Σεμινάριο στο Σύλλογο-Ν.4546/2018 αλλαγές στο νόμο περί αυθαιρέτων

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 και ώρα 15:00 θα διεξαχθεί στην αίθουσα διαλέξεων του πρώτου (Α’) ορόφου του κτιρίου του Συλλόγου (Γ. Γενναδίου 4), σεμινάριο με θέμα: «Οι αλλαγές που επέφερε ο Ν.4546/2018-Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101 Α’) στη νομοθεσία περί αυθαιρέτων – Γενική νομοθετική ανασκόπηση» με εισηγητές τους  κ.κ. :

-Γεώργιο Ρούσκα-Πρόεδρο Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-  Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου,

-Ζωή Βισβάρδη, Δικηγόρο στο Νομικό Τμήμα της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

-Μιχάλη Παπαμιχαήλ, εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,

-Μηνά Σεφεριάδη, μέλος του Δ.Σ. του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.,

-Ευαγγελία Χριστοπούλου Σταμέλου, μέλος του Δ.Σ. του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.,

-Μαρία Τρούσα, Συμβολαιογράφο Αθηνών.

 Προσκαλούνται οι συνάδελφοι να παρακολουθήσουν το σχετικό σεμινάριο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                                            Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                                      Θεόδωρος Χαλκίδης

 • Σημειώνεται ότι το ανωτέρω σεμινάριο θα βιντεοσκοπηθεί και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, το αργότερο  μέχρι τη Δευτέρα 25.6.2018.

Εγκύκλιος Συλλόγου 24/2018-Ν.4548/2018-Αναμόρφωση δικαίου Ανωνύμων Εταιρειών (ΦΕΚ 104 Α)

ΘΕΜΑ: Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (ΦΕΚ 104 Α)

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το Ν. 4548/2018 με τίτλο «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 104/13-6-2018 τευχ. Α’, με έναρξη ισχύος από 1-1-2019 (άρθρο 190), εκτός όπου ορίζεται διαφορετικά.

Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται σε όλες τις ανώνυμες εταιρείες, με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων για τις ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλους τίτλους εισηγμένους σε ρυθμιζόμενη αγορά, στις οποίες εφαρμόζεται μόνο όταν αυτό προβλέπεται ρητά. Ρυθμίζει δε εκ νέου το δίκαιο των ανωνύμων εταιρειών, καταργώντας, μεταξύ άλλων, τα άρθρα 1 έως 63δ και 90 έως 146 του Κ.Ν. 2190/1920.

Ειδικότερα:

 1. i) Με το άρθρο 4 παρ. 1 ορίζεται ότι η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα (ιδρυτές), ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο. Η ίδρυση ανώνυμης εταιρείας ως μονοπρόσωπης, η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα μόνο πρόσωπο, καθώς και τα στοιχεία του μοναδικού μετόχου της, υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
 2. ii) Με το άρθρο 4 παρ. 2 ορίζεται ότι η ανώνυμη εταιρεία συνιστάται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που περιέχει το καταστατικό, ή με ιδιωτικό έγγραφο, αν υιοθετείται επακριβώς πρότυπο καταστατικό, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 31637/2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (928 Β) και το άρθρο 9 του Ν. 4441/2016 (227 Α). Το έγγραφο είναι επίσης συμβολαιογραφικό, α) αν το επιβάλλει ειδική διάταξη νόμου, β) αν εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται ο τύπος αυτός (π.χ. ακίνητα), ή γ) αν το συμβολαιογραφικό έγγραφο επιλέγεται από τα μέρη.

iii) Με το άρθρο 4 παρ. 3 ορίζεται ότι για την τροποποίηση του καταστατικού και την σύνταξη του νέου κειμένου δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο.

 1. iv) Με το άρθρο 9 παρ. 1 ορίζεται κατά την ίδρυση της Α.Ε. η Υπηρεσία Μιας Στάσης προβαίνει στον έλεγχο που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4441/2016. Σε περίπτωση που η Α.Ε. συστήνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο στον έλεγχο προβαίνει ο συμβολαιογράφος ως Υπηρεσία Μιας Στάσης, άλλως το Γ.Ε.ΜΗ..
 2. v) Στο άρθρο 12 ορίζοντες ποίες πράξεις και στοιχεία υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ..
 3. vi) Με το άρθρο 15 ορίζεται το ελάχιστο κεφάλαιο της Α.Ε. σε 25.000 ευρώ.

vii) Με το άρθρο 17 ορίζεται ότι η εκτίμηση των εισφορών σε είδος γίνεται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία ή από δύο (2) ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές, καταργουμένης της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920.

viii) Με το άρθρο 35 ορίζεται ότι η ονομαστική αξία κάθε μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη των τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,04€) και ανώτερη των εκατό ευρώ (100,00€).

 1. ix) Με το άρθρο 40 ορίζεται ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές.
 2. x) Με το άρθρο 73 προβλέπεται η παροχή εμπράγματης ασφάλειας για την εξασφάλιση απαιτήσεων από ομολογιακό δάνειο.
 3. xi) Στο άρθρο 134 παρ. 3 ορίζεται ότι την απόδειξη ότι ο χρόνος τέλεσης της γενικής συνέλευσης είναι ο αναγραφόμενος στο πρακτικό, τον φέρει η Α.Ε.. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ως άνω νόμου (σελ. 23-24), ότι για την αποφυγή αμφισβητήσεων σχετικά με τη δυνατότητα «εκ των υστέρων» παρεμβάσεων στο περιεχόμενο ορισμένης απόφασης της Γ.Σ. μπορεί να επιτευχθεί με την κατάθεση του σχετικού πρακτικού σε συμβολαιογράφο.

xii) Με το άρθρο 171 ορίζονται οι προϋποθέσεις αναβίωσης, συγχώνευσης και διάσπασης λυθείσας Α.Ε..

xiii) Με το άρθρο 183 προβλέπεται η δυνατότητα εναρμόνισης του καταστατικού υφισταμένης Α.Ε. προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

xiv) Με το άρθρο 184 προβλέπεται η αντικατάσταση μέχρι την 1-1-2020 των ανώνυμων μετοχών υφισταμένων Α.Ε. σε ονομαστικές.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συλλόγου 23/2018-Ν.4546 2018 (ΦΕΚ 101 Α)

ΘΕΜΑ: Ν. 4546/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014//89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101 Α)

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το Ν. 4546/2018 με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014//89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 101/12-6-2018 τευχ. Α’. Στο νόμο αυτό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αλλαγές στην έκδοση οικοδομικών αδειών και τις κατηγορίες και διαδικασίες εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, νέα χρονοδιαγράμματα για εκπτώσεις και προσαυξήσεις προστίμων αυθαιρέτων, νέοι κανόνες για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων κοινοχρήστων χώρων πολυκατοικιών, δυνατότητα αλλαγής χρήσης σε τακτοποιημένα αυθαίρετα και αλλαγές προθεσμιών στις αντιρρήσεις κατά δασικών χαρτών. Η ισχύς του αρχίζει κατ’ άρθρο 67 από τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ (12-6-2018), εκτός όπου ορίζεται διαφορετικά.

Ιδιαίτερης σημασίας από συμβολαιογραφικής άποψης έχουν οι διατάξεις:

α) του άρθρο 34,  με τις οποίες τροποποιείται ο Ν. 4495/2017 (167 Α). Στις παραγράφους 28 έως και 45 περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν στα πρόστιμα αυθαιρέτων, τις νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων, τις μεταβιβάσεις ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές, κ.λπ.. Επισημαίνονται ιδίως οι διατάξεις:

αα) της παρ. 28, με την οποία τροποποιείται το άρθρο 82 του Ν. 4485/2017,

ββ) της παρ. 29, με την οποία τροποποιείται το άρθρο 83 του Ν. 4485/2017,

γγ) της παρ. 34, με την οποία τροποποιείται το άρθρο 98 του Ν. 4485/2017 και

δδ) της παρ. 39, με την οποία τροποποιείται το άρθρο 106 του Ν. 4485/2017.

β) του άρθρο 41, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στους βοηθητικούς χώρους ιερών ναών και

γ) του άρθρου 43, οι οποίες αφορούν στην παράταση προθεσμιών α) υποβολής και β) εξέτασης αντιρρήσεων κατά δασικών χαρτών.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συντονιστικής 17/2018 – Διαβίβαση εγγράφων Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

 1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. ΝΔ 1822/1824341/13.06.2018 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», προς άμεση ενημέρωσή σας. Με το συγκεκριμένο έγγραφο σας ενημερώνουμε για την έκδοση της υπ’ αριθμ. 34186/31.07.2017 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2818/11.08.2017) για την περαίωση της κτηματογράφησης και την ολοκλήρωση της καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα:

α) στο Δήμο Αγίου Στεφάνου του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,

β) στο Δήμο Διονύσου του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Διονύσου του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,

γ) στην Κοινότητα Ροδοπόλεως (Μπάλας) του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Ροδοπόλεως του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και

δ) στην Κοινότητα Σταμάτας του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Σταμάτας Ροδοπόλεως του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Προηγουμένως, σύμφωνα με την από 16.08.2017 Προσωρινή Διαταγή του Προέδρου του Β’ Τμήματος Διακοπών του Συμβουλίου της Επικρατείας που εξεδόθη επί της από 11.08.2017 Αίτησης Αναστολής του Δήμου Διονύσου του Νομού Αττικής κατά της εν θέματι Υπουργικής Απόφασης, διατάχθηκε η αναστολή εκτέλεσης της παραπάνω υπουργικής απόφασης μέχρι την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Αναστολών επί της εκκρεμούσας ενώπιον της Αίτησης Αναστολής.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19835/6.6.2018 έγγραφο του Δήμου Διονύσου που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (Π 3804/6.6.2018) κατά τη δικάσιμο της 6.6.2018, δηλώθηκε η παραίτηση του ίδιου Δήμου από τα ένδικα μέσα της αίτησης ακύρωσης και της αναστολής (Ε’ 2332/2017 και ΕΔ 234/2017).

Κατόπιν τούτων και μετά την κατάργηση της εκκρεμοδικίας επί της αίτησης ακύρωσης που είχε ασκήσει ο ως άνω Δήμος και της αίτησης αναστολής ενώπιον του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας λόγω της παραίτησης:

 • Αίρονται οι νομικές και διαδικαστικές υποχρεώσεις κατά το νόμο 2308/1995 για τη σύνταξη συμβολαίων και τη συζήτηση αγωγών που είχαν περιέλθει σε ισχύ μετά την έκδοση της προσωρινής διαταγής.
 • Για τη σύνταξη και καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στα κτηματολογικά βιβλία, καθώς και για τη συζήτηση αγωγών ενώπιον των Δικαστηρίων, ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο.
 • Εγγραπτέες πράξεις που επιφέρουν σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα των προαναφερόμενων περιοχών, καταχωρίζονται νόμιμα στα κτηματολογικά βιβλία. Για τις πράξεις που ενεγράφησαν στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών κατά το διάστημα που διανύθηκε μετά την έκδοση της προσωρινής διαταγής, θα ισχύσουν αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 2664/1998 για την αυτεπάγγελτη μεταφορά τους στα κτηματολογικά βιβλία. Οδηγίες τεχνικού και διαδικαστικού περιεχομένου, θα σας παρασχεθούν από τη Διεύθυνση Κτηματολογίου.

 1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΡ 783/1823636/12.06.2018 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με το οποίο ορίστηκε η 18η Ιουνίου 2018 ως ημερομηνία έναρξης της Ανάρτησης των Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων της Κτηματογράφησης του Καλλικρατικού Δήμου Καλαμπάκας και συγκεκριμένα των προκαποδιστριακών Ο.Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, Αγναντιάς, Αηδόνος, Αμαράντου, Αμπελοχωρίου, Ανθούσης, Αύρας, Βασιλικής, Βλαχάβας, Γερακαρίου, Γλυκομηλέας, Διάβας, Θεόπετρας, Κακοπλευρίου, Καλαμπάκας, Καλλιθέας (Καλυβίων), Καλλιρόης, Καλόγριανης, Καλομοίρας, Καστανέας, Καστρακίου, Καταφύτου, Κλεινού, Κονισκού, Κορυδαλλού, Κρανέας, Κρύας Βρύσης, Λογγάς, Μαλακασίου, Ματονερίου, Μαυρελίου, Μεγάλης Κερασέας, Οξύνειας, Ορθοβουνίου, Παλαιοχωρίου, Παναγιάς, Περιστέρας, Πεύκης, Πολυθέας, Σαρακήνας, Στεφανίου, Τρύγονος, Φλαμπουρεσίου, Φωτεινού (Τσιούκας), Χαλικίου, Χασιών και Χρυσομηλέας του Καλλικρατικού Δήμου Τρικκαίων και συγκεκριμένα των προκαποδιστριακών ΟΤΑ Αγρελιάς, Αρδανίου, Βαλτινού, Γενεσίου, Γοργογυρίου, Δενδροχωρίου, Διαλεκτού, Διποτάμου, Ελληνοκάστρου, Ζηλευτής, Κάτω Ελάτης, Κεφαλόβρυσου, Κουμαριάς, Κρηνίτσης, Λιοπράσου, Λόγγου, Μεγάλου Κεφαλόβρυσου, Μεγαλοχωρίου, Μεγάρχης, Ξυλοπαροίκου, Παλαιόπυργου, Πλατάνου, Πρίνου, Προδρόμου, Ράξας, Ριζώματος, Σπαθάδων, Φωτάδας, Χρυσαυγής, του Δήμου Πύλης και συγκεκριμένα των προκαποδιστριακών ΟΤΑ Αγίου Βησσαρίωνος, Αγίου Νικολάου, Αγίου Προκοπίου, Αθαμανίας, Αρματολικού, Βαθυρρεύματος, Βαλκάνου, Βροντερού, Γαρδικίου, Γόμφων, Δέσης, Δροσερού, Δροσοχωρίου, Ελάτης, Ελευθεροχωρίου, Καλογήρων, Κορυφής, Κοτρωνίου, Λιβαδοχωρίου, Λυγαριάς, Μεσοχώρας, Μοσχοφύτου, Μουριάς, Μυροφύλλου, Νέας Πεύκης, Νεράιδας, Νεραιδοχωρίου (Χατζηπετρίου), Παλαιοκαρυάς, Παλαιομονάστηρου, Παραμέρου, Παραποτάμου, Παχτουρίου, Περτουλίου, Πετροχωρίου, Πηγής, Πιαλείας, Πολυνερίου, Πύλης, Πύρρας, Ροποτού, Στουρναραίικων, Φήκης (Ψυχής), Φιλύρας και του Δήμου Φαρκαδόνας και συγκεκριμένα των προκαποδιστριακών Ο.Τ.Α. Αχλαδοχωρίου, Γεωργανάδων, Γριζάνου, Διασσέλου, Ζάρκου, Κεραμιδίου, Κλοκωτού, Κρήνης, Νομής, Οιχαλίας, Παναγίτσας, Πετροπόρου, Πετρωτού, Πηνειάδος, Ταξιαρχών (Κριτσινίου), Φανερωμένης και Φαρκαδόνος.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συλλόγου 22/2018-Διαβίβαση ΠΟΛ 1113/2018-Νέες αντικειμενικές αξίες

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

            Σε συνέχεια της χθεσινής μας ανακοίνωσης σχετικά με τις νέες αντικειμενικές αξίες, σας κοινοποιούμε συνημμένα την ΠΟΛ 1113/12-6-18 (Φ.Ε.Κ.2192 τευχ. Β’) προς ενημέρωσή σας.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                         Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συλλόγου – Ενημέρωση σχετικά με αναστολή πλειστηριασμών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου ενημερώνει ότι οι πλειστηριασμοί στους οποίους αναφέρεται με ανακοίνωση της κίνηση πολιτών κατά των πλειστηριασμών και καλούν τους συμπολίτες μας σε κινητοποίηση σήμερα το μεσημέρι σε μία ακόμα προσπάθεια επικοινωνιακών εντυπώσεων έχουν ανασταλεί και δεν αφορούν σε καμία των περιπτώσεων πρώτη κατοικία. Ειδικότερα, δύο εκ των πλειστηριασμών αναφέρεται η εν λόγω κίνηση πολιτών και ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί σε συμβολαιογραφείο στην περιοχή της Καποδιστρίου ανεστάλησαν μετά από υπαγωγή των οφειλετών στο δίχτυ προστασίας που προσφέρει ο σχετικός νόμος Κατσέλη. Επίσης ο τρίτος πλειστηριασμός που επίσης αναφέρεται στην εν λόγω ανακοίνωση κινητοποίηση αφορά αγροτεμάχιο στο Ωρωπό για οφειλές 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου έχει δεσμευτεί ότι θα ενημερώνει με συνέπεια και εγκυρότητα τους πολίτες σχετικά με τη διαδικασία των πλειστηριασμών και τα σχετικά στοιχεία παρέχοντας ουσιαστικές υπηρεσίες στην κοινωνία αντικρούοντας επικοινωνιακά τεχνάσματα.

Δελτίο Τύπου – Ενημέρωση σχετικά με αναστολή πλειστηριασμών

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

 

Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου ενημερώνει ότι οι πλειστηριασμοί στους οποίους αναφέρεται με ανακοίνωση της κίνηση πολιτών κατά των πλειστηριασμών και καλούν τους συμπολίτες μας σε κινητοποίηση σήμερα το μεσημέρι σε μία ακόμα προσπάθεια επικοινωνιακών εντυπώσεων έχουν ανασταλεί και δεν αφορούν σε καμία των περιπτώσεων πρώτη κατοικία. Ειδικότερα, δύο εκ των πλειστηριασμών αναφέρεται η εν λόγω κίνηση πολιτών και ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί σε συμβολαιογραφείο στην περιοχή της Καποδιστρίου ανεστάλησαν μετά από υπαγωγή των οφειλετών στο δίχτυ προστασίας που προσφέρει ο σχετικός νόμος Κατσέλη. Επίσης ο τρίτος πλειστηριασμός που επίσης αναφέρεται στην εν λόγω ανακοίνωση κινητοποίηση αφορά αγροτεμάχιο στο Ωρωπό για οφειλές 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου έχει δεσμευτεί ότι θα ενημερώνει με συνέπεια και εγκυρότητα τους πολίτες σχετικά με τη διαδικασία των πλειστηριασμών και τα σχετικά στοιχεία παρέχοντας ουσιαστικές υπηρεσίες στην κοινωνία αντικρούοντας επικοινωνιακά τεχνάσματα.

Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι, έχουν κατατεθεί δύο ενστάσεις με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο, από τους κ. Κωνσταντίνο Βλαχάκη, υποψήφιο Πρόεδρο και κα Ελένη Καραγεωργόπουλου, υποψήφιας μεμονωμένης συμβούλου, στις πρόσφατες αρχαιρεσίες της 27ης και 29ης Μαΐου 2018, κατά του κύρους των πρόσφατων εκλογών του Συλλόγου μας και συγκεκριμένα κατά της εκλογής του Προέδρου κ. Γεωργίου Ρούσκα, με κύριο επιχείρημα ότι δεν έχουν προσμετρηθεί τα λευκά ψηφοδέλτια για την τελική διαμόρφωση του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών. Σημειώνεται ότι, είναι η πρώτη φορά που κατατίθενται ενστάσεις κατά εκλογικής διαδικασίας και εκλεγμένου Προέδρου του Συλλόγου. Επισυνάπτονται τα  σχετικά κείμενα των ενστάσεων.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                        Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου – Υπουργική απόφαση για την αύξηση αντικειμενικών αξιών-Ισχύς από 1.1.2019

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας  γνωρίζουμε ότι υπογράφηκε η υπουργική απόφαση με τις νέες αντικειμενικές αξίες. Στην ως άνω απόφαση προβλέπεται ότι οι νέες αντικειμενικές αξίες για τις μεταβιβάσεις ακινήτων από οποιαδήποτε αιτία, θα τεθούν σε ισχύ από 1.1.2019.

Θα σας κοινοποιηθεί το σχετικό ΦΕΚ αμέσως μόλις δημοσιευθεί.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                        Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 16/2018-Διαβίβαση εγγράφων ΔΟΥ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα έγγραφα (30 έγγραφα συνολικά) των Δ.Ο.Υ. Κορίνθου (8 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης (2), ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π (5 έγγραφα),  Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης, Δ.Ο.Υ. A΄ Πατρών (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Έδεσσας (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, ΚΕ.ΜΕ.Ε.Π., Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας  (3 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Ρόδου, Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου και Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σ’ αυτά, να αποστείλει  άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

 

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας