Ανάρτηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος ηλεκτρονικής εφαρμογής για την «Απόδοση Εισφορών υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για τη δημιουργία ειδικής ψηφιακής υπηρεσίας μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής για την «Απόδοση Εισφορών υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. άρθρου 89 Ν. 5043/2023».

1. Αντικείμενο έργου

Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Θεσσαλονίκης, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Πάτρας, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Λάρισας, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Κρήτης, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Λάρισας, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Θράκης, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Ιωαννίνων, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Κέρκυρας, που αποτελούν τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας (Σ.Ε.Σ.Σ.Ε.) εκπροσωπούμενοι από τον Πρόεδρο της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. και πρόεδρο του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. κ. Γ. Ρούσκα, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 98 Α Ν.2830/2000 όπως ισχύει και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 89 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α’ 91/13-04-2023) και σύμφωνα με τη με αριθμό 374/06-03-2024 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 1655/11-03-2024) σχετικά με την απόδοση εισφορών υπέρ του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., προτίθεται να δημιουργήσει ειδική ψηφιακή υπηρεσία μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, ιδιοκτησίας των ανωτέρω Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, για την απόδοση στο ως άνω Ταμείο των εισφορών του άρθρου 89 του Ν. 5043/2023.

2. Προδιαγραφές

Τα χαρακτηριστικά της ζητούμενης ηλεκτρονικής εφαρμογής είναι τα ακόλουθα :

Α) Η πρόσβαση στην εφαρμογή θα γίνεται μέσω διαδικτύου (Web) και πρέπει να αποτελείται από τα εξής κύρια υποσυστήματα :

–           Οθόνες προβολής και επεξεργασίας δεδομένων προς τους χρήστες – Συμβολαιογράφους και ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.  Οι ηλεκτρονικές οθόνες θα πρέπει να διαθέτουν ομοιόμορφη λειτουργικότητα, εμφάνιση και χειρισμό.

–           Διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα με την χρήση υπηρεσιών διαδικτύου (Web services), με σκοπό : α) την λήψη δεδομένων από τρίτες εφαρμογές, που χρησιμοποιούν οι Συμβολαιογράφοι και β) την αυθεντικοποίηση χρηστών για την χρήση της εφαρμογής είτε μέσω της υπάρχουσας υποδομής αυθεντικοποίησης είτε μέσω άλλου τρόπου.

Β) Θα πρέπει να υποστηρίζονται δύο διαφορετικοί τύποι χρηστών :

Συμβολαιογράφος και χρήστης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.  με διακριτές αρμοδιότητες.

Η πρόσβαση στις οθόνες και δεδομένα, καθώς και οι διαθέσιμες ενέργειες θα πρέπει να διαφοροποιούνται ανάλογα με τον ρόλο του χρήστη.

Για τον ρόλο Συμβολαιογράφου θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα θέασης μόνο των δικών του δεδομένων και δυνατότητα να  παρέχει τα απαιτούμενα δεδομένα με δύο τρόπους :

1) είτε με την απευθείας καταχώριση δεδομένων στο σύστημα μέσω ειδικής οθόνης  με τα στοιχεία που περιγράφονται στο σχετικό ΦΕΚ (όπως αριθμός και ημερομηνία Συμβολαίου, Μεγαρόσημα παγίων ή αναλογικών πράξεων κλπ.), 2) είτε με την αυτόματη λήψη των απαιτούμενων δεδομένων μέσω ειδικών web services από τις εφαρμογές τρίτων, που χρησιμοποιούν οι Συμβολαιογράφοι στα γραφεία τους. 

Σημειώνεται ότι το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει ελέγχους (Validation rules) υποχρεωτικών πεδίων ή προειδοποιητικών μηνυμάτων, συμβάλλοντας έτσι στην εγκυρότητα και ακεραιότητα των στοιχείων που εισάγονται με οποιονδήποτε τρόπο (απευθείας ή μέσω Web Services).

Για τον ρόλο του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. θα δίνεται η δυνατότητα θέασης των δεδομένων που καταχωρήθηκαν από όλους τους Συμβολαιογράφους και δυνατότητα περιορισμού προβολής δεδομένων με διάφορα κριτήρια όπως χρονικό διάστημα και  συμβολαιογράφος.

Γ) Θα πρέπει να εφαρμόζεται σχήμα ασφάλειας που να κατοχυρώνει υψηλό επίπεδο ασφάλειας, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των στοιχείων και την επαλήθευση της ταυτότητας του χρήστη σε κάθε περίπτωση πρόσβασης στο σύστημα είτε απευθείας είτε μέσω web services.

3. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισμοί καθώς και ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που νόμιμα ασχολούνται με την εκτέλεση αντίστοιχων με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.

4. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι ενώσεις αυτών των προσώπων), καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο. Οι φάκελοι με τις προσφορές των συμμετεχόντων θα ανοιχθούν από επιτροπή που θα συσταθεί με απόφαση των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και την 19η Απριλίου 2024 και ώρα 14:00 στην έδρα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. , Γ. Γενναδίου αριθμός 4, ΤΚ 10678, Αθήνα.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση:

1.         Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους,

2.         Ταχυδρομικώς,  επί αποδείξει.

Η ημερομηνία αποστολής των προσφορών αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραδοθεί πριν ή και κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 14:00.

5. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει έντυπο τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

Μετά από αίτημα των μελών της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διευκρινήσεων.

6. Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν ογδόντα (180) μέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

Ειδικοί όροι

•           Τα μέλη της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.

•           Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7.         Αξιολόγηση προσφορών – ανάθεση

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι σύμφωνα με το τεχνικό τμήμα της προσφοράς καλύπτονται πλήρως οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές του έργου, όπως θα αποφασίσει η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν.

Επιπλέον τα μέλη της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε., διατηρούν το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση.

Η ανάθεση γίνεται με απόφαση των μελών της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε.

Πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στη Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρίας

2) Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα.

8.        Εγγυήσεις

Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που να καλύπτει το 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων που ορίζονται στη σύμβαση.

Επισημαίνεται ότι η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή Σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά τουλάχιστον τρεις (3) μήνες από τον συμβατικό χρόνο. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

9.        Υπογραφή σύμβασης

Ο ανάδοχος καλείται σε δήλη μέρα και ώρα στην έδρα της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. να υπογράψει τη σχετική σύμβαση προσκομίζοντας:

1) τα Νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας

2) την Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα

3) την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

10. Έκπτωση αναδόχου

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει εγκαίρως ή δεν προσέλθει κατά την υπογραφεί της σύμβασης:

1) τα Νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας

2) την Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα

3) την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

τότε εκπίπτει και η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τον επόμενο στην σειρά διαγωνιζόμενο να καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά για την σύναψη της σύμβασης ή μπορεί να ακυρώσει τον διαγωνισμό.