ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ Αρ. 2 παρ. 6 εδ. γ Ν.2308/1995