Ανακοίνωση Συντονιστικής-2019-GOLDEN VISA

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β’ 4155) η Κοινή Υπουργική Απόφαση 46440/19/2019 σχετικά με τον καθορισμό των δικαιολογητικών, των διαδικασιών και των λοιπών θεμάτων που αφορούν στη χορήγηση άδειας εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών, για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση, βάσει του ν. 4251/2014, ως ισχύει.

Η απόφαση περιλαμβάνει τις περιπτώσεις χορήγησης εθνικής θεώρησης εισόδου για «επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση», χορήγησης άδειας διαμονής για «επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση» και ορισμένες «Ειδικές Περιπτώσεις».

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη και Εξωτερικών για τη χορήγηση 5ετούς άδειας διαμονής στην Ελλάδα σε όποιον πραγματοποιεί άυλη επένδυση, εκτός από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται και από πρόσφατη πιστοποίηση, όχι προγενέστερη του διμήνου, από τη διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 7-11-2019 – POS

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι στο με το άρθρ. 266 Ν. 4635/2019 (167/Α/30.10.2019) με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρ. 20 περ. Β’ του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80) ως εξής:

«2. Η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά το χρόνο κτήσης της, καθώς και το συνολικό συμβατικό μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών του παρόντος άρθρου, όπως αυτή προκύπτει από τις συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης ή τις συμβάσεις μίσθωσης, αντίστοιχα, καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς έως και την υπογραφή του αντίστοιχου οριστικού συμβολαίου.

Το συμφωνηθέν τίμημα ή μίσθωμα καταβάλλεται στο σύνολό του με δίγραμμη τραπεζική επιταγή σε λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή με μεταφορά πίστωσης, κατά τον ορισμό 24 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 (Α’ 84), ή μέσω POS εγκατεστημένου από πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, ο οποίος λειτουργεί στην Ελλάδα, με χρέωση τραπεζικής πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του αγοραστή, σε λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου που τηρείται σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, κατά τον ορισμό 11 του άρθρου 4 του v. 4537/2018, ο οποίος λειτουργεί στην Ελλάδα. Οι ως άνω τρόποι πληρωμής δύνανται να πραγματοποιηθούν και από σύζυγο ή/και από συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β’ βαθμού του αγοραστή.

Όλες οι ανωτέρω διατάξεις καταλαμβάνουν και τις καταβολές που έχουν λάβει χώρα με τους ως άνω τρόπους πληρωμής από 1.1.2017 μέχρι σήμερα. Όλα τα ειδικότερα στοιχεία διενέργειας της πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των στοιχείων ταυτοποίησης πωλητή, αγοραστή, και τυχόν τρίτου πληρωτή, του αριθμού λογαριασμών πληρωμών του πληρωτή, της διεύθυνσής του, του επίσημου αριθμού προσωπικού εγγράφου του, του αναγνωριστικού αριθμού του πληρωτή ή της ημερομηνίας και του τόπου γέννησής του, του τρόπου πληρωμής και των σχετικών λογαριασμών πληρωμών χρέωσης του πληρωτή και πίστωσης του δικαιούχου, καθώς και υπεύθυνης δήλωσης του αγοραστή για την συζυγική σχέση ή τη συγγένεια με τυχόν τρίτο πληρωτή, πρέπει να δηλώνονται και να υποβάλλονται υπευθύνως από τους συμβαλλόμενους ενώπιον του συντάσσοντος το συμβόλαιο συμβολαιογράφου και να αναγράφονται σε αυτό.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών, το ύψος της ως άνω ακίνητης περιουσίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται καθώς και να καταρτίζονται κατάλογοι περιοχών της επικράτειας, με τουλάχιστον πενταετή διάρκεια, για τις οποίες δύναται να ισχύει διαφοροποίηση ως προς το ύψος της επένδυσης της άνω παραγράφου, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία, όπως η αναπτυξιακή στόχευση, η τουριστική ανάπτυξη, η γεωγραφική θέση καθώς και οι εμπορικές ή αντικειμενικές αξίες των ευρισκόμενων στις περιοχές αυτές ακινήτων και να ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συντονιστικής 7-11-2019 – Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης στο Κτηματολόγιο

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε, ότι στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη σχετικά με το Κτηματολόγιο ανακοινώθηκε, ότι τα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης του Ν. 2308/1995 θα ενεργοποιηθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του νέου έτους. Συνεπώς, μέχρι τις 31-12-2019 οι δηλώσεις υποβάλλονται χωρίς τον κίνδυνο επιβολής προστίμου.

Ειδικότερα, ο κ. Υπουργός δεσμεύτηκε ότι δεν θα υπάρξει αιφνιδιασμός ως προς την εφαρμογή του νόμου για την επιβολή του προστίμου για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης του Ν. 2308/1995, καθώς και για την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, και ανακοίνωσε ότι το ύψος των προστίμων θα συνδέεται τόσο με την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας όσο και με τον χρόνο καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

ΕΚΔΡΟΜΗ

Αθήνα 1/11/2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας,

η αεροπορική εκδρομή για τη Βουδαπέστη-Βιέννη ορίστηκε για το τρίτο

δεκαήμερο του μηνός Μαρτίου 2020. Παρακαλούμε θερμά για την έγκαιρη

προκαταβολή ποσού ευρώ 150 ,κατ’ άτομο μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2019 για

την κράτηση θέσεων, ώστε να είμαστε σε θέση να το καταβάλουμε 

στην αεροπορική εταιρεία για να μην επαναληφθεί το λυπηρό φαινόμενο 

να είμαστε υποχρεωμένοι να αναβάλλουμε την εκδρομή την ορισθείσα στις 2

Νοεμβρίου 2019 .Κόστος συμμετοχής : 645 ευρώ το δίκλινο κατ’ άτομο και

745 ευρώ το μονόκλινο ..Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα

τηλέφωνα :του Συλλόγου μας :2103303565 , και 210 3307479

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Ανακοίνωση Συντονιστικής 2019-Συνάντηση με Υπουργό Ανάπτυξης κ. Α.Γεωργιάδη

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Συναντήθηκε χθες, 30/10/2019, αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο αυτής κ. Γ. Ρούσκα και από τον Γ. Γραμματέα Θ. Χαλκίδη με τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ.  Σπυρίδωνα-Άδωνη Γεωργιάδη.

Οι εκπρόσωποι της συμβολαιογραφίας ευχαρίστησαν τον Υπουργό για την εμπιστοσύνη που επέδειξε στον συμβολαιογραφικό θεσμό εν γένει, κατά το πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο και ειδικότερα στην αναβάθμιση του ρόλου του συμβολαιογράφου ως Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ και συζητήθηκαν περαιτέρω θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, η προώθηση και υποβοήθηση της αναπτυξιακής πολιτικής της κυβέρνησης από τον συμβολαιογραφικό θεσμό κ.α.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συντονιστικής 2019-Λειτουργία ΓΕΜΗ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 24/10/2019 ψηφίσθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», στο οποίο μεταξύ άλλων διατάξεων ρυθμίζεται και η λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ.

Στον ψηφισθέντα νόμο ο ρόλος του συμβολαιογράφου σε σχέση με το Γ.Ε.ΜΗ. ενισχύεται και συγκεκριμένα :

Στο άρθρο 85 παρ. 2 ιγ περιλαμβάνεται (για πρώτη φορά) στους πιστοποιημένους χρήστες του ΓΕΜΗ και ο συμβολαιογράφος, ο οποίος καταχωρίζει και δημοσιεύει συμβολαιογραφικές πράξεις στο πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ.

Στο άρθρο 87 παρ. 2γ ορίζονται ως υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. οι πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι Γ.Ε.ΜΗ., οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. των συμβολαιογραφικών πράξεων που καταρτίζουν και απαιτούν εμπορική δημοσιότητα καθώς και των προσαρτώμενων σε αυτές στοιχείων ή δηλώσεων. Στο ίδιο άρθρο και συγκεκριμένα στην παρ. 1ια θεσπίζεται το ενιαίο ηλεκτρονικό μητρώο πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ και ΥΜΣ στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι υπάλληλοι των Υ.Γ.Ε.ΜΗ και ΥΜΣ, καθώς και οι συμβολαιογράφοι που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου χρήστη Γ.Ε.ΜΗ και ΥΜΣ.

Στο άρθρο 102 παρ. 1α ορίζεται ότι καταχωρούνται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 92 του παρόντος αυτοματοποιημένα, με μέριμνα του υποχρέου, χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας οι πράξεις και τα στοιχεία που περιβλήθηκαν τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου. Από το σύνολο των διατάξεων του ως άνω νόμου, είναι πλέον στην διακριτική ευχέρεια του υπόχρεου να προβεί σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη καταχώρηση πλέον και μέσω συμβολαιογράφου. Στην δε παράγραφο 4 ορίζεται ότι μόνο οι περιπτώσεις της παρ. 1α (συμβολαιογραφικά έγγραφα) εξαιρούνται από τη δυνατότητα των Υ.Γ.Ε.ΜΗ να πραγματοποιούν δειγματοληπτικό έλεγχο στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις.

Οι ως άνω νομοθετικές ρυθμίσεις αποτελούν προϊόν συνεργασίας της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος με εξειδικευμένη εταιρεία, με την οποία προετοιμάστηκαν και υποβλήθηκαν οι προτάσεις μας στους αρμόδιους φορείς.

Σε κάθε περίπτωση ο συμβολαιογράφος αποκτά μια νέα βαρύτητα στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι, αναγνωρίζεται και καταγράφεται το επιστημονικό του κύρος και η ποιότητα του παραγόμενου από αυτόν εγγράφου, μετασχηματίζεται σε μια ευέλικτη μονάδα που πλέον μέσω της ψηφιακής του λειτουργίας είναι παρών σε κάθε έκφανση της οικονομικής ζωής, ακόμα και σε τομείς που τα τελευταία χρόνια είχε δεχθεί επιθέσεις και προσπάθειες παραγκωνισμού.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Aνακοίνωση

                                                                                      Αθήνα      24.10.2019    

                                     Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Α.Τέθηκε σε εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 120 του Ν.4623/2019 με την οποία προσδιορίζεται ως ανώτατο όριο σύνταξης 4608 ΕΥΡΩ μεικτά.Επί του ακαθαρίστου  αυτού ποσού μετά τις κρατήσεις εισφοράς αλληλεγγύης  συνταξιούχων 14 % Χ 4608=645,12 ΕΥΡΩ,δηλαδή ΕΥΡΩ 3962,88 Χ εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 6%  =237,77,το απομένον   προ φόρου καθαρό ποσό σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα  3725,11 ΕΥΡΩ .Η σχετική εγκύκλιος με οδηγίες για την εφαρμογή του ανώτατου ορίου σύνταξης έχει ήδη φθάσει  στις αρμόδιες υπηρεσίες των ασφαλιστικών Ταμείων.  

Β.Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διήμερη εκδρομή του Συλλόγου μας,στις 19-20 Οκτωβρίου 2019 στη Λίμνη Πλαστήρα-Ελάτη-Περτούλι.Οι συνάδελφοι και φίλοι του Συλλόγου μας  εκτός από το φράγμα του τεχνητού παράδεισου της Λίμνης ,συνάντησαν όμορφους οικισμούς με παραδοσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία ,χάρηκαν  ένα υπέροχο τοπίο με πυκνά ελατοδάση,δρυς και καστανιές , ξεναγήθηκαν σε σπουδαία βυζαντινά μνημεία,γεύθηκαν ντόπια εδέσματα και διανυκτέρευσαν στο ιστορικό Αρχοντικό  Χατζηγάκη στο Περτούλι. 

Γ.Στις 25 Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή και  ώρα 8.30 π.μ.-10.30 π.μ. θα γίνει εορτασμός στη μνήμη των Αγίων Μαρκιανού  και Μαρτύριου,νοταρίων Κωνσταντινουπόλεως  στην εκκλησία της  Ζωοδόχου Πηγής στην οδό Ακαδημίας με πανηγυρική Θεία Λειτουργία και Αρτοκλασία. Θα ακολουθήσει δεξίωση στα γραφεία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών,Πειραιώς,Αιγαίου και Δωδεκανήσου.

Ανακοίνωση Συντονιστικής-2019-Τροποποίηση Οριζόντιας ιδιοκτησίας

Αγαπητοί συνάδελφοι

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει τεθεί από μεγάλο αριθμό συναδέλφων προς το Σύλλογο της Αθήνας, όπως και προς άλλους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους, το ερώτημα της αναγκαιότητας ή μη τροποποίησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, όταν υφίσταται αλλαγή των διαστάσεων των εξωστών (βεραντών). Αφορμή για τα παραπάνω ερωτήματα των συναδέλφων αποτελεί μελέτη συναδέλφου – μέλους του Δ.Σ. του Συλλόγου Αθήνας, που διατύπωσε εγγράφως σε σχετική εργασία την οποία κοινοποίησε σε όλους μας, το ως άνω θέμα –μαζί με άλλα–, εκφράζοντας τη σχετική επ’ αυτού άποψή του.

Μάλιστα το ως άνω ζήτημα, δηλ. η αναγκαιότητα τροποποίησης ή μη της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας όταν υφίσταται αλλαγή των διαστάσεων των εξωστών (βεραντών), απασχόλησε έντονα και το ΤΕΕ, μετά από υποβολή μεγάλου αριθμού ερωτημάτων συναδέλφων – συμβολαιογράφων σχετικά με την αναγκαιότητα σύνταξης από τα μέλη του ΤΕΕ βεβαιώσεων, κατόψεων κ.λπ. για την υπογραφή σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης τροποποίησης σύστασης.

Επί του ανωτέρω ζητήματος, σημειώνουμε τα εξής: Όλοι γνωρίζουμε στη συμβολαιογραφική πρακτική, ότι υφίστανται εξώστες ορόφων (βεράντες) με διαφορετικές διαστάσεις σε σχέση μ’ αυτές που αποτυπώνονται στα σχέδια των κατόψεων των οικοδομών, που προσαρτώνται στη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με το άρθρ. 2 του ν. 4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός), ως ισχύει, ανοικτός εξώστης («μπαλκόνι») είναι η οριζόντια προεξοχή του δαπέδου ορόφου ή του δώματος, που προβάλλεται πέρα από τις επιφάνειες των όψεων του κτιρίου και χρησιμοποιείται για την προσωρινή παραμονή ανθρώπων ή και την προσπέλαση προς χώρους κύριας ή βοηθητικής χρήσης της οριζόντιας ιδιοκτησίας. Ο εξώστης οριζόντιας ιδιοκτησίας απεικονίζεται στις κατόψεις που προσαρτώνται στη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και γίνεται απλή αναφορά σ’ αυτόν, αλλά σε καμία περίπτωση τα τετραγωνικά μέτρα του δεν αθροίζονται στα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας της οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Στην περίπτωση οριζόντιας ιδιοκτησίας με εξώστη που αποτυπώνεται στα σχέδια των κατόψεων οριζόντιας ιδιοκτησίας, εφ’ όσον έχει προκύψει αλλαγή των διαστάσεων του εξώστη σε σχέση με τα σχέδια των κατόψεων και υφίσταται πλέον τακτοποίηση αυτού (εξώστη), σε καμία περίπτωση δεν απαιτείται τροποποίηση σύστασης της οριζόντιας ιδιοκτησίας, διότι οι διαστάσεις του εξώστη δεν περιγράφονται στην πράξη σύστασης, και επομένως, δεν υφίσταται μέγεθος προς τροποποίηση.

Τ’ ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που δεν έχει αναγραφεί στη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας η ύπαρξη εξωστών, παρόλο που αυτοί (οι εξώστες) αποτυπώνονται στα σχέδια της άδειας οικοδομής και σ’ αυτά που έχουν προσαρτηθεί στην πράξη σύστασης, καθώς και στην περίπτωση που οι εξώστες (βεράντες) έχουν τακτοποιηθεί και δεν περιγράφονται στην πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας. Και σ’ αυτές τα περιπτώσεις δεν υπάρχει υποχρέωση τροποποίησης της σύστασης, διότι δεν υφίσταται μέγεθος προς τροποποίηση.

Επιπρόσθετα, είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε ότι, είναι απολύτως κατανοητό οι απόψεις συναδέλφων σε σχέση με τη συμβολαιογραφική πρακτική να συνυπολογίζονται και να εισακούγονται τόσο από τους ιδίους τους συναδέλφους όσο και από τους συναφείς επαγγελματικούς κλάδους. Αλλά οφείλουμε επίσης να γνωρίζουμε και ν’ αντιλαμβανόμαστε τις επιπτώσεις που επιφέρουν εκφρασμένες απόψεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις, οι οποίες δύνανται να προκαλέσουν αναστάτωση και αναταραχή όχι μόνο στα δικά μας καθήκοντα, αλλά, στη συγκεκριμένη περίπτωση, και στη λειτουργία του ΤΕΕ. Ο μόνος τρόπος για την υποβοήθηση και θωράκιση του έργου μας και την προστασία των πολιτών που ζητούν τις υπηρεσίες μας, αλλά και του θεσμού της συμβολαιογραφίας γενικότερα, είναι οι απόψεις, ενστάσεις, ή ακόμα και διαφωνίες μας, να διατυπώνονται μέσω της κοινά αποδεκτής θεσμικής διαδικασίας και κρίσης.

Η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος θα είναι πάντα ανοικτή στο διάλογο και τις απόψεις, αντιρρήσεις, ή διαφωνίες των συναδέλφων, υπό την προϋπόθεση αυτές να θέτονται υπ’ όψη του σώματος με θεσμικά αποδεκτό τρόπο, ώστε να μην προκαλούν αναστάτωση και αναταραχή στην εκτέλεση των καθηκόντων μας, να μην επιδρούν αρνητικά σε συνεργαζόμενους επαγγελματικούς κλάδους (όπως λ.χ. οι μηχανικοί) και κυρίως να μην κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους συμβολαιογράφους εν συνόλω.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συντονιστικής 61/2019 – Έννοια «υποτροπής» σε φορολογικό έλεγχο

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την υπ’ αριθμ. ΔΕΔ 1995/20-9-2019 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, με την οποία εξειδικεύεται η έννοια της υποτροπής στο πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση «Η έννοια της υποτροπής προϋποθέτει ότι ο φορολογούμενος έλαβε γνώση της παραβατικής συμπεριφοράς του με την έκδοση της αρχικής πράξης επιβολής προστίμου και ακολούθως, έχει την υποχρέωση φορολογικής συμμόρφωσης καθ’ υπόδειξη της ελεγκτικής αρχής, ώστε ο τελευταίος να γνωρίζει εκ των προτέρων την παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας και τον τρόπο προσδιορισμού του προστίμου. Επομένως, κρίσιμο στοιχείο για την συντέλεση της υποτροπής είναι η ημερομηνία της εκ νέου διάπραξης (τέλεσης) της ίδιας παράβασης να ανάγεται σε ημερομηνία ή περίοδο μεταγενέστερη του χρόνου έκδοσης της αρχικής πράξης και όχι πέραν της πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης αυτής».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας