ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 23-7-2021- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΘΕΜΑ: «N.4819/2021 (Α΄129) Ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου – Παράταση ισχύος βεβαιώσεων μηχανικών»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε σήμερα, 23.07.2021, στο ΦΕΚ Α΄129 ο Ν.4819/2021 με τίτλο «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».

Στην παράγραφο 9 του άρθρου 118 του ανωτέρω νόμου ορίζονται τα εξής:

Άρθρο 118

Παρατάσεις προθεσμιών

  1. Η παρ. 5 του άρθρου δεκάτου ογδόου του ν. 4787/2021 (Α΄44) τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α΄167) και διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) με ημερομηνία αυτοψίας από 1ης.1.2021 έως και 31η.1.2021 παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 30ή.9.2021, με δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης και μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021, χωρίς υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων ταυτότητας κτηρίου/διηρημένης ιδιοκτησίας.»

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της διατάξεως από της δημοσιεύσεως.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ_23-7-2021-δημοσίευση φεκ για την ΠΑΡΑΤΑΣΗ_ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ_ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ-ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΘΕΜΑ: «ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΕΚ για την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου – Παράταση ισχύος βεβαιώσεων μηχανικών»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 129 / 23-07-2021 ο νόμος σχετικά με την παράταση του χρόνου ισχύος των  βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α΄167).

Θα ακολουθήσει αναλυτικότερη ανακοίνωση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ_21-7-2021-ΠΑΡΑΤΑΣΗ_ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ_ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ_ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ_ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΘΕΜΑ: «Παράταση ισχύος βεβαίωσης αυτοψίας μηχανικού»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι χθες βράδυ ψηφίστηκε

το Σ/Ν του Υπουργείου με τίτλο «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές-πολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις», στο οποίο περιλαμβάνεται η ρύθμιση για τη παράταση ισχύος βεβαίωσης αυτοψίας μηχανικού (άρ.118 παρ.9), προβλέπεται να κατατεθεί αύριο (19.07.2021) στην Ολομέλεια της Βουλής

και αναμένεται η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 47_21072021_ΟΔΗΓΙΕΣ_ΥΠΕΝ_ΑΡ116_Ν4495

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 116 του ν.4495/17, όπως ισχύει.»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/61939/2576/25-6-2021 έγγραφο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αφορά σε οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 116 του ν.4495/2017, όπως ισχύει.

Συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος αποτελεί η παράγραφος 5 της ενότητας «Γενικές οδηγίες για τον ασκούμενο έλεγχο, που αφορούν όλες τις διαδικασίες και για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου», σύμφωνα με την οποία:

«5. Η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, τα οποία βρίσκονται εντός παραδοσιακών οικισμών, εντός παραδοσιακών τμημάτων πόλεων καθώς και εντός περιοχών που υπάγονται σε καθεστώς προστασίας υπό τις διατάξεις του ν.3028/02, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της περίπτωσης α της παρ.2 στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ και την καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού ποσού του προστίμου και προ της υποβολής των σχετικών αιτήσεων για την εξέταση της υπαγωγής των δηλωθεισών αυθαιρέτων κατασκευών από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο, επιτροπή ή τυχόν υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ. Την υποχρέωση δε ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναλαμβάνει ο νέος κύριος, με ειδική μνεία στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ_ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ_ΚΑΘΕΣΤΩΣ_ΔΑΣΩΝ_ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις για την ιδιοκτησία επί δασών, δασικών εκτάσεων και χορτολιβαδικών εκτάσεων των περιοχών του άρθρου 62 Ν.998/1979 – Κατάτμηση μεικτών δασικών και μη δασικών εκτάσεων»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Κατατέθηκαν χθες στο Σ/Ν του Υπουργείου με τίτλο «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές-πολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις», τροπολογίες του αρμόδιου Υπουργείου που αφορούν, μεταξύ άλλων, σε ρυθμίσεις για την ιδιοκτησία επί δασών, δασικών εκτάσεων και χορτολιβαδικών εκτάσεων των περιοχών του άρθρου 62 Ν.998/1979.

Συγκεκριμένα:

  1. Με το άρθρο 1 εισάγεται ρύθμιση με τίτλο :

Επίλυση ιδιοκτησιακού καθεστώτος δασών, δασικών εκτάσεων και χορτολιβαδικών εκτάσεων των περιοχών του άρθρου 62 του ν. 998/1979 Τροποποίηση περ. δ) παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979

Το τρίτο εδάφιο της περ. δ) της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α 289) τροποποιείται και η περ. δ) διαμορφώνεται ως εξής:

«δ) Η αναγνώριση της κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των εκτάσεων αυτών υπάγεται στην αρμοδιότητα των προβλεπόμενων στο άρθρο 8 του παρόντος νόμου Συμβουλίων και των πολιτικών δικαστηρίων. Οι υποθέσεις που προσάγονται στα Συμβούλια κρίνονται κατά τις διατάξεις του α.ν. 1539/1938 (Α’488) όπως ισχύει. Ειδικά η διοικητική αναγνώριση της κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των ανωτέρω εκτάσεων που κείνται στις περιοχές του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62, διενεργείται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8Α συμβούλια, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 8Α».

  1. Με το άρθρο 2 προστίθεται άρθρο 8 Α στον 998/1979, με το οποίο συστήνονται Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών, Δασικών, Χορτολιβαδικών και Βραχώδων Εκτάσεων (ΣΙΔΧΒΕ) που κείνται στις περιοχές του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62 του ν.998.

Ειδικότερα, στην παράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου προβλέπεται ότι «το Ελληνικό Δημόσιο δεν ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων του κτηματολογικού δικαστή με τις οποίες αναγνωρίζεται η κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα ιδιωτών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου επί των ανωτέρω εκτάσεων, εφόσον δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητάς του.

Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής που εκδόθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και αναφέρονται στις παραπάνω εκτάσεις ανακαλούνται από τότε που εκδόθηκαν».

  1. Με το άρθρο 5 εισάγεται ρύθμιση με τίτλο:

Ιδιοκτησιακές ρυθμίσεις για τις δασικού και χορτολιβαδικού χαρακτήρα εκτάσεις των περιοχών του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62 του ν.998/1979 – Τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 10 του ν.3208/2003.

Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 (Α 303), προστίθεται περ. IV ως εξής:

«IV. Περιλαμβάνονται σε περιοχές του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979 (Α 289), για τις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητάς του, όπως πράξεις μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλης εκμετάλλευσης, αξιοποίησης και προστασίας της έκτασης ως δημόσιας και, συγχρόνως, οι διεκδικούντες την έκταση διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας, οι ίδιοι ή οι δικαιοπάροχοί τους, οι οποίοι έχουν συνταχθεί μέχρι την 1η.7.2001 το αργότερο, έστω και εάν έχουν μεταγραφεί μεταγενέστερα κι εφόσον ήδη κατά τη σύνταξη του τίτλου του διεκδικούντος ή του δικαιοπαρόχου του αυτοί τελούσαν σε καλή πίστη και η έκταση δεν διεκδικούνταν από το Δημόσιο. Σε περίπτωση που το δικαίωμα της κυριότητας επί των ανωτέρω εκτάσεων έχει καταχωρηθεί υπέρ ιδιωτών νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στα κτηματολογικά βιβλία των οικείων κτηματολογικών γραφείων, το ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας επ’ αυτών και δεν ασκεί τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται στο άρθρο 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275).»

  1. Με το άρθρο 6 εισάγεται ρύθμιση με τίτλο:

Κατάτμηση μεικτών δασικών και μη δασικών εκτάσεων – Προσθήκη εδαφίου στην παρ.3 του άρθρου 60 του ν.δ.86/18.01.1969

Στην παρ. 3 του άρθρου 60 του ν.δ. 86/18.1.1969 «Δασικός Κώδιξ» (Α’ 7) προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η μεταβίβαση αυτοτελών ιδιωτικών δασοτεμαχίων που δεν συνορεύουν μεταξύ τους, καθώς και η μεταβίβαση ιδανικού εξ αδιαιρέτου μεριδίου ιδιωτικού δάσους ή δασικής έκτασης δεν συνιστά κατάτμηση. Δρόμοι, αντιπυρικές ζώνες και άλλα τεχνικά έργα που κατασκευάζονται εντός δασών και δασικών εκτάσεων, καθώς και νομίμως κηρυσσόμενες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις δεν συνιστούν κατάτμηση αυτών. Η μεταβίβαση των αγροτικών εκτάσεων ευρύτερου κτήματος στο οποίο περιέχονται και δασικές εκτάσεις, χωρίς άδεια της παρ.1 δεν συνιστά παράνομη κατάτμηση, ανεξάρτητα από το εάν τα τμήματα που προκύπτουν από τη μεταβίβαση είναι άρτια και οικοδομήσιμα.»

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ_19-7-2021-ΠΑΡΑΤΑΣΗ_ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ_ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ_ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ_ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΘΕΜΑ: «Παράταση ισχύος βεβαίωσης αυτοψίας μηχανικού»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Σ/Ν του Υπουργείου με τίτλο «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές-πολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις», στο οποίο περιλαμβάνεται η ρύθμιση για τη παράταση ισχύος βεβαίωσης αυτοψίας μηχανικού (άρ.118 παρ.9), προβλέπεται να κατατεθεί αύριο (20.07.2021) στην Ολομέλεια της Βουλής και αναμένεται να ψηφιστεί τη Πέμπτη (22.07.2021) και να δημοσιευτεί άμεσα στο ΦΕΚ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ_ΣΧΕΔΙΟ_ΝΟΜΟΥ_ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ_ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΘΕΜΑ: «Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το Ελεγκτικό Συνέδριο».

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης διεξάγεται συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες συναφείς ρυθμίσεις».

Στο σχέδιο νόμου που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων (https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=8c3871c1-aa1e-4b13-99b0-ad640152ac3f) , μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 9 (Ελεγκτικές αρμοδιότητες) η οποία έχει ως εξής: «5. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σωματειακής μορφής, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από δημόσιους πόρους, για την ορθή διάθεση αυτών, ή, εκτάκτως, αν πιθανολογείται σοβαρώς ότι συντρέχει περίπτωση αντικανονικής διαχείρισης των πόρων αυτών».

Η ανωτέρω διάταξη όπως διατυπώνεται αλλά και εκ της αοριστίας της ως προς τον ορισμό των «δημοσίων πόρων» δημιουργεί πολλά περιθώρια ερμηνειών καθώς και την ανησυχία ότι επιχειρείται εμμέσως και παρά το νόμο να περιοριστεί άλλως να καταλυθεί η οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτονομία και αυτοτέλεια των συμβολαιογραφικών συλλόγων.

Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν.2830/2000 ως ισχύει, οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σωματειακής μορφής, δεν χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, έχουν δική τους περιουσία, οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτονομία και αυτοτέλεια και διοικούνται από αιρετά Διοικητικά Συμβούλια. Η διαχείριση και η αξιοποίηση της περιουσίας τους, η εποπτεία και ο έλεγχος των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεων των συλλόγων ανήκει αποκλειστικά στα Διοικητικά Συμβούλια και στις Γενικές Συνελεύσεις αυτών.

Ευλόγως, λοιπόν, θεωρούμε, ότι η εν θέματι διάταξη όπως διατυπώνεται στο σχέδιο νόμου, δίδει την αφορμή στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ερμηνεύοντας κατά το δοκούν, να ασκήσει τις αρμοδιότητές του, ελεγκτικές και κατασταλτικές, στους συμβολαιογραφικούς συλλόγους παρά τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 98 Ν.2830/2000 περιορίζοντας άλλως καταλύοντας οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτονομία και αυτοτέλεια των συμβολαιογραφικών συλλόγων και αφαιρώντας από τα Διοικητικά Συμβούλια και τις Γενικές Συνελεύσεις αυτών την διαχείριση και την αξιοποίηση της περιουσίας τους, την εποπτεία και τον έλεγχο των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεων των συλλόγων.

Η ΣΕΣΣΕ κληθείσα από την Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, εξέφρασε διά του Προέδρου της τις ανησυχίες των συμβολαιογραφικών συλλόγων για την εν λόγω διάταξη και εξέφρασε ρητά την αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε απόπειρα περιορισμού της οικονομικής, διοικητικής και διαχειριστικής αυτονομίας και αυτοτέλειας των συμβολαιογραφικών συλλόγων όπως και κάθε προσπάθεια αποψίλωσης από τα αρμόδια θεσμικά Όργανα των Συλλόγων της διαχείρισης και της αξιοποίησης της περιουσίας τους, της εποπτείας και του ελέγχου των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεων των συλλόγων.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος 8-Συλλόγου-Προσάρτηση-Αντιγράφου-Δήλωσης- ν4646_2019

ΘΕΜΑ: «Προσκόμιση αντιγράφου δήλωσης στα συμβολαιογραφικά έγγραφα δωρεών, γονικών παροχών και αποδοχής κληρονομιάς»

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι από 01.07.2021 ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 47,48 και 49 του Ν.4646/2019 (Α’ 201) καθώς δεν χορηγήθηκε εκ νέου παράταση της εφαρμογής τους.

Συνεπώς, στα συμβολαιογραφικά έγγραφα δωρεών, γονικών παροχών και αποδοχής κληρονομιάς προσαρτάται αντίγραφο της δήλωσης.

(Αρ.112 παρ.2 Ν.2961/2001 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρ.48 Ν.4646/2019).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 46-2021 – Διευκρινίσεις για υπολογισμό παλαιότητας ακινήτων

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων για τον υπολογισμό της παλαιότητας των ακινήτων»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σε συνέχεια της υπ’ αριθm. 34/14-7-2021 Εγκυκλίου της ΣΕΣΣΕ, με την οποία σας αποστείλαμε την υπ’ αριθμ. 60449 ΕΞ 2021/24-5-2021 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού των Οικονομικών, με τίτλο “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (ΠΟΛ.1149) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα» (Β’ 549) και της υπό στοιχεία 1129485/479/Γ0013/ 03.12.1996 (ΠΟΛ. 1310) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός κατ’ άρθρο 41α του ν. 1249/1982 με αντικειμενικά κριτήρια, αξίας κτισμάτων ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού» (Β’ 1152)”, σας κοινοποιούμε με την παρούσα το υπ’ αριθμ. πρωτ. 86759 ΕΞ/14-7-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεως & Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Παροχή Διευκρινίσεων για την παλαιότητα».

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, σχετικά με τα έγγραφα απόδειξης της παλαιότητας, όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 60449 ΕΞ 2021/24-5-2021 (Β’ 2146) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, εκτός από τα δημόσια έγγραφα που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 60449 ΕΞ 2021/24-5-2021 (Β’ 2146) απόφαση, όπως προγενέστερος τίτλος κτήσης, νομιμοποίηση αυθαιρέτου, έναρξη ηλεκτροδότησης και γενικά κάθε σχετικό έγγραφο που έχει εκδοθεί από Δημόσια Αρχή,

όσον αφορά τις τακτοποιούμενες επιφάνειες ακινήτων, πέρα από τη βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής του ακινήτου στις ισχύουσες κατά την έκδοση της βεβαίωσης διατάξεις περί ρύθμισης αυθαιρέτων, γίνονται δεκτά επίσης για την απόδειξη της παλαιότητας:

  • και τα όμοιου χαρακτήρα εκδιδόμενα έντυπα από το σχετικό πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας των Ν. 4014/2011, 4178/2013 και 4495/2017 της οριστικής υπαγωγής, συνοδευόμενης από το αντίστοιχο φύλλο καταγραφής,
  • καθώς και το έντυπο που εκδίδεται από το σύστημα για τα νομίμως προϋφιστάμενα του 1955 κτίρια, όπως κατάσταση δήλωσης περαιωμένη, συνοδευόμενη από το αντίστοιχο φύλλο καταγραφής (εάν αυτό εκδίδεται).

Στα προαναφερόμενα έντυπα, για τον υπολογισμό της παλαιότητας λαμβάνεται υπόψη η καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος που αναγράφεται στο πεδίο παλαιότητας του αντίστοιχου φύλλου καταγραφής.

Επίσης, γίνεται δεκτό για την απόδειξη της παλαιότητας και το έντυπο, με το οποίο τακτοποιήθηκαν οι ημιυπαίθριοι χώροι και σοφίτες με το Ν. 3843/2010, το οποίο δεν εκδίδεται από κάποια πλατφόρμα του ΤΕΕ, αλλά φέρει τις σχετικές σφραγίδες από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος-Συντονιστικής 45-2021-Σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων

ΘΕΜΑ: «Σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2000»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 18 Ν.1587/1950 όπως προστέθηκε με το άρθρο 152 Ν.4808/2021 (Α΄101/19.06.2021), ορίζονται τα εξής:

«5. Κατά τη σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2000, επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων μόνο από τον αγοραστή ή τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους αυτού, εφόσον συνταχθούν μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (σ.σ. 19.06.2021). Κατά τη σύνταξη των συμβολαίων αυτών, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, δεν απαιτείται η προσκόμιση του αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α` 170) και του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α` 266).

Για τα προσύμφωνα που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 29η Ιουνίου 1999, δεν απαιτείται, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η αναγραφή του αριθμού φορολογικού μητρώου του πωλητή. Αντίγραφα των οριστικών συμβολαίων, που καταρτίζονται κατά τα προηγούμενα, αποστέλλονται, με ευθύνη του συμβολαιογράφου, και στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος του πωλητή υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης.».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας