Ανακοίνωση Συντονιστικής 2019-Κοινοποίηση επιστολής Μενούνου-έλεγχος ΕΝΦΙΑ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 396/9-9-2019 ανακοίνωσής μας σχετικά με τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων από τους υπαλλήλους της φορολογικής διοίκησης και των Δ.Ο.Υ. για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013, σας κοινοποιούμε την απάντηση της κας Μαρίας Μενούνου, Διευθυντρίας Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου, για να λάβετε γνώση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 2019-Συνεδρίαση ΔΣ του CNUE

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο των Συμβολαιογραφιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CNUE) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  στις 13 Σεπτεμβρίου 2019 στην Μύκονο. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως αυτά είχαν ορισθεί από τον Πρόεδρο του CNUE κύριο Pierre Luc VOGEL, μεταξύ των οποίων, ενδεικτικά, αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Α) Οργανωτικά θέματα:

  • Επαναπροσδιορισμός αρμοδιοτήτων ομάδων εργασίας του CNUE προς επίτευξιν συγκεκριμένων στόχων της Ευρωπαϊκής Συμβολαιογραφίας, όπως η μείωση της γραφειοκρατίας, η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών, το δίκαιο του ανταγωνισμού, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, η μεσιτεία στον τομέα των ακινήτων (real estate), η ταχεία προώθηση ηλεκτρονικών εφαρμογών στην άσκηση του Συμβολαιογραφικού λειτουργήματος. Ειρήσθω εν παρόδω ότι η Ελληνική Συμβολαιογραφία έχει αναλάβει την Προεδρία της ομάδας εργασίας του οικονομικού δικαίου, δηλαδή του δικαίου εταιρειών, της φορολογίας ακινήτων και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
  • Αναδιοργάνωση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συμβολαιογράφων (ΕΝΝ), ώστε να αξιοποιηθεί ως βάση δεδομένων μέσα από την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Ευρωπαίων Συμβολαιογράφων με στόχο να καταστεί αυτό ένα αποτελεσματικότερο εργαλείο στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Συμβολαιογραφίας.

Β) Προγραμματισμός συναντήσεων του CNUE  με τα νέα μέλη της Commission και του Κοινοβουλίου. Ο Πρόεδρος του CNUE  και η εκτελεστική γραμματεία αυτού ορίσθηκαν υπεύθυνοι για τις ως άνω επαφές και θα υπάρξει ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου του CNUE μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2020, για την πρόοδο των ως άνω επαφών. Αποφασίστηκε επίσης η κάθε εθνική Συμβολαιογραφία να αναλάβει την επικοινωνία με τους Ευρωβουλευτές της χώρας της.

Γ) Διερεύνηση προοπτικής συνεργασίας όλων των νομικών επαγγελμάτων για την έκδοση κοινού ανακοινωθέντος επί τη αναλήψει καθηκόντων των νεοεκλεγέντων μελών των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατόπιν κοινής προτάσεως της Ελληνικής, Γαλλικής και Ιταλικής Συμβολαιογραφίας αποφασίστηκε να υποστηριχθεί ο διακριτός ρόλος της Ευρωπαϊκής Συμβολαιογραφίας έναντι των υπολοίπων νομικών επαγγελμάτων λόγω του Δημόσιου χαρακτήρα της.

Δ) Συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις και για τα κατωτέρω ειδικότερα θέματα:

  • Αποφασίστηκε η σύσφιξη των σχέσεων του CNUE με τα Ευρωπαϊκά ινστιτούτα δικαίου π.χ. Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού Δικαίου κλπ
  • Αποφασίστηκε και μάλιστα μετά από πολλά χρόνια η διεξαγωγή στην Ελλάδα τριών σεμιναρίων με θέματα το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, το κληρονομικό και οικογενειακό δίκαιο και το δίκαιο των εταιρειών με συνεργασία του CNUE και χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Προτάθηκε και ελήφθη απόφαση για τη συνεργασία της ελληνικής Συμβολαιογραφίας με την ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ενταχθούν σε σχετικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης.
  • Αποφασίστηκε η δημιουργία ομάδας εργασίας με σκοπό την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την δημιουργία τεχνικών προϋποθέσεων ψηφιοποίησης των δεδομένων των εταιρειών στο δίκαιο κάθε χώρας-μέλους.

Ε) Επισημαίνεται ότι στο  Διοικητικό Συμβούλιο συζητήθηκε το πολύ σημαντικό ζήτημα της απελευθέρωσης μετά από σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου των αμοιβών των Γερμανών αρχιτεκτόνων και τοπογράφων, με το σκεπτικό της απόφασης να ορίζει ότι ο καθορισμός ανώτατης και κατώτατης αμοιβής δεν αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα εξασφάλισης της ποιότητας για την παρεχόμενη υπηρεσία. Παρ’ ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερα στενή σχέση ανάμεσα στα επαγγέλματα των τοπογράφων και αρχιτεκτόνων με το λειτούργημα του συμβολαιογράφου, το θέμα της απελευθέρωσης των αμοιβών μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και αποφασίστηκε  η στενή παρακολούθηση του θέματος από τον Γραμματέα του CNUE κυρίου Raul Radoi και η υποβολή σχετικής αναφοράς αυτού στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Εν όψει της ανάληψης της Προεδρίας του CNUE από την Ελληνική Συμβολαιογραφία το έτος 2020, όπως ήδη  γνωρίζετε, υποβλήθηκε στον Γάλλο Πρόεδρο του CNUE Pierre Luc Vogel αίτημα συμμετοχής των μελών της ΣΕΣΣΕ στην ως άνω συνεδρίαση.  Κατ’ εξαίρεσιν και μερικώς έγινε δεκτό το αίτημα συμμετοχής τους και μόνο στην πρωϊνή συνεδρίαση διότι δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό περί αυτού και δεδομένου ότι οι συνεδριάσεις, σύμφωνα με το καταστατικό του CNUE είναι κλειστές χωρίς την παρουσία τρίτων. Για  δύο ώρες περίπου αντηλλάγησαν απόψεις για ζητήματα όπως η ανεπάρκεια εκπλήρωσης από το Ελληνικό Δημόσιο ως φορέας άσκησης δημόσιας εξουσίας των υποχρεώσεων του προς τους Έλληνες πολίτες και η μεταφορά της υποχρέωσής του αυτής με κάθε τρόπο στον  Έλληνα συμβολαιογράφο,  ζητήματα οικογενειακού δικαίου καθώς και η βοήθεια που μπορεί να προσφέρει το CNUE εν όψει και της Ελληνικής Προεδρίας σε συνεργασία με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς για την επίλυση αυτών. Ο πρόεδρος του CNUE κύριος Pierre Luc VOGEL στην  δευτερολογία του επεσήμανε ότι πολλά από τα προβλήματα που ανέφεραν οι Έλληνες συνάδελφοι του μέλη της ΣΕΣΣΕ είναι σχεδόν ταυτόσημα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και άλλες συμβολαιογραφίες και ειδικότερα για το ζήτημα της ανεπάρκειας του εθνικού κράτους και της επιβάρυνσης του Έλληνα συμβολαιογράφου είναι υπαρκτό ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζει και η Γαλλική Συμβολαιογραφία, υποσχόμενος την ανάληψη κοινής δράσης με τα Ευρωπαϊκά όργανα.

Πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του CNUE συνεδριάζει στην Ελλάδα για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, δηλαδή μετά το 2004, όταν επί προεδρίας Ν. Στασινοπούλου, η Ελληνική Συμβολαιογραφία είχε την Προεδρία του CNUE και συνετέλεσε στη διεύρυνσή του με την εισδοχή νέων μελών και συγκεκριμένα των νεοσύστατων συμβολαιογραφιών του πρώην Ανατολικού μπλοκ.

Επίσης γίνεται μνεία ότι μέρος του κόστους των συνεδριάσεων καλύπτεται από το  CNUE και δεν επιβαρύνεται ολοσχερώς η χώρα που φιλοξενεί την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά την ως άνω συνεδρίαση παρέστησαν από τον ΣΣΕΑΠΑΔ ο Πρόεδρος κύριος Γεώργιος Ρούσκας, ο Γενικός Γραμματέας κύριος Θεόδωρος Χαλκίδης, η Ταμίας κυρία Ευτυχία Καραστάθη και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κύριος Μηνάς Σεφεριάδης.

Την προηγουμένη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του CNUE διεξήχθη και η συνεδρίαση της  ΣΕΣΣΕ με θέματα ημερησίας διάταξης τα εξής:

1)         Επικείμενη συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας και την ηγεσία του Κτηματολογίου.

2)         Θέματα Υπουργείου Οικονομικών: προτεινόμενες αλλαγές ΕΝΦΙΑ, έλεγχοι δηλώσεων ΕΝΦΙΑ.

3)         Ενημέρωση -εξελίξεις στη σύσταση εταιρειών-λειτουργία ΓΕΜΗ (εισηγητής Θ. Χαλκίδης).

4)         Εκλογές στο CNUE-υποψηφιότητα Ελληνικής Συμβολαιογραφίας για την ανάληψη της Προεδρίας το 2020.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συντονιστικής 2019-Έλεγχοι από υπαλλήλους ΔΟΥ για την ορθή εφαρμογή του Α54Α του Ν.4174/2013

ΘΕΜΑ: Έλεγχοι από υπαλλήλους της φορολογικής διοίκησης

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Προκειμένου να διενεργήσουν φορολογικούς ελέγχους για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013, οι προς τούτο αρμόδιοι υπάλληλοι της φορολογικής διοίκησης και των Δ.Ο.Υ. απαιτούν από τους συμβολαιογράφους να προσκομίζουν στα γραφεία των ελεγκτών τα πρωτότυπα των συμβολαίων και το ευρετήριο καταχώρισης συμβολαίων.

Η απαίτηση αυτή δεν είναι νόμιμη. Δεν υπάρχει διάταξη νόμου, η οποία να προβλέπει δικαίωμα στους διενεργούντες φορολογικούς ελέγχους υπαλλήλους να ζητούν να προσκομίζονται τα πρωτότυπα των συμβολαίων και το ευρετήριο στα γραφεία τους και αντίστοιχη υποχρέωση των συμβολαιογράφων να συμμορφώνονται.

Ο συμβολαιογράφος, ως δημόσιος λειτουργός, οφείλει κατ’ άρθρο 12 του Ν. 2830/2000 (Κώδικας Συμβολαιογράφων) και έχει υποχρέωση υπηρεσιακή να φυλάσσει τα πρωτότυπα των συμβολαίων και το ευρετήριο, τα οποία είναι δημόσια έγγραφα, στο γραφείο του, δηλ. σε χώρο απολύτως ελεγχόμενο και φυλασσόμενο από τον ίδιο. Δε νοείται περιφορά των πρωτοτύπων συμβολαίων και του ευρετηρίου εκτός του γραφείου του συμβολαιογράφου.

Ειδικότερα το ευρετήριο, στο οποίο καταχωρίζονται, όπως ο νόμος ορίζει, όλες οι πράξεις που καταρτίζονται συμβολαιογραφικά, περιέχει στοιχεία και για πράξεις που άπτονται ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (π.χ. αναγνωρίσεις εκτός γάμου τέκνων ή διαθήκες, τις οποίες μάλιστα απαγορεύεται ακόμα κι ο εποπτεύων εισαγγελέας να ελέγξει). Εκ των ανωτέρω προκύπτει, ότι δεν είναι επιτρεπτό το περιεχόμενο του ευρετηρίου να λαμβάνει δημοσιότητα και να ωθείται σε παράβαση του καθήκοντος εχεμύθειας ο ελεγχόμενος συμβολαιογράφος, λόγω ενδεχομένης άγνοιας των ειδικών διατάξεων νόμου που διέπουν την άσκηση του συμβολαιογραφικού λειτουργήματος από τους ελεγκτές – υπαλλήλους της φορολογικής διοίκησης.

Σε επίρρωση αυτών έρχονται και οι διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 3 και 25 παρ. 6 του Ν. 4174/2013. Στο άρθρο 15 παρ. 3 ορίζεται ότι:

«3. Ο Γενικός Γραμματέας δικαιούται να ζητά πληροφορίες ή έγγραφα από λοιπά τρίτα πρόσωπα, όπως ιδίως από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, τα επιμελητήρια, τους συμβολαιογράφους, τους υποθηκοφύλακες, τους προϊσταμένους των κτηματολογικών γραφείων, τους οικονομικούς ή κοινωνικούς ή επαγγελματικούς φορείς ή οργανώσεις, για τον καθορισμό της φορολογικής υποχρέωσης, που προκύπτει με βάση τις διασταυρώσεις των στοιχείων και την είσπραξη της φορολογικής οφειλής με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αποστέλλει ερώτημα, έγγραφο ή ηλεκτρονικό, το οποίο πρέπει να απαντάται από το τρίτο πρόσωπο εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του. Σε εξαιρετικά σύνθετες υποθέσεις, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για είκοσι (20) επιπλέον ημέρες.»,

και περαιτέρω, στο άρθρο 25 παρ. 6 ορίζεται ότι:

«6. Ο φορολογούμενος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως και να διευκολύνει το έργο του οριζόμενου για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου υπαλλήλου της Φορολογικής Διοίκησης. Ο οριζόμενος υπάλληλος δεν δύναται να μετακινεί βιβλία και στοιχεία ή έγγραφα που έχουν τεθεί στη διάθεση του σε άλλο τόπο, εκτός εάν ο φορολογούμενος αδυνατεί να παράσχει αμέσως αληθή και ακριβή αντίγραφα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 24. Σε αυτή την περίπτωση, τα έγγραφα και στοιχεία είναι δυνατόν να απομακρυνθούν από τις εγκαταστάσεις έναντι απόδειξης παραλαβής και επιστρέφονται στον φορολογούμενο εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται ανάλογα τα αναφερόμενα στο άρθρο 24 παρ. 4 του Κώδικα.».

Συνεπώς, σε περίπτωση που καλείσθε από υπάλληλο Δ.Ο.Υ. ή άλλης υπηρεσίας της φορολογικής διοίκησης να προσκομίσετε στο γραφείο του πρωτότυπα συμβολαίων και το ευρετήριο δεν θα συμμορφώνεσθε στην αξίωση αυτή και θ’ αρνείσθε. Επιπλέον, θα αναφέρετε το συγκεκριμένο γεγονός στον Σύλλογό σας, ώστε αυτός στη συνέχεια να καταγγείλει το γεγονός αυτό στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένοι έλεγχοι διενεργούνται σε εκτέλεση σχετικών εντολών και κατ’ εφαρμογή των οδηγιών που παρασχέθηκαν στους ελεγκτές με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Επομένως, οι ελεγκτές υπάλληλοι πρέπει αυστηρά να τηρούν τις δοθείσες σε αυτούς οδηγίες και να μην υπερβαίνουν τα όρια της σχετικής εντολής ζητώντας στοιχεία που εμπίπτουν σε άλλους φορολογικούς ελέγχους (π.χ. βιβλίο εσόδων – εξόδων).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 2019-ΥΜΣ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας υπενθυμίζουμε ότι εκπνέει την 31 Αυγούστου 2019 η προθεσμία πιστοποίησης ως Υπηρεσίας Μιας Στάσης. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι και μετά την 31η Αυγούστου 2019, θα μπορείτε ανά πάσα στιγμή να πιστοποιηθείτε στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, απλώς μετά την 31.08.2019 δεν θα μπορεί να συσταθεί εταιρία με τους παλιούς κωδικούς.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνάντηση Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος με τους Υπουργό και Υφυπουργό Δικαιοσύνης

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Συνάντηση με τη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος πραγματοποίησαν την Δευτέρα 5-8-2019 ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας και ο Υφυπουργός κ. Δημήτρης Κράνης με τους συνεργάτες τους.

Στη συνάντηση, από την πλευρά της Συντονιστικής Επιτροπής παρευρέθησαν οι κ.κ. Γ. Ρούσκας (Πρόεδρος της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε και Πρόεδρος του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.), Α. Καρακάση – Μπάτζιου (Αντιπρόεδρος της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε και Πρόεδρος του Σ.Σ. Θεσσαλονίκης), Α. Δρανδάκη (Πρόεδρος του Σ.Σ. Κρήτης), Ι. Παππάς (Πρόεδρος του Σ.Σ. Ιωαννίνων), Δ. Παπαστεργίου (Αντιπρόεδρος του Σ.Σ. Λάρισας), Δ. Θανοπούλου (Μέλος του Σ.Σ. Ναυπλίου), Ε. Κοντογεώργου (Αντιπρόεδρος Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.), Θ. Χαλκίδης (Γεν. Γραμματέας Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.) και Ε. Καραστάθη (Ταμίας Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.).

Ο κ. Γ. Ρούσκας συνεχάρη τους κ.κ. Υπουργό και Υφυπουργό και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους, συνόψισε τους τομείς στους οποίους η Ελληνική Συμβολαιογραφία επέδειξε έργο την τελευταία πενταετία και ανέφερε περαιτέρω στόχους για το άμεσο μέλλον.

Στη συνέχεια, ετέθησαν υπόψη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης θέματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, όπως η καθυστέρηση στις μεταγραφές και καταχωρίσεις των συμβολαιογραφικών πράξεων, επιβεβλημένες αλλαγές στον Κώδικα Συμβολαιογράφων, καθώς και οι δυνατότητες της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας μέσω της συμμετοχής της στο πρόγραμμα e-justice να συμβάλλει στην μείωση της γραφειοκρατίας και στην ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναγνωρίζοντας το θεσμικό ρόλο των συμβολαιογράφων, θεωρεί δεδομένο ότι θα πρέπει το σύνολο της δικαιοσύνης να οδεύσει στην νέα ψηφιακή εποχή με άμεσα οφέλη για την ταχύτητα απονομής αυτής, ενώ παράλληλα τέθηκαν οι βάσεις συνεργασίας για την επίλυση πολλών θεμάτων που ταλανίζουν τους συμβολαιογράφους στην καθημερινότητά τους.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 25-7-2019 – Συνάντηση Συντονιστικής – Βεσυρόπουλου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σε συνέχεια του από 25-7-2019 δελτίου τύπου της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. –το οποίο αποστέλλεται συνημμένα– σχετικά με την πραγματοποιηθείσα συνάντηση των εκπροσώπων των θεσμικών μας οργάνων κ.κ. Γεωργίου Ρούσκα – Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος και Πρόεδρου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου, Αικατερίνης Καρακάση – Αντιπροέδρου Σ.Ε.Σ.ΣΕ. και Προέδρου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, Βασιλείου Αρτόπουλου – Προέδρου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Ναυπλίου, Ιωάννη Κόνσουλα – Προέδρου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Λάρισας, Χρήστου Τερζίδη – Προέδρου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θράκης, Ελένης Κοντογεώργου – Αντιπροέδρου Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. και Δημητρίου Τζίμα – Αντιπροέδρου Σ.Σ.Ε.Θ., με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, σας ενημερώνουμε ότι συζητήθηκε πρωτίστως και διεξοδικά το μείζον θέμα της επιβολής υπέρογκων προστίμων στους Συμβολαιογράφους, κατόπιν ελέγχου των πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.Ι.Α. που έχουν προσαρτηθεί σε συμβόλαια αυτών μεταβίβασης ακινήτων.

Επισημάνθηκε η ανάγκη: α) εξορθολογισμού του προστίμου σε συνάρτηση με το ύψος του διαφυγόντος φόρου και της ανάλογης απώλειας δημοσιονομικού εσόδου, β) συμπλήρωσης και τροποποίησης των ισχυουσών διατάξεων περί ΕΝ.Φ.Ι.Α. και γ) κωδικοποίησης αυτών, ώστε να αποφευχθούν παρερμηνείες κατά την εφαρμογή τους (π.χ. παλαιότητα).

Ο κ. Υπουργός επέδειξε φανερή διάθεση συνεργασίας και επίλυσης των εκτεθέντων προβλημάτων, με προώθηση των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, που θα συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που θα κατατεθεί τον Σεπτέμβριο.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 17-7-2019 – Συνάντηση Συντονιστικής Επιτροπής με Διοικητή Α.Α.Δ.Ε

ΘΕΜΑ: Συνάντηση Συντονιστικής Επιτροπής με τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γεώργιο Πιτσιλή για το νέο σύστημα υποβολής των δηλώσεων Κεφαλαίου στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε, ότι την Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών για την παρουσίαση του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής των δηλώσεων Κεφαλαίου στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ..  Στη συνάντηση υπό τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γεώργιο Πιτσιλή, συμμετείχαν εκπρόσωποι από τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Κεφαλαίου και Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών και άπαντα τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, καθώς και ο Γραμματέας αυτής. Κατά τη συνάντηση ενημερωθήκαμε για το νέο σύστημα, το οποίο θα λειτουργήσει από Σεπτέμβριο και εφόσον προηγηθούν δοκιμές – πιλοτικές εφαρμογές σε συγκεκριμένες Δ.Ο.Υ. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αν και κάποιοι καλοθελητές για μία ακόμα φορά έσπευσαν να εκμεταλλευτούν για μικροπολιτικές σκοπιμότητες τη συνάντηση, παρερμηνεύοντας και παραπληροφορώντας τα μέλη μας, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, της δημόσιας διοίκησης και της διοίκησης εν γένει απαιτούν μεγάλη προσοχή, ετοιμότητα αλλά και σωστή πληροφόρηση ώστε να μπορέσουμε να επιτελέσουμε το έργο μας απερίσπαστοι και με υπευθυνότητα. Ως εκ τούτου, ακούσαμε με προσοχή τα στελέχη του υπουργείου, ώστε να μπορέσουμε εν συνεχεία να σας ενημερώσουμε, αλλά και να εξετάσουμε σε βάθος τις αλλαγές που προωθούνται, ώστε να εκφράσουμε όπου είναι αναγκαίο τις επιφυλάξεις και ενστάσεις μας.

Στην παρουσίαση λοιπόν, αρχικά τονίστηκε τόσο η θεσμική σπουδαιότητα, όσο και η ουσιαστική χρησιμότητα του Συμβολαιογράφου στο συγκεκριμένο έργο, εξειδικεύτηκαν τα βήματα της ανωτέρω διαδικασίας, τονίστηκε ότι ο συμβολαιογράφος συμπληρώνει την ηλεκτρονική δήλωση όπως και την αναλογική και ότι η ευθύνη του εξαντλείται στην ορθή αποτύπωση των περιγραφικών στοιχείων του ακινήτου και μόνον, όπως αυτά προκύπτουν από τους τίτλους κτήσης και τα έγγραφα που προσαρτώνται και μνημονεύονται ως προς τα περιγραφικά στοιχεία, στο συμβολαιογραφικό του έγγραφο.

Οποιαδήποτε άλλη ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο, και με αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα όπως και μ’ αυτό που ισχύει μέχρι σήμερα, στους συμβαλλόμενους, πωλητή και αγοραστή, οι οποίοι θα οριστικοποιούν τη σχετική δήλωση μεταβίβασης αποκλειστικά και μόνον αυτοί με την δική τους έγκριση στο σύστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έχοντας κάθε ευθύνη σε οποιοδήποτε έλεγχο της υποβληθείσας δήλωσης.

Τονίζεται, ότι η πληροφορία για την πληρωμή του φόρου θα απευθύνεται μόνον στους συμβαλλόμενους, πωλητή και αγοραστή, χωρίς ο συμβολαιογράφος να έχει οιαδήποτε σχέση με τον υπολογισμό και την εξόφλησή του. Σημειώνεται ακόμα, ότι από το 2020 το καταρτισθέν συμβόλαιο για το οποίο έχει υποβληθεί η σχετική δήλωση θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά και μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Στην ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων εκτός ΑΠΑΑ (Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτου), την ευθύνη και την επιμέλεια για την αξία της προεκτίμησης θα έχει αποκλειστικά και μόνο η αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία υποχρεούται να ολοκληρώσει την προεκτίμηση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

Επισημαίνεται ότι η Συντονιστική Επιτροπή θα υποβάλει τις προτάσεις της σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους σχετικά με τις περιπτώσεις της απαλλαγής της πρώτης κατοικίας, της οριστικοποίησης του φόρου που αναλογεί στη συγκεκριμένη δήλωση, καθώς και της αποζημίωσης που θα εισπράξει ο Έλληνας Συμβολαιογράφος για την ουσιαστική συμμετοχή του στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Σημειώνεται δε, ότι επίκειται σχετική εγκύκλιος, η οποία θα αφορά την αμοιβή του συμβολαιογράφου για εργασίες που διεξάγει σήμερα για λογαριασμό του πωλητή που δεν προβλέπονται από τον Κώδικα Συμβολαιογράφων και δεν εμπεριέχονται στην σημερινή εισπραττόμενη αμοιβή.

Κατόπιν τούτου, καλό θα ήταν την επόμενη φορά που κάποιοι θα σπεύσουν, για μια ακόμη φορά, να κρίνουν και να επικρίνουν αβίαστα, ν’ αναμένουν την επίσημη ενημέρωση, προστατεύοντας έτσι όχι μόνο τους συναδέλφους αλλά και τη δική τους αξιοπιστία. Η ενημέρωση σ’ αυτούς τους προηγμένους τεχνολογικά καιρούς θα πρέπει να είναι πλήρης και επίσημη και όχι ν‘ αναλαμβάνεται αυτοβούλως από τους γνωστούς επαΐοντες του Διαδικτύου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 2019-Έλεγχοι ΑΑΔΕ για ΕΝΦΙΑ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 2858 Β΄/5-7-2019 η με αριθμό Α.1234/28-6-2019 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα «Διενέργεια Ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων».

Σας πληροφορούμε ότι οι συγκεκριμένοι έλεγχοι για δικαιοπραξίες που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2018 (και μόνο για το έτος αυτό), θα λάβουν χώρα μετά την ανάληψη καθηκόντων από το νέο Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Σταϊκούρα και τον Υφυπουργό κ. Βεσυρόπουλο και την υπογραφή από αυτούς των σχετικών εγκυκλίων. Αυτονόητο είναι, μετά και τους ελέγχους του έτους 2018 που αφορούσαν σε συμβόλαια του έτους 2017, ότι για το περιεχόμενο και τα όρια του ελέγχου θα υπάρξει σχετική συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Μετά τη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση της Συντονιστικής.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 2019-Ενημέρωση για Γ.Σ. CNUE- Έκθεση ΟΟΣΑ για Ανταγωνισμό

Θέμα: Ενημέρωση για τη Γενική Συνέλευση του CNUE- Έκθεση ΟΟΣΑ για τον Ανταγωνισμό  

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 20 & 21 Ιουνίου 2019, στο Saint Malo (Γαλλία), συνήλθε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του CNUE. (Συμβούλιο των Συμβολαιογραφιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), στην οποία συμμετείχαν οι Πρόεδροι και  εκπρόσωποι  των Εθνικών Συμβολαιογραφιών των 23 χωρών μελών του CNUE,  και ως παρατηρητές οι εκπρόσωποι των συμβολαιογραφιών της Σερβίας, της Τουρκίας και της Βόρειας Μακεδονίας.

Πριν από τη Γενική Συνέλευση, συνεδρίασαν:

1)η ομάδα εργασίας με θέματα α) ανταγωνισμός και κανονιστικό πλαίσιο με υποενότητα το τι συμβαίνει με τον ανταγωνισμό στις χώρες, που ακολουθούν το αγγλοσαξονικό δίκαιο και β) αναφορές από ευρωπαϊκές συμβολαιογραφίες, στις οποίες γίνονται νομικές διεργασίες σχετικά με τον ανταγωνισμό και την απελευθέρωση του επαγγέλματος σε εθνικό επίπεδο και

2)η ομάδα εργασίας με θέματα α) την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην άσκηση της συμβολαιογραφίας και β)  εμπειρίες των εθνικών Συλλόγων σε αναφορά με νέες τεχνολογικές λύσεις.

Στα θέματα της Γενικής Συνέλευσης του CNUE μεταξύ των άλλων συμπεριλαμβάνονταν:

Α) η έγκριση του ισολογισμού του έτους 2018, Β) η έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισμού για το 2020 (έτος Προεδρίας της ελληνικής συμβολαιογραφίας) και Γ) αναδιοργάνωση των ομάδων εργασίας του CNUE.

Ειδικότερα στην ενότητα “νομοθετικά και πολιτικά ζητήματα” της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν α) το θέμα του δημοσίου εγγράφου και αποφασίστηκε να καταρτισθεί σχετική μελέτη για το ψηφιακό δημόσιο έγγραφο και για την δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων από τους Συλλόγους – μέλη και αναφέρθηκε ως παράδειγμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα πλειστηριασμών στην Ελλάδα και η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το ξέπλυμα χρήματος στην Ισπανία, β) η ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η θέσπιση ενός κοινού πλαισίου για την ανάλυση κινδύνου και γ) η έγκριση σχεδίου δράσης για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την ανάπτυξη δράσεων για την ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των στελεχών των Συλλόγων και των συμβολαιογράφων στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Στον τομέα επικοινωνίας του CNUE αναφέρθηκαν

α) οι επαφές Γαλλικής-Ελληνικής και Ουγγρικής συμβολαιογραφίας με τα νέα όργανα του Ευρωκοινοβουλίου, β) η μελέτη Ιταλίας-Βελγίου-Γαλλίας με τίτλο «Βαρόμετρο ακινήτων» και γ) η προετοιμασία έκθεσης ιστορικών συμβολαιογραφικών πράξεων, που θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο τον Νοέμβριο του 2019.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η ανακοίνωση του Προέδρου της Γερμανικής συμβολαιογραφίας Jens Borman, σχετικά με την έκθεση του ΟΟΣΑ για τον ανταγωνισμό και την απελευθέρωση των επαγγελμάτων. Ο Γερμανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ναι μεν , στην έκθεση αυτή συμπεριελήφθη και το συμβολαιογραφικό επάγγελμα αλλά κατόπιν των σχετικών επαφών της Ισπανικής – Γερμανικής και Ελληνικής συμβολαιογραφίας με τους εκπροσώπους του ΟΟΣΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ως άνω έκθεση του ΟΟΣΑ συμπεριλήφθηκε η ειδική και εξαιρετικά σημαντική αναφορά- μνεία ότι σε μερικές χώρες οι συμβολαιογράφοι δεν ασκούν ανεξάρτητο- ελεύθερο επάγγελμα με την στενή έννοια του όρου. Στις χώρες αυτές οι συμβολαιογράφοι ασκούν το επάγγελμά τους σύμφωνα με τις αρχές της Λατινικής Συμβολαιογραφίας και τους έχει εκχωρηθεί από το Κράτος η άσκηση διοικητικής – Δικαστικής εξουσίας, διαδραματίζουν δε σημαίνοντα ρόλο στην ασφάλεια των συναλλαγών και εν γένει στην “αγορά” των νομικών υποθέσεων. Η ιδιαιτερότητα – διαφοροποίηση αυτή απαιτεί διαφορετική αντιμετώπιση των συμβολαιογράφων από τα λοιπά επαγγέλματα, που έχουν συμπεριληφθεί στο PMR Indicator.

Μετά την ολοκλήρωσή της η ως άνω έκθεση του ΟΟΣΑ θα κοινοποιηθεί από το προεδρείο του CNUE σε όλα τα Ευρωπαϊκά όργανα και τις επιτροπές ανταγωνισμού κάθε κράτους, στο οποίο λειτουργεί με οποιαδήποτε μορφή ο θεσμός της Συμβολαιογραφίας.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, η επισήμανση και η αποδοχή της ιδιαιτερότητας της Λατινικής Συμβολαιογραφίας στην έκθεση του ΟΟΣΑ είναι ένα πρώτο βήμα της άμυνάς μας για την αντιμετώπιση μελλοντικών θεσμικών πλαισίων, τα οποία πιθανόν θα είναι επιζήμια για την Ελληνική συμβολαιογραφία. Είναι αυτονόητο ότι παρακολουθούμε τις εξελίξεις από κοντά, μετέχουμε και συνδιαμορφώνουμε το μελλοντικό θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει την Ευρωπαϊκή συμβολαιογραφία με στόχο την προστασία του επαγγέλματός μας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 2019-Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογιών κεφαλαίου

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

          σας ενημερώνουμε ότι μετά από σχετική επικοινωνία με το Υπουργείο Οικονομικών, ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. και η Διεύθυνση Κεφαλαίου, επιθυμούν να ενημερώσουν τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος για το θέμα της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φορολογιών κεφαλαίου στις 15 ή 16 Ιουλίου 2019, με προτεινόμενη ημερομηνία από την πλευρά μας τη 15/07. Μετά τη συνάντηση θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση. 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας