Ανακοίνωση Συλλόγου 18-9-2020 – Προβλήματα κατά τις συναλλαγές με Δ.Ο.Υ.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Ενόψει της σύγκλησης της θεσμοθετημένης Επιτροπής του Υπουργείου Οικονομικών, στην οποία η Ελληνική  Συμβολαιογραφία συμμετέχει με εκπροσώπους της και η οποία έχει  ως αντικείμενο εργασίας την Φορολογία Κεφαλαίου, όποιος συνάδελφος επιθυμεί, δύναται να ενημερώσει το Σύλλογο για τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν στις Δ.Ο.Υ. κατά τη συμβολαιογραφική συναλλαγή, αποστέλλοντας σύντομη περιγραφή αυτών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση notaries@notariat.gr, υπόψη Νομικής Υπηρεσίας (κ. Βασιλική Αραχωβίτη).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συλλόγου 18-9-2020 – Ανακαθορισμός τιμών ζώνης ΔΕ Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού

ΘΕΜΑ: Ανακαθορισμός τιμών ζώνης Α΄, Β΄, Γ΄ και ΣΤ΄ της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, σε συμμόρφωση με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την υπ’ αριθμ. 102353 ΕΞ 2020/15.09.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 3964), για τον ανακαθορισμό τιμών ζώνης της με υπό στοιχεία ΠΟΛ.1113/12.06.2018 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας κατά το αντικειμενικό σύστημα.» (Β΄ 2192), της με υπό στοιχεία ΠΟΛ.1163/31.10.2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Ζώνες Β΄ και ΣΤ΄ της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής» (Β΄ 3882) και της με υπό στοιχεία ΠΟΛ.1180/22.11.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομικών «Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Α΄ και Γ΄ Ζώνες της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών» (Β΄ 4317), σε συμμόρφωση με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με τιμή

   Ο Πρόεδρος                                      Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                  Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συντονιστικής 18-9-2020 – Κανόνες τήρησης αποστάσεων και καθεστώς λειτουργίας (Κτηματολόγιο)

ΘΕΜΑ: Κανόνες τήρησης αποστάσεων και καθεστώς λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 16.9.2020 έως και 31.10.2020, των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κώ-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με αριθμό φύλλου 3877, στις 11.9.2020 η συνημμένη στην παρούσα με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55160/11.9.2020 Κ.Υ.Α. με θέμα «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και καθεστώς λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 16.9.2020 έως και 31.10.2020, των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19».

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση 14-9-2020 – Υποβολή Αιτήσεων στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών κ.λπ. (άρθρ. 16 Ν. 4182/2013)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην τακτική κλήρωση εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών κ.λπ. του άρθρ. 16 Ν. 4182/2013

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας στέλνουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 155029/9-9-2020 ανακοίνωση της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών, με την οποία γίνεται πρόκληση για την κατάθεση αιτήσεων μέχρι 31-10-2020 (ημέρα Σάββατο) για συμμετοχή στη δημόσια κλήρωση που θα διενεργηθεί τον Ιανουάριο 2020 ανάμεσα στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών κ.λπ. του άρθρ. 16 Ν. 4182/2013.

Η αίτηση εγγραφής με τα σχετικά δικαιολογητικά, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr) – Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας & Εθνικών Κληροδοτημάτων (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) – Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών/Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων & εγγράφων, με χρήση των κωδικών πρόσβασης στο TAXISnet.

Με τιμή

                Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας
          Γεώργιος Ρούσκας                                                     Θεόδωρος Χαλκίδης

Υπενθύμιση για λήψη ψηφιακής υπογραφής 14-9-2020

ΘΕΜΑ: Ψηφιακές υπογραφές

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε, ότι όσοι από εσάς δεν έχουν ήδη αποκτήσει ψηφιακή υπογραφή, πρέπει, κατά το αποκλειστικό χρονικό διάστημα από 16-9-2020 έως και 15-10-2020 και ώρες 8:00 – 16:00, να προβούν στα παρακάτω βήματα:

1.- Συμπληρώνετε με τα στοιχεία σας την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών προς την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου. Ο Σειριακός Αριθμό ΑΔΔΥ δεν είναι απαραίτητος σε αυτή τη φάση της διαδικασίας. Αντίθετα, το όνομα χρήστη στη Διαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ είναι. Εάν δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι, για να εγγραφείτε στην Πύλη ΕΡΜΗΣ χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet, ακολουθήστε τις λεπτομερείς Οδηγίες Εγγραφής και στο τέλος της διαδικασίας, θα λάβετε όνομα χρήστη.

2.- Υποβάλλετε σε ΚΕΠ την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών προς την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου και λαμβάνετε αποδεικτικό υποβολής της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης.

3.- Προσέρχεστε με το ως άνω αποδεικτικό στο Σύλλογο (μεταξύ 8:00 και 16:00) στον 1ο όροφο, όπου μηχανικός από την εταιρεία OPTIS θα ολοκληρώσει τη διασύνδεση της ψηφιακής υπογραφής σας με το Σύστημα ΕΡΜΗΣ.

4.- Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή υπογραφή, πρέπει να κατεβάσετε (με τους κωδικούς σας χρήσης) το ειδικό πρόγραμμα από τον ιστότοπο του Συλλόγου (https://enotariat.gr/?page_id=5987). (Σημ. Εάν δεν έχετε κωδικούς, αυτοί χορηγούνται από την εταιρεία διαχείρισης του ιστότοπου CLEVERMEDIA, τηλ: 210-7247506).

Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση παρέλευσης του ως άνω αποκλειστικού χρονικού διαστήματος ή πιθανής παράτασης αυτού, η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν θα παρέχεται πλέον από το Σύλλογο και ο κάθε συνάδελφος θα πρέπει να ολοκληρώσει την όλη διαδικασία μόνος του και με δικά του έξοδα.

Στο παρόν επισυνάπτονται: α) αίτηση – υπεύθυνη δήλωση έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών προς την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου, β) οδηγίες για εγγραφή στη Διαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ και γ) οδηγίες χρήσης του προγράμματος της ψηφιακής υπογραφής.

 

Με τιμή

Ο Γενικός Γραμματέας
Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συντονιστικής 4-8-2020 – Ανάρτηση θεμάτων Πανελληνίων Εισαγωγικών Διαγωνισμών Υποψηφίων Συμβολαιογράφων ετών 2006 – 2018

ΘΕΜΑ: Ανάρτηση θεμάτων και απαντήσεων επ’ αυτών των Πανελληνίων Εισαγωγικών Διαγωνισμών Υποψηφίων Συμβολαιογράφων ετών 2006 – 2018

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι κατόπιν συνεργασίας της Αντιπροέδρου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου, κ. Ελένης Κοντογεώργου, με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Υπουργείου τα θέματα και οι απαντήσεις επ’ αυτών των Πανελληνίων Εισαγωγικών Διαγωνισμών Υποψηφίων Συμβολαιογράφων ετών 2006 – 2018. Σχετική ανάρτηση θα γίνει προσεχώς και στον ιστότοπο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου.

Η σελίδα ανάρτησης των θεμάτων είναι: http://ministryofjustice.gr/?p=5620.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 25-2020 – Μη επισύναψη πιστοποιητικών άρθρ. 20 Ν. 3889-2010 στις αποδοχές κληρονομιάς

ΘΕΜΑ: «Οδηγία Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ: Μη απαίτηση επισύναψης πιστοποιητικών των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 Ν. 3889/2010 όπως ισχύει, στις πράξεις αποδοχής κληρονομίας».

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 19/2020 Εγκυκλίου της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος και κατόπιν σχετικού αιτήματος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς –Αιγαίου και Δωδεκανήσου, που υποβλήθηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 837/04.06.2020 έγγραφό του και κατόπιν σχετικής επικοινωνίας του Συλλόγου με τους αρμόδιους φορείς, η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε την συνημμένη στην παρούσα υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/54730/2468/03.09.2020 οδηγία, σύμφωνα με την οποία δεν επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής των παρ. 4 και 5 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010, όπως πλέον ισχύουν, και των προβλεπόμενων σε αυτές υποχρεώσεων και στις δηλώσεις αποδοχής κληρονομίας, στις οποίες δεν είναι υποχρεωτική η κατάρτιση τοπογραφικού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα και στην υπ’ αριθμ. 19/2020 Εγκύκλιο της ΣΕΣΣΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Εγκύκλιο ΣΕΣΕ, και μετά την τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 20 Ν. 3889/2010 με το άρθρο 48 παρ. 8β’ Ν. 4685/2020 (Α’ 92), δεν απαιτείται η επισύναψη των πιστοποιητικών των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 Ν. 3889/2010, όπως ισχύει στις συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομίας και δεν ελέγχεται η επισύναψη των πιστοποιητικών των ανωτέρω παραγράφων κατά την καταχώριση στα κτηματολογικά βιβλία εγγρα-πτέων συμβολαιογραφικών πράξεων αποδοχής κληρονομίας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 3-9-2020- Αναμένεται τρίτος γύρος αιτήσεων για επιστρεπτέα προκαταβολή

ΘΕΜΑ: Αναμένεται τρίτος γύρος αιτήσεων για επιστρεπτέα προκαταβολή

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στα πλαίσια των μέτρων ενίσχυσης των επιχειρήσεων, που αναμένονται εντός του επομένου χρονικού διαστήματος, έχει ανακοινωθεί και τρίτος γύρος αιτήσεων για την επιστρεπτέα προκαταβολή, χωρίς όμως να έχει δημοσιευθεί επισήμως με νόμο.

Για όσους δεν γνωρίζουν, η επιστρεπτέα προκαταβολή αφορά επί της ουσίας ένα δάνειο από το κράτος για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό COVID-19, το οποίο προβλέπει χαμηλό επιτόκιο και περίοδο χάριτος έως τις 31/12/2021.

Αναφέρεται ανεπίσημα, ότι αίτηση δικαιούνται να υποβάλλουν όλες οι επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, που έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα,  με ή χωρίς προσωπικό.

Η αίτηση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος λήψης της ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής πραγματοποιείται στην πλατφόρμα  mybusinesssupport (www.aade.gr/mybusinesssupport).

Φυσικά, για να εγκριθεί η αίτηση που θα υποβάλλει η επιχείρηση, θα πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες έχουν κυρίως να κάνουν με τη μείωση των ακαθάριστων εσόδων της τους τελευταίους μήνες, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Κύρια δέσμευση της επιχείρησης κατά τους δύο πρώτους γύρους αιτήσεων ήταν η επιχείρηση, που θα λάβει την ενίσχυση, να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων έως τις 31/10/2020.

Για τον τρίτο γύρο, θα πρέπει να δημοσιευθεί ο αντίστοιχος νόμος, προκειμένου να ενημερωθείτε για τις δεσμεύσεις που απαιτούνται για τη λήψη της ενίσχυσης.

Η διαδικασία που ακολουθείται για την αίτηση είναι, πρώτα η συμπλήρωση των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης που ζητούνται και στη συνέχεια, η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δηλώνοντας και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN). Τα στοιχεία αυτά επεξεργάζεται η Α.Α.Δ.Ε. και εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, μετά την αίτηση για τη χορήγηση της ενίσχυσης, το ποσό αυτό πιστώνεται στο λογαριασμό του δικαιούχου. Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει οπωσδήποτε να επαληθεύονται από τις δηλώσεις Φ.Π.Α. και Εισοδήματος στις χρήσεις που αντιστοιχούν, όταν αυτές υποβληθούν.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 24-2020 – Παράταση αναστολής πλειστηριασμών σε βάρος πυροπλήκτων Ραφήνας, Μαραθώνα

ΘΕΜΑ: Αρ.84 Ν. 4712/2020 (ΦΕΚ Α΄146) – Παράταση αναστολής πλειστηριασμών πυρόπληκτων στους Δήμους Ραφήνας και Μαραθώνος μέχρι 25-01-2021

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Με την ΠΝΠ από 26-7-2018 (ΦΕΚ 138 Α) «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018», η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 3 του Ν. 4576/2018 (ΦΕΚ 196 Α), αναστάλθηκε μέχρι 30-9-2019 η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολή και προσωπικών κρατήσεων, καθώς και οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων που αφορούν στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2018 στην Αττική.

Με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. α’ του Ν. 4626/2019 (ΦΕΚ 141 Α) «Κύρωση της από 24.07.2019 Π.Ν.Π. “Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018” (Α’ 127), σύσταση και καταστατικό λειτουργίας της εταιρείας “Μάτι Ξανά” και άλλες διατάξεις», η ανωτέρω περίοδος αναστολής κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων παρατάθηκε μέχρι και 31-7-2020.

Με το άρθρο 84 [Παράταση αναστολής πλειστηριασμών πυρόπληκτων στους Δήμους Ραφήνας και Μαραθώνος] Ν.4712/2020 (Α΄146) με τίτλο «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις» ορίζεται ότι στο άρθρο 11 της από 26ης Ιουλίου 2018 ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4576/2018 (Α΄196), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 εδάφ. α΄ του ν. 4626/2019 (Α΄ 141), η ημερομηνία «30.7.2020» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «25.1.2021».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας