Ανακοίνωση Συντονιστικής 11-5-2021 – Άρθρο – Aπολογισμός θητείας Προέδρου CNUE Γεωργίου Ρούσκα

ΘΕΜΑ: Άρθρο – Απολογισμός θητείας Προέδρου CNUE για το έτος 2020 κ. Γεωργίου Ρούσκα

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε άρθρο του απερχομένου Προέδρου του CNUE για το έτος 2020, και Προέδρου του ΣΣΕΑΠΑΔ κ. Γεωργίου Ρούσκα, το οποίο αποστάλθηκε προς όλες τις Ευρωπαϊκές Συμβολαιογραφίες σχετικά με τον απολογισμό της θητείας του στο CNUE για το έτος 2020. Ο ως άνω απολογισμός έγινε ομόφωνα αποδεκτός από τη Γενική Συνέλευση του CNUE το Μάρτιο 2021.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συλλόγου 28-4-2021 – Λειτουργία Συλλόγου 29-4-2021

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Συλλόγου την Μεγάλη Πέμπτη 29/4/2021»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι αύριο, Μεγάλη Πέμπτη 29 Απριλίου 2021, οι υπηρεσίες του Συλλόγου δεν θα λειτουργήσουν λόγω συντήρησης και αναβάθμισης τεχνολογικών συστημάτων.

Ευχόμαστε σε όλους σας «Καλή Ανάσταση!».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 23/2021 – Νέα Υ.Α. για Ασφαλιστική Ενημερότητα

ΘΕΜΑ: «2η Τροποποίηση–συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 15435/913/16-4-2020 Υ.Α. “Διαδικασία χορήγησης και περιε-χόμενο του αποδεικτικού  Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e-ΕΦΚΑ”»

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε με την παρούσα προς ενημέρωσή σας την υπ’ αριθμ. οικ. 20746/19-4-2021 απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 1586), με την οποία για 2η φορά τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε η υπ’ αριθμ. 15435/913/16-4-2020 Υπουργική Απόφαση, που αφορά στην «Διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e-Ε.Φ.Κ.Α.» (Β’ 1559), που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του ν. 4611/2019 (Β’ 73) και ειδικότερα τροποποιήθηκε το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 15435/913/16-04-2020 Υ.Α..

Υπενθυμίζεται, ότι η πρώτη τροποποίηση είχε λάβει χώρα με την υπ’ αριθμ. 46/04-01-2021 (Β’ 3) Υ.Α., για την οποία εξεδόθη η εγκύκλιος 1/2021 του Συλλόγου. 

 Η ισχύς της σχετικής αποφάσεως άρχεται στις 19-04-2021, ημερομηνία δημοσίευσής της στο ΦΕΚ.

Οι νέες τροποποιήσεις είναι οι εξής:

  1. Με το άρθρο 1 της νέας υπουργικής απόφασης (Υ.Α. οικ.), ορίζεται η αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρ. 2 της υπ’ αριθμ. 15435/913/16-4-2020 Υ.Α., στο οποίο αναφέρονται οι απαλλαγές – εξαιρέσεις από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, ως εξής : «Το Ελληνικό Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εκτός των Δήμων, Κοινοτήτων, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Διαδημοτικών, Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων, το Δημόσιο άλλων Κρατών, οι Διεθνείς Οργανισμοί καθώς και τα ιδρύματα που είχαν συσταθεί με τον ν. 2039/1939 (Α’ 455) και συνιστώνται με τις διατάξεις του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών – Σχολαζουσών Περιουσιών (ν. 4182/2013 Α’ 185)».
  2. Με το άρθρ. 2 της νέας Υ.Α. ορίζεται, ότι καταργείται η παρ. 20 του άρθρ. 2 της υπ’ αριθμ. 15435/913/16-4-2020 Υ.Α. ως ίσχυε, ήτοι ότι καταργείται η εξαίρεση που είχε επιχειρηθεί να εισαχθεί με την υπ’ αριθμ. 46/04-1-2021 (Β΄3) Υ.Α. και όριζε, ότι «20. Για διανομή ή ανταλλαγή κοινών ακινήτων, σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας ή τροποποίηση αυτών, εφόσον τουλάχιστον ένας από τους συμβαλλόμενους στις ως άνω πράξεις είναι το Ελληνικό Δημόσιο, υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης – θα αποκτήσει εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου αξίας τουλάχιστον ίσης και όχι μεγαλύτερης κατά ποσοστό 10% της αξίας του εμπράγματου δικαιώματος που είχε, όπως αυτή προσδιορίζεται για την επιβολή του φόρου μεταβίβαση ακινήτων».  Για την καταργηθείσα διάταξη είχαμε επισημάνει με την υπ’ αριθμ. 1/2021 εγκύκλιό μας, ότι δεν μπορούσε να εφαρμοστεί, ως μη ερειδόμενη σε καμία διάταξη της κείμενης νομοθεσίας.

Εξ αφορμής της εκδόσεως της νέας Υ.Α., επισημαίνεται για μια ακόμη φορά, ότι οι πράξεις και οι συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση ΑΑΕ ορίζονται ρητώς και αποκλειστικώς στο άρθρ. 23 του ν. 4611/2019, όπως ισχύει και στο άρθρ. 1 της άνω υπ’ αριθμ. 15435/913/16-4-2020 Υ.Α.. 

Μεταξύ των πράξεων αυτών, περιοριστικώς αναφέρονται στα ακίνητα οι εξής πράξεις:

Α. «Για τη μεταβίβαση ακινήτων λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς από τον πωλητή, τον παρέχοντα τη γονική παροχή ή δωρεά, […]» (άρθρ. 23 περ. στ’) του ν. 4611/2019, όπως ισχύει και άρθρ. 1 περ. 6 της υπ’ αριθμ. 15435/913/16-4-2020 Υ.Α.) και

Β. « Για τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου από τον παρέχοντα το εμπράγματο δικαίωμα, με την επιφύλαξη του άρθρου 25» (άρθρ. 23 περ. ζ’) ν. 4611/2019, όπως ισχύει και άρθρ. 1 περ. 7 της υπ’ αριθμ. 15435/913/16-4-2020 Υ.Α.).

 Η διανομή ή ανταλλαγή κοινών ακινήτων, η σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας ή η τροποποίηση αυτών, ΔΕΝ συνιστούν κατά το ν. 4611/2019 όπως ισχύει και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα και ισχύουσα υπ’ αριθμ. 15435/913/16-4-2020  υπουργική απόφαση, πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 22-2021 – Νέος τρόπος υποβολής Δ2 στο Δήμο Αθηναίων για δικαιώματα από επιγενόμενες πράξεις μετά την ανάρτηση

ΘΕΜΑ: «Νέος τρόπος υποβολής Δήλωσης (Δ.2) του Ν. 2308/1995 για δικαιώματα που γεννώνται από επιγενόμενες πράξεις μετά την Ανάρτηση των Προσωρινών Κτηματολο-γικών Στοιχείων (άρθρ. 5 παρ. 3 του Ν. 2308/1995) στο Δήμο Αθηναίων»

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, το με αριθμ. πρωτ. οικ. ΝΔ 1590/2115679 έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα με το οποίο από την Τρίτη 27 Απριλίου 2021 αλλάζει προσωρινά, αποκλειστικά και μόνο για τα ακίνητα που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, ο τρόπος υποβολής Δηλώσεων (Δ2) του Ν. 2308/1995 δυνάμει του άρθρ. 5 παρ. 3 του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει, για δικαιώματα που γεννώνται από επιγενόμενες πράξεις, ως ακολούθως:

Οι δηλώσεις Ν. 2308/1995, θα υποβάλλονται στο www.ktimatologio.gr μαζί με την πράξη και το τοπογραφικό διάγραμμα σε σαρωμένη μορφή (αν αυτό έχει επισυναφθεί στη μεταγραπτέα ή εγγραπτέα πράξη κατά την ισχύουσα νομοθεσία).

Στη συνέχεια, και αφού προηγουμένως καταβληθεί από τον πολίτη το πάγιο τέλος κτηματογράφησης μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής με χρεωστική/πιστωτική κάρτα, θα εμφανίζεται η υποβληθείσα δήλωση (Προεπισκόπηση) και θα εκδίδεται το έντυπο «Επιτυχής υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης.» Προκειμένου να μεταγραφεί ή εγγραφεί η πράξη, θα προσκομίζεται στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών η πράξη και τυχόν τοπογραφικό διάγραμμα μαζί με την εκτυπωμένη Προεπισκόπηση και εκτυπωμένο το παραπάνω έντυπο

Στην τελική προεπισκόπηση, που θα εκτυπωθεί, δεν θα πρέπει να εμφανίζεται το υδατογράφημα με την ένδειξη «προσωρινή καταχώριση δήλωσης», γιατί αυτό θασημαίνει ότι δεν έχει καταβληθεί το πάγιο τέλος κτηματογράφησης, όπως απαιτείται από τονόμο.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΕΥΧΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Γ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4
10678  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 210 3303565
e-mail: pasysysy@gmail.com

                                                                            Αθήνα  26 Απριλίου 2021

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

                                                  Α. Σας γνωρίζουμε ότι,

1.Καταβολή συντάξεων μηνός Μαϊου .

Στις 27 Απριλίου 2021 θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του μηνός Μαϊου.

2.Προκαταβολές και αναδρομικά προσωρινών συντάξεων.

Για τη Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 έχει προγραμματίσει ο ΕΦΚΑ να καταβάλει τις αυξήσεις και τα αναδρομικά του νέου θεσμού της προκαταβολής έναντι ποσού σύνταξης.

3.Αυξήσεις και αναδρομικά που θα λάβουν οι συνταξιούχοι με περισσότερα από 30 συντάξιμα έτη.

Στο τέλος Μαϊου μαζί με τις συντάξεις του Ιουνίου θα δοθούν οι αυξήσεις και τα αναδρομικά σε όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά τις 13 Μαϊου 2016.Αμέσως μετά θα καταβληθούν τα  ποσά στο τέλος Ιουνίου μαζί με τις συντάξεις του Ιουλίου ,σε όσους συνταξιοδοτήθηκαν προ της 13ης Μαϊου 2016.Η τελευταία κατηγορία δηλαδή προ της 13ης Μαϊου 2016 συνταξιοδοτουμένων τις αυξήσεις θα τις δει σε πέντε ετήσιες δόσεις (1/5 της διαφοράς κατ’ έτος) τη χρονική περίοδο 2020,2021,2022,2023,2024.Οι δόσεις του 2020 και 2021 (2/5) θα πληρωθούν στο τέλος Ιουνίου.Η βελτίωση αυτή προέρχεται από τους νέους βελτιωμένους  συντελεστές αναπλήρωσης  για όσους έχουν περισσότερα από τριάντα έτη ασφάλισης με τον νόμο 4670/2020,που επιβλήθηκαν από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας,που έκριναν αντισυνταγματικές τις διατάξεις του Νόμου 4387/2016 οι οποίες διεμόρφωναν  το ύψος της ανταποδοτικής σύνταξης.Τα αναδρομικά θα ξεκινούν από τον Οκτώβριο του 2019 και για τις δύο κατηγορίες συνταξιούχων.

4.Δημοσιεύθηκε ο Ν.4798 (ΦΕΚ Α 68/24.4.2021).

Ο Νόμος αυτός στο άρθρο 255 θεσπίζει τη συμμετοχή πιστοποιημένων ιδιωτών (δικηγόρων-λογιστών) για την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων.Περιλαμβάνει και άλλες διατάξεις ασφαλιστικού ενδιαφέροντος όπως:

Προσυνταξιοδοτική βεβαίωση από ΕΦΚΑ και πιστοποιημένους επαγγελματίες (άρθρο 257).Αύξηση του ορίου οφειλών για δικαίωμα συνταξιοδότησησς για ελεύθερους επαγγελματίες (νέο όριο 20.000 ευρώ) άρθρο 259.Την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών συνταξιοδότησης και την ημέρα έναρξης δικαιώματος για σύνταξη (άρθρο 261).Την υποχρεωτικότητα της προσωρινής σύνταξης για όλους (άρθρο 262).Και

Β.Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων σας εύχεται καλή Ανάσταση και χαρούμενο Πάσχα με Υγεία.

Μ ε    τ ι μ ή

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Η ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση

Ανακοίνωση Συλλόγου 26-4-2021 – Υπενθύμιση Λειτουργίας HELP DESK ΤΕΕ 26-4-2021

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Help Desk του ΤΕΕ στα Γραφεία του ΣΣΕΑΠΑΔ την Μεγάλη Δευτέρα 26/4/2021»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε, ότι σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρες 16:00-18:30, στα Γραφεία του Συλλόγου μας στον 1ο όροφο, θα λειτουργήσει το Help Desk του ΤΕΕ για τα αυθαίρετα και τα ιδιωτικά έργα (άδειες οικοδομής), αποτελούμενο από τους κ.κ. Μιχαήλ Παπαμιχαήλ και Κωνσταντίνο Τσελίκη, Σύμβουλους – Μηχανικούς και μέλη του Help Desk ΤΕΕ, με σκοπό την υποβοήθηση του έργου των συμβολαιογράφων κατά την εφαρμογή του Ν. 4495/2017.

Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                   Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                               Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 23-4-2021 – Ανακήρυξη υποψηφίων αρχαιρεσιών 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακηρύσσουμε ως υποψηφίους Προέδρους και Συμβούλους κατά συνδυασμούς και μεμονωμένους (άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 36/1999), για τις αρχαιρεσίες προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, που θα διενεργηθούν την 30η και 31η Μαΐου 2021 (άρθρο 104 του Ν. 2830/2000) τους κατωτέρω και κατ’ αλφαβητική σειρά, οι οποίοι έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 2 του Π.Δ. 36/1999).

Α.        ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Αναγνωστόπουλος Θεόδωρος του Γεωργίου
Ρούσκας Γεώργιος του Ιωάννου

Β.        ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (κατά συνδυασμούς)

α)  Συνδυασμός «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ»

 (χωρίς υποψήφιο Πρόεδρο)

Δάλλας Παναγιώτης του Ευαγγέλου

Καλογήρου Κωνσταντινιά του Βασιλείου

Μαλαγάρη Σταυρούλα του Αντωνίου

β) Συνδυασμός «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» (Υποψήφιος Πρόεδρος: Γεώργιος Ρούσκας του Ιωάννου)

Ανδρεάδου Φωτεινή του Ιωάννου

Δανιάς Χρήστος του Κωνσταντίνου

Δράγιος Αθανάσιος του Αριστείδη

Καραστάθη Ευτυχία του Νικολάου

Κοντογεώργου Ελένη του Βασιλείου

Κουταλιανός Σταύρος του Αναστασίου

Μαυράκης Ιωάννης του Ευαγγέλου

Μπιμπλή Χρυσούλα του Ευαγγέλου

Παπαθέου Νικόλαος του Ιωάννου

Σεφεριάδης Μηνάς του Σαράντη

Τσοπάνη Ιφιγένεια του Νικολάου

Χαλκίδης Θεόδωρος του Αναστασίου

γ)  Συνδυασμός «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΝΟΗ» (για την Συμβολαιογραφία της Νέας Εποχής) (Υποψήφιος Πρόεδρος: Αναγνωστόπουλος Θεόδωρος του Γεωργίου)

Αλεξοπούλου Αλεξάνδρα του Ανδρέα

Δέδες Κωνσταντίνος του Αριστομένη

Ηλιάδου Βαρβάρα του Πλουτάρχου

Θεοδωράκου Παρασκευή του Αριστείδη

Κανδαράκης Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου

Κουτάς Παναγιώτης-Οράτιος του Πέτρου

Λίνας Σταμάτιος του Χρήστου

Μάνδρου Χριστίνα του Γεωργίου

Τριανταφυλλάκης Γεώργιος του Ελευθερίου

Τσαγγάρη Μαρία του Παναγιώτου

Τσερτσιγιάννη Ελένη του Στυλιανού

Χριστοδουλάτου Μαργαρίτα-Χρυσαυγή του Χρήστου

δ) Συνδυασμός «ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ»

(χωρίς υποψήφιο Πρόεδρο)

Κορομπέλη Λαμπρινή του Νικολάου

Τζιόβα Κατερίνα του Βασιλείου

Σημειώνεται, ότι κατά τη συνεδρίαση της 23-4-2021 του Διοικητικού Συμβουλίου, α) το μέλος Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου (από το Συνδυασμό «ΠΝΟΗ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΣ – Όλοι μαζί για τη Συμβολαιογραφία») δήλωσε, ότι ανεξαρτητοποιείται και δεν θα ανήκει πλέον στο ως άνω Συνδυασμό, καθώς και ότι δεν θα είναι υποψήφια στις επερχόμενες εκλογές για λόγους γνωστούς στα υπόλοιπα μέλη του Συνδυασμού της και β) το μέλος Αργυρώ Σεργάκη (ομοίως από το Συνδυασμό «ΠΝΟΗ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΣ – Όλοι μαζί για τη Συμβολαιογραφία») δήλωσε ότι δεν πρόκειται να είναι υποψήφια στις επερχόμενες εκλογές και παραιτήθηκε για λόγους που αναπτύχθηκαν κατά τη συνεδρίαση.

Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευχαρίστησαν τις δύο συναδέλφους που δεν θα είναι υποψήφιες στις επόμενες εκλογές αναγνωρίζοντας την προσφορά τους και τη διαχρονική τους προσπάθεια για την προώθηση των συμφερόντων της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας. Ο Πρόεδρος επισήμανε τη συνεισφορά και των δύο συναδέλφων στην τελευταία θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, και ειδικότερα για την κ. Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου υπενθύμισε τις κοινές τους προσπάθειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος του ανοίγματος του επαγγέλματος το έτος 2011, καθώς και τη διαχείριση των νόμων για το ενεργειακό πιστοποιητικό και τα αυθαίρετα.

Αθήνα 23 Απριλίου 2021

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας