ΟΠΕΜΕΔ

Σας ενημερώνουμε για τη συμμετοχή του  Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών -Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου (ΣΣΕΑΠΑΔ)στον Οργανισμό Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ)Ο ΟΠΕΜΕΔ 

Ο Οργανισμός δημιουργήθηκε από τους κοινωνικούς εταίρους καθώς και από πολύ σημαντικούς φορείς της οικονομικής ζωής και της επιστημονικής κοινότητας με κύριο στόχο τη διάδοση της Διαμεσολάβησης και των λοιπών εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών στη χώρα μας (ενδεικτικά συμμετέχουν στον ΟΠΕΜΕΔ ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, η Ελληνική Ενωση Τραπεζών, το Οικονομικό Επιμελητήριο, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ο Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος).

Πρόεδρος του ΟΠΕΜΕΔ είναι ο πρώην Πρωθυπουργός και επίτιμος πρόεδρος του ΣτΕ κ. Παναγιώτης Πικραμμένος.

Η ίδρυση του ΟΠΕΜΕΔ απαντά στην ανάγκη προώθησης, προβολής και διάδοσης των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών στην Ελλάδα. Στόχος του Οργανισμού είναι να συμβάλει δημιουργικά και αποφασιστικά στην εθνική προσπάθεια εμπέδωσης ενός νέου πολιτισμού στην επίλυση των ιδιωτικών διαφορών.

Ο Οργανισμός δραστηριοποιείται σε όλη τη χώρα, στοχεύοντας στην ευρύτερη δυνατή διάχυση των μηνυμάτων και πληροφοριών για τη φύση και το περιεχόμενο της διαμεσολάβησης και των λοιπών εναλλακτικών μηχανισμών διευθέτησης των συγκρούσεων, καθώς και για τα οφέλη που αυτοί παρουσιάζουν για κάθε πολίτη και επιχείρηση της χώρας.

Σχηματικά, το έργο του ΟΠΕΜΕΔ αναπτύσσεται πάνω σε τέσσερις άξονες:

α. Επικοινωνιακή προβολή

β. Συμμαχίες και συνέργειες

γ. Επιστημονικό έργο

δ. Νομοπαρασκευαστική συμβολή

Για την επίτευξη του σκοπού του, ο ΟΠΕΜΕΔ χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμο μέσο, με έμφαση στην καινοτομία και τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζουν οι συμπράξεις του Οργανισμού με την Πολιτεία, καθώς και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, που αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση της δυναμικής και αποτελεσματικότητας του εγχειρήματος.

Μέσα από τις δράσεις ευρείας προβολής και τις στρατηγικές συμμαχίες του, ο ΟΠΕΜΕΔ φιλοδοξεί να επιβεβαιώσει τον κοινωνικό του ρόλο ως μια σύγχρονη και λειτουργική Θεσμική Συμμαχία για την προώθηση και εμπέδωση της Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα.

 

 

 

Η Διαμεσολάβηση

Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών, που συμπληρώνει το παραδοσιακό σύστημα απονομής δικαιοσύνης και θεσμοθετήθηκε στην Ελλάδα με το Ν. 3898/2010 (ΦΕΚ Α’ 211/16.12.2012).

Πρόκειται για μία διαρθρωμένη διαδικασία, χάρη στην οποία τα εμπλεκόμενα σε μια διαφορά μέρη επιδιώκουν την εύρεση μιας συμβιβαστικής λύσης, μέσω μίας κοινά αποδεκτής διαδικασίας, σε ουδέτερο τόπο, με τη βοήθεια ενός ουδέτερου και έμπειρου τρίτου προσώπου, ειδικά εκπαιδευμένου, του «διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή».

Ο Διαμεσολαβητής

Ο διαμεσολαβητής δεν έχει δικαστικές αρμοδιότητες και προσπαθεί να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των μερών έτσι ώστε να επιτευχθεί η επίλυση της διαφωνίας.

Ο διαμεσολαβητής προτρέπει τα μέρη να εξαλείψουν τα εμπόδια της μεταξύ τους επικοινωνίας, να συζητήσουν τα θέματα που τους απασχολούν, να λύσουν παρεξηγήσεις, να καθορίσουν τα βασικά συμφέροντα ή τις ανησυχίες τους, να βρουν πεδία συμφωνίας και να ενσωματώσουν τη συμφωνία τους σε κοινό κείμενο.

Ο διαμεσολαβητής είναι ουδέτερος,  ως προς τη διαφορά και τα μέρη, ανεξάρτητος και αμερόληπτος και δεν αντλεί κανένα απολύτως συμφέρον από το αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης.

Προσφυγή στη διαμεσολάβηση

Τα μέρη έχουν την δυνατότητα να συμφωνήσουν εκουσίως να προσφύγουν στη διαδικασία της διαμεσολάβησης είτε πριν ξεκινήσει η εκκρεμοδικία είτε και κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας.

Διαδικασία διαμεσολάβησης

Παρόλο που η διαδικασία της διαμεσολάβησης διακρίνεται από την ευελιξία της, ενδεικτικά θα μπορούσε σχηματοποιημένα να συμπεριλαμβάνει τα εξής στάδια:

(1) Έναρξη της διαδικασίας: Γίνεται η ενημέρωση των μερών και η επεξήγηση της διαδικασίας, καθορίζεται ο ρόλος των συμμετεχόντων, ο καθορισμός της αμοιβής του διαμεσολαβητή και αναφέρονται ειδικότερα θέματα (απόρρητο,τήρηση εμπιστευτικότητας κλπ).

(2) Συγκέντρωση στοιχείων: τοποθέτηση των μερών διερεύνηση και διασαφήνιση του αντικειμένου της διαπραγμάτευσης, των θεμάτων και της διαφοράς.

(3) Αποσαφήνιση συμφερόντων: διερεύνηση των συμφερόντων των συμμετεχόντων σε σχέση με τη διαφορά και την επίλυσή της.

(4) Επεξεργασία λύσεων: προσπάθειες επίλυσης της διαφοράς και ιδιαίτερες συναντήσεις του διαμεσολαβητή με το κάθε μέρος.

(5) Διευθέτηση και συμβιβασμός: η συμφωνία καταχωρείται σε πρακτικό που συντάσσεται.

Πεδίο εφαρμογής

Οι διαφορές ιδιωτικού δικαίου μπορούν να υπαχθούν σε διαμεσολάβηση «με συμφωνία των μερών, αν αυτά έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς».

Με διαμεσολάβηση δεν μπορούν να λυθούν υποθέσεις φορολογικής, τελωνειακής ή διοικητικής φύσης ή υποθέσεις που αφορούν αξιώσεις κατά του κράτους λόγω πράξεων ή παραλείψεων του κατά την άσκηση της κρατικής εξουσίας.

Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική στη διαμεσολάβηση μπορούν να υπαχθούν υποθέσεις:  οικογενειακού δικαίου, εργατικού δικαίου,  εμπορικού δικαίου,  ασφαλιστικού δικαίου,  μισθωτικών διαφορών,  κατασκευαστικών διαφορών,  αθλητικής φύσης και αθλητικών διαφορών.

Τέλος υπάρχει ένα ευρύ πεδίο άλλων υποθέσεων που εντοπίζονται κυρίως σε  ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καταναλωτικής συμπεριφοράς,  ηλεκτρονικού εμπορίου και ναυτικών υποθέσεων.

Πλεονεκτήματα

Η Διαμεσολάβηση αποτελεί σύγχρονο τρόπο επίλυσης διαφορών με σπουδαιότερο πλεονέκτημα τη διασφάλιση, ότι τα μέρη συμμετέχουν ενεργά σε μια εμπιστευτική διαδικασία, ότι μπορούν να «ακουστούν» από κάποιον ανεξάρτητο και ουδέτερο τρίτο και μάλιστα σε «ιδιαίτερες» συναντήσεις μαζί του και ότι τα ίδια τα μέρη (και όχι ο τρίτος) αποφασίζουν για το αποτέλεσμα, για την τελική λύση, η οποία είναι προς το συμφέρον και των δυο πλευρών.

Η Διαμεσολάβηση προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Ενδεικτικά  αναφέρονται:

η ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και ευελιξία,

το χαμηλό κόστος (σε σύγκριση με τη δικαστική διαμάχη και τη διαιτησία),

η εύκολη «πρόσβαση» και η απλότητα της διαδικασίας, που είναι απαλλαγμένη από δικονομικούς τύπους και διεξάγεται σε εμπιστευτική βάση,

η διασφάλιση της ενεργητικής συμμετοχής των μερών,

ο προσανατολισμός στα ουσιαστικά συμφέροντα των εμπλεκομένων και όχι στα τυπικά δικαιώματά τους,

ο μη δεσμευτικός χαρακτήρας της διαδικασίας, αφού τα μέρη είναι ελεύθερα να αποχωρήσουν όποτε το επιθυμούν,

η διασφάλιση των δικαιωμάτων των μερών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να προσφύγουν σε δικαστήριο, εκτός βέβαια αν η διαμεσολάβηση καταλήξει σε συμφωνία,

η εμπιστευτικότητα της διαδικασίας,

η προοπτική διατήρησης καλών σχέσεων μεταξύ των μερών,

το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας και διαφύλαξης της ευρύτερης κοινωνικής ειρήνης,

η πιθανότητα λήξης μιας συνεργασίας με φιλικό τρόπο.

Με την διαμεσολάβηση γίνεται εμβάθυνση στις ανθρώπινες σχέσεις και επιδιώκεται η αποκατάσταση των σχέσεων.

 

Στο επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί ειδική εκδήλωση για να υπάρξειη δυνατότητα ενημέρωσης για όλα τα συναφή με τη διαμεσολάβηση θέματα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ Αθανάσιο Δράγιο  , Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΣΕΑΠΑΔ και στην κα Στέλλα Περάτη (υπεύθυνος επικοινωνίας του φορέα) καθώς και στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΜΕΔ www.opemed.gr

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα αρχεία: