Εγκύκλιος Συλλόγου 36/2018 – Διαβίβαση ΠΟΛ 1182 & 1186/2018

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. – Έλεγχος ορθής εφαρμογής του άρθρου 54 Α του Ν.4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων (ΠΟΛ 1182 & 1186/28.9.2018 του Διοικητού της Α.Α.Δ.Ε.)

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλονται συνημμένα, προς ενημέρωσή σας,

α) η ΠΟΛ 1182/28.9.2018 (ΦΕΚ τ.β’ 4422/4.10.2018) με θέμα, «Διαπίστωση της σωστής εφαρμογής του άρθρου 54 Α του Ν.4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων», η οποία περιέχει την απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την διενέργεια τουλάχιστον εκατό ελέγχων γραφείων από τα Τμήματα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους των Δ.Ο.Υ. για την διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54 Α του Ν.4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων. Η έκδοση της ως άνω απόφασης επιβάλλεται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της διενέργειας των ως άνω ελέγχων, και

β) η ΠΟΛ 1186/28-9-2018, με θέμα «Οδηγίες για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων», η οποία έχει υπογραφεί ψηφιακά και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στις 8.10.2018, σύμφωνα με την οποία παρέχονται συγκεκριμένες οδηγίες προς τους ελεγκτές για τον έλεγχο α) της υποχρέωσης μνημόνευσης και επισύναψης του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.  στο συμβολαιογραφικό έγγραφο και β) της ορθότητας του ως άνω πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α..

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1186/2018 ο έλεγχος περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε υποθέσεις του έτους 2018, για τις οποίες έχουν υποβληθεί στην ως άνω Αρχή συγκεκριμένες καταγγελίες και η διαδικασία ελέγχου ακολουθεί τα εξής στάδια:

 • Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., στην οποία ο ελεγχόμενος (συμβολαιογράφος ή /και ο φύλακας μεταγραφών ή ο προϊστάμενος του κτηματολογικού γραφείου) υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, εκδίδει εντολή ελέγχου με την οποία ορίζεται υπάλληλος για την διενέργεια αυτού.
 • Ο έλεγχος αφορά αποκλειστικά και μόνο υποθέσεις του έτους 2018, όπως προαναφέρθηκε και διενεργείται για την διαπίστωση της υποχρέωσης ή μη επισύναψης του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. στο συμβολαιογραφικό έγγραφο και την ορθότητα αυτού.
 • Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι το περιεχόμενο του επισυναφθέντος και ελεγχθέντος πιστοποιητικού είναι ανακριβές, κοινοποιείται στον ελεγχόμενο σημείωμα, προκειμένου αυτός να υποβάλει ενδεχόμενες αντιρρήσεις σχετικά με την επικείμενη πράξη επιβολής προστίμου εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση του σημειώματος.
 • Στη συνέχεια συντάσσεται από τον ελεγκτή υπάλληλο αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου, βάσει της οποίας εκδίδεται πράξη επιβολής προστίμου του άρθρου 54Α του Ν.4174/2013.
 • Σε περίπτωση αμφισβήτησης της καταλογιστικής πράξης, ο υπόχρεως δύναται να υποβάλει εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση αυτής ενδικοφανή προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4174/2013 με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στα πλαίσια διοικητικής διαδικασίας από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Α.Α.Δ.Ε.. Η ως άνω προσφυγή-αίτηση υποβάλλεται στην Φορολογική Αρχή που εξέδωσε την πράξη και αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία βασίζεται το αίτημα επανεξέτασης. Επισημαίνεται ότι άσκηση προσφυγής απευθείας στα Διοικητικά Δικαστήρια κατά της καταλογιστικής πράξης είναι απαράδεκτη.

          Σημειωτέον ότι, στις περιπτώσεις  κατά τις οποίες ο συμβολαιογράφος ασκεί παράλληλα και καθήκοντα φύλακα μεταγραφών ή προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου, το πρόστιμο επιβάλλεται με χωριστή πράξη για κάθε ιδιότητα αυτού. Περαιτέρω, σε περίπτωση υποτροπής του συμβολαιογράφου ή/και του φύλακα μεταγραφών/προϊσταμένου του κτηματολογικού γραφείου εκδίδεται χωριστή πράξη επιβολής προστίμου. Υποτροπή θεωρείται η μη επισύναψη ή η επισύναψη ανακριβούς πιστοποιητικού του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 σε επόμενο συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

          όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω η διενέργεια των ως άνω ελέγχων διεξάγεται σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και γίνεται μόνο μετά από απόφαση του προϊσταμένου της Α.Α.Δ.Ε., που δημοσιεύεται στο σχετικό Φ.Ε.Κ..

Οι κοινοποιήσεις των συγκεκριμένων αποφάσεων αλλά και της σχετικής προβλεπόμενης διαδικασίας είναι επιβεβλημένες όχι μόνο για την ορθή και χωρίς παρανοήσεις ενημέρωσή σας, αλλά και για να διασφαλίσουμε την απολύτως διαφανή εκτέλεση των καθηκόντων μας.

Οι έλεγχοι που θα διενεργηθούν ανέρχονται σε 102 περιπτώσεις, για τις οποίες είτε υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες, ότι δεν γίνεται χρήση των σωστών πιστοποιητικών και έτσι δημιουργούνται φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού, είτε λόγω της μη ακύρωσης των χρησιμοποιηθέντων πιστοποιητικών δημιουργείται στη φορολογική διοίκηση υπόνοια περί μη ορθής εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

η Διοίκηση του Συλλόγου μας, παρακολουθεί στενά όχι μόνο τη διενέργεια και τα αποτελέσματα των ως άνω ελέγχων, αλλά επισημαίνει και προς τους αρμόδιους τα κενά της σχετικής νομοθεσίας και την ανάγκη έκδοσης κωδικοποιημένων εγκυκλίων, ώστε να αποφεύγονται παραλείψεις κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Επίσης, όποιος συνάδελφος μέλος του Συλλόγου μας, ελεγχθεί και θεωρεί ότι ο έλεγχος δεν διενεργήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προαναφερθείσες εγκυκλίους, δύναται να απευθυνθεί στη Διοίκηση του Συλλόγου και να ενημερώσει σχετικά.

  Με τιμή

        Πρόεδρος                                                  Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                             Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση συνάντησης Ομάδας Ανάγνωσης Συμβολαιογράφων 15.10.2018

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

 

Σας καλούμε τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 4.00 μμ. στην αίθουσα του 1ου ορόφου του Συλλόγου μας, στη συνάντηση της Ομάδας Ανάγνωσης Λογοτεχνίας Συμβολαιογράφων.

Η συνάδελφος Μαρίνα Μαργαρίτη, συμβολαιογράφος Πειραιώς και μέλος της Ομάδας, θα μας παρουσιάσει το πρώτο βιβλίο (ΚΛΕΙΩ) της Ιστορίας του ΗΡΟΔΟΤΟΥ.

Ανακοίνωση Συλλόγου – Ενημερωτικό σεμινάριο για τον Ν.4557/2018 την Πέμπτη 11.10.2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 και ώρες 16.00 μέχρι 18.00, στην αίθουσα σεμιναρίων του κτιρίου του Συλλόγου μας (Γ. Γενναδίου 4-1ος όροφος) θα διεξαχθεί-στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Ελλάδας από την Financial Action Task Force (FATF)-ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα:

«Ν. 4557/2018-Πρόληψη και Καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας».

 Εισηγητές:

 • Ευτυχία Κατσιγαράκη, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης Διεθνών Νομικών Σχέσεων και  Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
 • Παρασκευή Θεοδωροπούλου, Δικηγόρος με έμμισθη εντολή στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Αντώνιος Μπαλτάς, Νομικός-Ειδικός Συνεργάτης στο, Γραφείο Νομοθεσίας Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της διαφθοράς.
 • Κωνσταντίνος Στάμου, Συντονιστής της συντακτικής ομάδας για την εκπόνηση της πρώτης εθνικής έκθεσης εκτίμησης κινδύνου για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
 • Αθανάσιος Δράγιος, Συμβολαιογράφος Αθηνών,   Μέλος Δ.Σ. του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.

Συντονιστές:

 • Γεώργιος Ρούσκας, Πρόεδρος Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.
 • Ελένη Κοντογεώργου,   Αντιπρόεδρος  Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.

Τo σεμινάριo θα βιντεοσκοπηθεί και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (enotariat.gr).

Με τιμή

             O Πρόεδρος                                                                                  Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                                                Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συντονιστικής – Υπένθυμιση για κλήρωση Ιανουαρίου 2019 για Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

 

            Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. Δ.Κ.Π. Γ 0019782/05.12.2016 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, περί καθορισμού των λεπτομερειών για την κατάρτιση και λειτουργία του Μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στην κλήρωση του Ιανουαρίου 2019, θα πρέπει να υποβάλλετε  αίτηση μέχρι και την 31.10.2018.

            Η αίτηση εγγραφής τόσο για τα φυσικά πρόσωπα όσο και για τα νομικά πρόσωπα μπορεί να αναζητηθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.minfin.gr/web/g.g.-demosias-periousias/koinopheleis-periousies3

            Η ως άνω αίτηση των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στην παρακάτω διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΣΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Πειραιώς & Κολωνού 2, 104 37 Αθήνα

 

         Με τιμή

           Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

33η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διοργάνωσε και φέτος στο κτίριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (Ερμού 134) έκθεση έργων κρατουμένων και προϊόντων που παράγονται στις φυλακές, στο πλαίσιο της πολιτικής του για μια «ανοικτή φυλακή» και για την υποβοήθηση της κοινωνικής επανένταξης των φυλακισμένων. Τα έσοδα από τις πωλήσεις των έργων κατατίθενται απευθείας στους λογαριασμούς («χρημάτια») των κρατουμένων για την οικονομική ενίσχυση αυτών και των οικογενειών τους, τα έσοδα δε από τις πωλήσεις των προϊόντων διατίθενται ως «κεφάλαια εργασίας κρατουμένων» για την εκπαίδευση των κρατουμένων και την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις φυλακές.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος με ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου αθλοθετήθηκε βραβείο κρατουμένου, το οποίο αποδόθηκε κατά την τελετή των εγκαινίων της έκθεσης, την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018, παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μιχαήλ Καλογήρου και των εκπροσώπων μας, Θεοδώρου Χαλκίδη, Γενικού Γραμματέα και Μηνά Σεφεριάδη, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας. Ο Υπουργός ευχαρίστησε όλους τους αθλοθέτες, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην συμμετοχή των συμβολαιογράφων σ΄ αυτή την ειδική εκδήλωση, με την οποία επιδεικνύον την κοινωνική τους ευαισθησία.

Ανακοίνωση Ομάδας Ανάγνωσης για ημερήσια εκδρομή στη Σαλαμίνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΤΟΥ  ΑΙΑΝΤΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ,  6η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

 

Η Ομάδα Ανάγνωσης Λογοτεχνίας Συμβολαιογράφων, συνεχίζοντας το δρόμο της ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑΣ και με αφορμή τον Όμηρο (Ιλιάδα & Οδύσσεια) διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στη Σαλαμίνα.

Η εκδρομή μας θα γίνει το Σάββατο, Οκτωβρίου 2018 (Αναχώρηση από το Σύνταγμα – αρχή Μητροπόλεως και ώρα 09.00).

Θα μας ξεναγήσει στον Τύμβο των Σαλαμινομάχων, το Αρχαιολογικό Μουσείο Σαλαμίνας και τη Μυκηναϊκή Ακρόπολη στα Κανάκια ο αρχαιολόγος – ξεναγός Αλέξανδρος Γεωργίου.

Το κόστος συμμετοχής κατ’ άτομο είναι 20,00 ευρώ.

Στο παραπάνω  κόστος συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά με το πούλμαν και το κόστος ξεναγού.

Για την καλύτερη διοργάνωση, σας παρακαλούμε, όσοι ενδιαφέρεστε, να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι την Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 2018, στη συνάδελφό μας Μαρίνα Μαργαρίτη (τηλ. 210 – 4122.855 – 6).

Υπενθύμιση για επιμορφωτικά σεμινάρια για ΥΜΣ

ΘΕΜΑ: Επιμόρφωση συμβολαιογράφων ως Υπηρεσία Μίας Στάσης (ΥΜΣ)

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας υπενθυμίζουμε, ότι σύμφωνα με το άρθρ. 16 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. 63577/13-6-2018, με τίτλο «Καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών» (ΦΕΚ 2380 Β), μεταξύ των προϋποθέσεων λειτουργίας των συμβολαιογράφων ως Υπηρεσία Μίας Στάσης (ΥΜΣ) είναι και η επιτυχής συμμετοχή τους σε σχετικό πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης σχετικά με το πληροφοριακό σύστημα ΥΜΣ καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Εταιρειών του αρμοδίου Υπουργείου με τη συμβολή της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, σε συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και υλοποιείται υπό την εποπτεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., τουλάχιστον σε εξαμηνιαία βάση.

Με την Εγκύκλιό μας υπ’ αριθμ. 33/2018, σας κοινοποιήθηκε πρόσκληση για συμμετοχή στο προαναφερθέν πρόγραμμα επιμόρφωσης, ενώ με την από 23-7-2018 Ανακοίνωσή μας σας αποστάλθηκε αρχείο κειμένου με την αίτηση συμμετοχής, την οποία –εφ’ όσον επιθυμείτε να λειτουργήσετε ή να συνεχίσετε να λειτουργείτε ως ΥΜΣ– έπρεπε να συμπληρώσετε και αποστείλετε στο Σύλλογο στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου notaries@notariat.gr ή notarieslaw@notariat.gr.

Δεδομένου ότι πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στον προγραμματισμό της επιμόρφωσης, παρακαλούνται όσοι δεν έχουν αποστείλει ακόμα τις αιτήσεις σας να μεριμνήσουν μέχρι την 28-9-2018 γι’ αυτό. Προς διευκόλυνσή σας, επισυνάπτουμε τη φόρμα αίτησης συμμετοχής.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συλλόγου-Σεμινάριο ΕΝΦΙΑ-25.9.2018-Royal Olympic

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Την  Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018   και ώρες 15.30 μέχρι 19.00, στην αίθουσα ”Olympia” του ξενοδοχείου Royal Olympic (οδός Αθ. Διάκου αρ. 28-34) θα πραγματοποιηθεί ενημερωτικό σεμινάριο από την κα Άννα Κόλλια, Προϊσταμένη Α΄ Τμήματος του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου της Α.Α.Δ.Ε, με θέμα:

«Κωδικοποίηση της  περιπτωσιολογίας  προσάρτησης πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους».

Εισηγήτρια:

 • Άννα Κόλλια, Προϊσταμένη Α΄ Τμήματος του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας της Διεύθυνσης  Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου.

Συντονιστές:

 • κ. Γεώργιος Ρούσκας, Πρόεδρος Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.
 • κ. Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος, Μέλος Δ.Σ. Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ..

Τo σεμινάριo θα βιντεοσκοπηθεί και θα είναι προσβάσιμο μετά από μερικές ημέρες από την ιστοσελίδα μας (enotariat.gr).

Όποιος συνάδελφος το επιθυμεί δύναται να αποστείλει τις ευκρινείς, συντόμως και ακριβώς διατυπωθείσες ερωτήσεις του (μέχρι 10 σειρές) σχετικά με τo ανωτέρω σεμινάριo, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018, στο email: notaries@notariat.gr, ή στο fax: 210-3848335 .

Με τιμή

             O Πρόεδρος                                                                                 Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                                             Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συλλόγου 35/2018 – Διαβίβαση ΠΟΛ 1174/2018 (Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)

ΘΕΜΑ: ΠΟΛ. 1174/2018 «Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., μετά από υποβολή δηλώσεων με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του ν. 4446/2016»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

          Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την Εγκύκλιο της Α.Α.Δ.Ε. υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1174/13-9-2018 με τίτλο «Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., μετά από υποβολή δηλώσεων με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του ν. 4446/2016».

          Με τα άρθρα 57 έως και 60 του Ν. 4446/2016 (240 Α), στα πλαίσια της οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, δόθηκε στους φορολογούμενους η δυνατότητα να υποβάλουν δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9).

          Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπεβλήθησαν δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) με τις ανωτέρω ευνοϊκές διατάξεις των άρθρ. 57 – 60 Ν. 4446/2016, από τις οποίες συντέθηκαν μηχανογραφικά δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α./Φ.Α.Π. – πράξεις προσδιορισμού φόρου με λανθασμένα στοιχεία ακινήτων ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων, δεδομένου ότι κατ’ άρθρ. 61 παρ. 1 Ν. 4446/2016 δεν μπορούν να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει μείωση αξίας ή φόρου (ανακλητικές), χορηγείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του ακινήτου σύμφωνα με την υποβληθείσα κατά ν. 4446/2016 δήλωση και το εν λόγω πιστοποιητικό μνημονεύεται και επισυνάπτεται στο συμβολαιογραφικό έγγραφο, εφόσον είναι πρόδηλο στον αρμόδιο για τη μνημόνευση, επισύναψη ή παραλαβή του ότι πρόκειται περί του ιδίου ακινήτου. Εάν τα δηλωθέντα στοιχεία ή η αξία του ακινήτου υπολείπονται των πραγματικών, για τη λήψη του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., απαιτείται να προηγηθεί η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.


Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συντονιστικής 26/2018 – Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα έγγραφα (26 έγγραφα συνολικά) των Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης (3 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Α΄Πατρών, Δ.Ο.Υ. Βεροίας (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Κορίνθου (3 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου, Δ.Ο.Υ. Έδεσσας, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Λάρισας, Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, Δ.Ο.Υ. Καστοριάς, Δ.Ο.Υ. Ζ΄ Θεσσαλονίκης, Δ.Ο.Υ. Βόλου, Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης,  Δ.Ο.Υ. Λαμίας, Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. (3 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Δράμας, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης (2 έγγραφα) για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σ’ αυτά, να αποστείλει  άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

 

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας