Ανακοίνωση Συλλόγου 1-3-2021 – Έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας έως 8-3-2021

ΘΕΜΑ: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β’ 793) η κοινή απόφαση των συναρμοδίων Υπουργών Σύμφωνα με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00».

Με το άρθρ. 1 της ΚΥΑ, προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης (επιτήρησης, αυξημένου κινδύνου, πολύ αυξημένου κινδύνου και μητροπολιτικών περιοχών).

Τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης ορίζονται στην παρ. 1Β του άρθρ. 1 της ΚΥΑ και αποτυπώνονται σε σχετικό Πίνακα σε αυτήν.

Ειδικά για τις περιοχές που βρίσκονται σε επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (λ.χ. Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Ευβοίας, Δήμος Καλυμνίων κ.ά.), επιγραμματικά και σε σχέση με τα συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος ζητήματα, προβλέπονται τα εξής:

1) Αναστολή όλων των συναθροίσεων και των δημόσιων ή κοινωνικών εκδηλώσεων ανεξαρτήτως χώρου, με την επιφύλαξη των δημόσιων, υπαίθριων συναθροίσεων του άρθρ. 11 του Συντάγματος και του Ν. 4703/2020 (Α’ 131).

2) Η λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών γίνεται με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου, με την εξυπηρέτηση του κοινού να γίνεται μόνον σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

3) Η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων γίνεται με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου. Προβλέπεται υποχρεωτική προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό. Επίσης, προβλέπεται υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, ανεξαρτήτως εάν αφορά ευάλωτη / αυξημένου κινδύνου ομάδα. Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μόνον σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού, εξαιρουμένου των Τραπεζών και των περιπτώσεων, στις οποίες δεν δύναται να προγραμματισθεί ραντεβού (επιχειρήσεις ταχυμεταφορών, ελληνικών ταχυδρομείων, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.). Οι συναντήσεις εργασίας θα διενεργούνται με τήρηση της ελάχιστης απόστασης του 1,5 μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

4) Ως προς τη λειτουργία των δικαστηρίων, και ειδικότερα των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, αναστέλλονται προσωρινά:

α) οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων,

β) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων,

γ) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών.

Η λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που εκδικάζονται καθώς κι εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

5) Ως προς τη λειτουργία των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, αναστέλλονται προσωρινά:

α) οι κάθε είδους συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος των αρχείων

β) κάθε προθεσμία σχετικά με την μεταγραφή, εγγραφή, καταχώρηση αιτήσεων και πράξεων ή τη λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων,

γ) η παραγραφή κάθε συναφούς  αξιώσεως.

Ειδικά για τα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» όπου παρέχεται ηλεκτρονική υπηρεσία αίτησης, έκδοσης και λήψης πιστοποιητικών, αυτή εξακολουθεί να λειτουργεί. [Περαιτέρω, βλ. και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 309/1-3-2021 Ανακοίνωση του Συλλόγου].

Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                   Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                              Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 1-3-2021 – Λειτουργία κτηματολογικών γραφείων στις περιοχές αυξημένου κινδύνου από 1 έως και 5 Μαρτίου 2021

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία κτηματολογικών γραφείων στις περιοχές αυξημένου κινδύνου από 1 έως και 5 Μαρτίου 2021»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την Ανακοίνωση Τύπου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», σύμφωνα με την οποία για το χρονικό διάστημα από 1η έως και 5η Μαρτίου 2021 αναστέλλονται πλήρως όλες οι δια ζώσης συναλλαγές και παραμένει σε πλήρη λειτουργία ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υπηρεσία της έκδοσης πιστοποιητικών, στις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου, όπου βρίσκονται το Κτηματολογικό Γραφείο Πειραιά και τα υποκαταστήματα Νέας Ιωνίας, Περιστερίου και Χαλανδρίου (Περιφέρεια Αττικής) και το Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου (όσον αφορά την Τρίπολη και την τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε. Αρκαδίας). Τυχόν ραντεβού κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα θα επαναπρογραμματιστούν μετά τη λήξη της αναστολής με έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.

Στα υπόλοιπα Κτηματολογικά Γραφεία, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες (εγγραφή πράξεων, έκδοση πιστοποιητικών) παραμένουν σε πλήρη λειτουργία, ενώ οι δια ζώσης συναλλαγές και ο έλεγχος των αρχείων θα γίνεται μόνο με ραντεβού.

Με τιμή

   Ο Πρόεδρος                                   Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                              Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 7/2021 – Μη προσκόμιση δικαιολογητικών σε συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων στο πλαίσιο του νέου πτωχευτικού νόμου

 

ΘΕΜΑ: «Μη προσκόμιση δικαιολογητικών στα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων στο πλαίσιο του νέου πτωχευτικού νόμου καθώς και των υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρειών»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα, 01.03.2021, τίθεται σε ισχύ ο Ν. 4738/2020 (Α’ 207) [νέος πτωχευτικός νόμος].

Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρ. 170 Ν. 4738/2020 (Α’ 207) περί ρύθμισης οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις (Νέος Πτωχευτικός Νόμος), «σε σύμβαση μεταβίβασης που συνάπτεται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, δεν απαιτείται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να μνημονεύονται ή να προσαρτώνται πιστοποιητικά της φορολογικής διοίκησης οποιασδήποτε μορφής ή χρήσης, ούτε οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας, οργανισμού ή εταιρείας ή των Ο.Τ.Α. ή πολεοδομική αρχή κάθε βαθμού, ούτε βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις τρίτων προβλεπόμενες σε οποιαδήποτε διάταξη νόμου. Κατ’ εξαίρεση γίνεται μνεία και προσαρτώνται αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος για τα μεταβιβαζόμενα δικαιώματα σε ακίνητα περιοχών στις οποίες λειτουργεί κτηματολόγιο και τοπογραφικό διάγραμμα του άρθρου 5 του ν. 651/1977 (Α΄ 207), όπου απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία. Οι υποθηκοφύλακες και προϊστάμενοι κτηματολογικών γραφείων καταχωρούν υποχρεωτικά τη σύμβαση μεταβίβασης στα οικεία βιβλία, κατά τα παραπάνω κατ’ εξαίρεση προβλεπόμενα. Τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν σε δικαιοπραξίες του συνδίκου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και αφορούν τον οφειλέτη. Το κύρος της μεταβίβασης δεν εξαρτάται από τη νομική ή πραγματική κατάσταση του πράγματος κατά τη μεταβίβασή του».

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρ. 235 Ν. 4364/2016 όπως ισχύει, στην περίπτωση ασφαλιστικής εκκαθάρισης εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, και επί ζητημάτων που δεν ρυθμίζονται από τον Πτωχευτικό Κώδικα, οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ΚΠολΔ […].

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, στις μεταβιβάσεις ακινήτων υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρειών ισχύουν οι ίδιες φορολογικές και διοικητικές  διευκολύνσεις και εξαιρετικές διατάξεις που ισχύουν για τη μεταβίβαση ακινήτων πτωχευτικής περιουσίας και συνεπώς δεν απαιτείται να μνημονεύονται ή να προσαρτώνται πιστοποιητικά της φορολογικής διοίκησης οποιασδήποτε μορφής ή χρήσης, ούτε οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας, οργανισμού ή εταιρείας ή των Ο.Τ.Α. ή πολεοδομική αρχή κάθε βαθμού, ούτε βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις τρίτων προβλεπόμενες σε οποιαδήποτε διάταξη νόμου, εκτός, κατ’ εξαίρεση, από: 1) το αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και το απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος για τα μεταβιβαζόμενα δικαιώματα σε ακίνητα περιοχών στις οποίες λειτουργεί κτηματολόγιο και 2) το τοπογραφικό διάγραμμα του άρθρ. 5 του Ν. 651/1977 (Α’ 207), όπου απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συλλόγου 2/2021 – Εφαρμογή των διατάξεων για το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων για το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου»

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Α. Περιήλθαν σε γνώση μας τα πρώτα Πιστοποιητικά Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4495/2017 όπως ισχύει.

Από την επισκόπηση των Πιστοποιητικών αυτών διαπιστώθηκε ότι στη Βεβαίωση Μηχανικού της παρ.2 του άρθρου 83 του Ν.4495/2017, η οποία περιλαμβάνεται στο Πιστοποιητικό και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτού, η ημερομηνία αυτοψίας δεν ταυτίζεται με την αναγραφόμενη ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης, όπως απαιτείται στη παρ.2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/105/26.01.2021 (Β΄334) απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Από το ΤΕΕ λάβαμε την ενημέρωση ότι αυτή η αναντιστοιχία οφείλεται σε προσωρινό σφάλμα της Πλατφόρμας, το οποίο θα διορθωθεί προσεχώς.

Δεδομένου ότι σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού είναι δύο (2) μήνες «από την ημερομηνία έκδοσης, η οποία ταυτίζεται με την ημερομηνία αυτοψίας», και με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια της συναλλαγής, και μέχρι τη διόρθωση του σχετικού σφάλματος της Πλατφόρμας, για την έναρξη υπολογισμού της δίμηνης προθεσμίας ισχύος του Πιστοποιητικού θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αυτοψίας.

Β. Επίσης, από το ΤΕΕ λάβαμε την επιπλέον ενημέρωση ότι ο μοναδικός αριθμός Πιστοποιητικού Πληρότητας, που αναφέρεται στην παρ.1 του άρθρου 3 της ανωτέρω υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/105/26.01.2021 απόφασης, θα συμπεριληφθεί στα Πιστοποιητικά εν ευθέτω χρόνο όταν καταστεί τούτο τεχνικά εφικτό από τη Πλατφόρμα. Μέχρι τότε οι συμβολαιογράφοι θα μνημονεύουν στις πράξεις τους το κλειδί γνησιότητας που είναι μοναδικό για κάθε Πιστοποιητικό.

Με τιμή

   Ο Πρόεδρος                                   Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                              Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συντονιστικής 26-2-2021 – Διαβίβαση εγγράφου προς ΑΑΔΕ για την εξυπηρέτηση συμβολαιογράφων στις ΔΟΥ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση εγγράφου της Συντονιστικής Επιτροπής περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. όπως καθορίζεται αυτή από το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Α1140715/ΕΞ 2020 έγγραφό της»

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε το έγγραφο, που η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος απέστειλε στο αρμόδιο τμήμα της Α.Α.Δ.Ε. σχετικά με α) το περιεχόμενο του  υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Α 1140715 ΕΞ2020 εγγράφου του, με τίτλο «Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της. Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19», αλλά, πρωτίστως, β) την ανάγκη να συμπεριληφθούν οι συμβολαιογράφοι στον κύκλο των επαγγελματιών που δύνανται, υπό προϋποθέσεις, να εξυπηρετούνται χωρίς ραντεβού από τις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε..

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συλλόγου 26-2-2021 – Παράταση υποβολής έως 30-6-2021 των δηλώσεων φόρου κληρονομίας κ.λπ.

ΘΕΜΑ: «Παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2021 της προθεσμίας για την υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με το από 26.02.2021 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώθηκε ότι με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2021, η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, που έληξε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, αλλά και αυτών που πρόκειται να λήξουν τον Μάρτιο.

Επίσης, παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 και ο χρόνος υποβολής για τις αντίστοιχες υποθέσεις που η σχετική προθεσμία έληξε τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του έτους 2020 και για τις οποίες είχε ήδη δοθεί παράταση με απόφαση του Υφυπουργού μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2021.

Με τιμή

 Ο Πρόεδρος                                   Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                              Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 24-2-2021 – Λειτουργία Help Desk TEE 25-2-2021

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Συλλόγου μας με το ΤΕΕ, σας ενημερώνουμε ότι αύριο, Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 και ώρες 15:30-17:30, στα Γραφεία του Συλλόγου μας στον 1ο όροφο, θα λειτουργήσει το Help Desk του ΤΕΕ για τα αυθαίρετα και τα ιδιωτικά έργα (άδειες οικοδομής), αποτελούμενο από τους κ.κ. Μιχαήλ Παπαμιχαήλ και Κωνσταντίνο Τσελίκη, Σύμβουλους – Μηχανικούς και μέλη του Help Desk ΤΕΕ, με σκοπό την υποβοήθηση του έργου των συμβολαιογράφων κατά την εφαρμογή του Ν. 4495/2017.

Με τιμή

   Ο Πρόεδρος                                   Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                              Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 22-2-2021 – Έκτακτη κλήρωση 14-4-2021 για εγγραφή στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών Ν. Αττικής

ΘΕΜΑ: Έκτακτη κλήρωση 14-4-2021 για συμμετοχή στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών κ.λπ.  του άρθρ. 16 Ν. 4182/2013 (Νομός Αττικής)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι την Τετάρτη 14-4-2021 και ώρα 14:00 θα διενεργηθεί έκτακτη κλήρωση για την κατάταξη των προσώπων του Μητρώου Εκτελεστών κ.λπ. του άρθρ. 16 Ν. 4182/2013, που έχουν την κατοικία ή την επαγγελματική τους έδρα στο νομό Αττικής. Στην κλήρωση θα συμμετάσχουν όσοι υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο εν λόγω Μητρώο έως 19-3-2021.

Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr) – Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών/Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων & εγγράφων με χρήση των διαπιστευτηρίων του TAXISnet. Τα διορισμένα σε υπόθεση πρόσωπα δικαιούνται ελάχιστη αμοιβή χιλίων (1.000,00) ευρώ.

          Συνημμένα σας αποστέλλεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 20433 ΕΞ/19-2-2021 ανακοίνωση της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με όλες τις σχετικές πληροφορίες.

 

        Με τιμή

      Ο Πρόεδρος                                Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                              Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανάρτηση Δασικού Χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμων Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη, του συνόλου της Π.Ε. Άρτας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Με τη συνημμένη στην παρούσα υπ’ αριθμ. 19387/ 19-2-2021 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων (Διεύθυνση Δασών Άρτας Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων) αποφασίστηκε η ανάρτηση του θεωρημένου Δασικού Χάρτη περιοχών Τοπικών και Δημοτικών κοινοτήτων Δήμων Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη, του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, συνολικής έκτασης 1.283.231,58 στρεμμάτων, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”.

        Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων (Διεύθυνση Δασών Άρτας Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων)  καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προς υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του εν λόγω δασικού χάρτη, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την 5η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και έχει καταληκτική ημερομηνία την 17η Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, μέχρι την 7η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη.

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

 Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στο συνημμένο έγγραφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας