσεως πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
  3. Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρούν του Συλλόγου αφού γνωστοποιήσουν την αποχώρηση σύμφωνα με το άρθρον 87 του Αστικού Κώδικα. Τα αποχωρούντα μέλη δεν έχουν δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου.

Μέλος του Συλλόγου δεν μπορεί να είναι εκείνος που στερήθηκε των πολιτικών του δικαιωμάτων, εκείνος που καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία, κλοπή, δωροδοκία, πλαστογραφία, απιστία, απάτη και συκοφαντική δυσφήμιση.

 

IV ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πόροι του Συλλόγου ορίζονται α) το δικαίωμα εγγραφής που είναι σήμερα 5 ευρώ, β) ετήσια εισφορά των συνταξιούχων συμβολαιογράφων και των μερισματούχων υπαλλήλων του Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων (Τ.Α.Σ.) που είναι σήμερα ευρώ δέκα πέντε (15) καθώς και των ορφανικών οικογενειών αυτών που είναι σήμερα ευρώ δέκα (10), γ) δωρεές εν ζωή ή αιτία θανάτου καθώς και κληρονομίες και κληροδοσίες με το ευεργέτημα πάντοτε της απογραφής, δ) πάσης φύσεως οικονομική ενίσχυση και κάθε έσοδο που προέρχεται από νομική πηγή. Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια εισφορά των μελών δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

  1. V. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Διοίκηση του Συλλόγου ανατίθεται σε Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) μέλη, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρεις (3) συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κάθε τρία χρόνια από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.

 

VI ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συγχρόνως με το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση Τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή της οποίας έργο είναι ο έλεγχος των λογιστικών βιβλίων του Ταμείου και της διαχείρισης, υποβάλλει δε γι΄αυτά σχετική έκθεση στη Γενική Συνέλευση.

 

VII. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η τακτική Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο την πρώτη Κυριακή του μηνός Φεβρουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους, με έγγραφες ατομικές προσκλήσεις που στέλνονται πριν από δέκα τουλάχιστον ημέρες και αναγράφουν απαραίτητα τον χρόνο και τον τόπο της συγκλήσεως και τα θέματα της ημερησίας διάταξης και αποστέλλονται στα μέλη έγκαιρα.
VIII. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος διοικείται σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε κατά τις αρχαιρεσίες του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων που έγιναν σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού του, την 7ην Φεβρουαρίου 2016, για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την τριετία 2016 – 2018, και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αριστείδης Δράγιος     Πανεπιστημίου  56 Αθήνα Τ.Κ 106.78

τηλ 210/3825914   ,210/3810577, κινητό 6974858801

2)   Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιωάννης Κιράνης         Μηλιώνη 10 Αθήνα τκ 106 73

τηλ.210/3610956  κινητό 6944466566 Σαμου 2273027515

3) Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγγάνη-Στυλιανέση Ευαγγελία Ν.Μανδηλαρά 16 Αγ.Δημήτριος

τκ 173 41, τηλ210/9763548 κινητό 6942847775

4) ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γόντικα -Χονδρού Νίκη-Ελευθερια Ευζώνων 13 Αθήνα

τκ 11521, τηλ 210/7237252 κιν.6977385021 γρ.3613693

5)ΤΑΜΙΑΣ:Μαρία Λιώτη-Τσιλίκα Κνωσσού 3 Μαρούσι τκ 15122 τηλ 210/8062522

κινητό 6978210301

6) ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Αλευρά-Κριμπόγιαννη Δομνίκη Πατησίων 211

Αθήνα ,11253, τηλ.210/8627639 κιν.6944454131

7) ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Θανόπουλος Δημήτριος  Κυκλαμίνων 7

Εκάλη τκ 145 78, τηλ 210/8131103 κινητό 6945545757

ΑΝΑΠΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1)Λαμπαδαρίδου Αλεξάνδρα τηλ 210/6006107  κινητό 6979076855, 2254022550

2)Δημητρίου Αναστάσιος Πάτμου 3 Αθήνα  (Αγ. Νικόλαος) τκ 104 46

τηλ. 210/8610905 κινητό 6974825732

3) Καρτσούνης Μιχαήλ Πόντου 10 Κηφισιά τηλ 210/6208584  κινητό 6945369902

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Μαρκάκη Ελένη  Βυζαντίου 49 Παπάγου τκ 156 69, τηλ 210/6547358 κινητό 6974078844

2) Φουρλής Ευστάθιος  Χάρητος 16 Κολωνάκι τκ 106 75, τηλ 210/7234394

3) Κοντογεωργοπούλου Ελένη  Παμφίλου 9 Αθήνα τκ11632, τηλ 210/7225823

κινητό 6936605888

4) Βαρίτης Χαράλαμπος Θ. Σοφούλη 17 Ν.Σμύρνη τκ 17122, τηλ 210/9341095

ΙV. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

            Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει τον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Ρούσκα και τα μέλη του Δ.Σ. του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Αθηνών –Πειραιώς Αιγαίου και Δωδεκανήσων, για την φιλοξενία του Συλλόγου μας και της δημιουργίας ιδιαίτερης στήλης μέσω της ιστοσελίδας του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου που θα αφορά του Συνταξιούχους Συμβολαιογράφους.  Με την δημιουργία αυτής τα μέλη μας θα έχουν την δυνατότητα με την επίσκεψη τους σ΄αυτήν την στήλη να ενημερώνονται άμεσα για όλα τα θέματα που αφορούν τους Συνταξιούχους Συμβολαιογράφους.  ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Εισαγωγή Internet |Google Chrom.  Για να μπούμε στην ιστοσελίδα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου χρησιμοποιούμε τους εξής τρόπους: α) www.enotariat.gr, β) enotariat.gr  και γ) ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ.  Στη συνέχεια για την στήλη των συνταξιούχων επιλέγουμε από την αρχική σελίδα τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ και στην συνέχεια επιλέγουμε ένα από τα εξής: 1)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και 3) MEDIA (VIDEO).  Στα εμφανιζόμενα τετραγωνίδια επιλέγουμε:

  • Το (1) τετραγωνίδιο που περιέχονται οι ανακοινώσεις του 2016
  • Το (2) τετραγωνίδιο που περιέχονται οι ανακοινώσεις του 2015
  • Το (3) τετραγωνίδιο που περιέχονται οι ανακοινώσεις του 2014
  • Το (4) τετραγωνίδιο που περιέχονται οι ανακοινώσεις του 2014

Επίσης ευχαριστεί όλους τους συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν και κατέβαλαν την συνδρομή τους και προσκαλεί όλα τα μη εγγεγραμμένα μέλη να προσέλθουν στα γραφεία Ι. Γενναδίου 4 στον 4ο όροφο και να εγγραφούν ως μέλη, με δικαίωμα εγγραφής 5 ευρώ και ετήσια συνδρομή 15 ευρώ. Παράκληση του Δ.Σ. είναι τα μέλη να επικοινωνούν με τα Γραφεία του Συλλόγου στις εργάσιμες ώρες από 10:00 έως και 13:00 καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή και να ενημερώνονται για όλα τα έτη που δεν έχουν καταβάλει τις συνδρομές τους.  Σημειώνουμε ότι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ότι οι συνδρομές μέχρι και του έτους 2010,  που οφείλουν τα μέλη έχουν διαγραφεί και δεν υφίσταται η υποχρέωση καταβολής λόγω της οικονομικής κρίσης.

Υπενθυμίζουμε ότι ο λογαριασμός του Συλλόγου στην Τράπεζα EUROBANK EFG είναι: 0026-0201-95-0102823754

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστείδης Αθ. Δράγιος                           Νίκη Γόντικα – Χονδρού