Ανακοίνωση Συντονιστικής 2019-Κοινοποίηση επιστολής Μενούνου-έλεγχος ΕΝΦΙΑ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 396/9-9-2019 ανακοίνωσής μας σχετικά με τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων από τους υπαλλήλους της φορολογικής διοίκησης και των Δ.Ο.Υ. για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013, σας κοινοποιούμε την απάντηση της κας Μαρίας Μενούνου, Διευθυντρίας Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου, για να λάβετε γνώση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 2019-Συνεδρίαση ΔΣ του CNUE

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο των Συμβολαιογραφιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CNUE) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  στις 13 Σεπτεμβρίου 2019 στην Μύκονο. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως αυτά είχαν ορισθεί από τον Πρόεδρο του CNUE κύριο Pierre Luc VOGEL, μεταξύ των οποίων, ενδεικτικά, αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Α) Οργανωτικά θέματα:

  • Επαναπροσδιορισμός αρμοδιοτήτων ομάδων εργασίας του CNUE προς επίτευξιν συγκεκριμένων στόχων της Ευρωπαϊκής Συμβολαιογραφίας, όπως η μείωση της γραφειοκρατίας, η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών, το δίκαιο του ανταγωνισμού, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, η μεσιτεία στον τομέα των ακινήτων (real estate), η ταχεία προώθηση ηλεκτρονικών εφαρμογών στην άσκηση του Συμβολαιογραφικού λειτουργήματος. Ειρήσθω εν παρόδω ότι η Ελληνική Συμβολαιογραφία έχει αναλάβει την Προεδρία της ομάδας εργασίας του οικονομικού δικαίου, δηλαδή του δικαίου εταιρειών, της φορολογίας ακινήτων και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
  • Αναδιοργάνωση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συμβολαιογράφων (ΕΝΝ), ώστε να αξιοποιηθεί ως βάση δεδομένων μέσα από την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Ευρωπαίων Συμβολαιογράφων με στόχο να καταστεί αυτό ένα αποτελεσματικότερο εργαλείο στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Συμβολαιογραφίας.

Β) Προγραμματισμός συναντήσεων του CNUE  με τα νέα μέλη της Commission και του Κοινοβουλίου. Ο Πρόεδρος του CNUE  και η εκτελεστική γραμματεία αυτού ορίσθηκαν υπεύθυνοι για τις ως άνω επαφές και θα υπάρξει ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου του CNUE μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2020, για την πρόοδο των ως άνω επαφών. Αποφασίστηκε επίσης η κάθε εθνική Συμβολαιογραφία να αναλάβει την επικοινωνία με τους Ευρωβουλευτές της χώρας της.

Γ) Διερεύνηση προοπτικής συνεργασίας όλων των νομικών επαγγελμάτων για την έκδοση κοινού ανακοινωθέντος επί τη αναλήψει καθηκόντων των νεοεκλεγέντων μελών των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατόπιν κοινής προτάσεως της Ελληνικής, Γαλλικής και Ιταλικής Συμβολαιογραφίας αποφασίστηκε να υποστηριχθεί ο διακριτός ρόλος της Ευρωπαϊκής Συμβολαιογραφίας έναντι των υπολοίπων νομικών επαγγελμάτων λόγω του Δημόσιου χαρακτήρα της.

Δ) Συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις και για τα κατωτέρω ειδικότερα θέματα:

  • Αποφασίστηκε η σύσφιξη των σχέσεων του CNUE με τα Ευρωπαϊκά ινστιτούτα δικαίου π.χ. Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού Δικαίου κλπ
  • Αποφασίστηκε και μάλιστα μετά από πολλά χρόνια η διεξαγωγή στην Ελλάδα τριών σεμιναρίων με θέματα το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, το κληρονομικό και οικογενειακό δίκαιο και το δίκαιο των εταιρειών με συνεργασία του CNUE και χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Προτάθηκε και ελήφθη απόφαση για τη συνεργασία της ελληνικής Συμβολαιογραφίας με την ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ενταχθούν σε σχετικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης.
  • Αποφασίστηκε η δημιουργία ομάδας εργασίας με σκοπό την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την δημιουργία τεχνικών προϋποθέσεων ψηφιοποίησης των δεδομένων των εταιρειών στο δίκαιο κάθε χώρας-μέλους.

Ε) Επισημαίνεται ότι στο  Διοικητικό Συμβούλιο συζητήθηκε το πολύ σημαντικό ζήτημα της απελευθέρωσης μετά από σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου των αμοιβών των Γερμανών αρχιτεκτόνων και τοπογράφων, με το σκεπτικό της απόφασης να ορίζει ότι ο καθορισμός ανώτατης και κατώτατης αμοιβής δεν αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα εξασφάλισης της ποιότητας για την παρεχόμενη υπηρεσία. Παρ’ ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερα στενή σχέση ανάμεσα στα επαγγέλματα των τοπογράφων και αρχιτεκτόνων με το λειτούργημα του συμβολαιογράφου, το θέμα της απελευθέρωσης των αμοιβών μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και αποφασίστηκε  η στενή παρακολούθηση του θέματος από τον Γραμματέα του CNUE κυρίου Raul Radoi και η υποβολή σχετικής αναφοράς αυτού στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Εν όψει της ανάληψης της Προεδρίας του CNUE από την Ελληνική Συμβολαιογραφία το έτος 2020, όπως ήδη  γνωρίζετε, υποβλήθηκε στον Γάλλο Πρόεδρο του CNUE Pierre Luc Vogel αίτημα συμμετοχής των μελών της ΣΕΣΣΕ στην ως άνω συνεδρίαση.  Κατ’ εξαίρεσιν και μερικώς έγινε δεκτό το αίτημα συμμετοχής τους και μόνο στην πρωϊνή συνεδρίαση διότι δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό περί αυτού και δεδομένου ότι οι συνεδριάσεις, σύμφωνα με το καταστατικό του CNUE είναι κλειστές χωρίς την παρουσία τρίτων. Για  δύο ώρες περίπου αντηλλάγησαν απόψεις για ζητήματα όπως η ανεπάρκεια εκπλήρωσης από το Ελληνικό Δημόσιο ως φορέας άσκησης δημόσιας εξουσίας των υποχρεώσεων του προς τους Έλληνες πολίτες και η μεταφορά της υποχρέωσής του αυτής με κάθε τρόπο στον  Έλληνα συμβολαιογράφο,  ζητήματα οικογενειακού δικαίου καθώς και η βοήθεια που μπορεί να προσφέρει το CNUE εν όψει και της Ελληνικής Προεδρίας σε συνεργασία με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς για την επίλυση αυτών. Ο πρόεδρος του CNUE κύριος Pierre Luc VOGEL στην  δευτερολογία του επεσήμανε ότι πολλά από τα προβλήματα που ανέφεραν οι Έλληνες συνάδελφοι του μέλη της ΣΕΣΣΕ είναι σχεδόν ταυτόσημα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και άλλες συμβολαιογραφίες και ειδικότερα για το ζήτημα της ανεπάρκειας του εθνικού κράτους και της επιβάρυνσης του Έλληνα συμβολαιογράφου είναι υπαρκτό ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζει και η Γαλλική Συμβολαιογραφία, υποσχόμενος την ανάληψη κοινής δράσης με τα Ευρωπαϊκά όργανα.

Πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του CNUE συνεδριάζει στην Ελλάδα για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, δηλαδή μετά το 2004, όταν επί προεδρίας Ν. Στασινοπούλου, η Ελληνική Συμβολαιογραφία είχε την Προεδρία του CNUE και συνετέλεσε στη διεύρυνσή του με την εισδοχή νέων μελών και συγκεκριμένα των νεοσύστατων συμβολαιογραφιών του πρώην Ανατολικού μπλοκ.

Επίσης γίνεται μνεία ότι μέρος του κόστους των συνεδριάσεων καλύπτεται από το  CNUE και δεν επιβαρύνεται ολοσχερώς η χώρα που φιλοξενεί την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά την ως άνω συνεδρίαση παρέστησαν από τον ΣΣΕΑΠΑΔ ο Πρόεδρος κύριος Γεώργιος Ρούσκας, ο Γενικός Γραμματέας κύριος Θεόδωρος Χαλκίδης, η Ταμίας κυρία Ευτυχία Καραστάθη και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κύριος Μηνάς Σεφεριάδης.

Την προηγουμένη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του CNUE διεξήχθη και η συνεδρίαση της  ΣΕΣΣΕ με θέματα ημερησίας διάταξης τα εξής:

1)         Επικείμενη συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας και την ηγεσία του Κτηματολογίου.

2)         Θέματα Υπουργείου Οικονομικών: προτεινόμενες αλλαγές ΕΝΦΙΑ, έλεγχοι δηλώσεων ΕΝΦΙΑ.

3)         Ενημέρωση -εξελίξεις στη σύσταση εταιρειών-λειτουργία ΓΕΜΗ (εισηγητής Θ. Χαλκίδης).

4)         Εκλογές στο CNUE-υποψηφιότητα Ελληνικής Συμβολαιογραφίας για την ανάληψη της Προεδρίας το 2020.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συντονιστικής 55/2019-Αστικές επαγγελματικές εταιρίες συμβολαιογράφων

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με την με αριθμ. 67343 ΕΞ / 19 Ιουνίου 2019 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου (ΦΕΚ Β΄ 2443/20 Ιουνίου 2019), ορίζονται ως υπόχρεοι καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του αρθρ. 20 του ν. 4557/2018, μεταξύ άλλων, και οι αστικές επαγγελματικές εταιρείες συμβολαιογράφων (ιδ. αρθρ. 2 περ. Α. παρ. 3 της σχετικής υπουργικής αποφάσεως). Στην ίδια αυτή απόφαση προσδιορίζεται η διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (άρθρ. 3 της αυτής αποφάσεως), τα στοιχεία καταχώρισης των υπόχρεων (άρθρ. 4 της αυτής αποφάσεως) και προσδιορίζεται ο χρόνος και η διαδικασία καταχώρισης των στοιχείων της παρ. 2 (ιδ. άρθρ. 8 της αυτής αποφάσεως), η οποία πραγματοποιείται χρονικά ανά Ομάδα υπόχρεων, σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανωτέρω Απόφασης του Υπουργού. Οι αστικές επαγγελματικές εταιρείες συμβολαιογράφων, ανήκουν στην Ομάδα Α΄, σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄, για την οποία σύμφωνα με το άρθρ. 8 της Υπουργικής Αποφάσεως, προβλέπεται η διαδικασία καταχώρισης να πραγματοποιείται χρονικά από 16/9/2019-14/10/2019.

Παρατίθενται σε συνημμένα αρχεία το άρθρο 20 του ν. 4557/2018 όπως ισχύει και η  με αριθμ. 67343 ΕΞ 2019 προαναφερομένη Υπουργική Απόφαση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση ΔΣ

Αθήνα 13-9-2019

              

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

Του Διοικητικού  Συμβουλίου του Πανελληνίου

 Συλλόγου Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων .

 

Κυρίες και Κύριοι,

  1. Πλαφόν στις συντάξεις 4 608 Ευρώ από 9.8.2019 για συντάξεις ή άθροισμα συντάξεων με  εξαίρεση τα  αναπηρικά επιδόματα. Θεσπίζεται ανώτατο όριο στο συνολικό ακαθάριστο ποσό κάθε μηνιαίας κύριας σύνταξης ή περισσοτέρων της μιας σύνταξης λόγω γήρατος.Με αναδρομική ισχύ έρχεται για παλαιούς και νέους συνταξιούχους το καινούργιο πλαφόν στις κύριες συντάξεις του ΕΦΚΑ 3725 Ευρώ προ φόρου  καθαρό ποσό (21.8.2019),καθώς από το μεικτό αφαιρείται η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ) υπέρ ΑΚΑΓΕ (14%) και η εισφορά υγείας  (6%).Για τους παλαιούς συνταξιούχους των οποίων η σύνταξη επανυπολογίστηκε το ανώτατο όριο εφαρμόζεται από 1.1.2019 ημερομηνία έναρξης καταβολής του νέου ποσού που προέκυψε από τον επανυπολογισμό.Αυτό συμβαίνει καθώς για το προγενέστερο χρονικό διάστημα δηλαδή μέχρι 31.12.2018 υπήρχε πλαφόν στις 2000  Ευρώ για μια κύρια σύνταξη και 3000 Ευρώ για άθροισμα συντάξεων.
  1. Μείωση του επιτοκίου από το 5% στο 3% θα έχουν οι ασφαλισμένοι που        εντάσσονται στη ρύθμιση των 120 δόσεων.Σχετική εγκύκλιος του ΕΦΚΑ που εκδόθηκε στις 13 Αυγούστου 2019 ενεργοποιώντας  τις νέες διατάξεις  νόμου ορίζει ότι η μείωση αυτή έχει άμεση εφαρμογή στις νέες αιτήσεις υπαγωγής σε ρύθμιση του Ν.4611/2019 αλλά και στις ήδη υπάρχουσες ρυθμίσεις για τις οποίες οι οφειλέτες θα επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου των δόσεών τους.
  2. Τον Οκτώβριο τελικά με τη σύνταξη του Νοεμβρίου θα καταβληθούν μαζί με τα αναδρομικά 5μήνου οι αυξημένες συντάξεις χηρείας με το Νόμο 4611/2019 που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Μαϊου 2019 (αύξηση του ποσοστού στο 70% από το 50% της σύνταξης του θανόντα).
  3. 4. Μετά την αντικατάσταση της παρ.1 του άρθρου 102 του Ν.4387/2016 με το άρθρο 41 παρ.1 του Ν.4611/2019,ΦΕΚ Α 73/17.5.2019 με το οποίο η μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ,που παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται από τον ΕΦΚΑ στις δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις εκδόθηκε η με αριθμό 26168/403/7.6.2019 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναστασίου Πετρόπουλου,που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αρ.Φύλλου 2599/28.6.2019 τ.Β.,με κατανομή του ποσού που έχει συγκεντρωθεί το 2017 και 2018 στις  συνταξιουχικές οργανώσεις  από τον ΕΦΚΑ.Ο Υπουργός κ.Γιάννης  Βρούτσης φρενάροντας το θέμα έχει ετοιμάσει ήδη απόφαση ανάκλησης της άνω απόφασης του κ.Πετρόπουλου κι’ έτσι τα χρήματα παραμένουν στον ΕΦΚΑ  που μεταφέρθηκαν από τον ΟΑΕΔ δύο εβδομάδες μετά τις εκλογές αλλά δεν κατατέθηκαν στους λογαριασμούς των  άνω οργανώσεων.Για την επίσπευση της μεταφοράς  των  χρημάτων από τον ΟΑΕΔ  στον ΕΦΚΑ στις 9.7.2019  εκπρόσωποι των συνταξιουχικών οργανώσεων  παρέστησαν σε Δ.Σ.του ΟΑΕΔ,μεταξύ αυτών και η Πρόεδρος  του Συλλόγου μας  Νίκη Γόντικα-Χονδρού.

 

                                 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ανακοίνωση Συντονιστικής 2019-Υπενθύμιση κλήρωσης Ιανουαρίου 2020 για Μητρώο εκτελεστών διαθηκών

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 73108 ΕΞ 2019/1-7-2019 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2876 Β’), περί καθορισμού των λεπτομερειών για την κατάρτιση και λειτουργία του Μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στην κλήρωση του Ιανουαρίου 2020, θα πρέπει να υποβάλλετε  αίτηση μέχρι και την 31.10.2019.

            Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (http://www.minfin.gr) – Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών, στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.minfin.gr/web/guest/-/psephiakes-yperesies-ethnikon-klerodotematon

Για την υποβολή της ως άνω αίτησης θα πρέπει να εισάγετε τους κωδικούς πρόσβασής σας στο TAXISnet.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Προσφυγές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

Του Διοικητικού  Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων .

 

Κυρίες και Κύριοι, 

                                                         

Στις 3  Νοεμβρίου 2017  ασκήθηκε προσφυγή  ενώπιον του Τριμελούς

Διοικητικού Πρωτοδικείου  Αθηνών 4 ατόμων .

Τη 1  Δεκεμβρίου του 2017 ασκήθηκε προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 27 ατόμων η , η οποία προσδιορίστηκε

για  τις 21 Φεβρουαρίου  2020 .

Μεταξύ Ιουνίου ,Ιουλίου και Αυγούστου 2019 κατετέθησαν 3 αγωγές  των

50 ατόμων η κάθε μία   ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών  και μια αγωγή των 41 ατόμων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών .

Σύνολο Συμβολαιογράφων που κατέθεσαν αγωγή το 2019 είναι 191 άτομα.

ΓΙΑ    ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                             Η  Γ Ε Ν.  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ

ΝΙΚΗ ΓΟΝΤΙΚΑ-ΧΟΝΔΡΟΥ              ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΑΝΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ

Εγκύκλιος Συντονιστικής 53/2019-Διαβίβαση εγγράφων ΔΟΥ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα έγγραφα (30 έγγραφα συνολικά) των Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων (4 έγγραφα), Δ.Ο.Υ Σερρών (5 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π., Δ.Ο.Υ. Λάρισας (4 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Κορίνθου (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, Δ.Ο.Υ. Χανίων (6 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Λαμίας και Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σ’ αυτά, να αποστείλει  άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συντονιστικής 2019-Έλεγχοι από υπαλλήλους ΔΟΥ για την ορθή εφαρμογή του Α54Α του Ν.4174/2013

ΘΕΜΑ: Έλεγχοι από υπαλλήλους της φορολογικής διοίκησης

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Προκειμένου να διενεργήσουν φορολογικούς ελέγχους για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013, οι προς τούτο αρμόδιοι υπάλληλοι της φορολογικής διοίκησης και των Δ.Ο.Υ. απαιτούν από τους συμβολαιογράφους να προσκομίζουν στα γραφεία των ελεγκτών τα πρωτότυπα των συμβολαίων και το ευρετήριο καταχώρισης συμβολαίων.

Η απαίτηση αυτή δεν είναι νόμιμη. Δεν υπάρχει διάταξη νόμου, η οποία να προβλέπει δικαίωμα στους διενεργούντες φορολογικούς ελέγχους υπαλλήλους να ζητούν να προσκομίζονται τα πρωτότυπα των συμβολαίων και το ευρετήριο στα γραφεία τους και αντίστοιχη υποχρέωση των συμβολαιογράφων να συμμορφώνονται.

Ο συμβολαιογράφος, ως δημόσιος λειτουργός, οφείλει κατ’ άρθρο 12 του Ν. 2830/2000 (Κώδικας Συμβολαιογράφων) και έχει υποχρέωση υπηρεσιακή να φυλάσσει τα πρωτότυπα των συμβολαίων και το ευρετήριο, τα οποία είναι δημόσια έγγραφα, στο γραφείο του, δηλ. σε χώρο απολύτως ελεγχόμενο και φυλασσόμενο από τον ίδιο. Δε νοείται περιφορά των πρωτοτύπων συμβολαίων και του ευρετηρίου εκτός του γραφείου του συμβολαιογράφου.

Ειδικότερα το ευρετήριο, στο οποίο καταχωρίζονται, όπως ο νόμος ορίζει, όλες οι πράξεις που καταρτίζονται συμβολαιογραφικά, περιέχει στοιχεία και για πράξεις που άπτονται ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (π.χ. αναγνωρίσεις εκτός γάμου τέκνων ή διαθήκες, τις οποίες μάλιστα απαγορεύεται ακόμα κι ο εποπτεύων εισαγγελέας να ελέγξει). Εκ των ανωτέρω προκύπτει, ότι δεν είναι επιτρεπτό το περιεχόμενο του ευρετηρίου να λαμβάνει δημοσιότητα και να ωθείται σε παράβαση του καθήκοντος εχεμύθειας ο ελεγχόμενος συμβολαιογράφος, λόγω ενδεχομένης άγνοιας των ειδικών διατάξεων νόμου που διέπουν την άσκηση του συμβολαιογραφικού λειτουργήματος από τους ελεγκτές – υπαλλήλους της φορολογικής διοίκησης.

Σε επίρρωση αυτών έρχονται και οι διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 3 και 25 παρ. 6 του Ν. 4174/2013. Στο άρθρο 15 παρ. 3 ορίζεται ότι:

«3. Ο Γενικός Γραμματέας δικαιούται να ζητά πληροφορίες ή έγγραφα από λοιπά τρίτα πρόσωπα, όπως ιδίως από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, τα επιμελητήρια, τους συμβολαιογράφους, τους υποθηκοφύλακες, τους προϊσταμένους των κτηματολογικών γραφείων, τους οικονομικούς ή κοινωνικούς ή επαγγελματικούς φορείς ή οργανώσεις, για τον καθορισμό της φορολογικής υποχρέωσης, που προκύπτει με βάση τις διασταυρώσεις των στοιχείων και την είσπραξη της φορολογικής οφειλής με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αποστέλλει ερώτημα, έγγραφο ή ηλεκτρονικό, το οποίο πρέπει να απαντάται από το τρίτο πρόσωπο εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του. Σε εξαιρετικά σύνθετες υποθέσεις, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για είκοσι (20) επιπλέον ημέρες.»,

και περαιτέρω, στο άρθρο 25 παρ. 6 ορίζεται ότι:

«6. Ο φορολογούμενος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως και να διευκολύνει το έργο του οριζόμενου για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου υπαλλήλου της Φορολογικής Διοίκησης. Ο οριζόμενος υπάλληλος δεν δύναται να μετακινεί βιβλία και στοιχεία ή έγγραφα που έχουν τεθεί στη διάθεση του σε άλλο τόπο, εκτός εάν ο φορολογούμενος αδυνατεί να παράσχει αμέσως αληθή και ακριβή αντίγραφα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 24. Σε αυτή την περίπτωση, τα έγγραφα και στοιχεία είναι δυνατόν να απομακρυνθούν από τις εγκαταστάσεις έναντι απόδειξης παραλαβής και επιστρέφονται στον φορολογούμενο εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται ανάλογα τα αναφερόμενα στο άρθρο 24 παρ. 4 του Κώδικα.».

Συνεπώς, σε περίπτωση που καλείσθε από υπάλληλο Δ.Ο.Υ. ή άλλης υπηρεσίας της φορολογικής διοίκησης να προσκομίσετε στο γραφείο του πρωτότυπα συμβολαίων και το ευρετήριο δεν θα συμμορφώνεσθε στην αξίωση αυτή και θ’ αρνείσθε. Επιπλέον, θα αναφέρετε το συγκεκριμένο γεγονός στον Σύλλογό σας, ώστε αυτός στη συνέχεια να καταγγείλει το γεγονός αυτό στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένοι έλεγχοι διενεργούνται σε εκτέλεση σχετικών εντολών και κατ’ εφαρμογή των οδηγιών που παρασχέθηκαν στους ελεγκτές με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Επομένως, οι ελεγκτές υπάλληλοι πρέπει αυστηρά να τηρούν τις δοθείσες σε αυτούς οδηγίες και να μην υπερβαίνουν τα όρια της σχετικής εντολής ζητώντας στοιχεία που εμπίπτουν σε άλλους φορολογικούς ελέγχους (π.χ. βιβλίο εσόδων – εξόδων).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 52/2019-Διαδικασία σύστασης εταιρειών μέσω ΥΜΣ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Παρατηρήθηκε ότι κατά την σύσταση εταιρειών από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ των επιμελητηρίων δημιουργούνται καθυστερήσεις, οι οποίες προέρχονται από πέραν του Νόμου, επιπλέον ελέγχους που πραγματοποιούν τα επιμελητήρια. Κατόπιν τούτου εξεδόθη από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή, το συνημμένο έγγραφο, το οποίο και σας κοινοποιούμε. Στο ως άνω έγγραφο περιγράφεται συνοπτικά όλη η διαδικασία σύστασης εταιρειών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «οδηγός» κατά την σύσταση εταιριών.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής-51/2019-Σύνταξη συμβολαίων στα ελληνικά

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων που  έχουν υποβληθεί στο Σύλλογο, επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθ. 11 Ν. 2830/2000 (Κώδικας Συμβολαιογράφων), το συμβολαιογραφικό έγγραφο γράφεται «ευανάγνωστα στα ελληνικά».  Συνεπώς, δεν είναι σύννομη η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου σε γλώσσα διάφορη της ελληνικής και κατ’ επέκταση ούτε η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου και σε άλλη γλώσσα πλέον της ελληνικής υπό τον τύπο και τη μορφή της μετάφρασης του ελληνικού κειμένου στο αυτό έγγραφο .

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: