Ανακοίνωση Συντονιστικής 26-2-2021 – Διαβίβαση εγγράφου προς ΑΑΔΕ για την εξυπηρέτηση συμβολαιογράφων στις ΔΟΥ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση εγγράφου της Συντονιστικής Επιτροπής περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. όπως καθορίζεται αυτή από το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Α1140715/ΕΞ 2020 έγγραφό της»

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε το έγγραφο, που η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος απέστειλε στο αρμόδιο τμήμα της Α.Α.Δ.Ε. σχετικά με α) το περιεχόμενο του  υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Α 1140715 ΕΞ2020 εγγράφου του, με τίτλο «Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της. Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19», αλλά, πρωτίστως, β) την ανάγκη να συμπεριληφθούν οι συμβολαιογράφοι στον κύκλο των επαγγελματιών που δύνανται, υπό προϋποθέσεις, να εξυπηρετούνται χωρίς ραντεβού από τις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε..

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανάρτηση Δασικού Χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμων Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη, του συνόλου της Π.Ε. Άρτας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Με τη συνημμένη στην παρούσα υπ’ αριθμ. 19387/ 19-2-2021 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων (Διεύθυνση Δασών Άρτας Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων) αποφασίστηκε η ανάρτηση του θεωρημένου Δασικού Χάρτη περιοχών Τοπικών και Δημοτικών κοινοτήτων Δήμων Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη, του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, συνολικής έκτασης 1.283.231,58 στρεμμάτων, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”.

        Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων (Διεύθυνση Δασών Άρτας Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων)  καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προς υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του εν λόγω δασικού χάρτη, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την 5η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και έχει καταληκτική ημερομηνία την 17η Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, μέχρι την 7η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη.

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

 Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στο συνημμένο έγγραφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 2021-Ενημέρωση για ηλεκτρονική υποβολή ΦΜΑ

ΘΕΜΑ: «Προφορική ενημέρωση από ΑΑΔΕ για την επικείμενη έκδοση απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ για την ηλεκτρονική υποβολή  ΦΜΑ»

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

       Προχθές, ημέρα Τετάρτη, 10.02.2021, η ομάδα εργασίας της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, επιφορτισμένη με τον Ηλεκτρονικό Φάκελο του Ακινήτου και τη διαδικασία της ηλεκτρονικής δήλωσης, πληροφορήθηκε μέσω τηλεσυνδιάσκεψης από στελέχη της ΑΑΔΕ, για ένα σχέδιο απόφασης του κ. Διοικητή ΑΑΔΕ αναφορικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης ΦΜΑ μέσω ειδικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ. Η τηλεσυνδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της ΑΑΔΕ.

Η ενημέρωση υπήρξε μόνον προφορική και δεν λάβαμε το σχέδιο της σχετικής απόφασης, αν και το ζητήσαμε.

Κύρια στοιχεία της προφορικής ενημέρωσης από την ΑΑΔΕ αποτέλεσαν τα εξής:

 • η συγκεκριμένη διαδικασία θα αφορά, στην αρχή, μόνον τις αγοραπωλησίες.
 • η ηλεκτρονική δήλωση θα συντάσσεται από το συμβολαιογράφο ανά αγοραστή και ανεξαρτήτως από το πλήθος πωλητών ή τον αριθμό προς αγορά ακινήτων και θα υποβάλλεται στην εφαρμογή από τους συμβαλλομένους.
 • η αξία για  τον υπολογισμό του φόρου θα υπολογίζεται από το συμβολαιογράφο, όπως γίνεται μέχρι σήμερα, με τα φύλλα υπολογισμού ή το ΑΤΑΚ του ακινήτου, όπου υπάρχει.
 • η ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα της υποβληθείσας δήλωσης και των φύλλων υπολογισμού αξιών αυτής  θα ανήκει αποκλειστικά στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι θα αποδέχονται το περιεχόμενο της δήλωσης με την υποβολή της μέσω του TAXISNet.
 • τα παραπάνω ισχύουν κι όταν υποβάλλεται αίτηση για απαλλαγή λόγω πρώτης κατοικίας. Η ευθύνη για την υποβολή του σχετικού αιτήματος ανήκει αποκλειστικά στον αγοραστή.
 • η υποβολή της δήλωσης ΦΜΑ με τη νέα «ηλεκτρονική διαδικασία» καθίσταται υποχρεωτική από 01.06.2021. Μέχρι 31.05.2021 η  διαδικασία υποβολής της δήλωσης ΦΜΑ θα πραγματοποιείται είτε με τη νέα απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ είτε κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 1137/2020 απόφαση του κ. Διοικητή ΑΑΔΕ.

Τα μέλη της ΣΕΣΣΕ, σήμερα 12.2.2021, ημέρα Παρασκευή, κατά τη σχετική συνεδρίασή μας, επιφυλαχθήκαμε στην έκφραση οποιασδήποτε άποψης μέχρις ότου λάβουμε σχέδιο της σχετικής απόφασης, όπως και εγχειρίδιο οδηγιών για την ως άνω εφαρμογή, προκειμένου να τα μελετήσουμε στις λεπτομέρειές τους και να διατυπώσουμε τις τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις μας.

Θεωρούμε σημαντικό, αρχικά, όπως προφορικά ενημερωθήκαμε, ότι στην υπό έκδοση απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ η ευθύνη για την υποβληθείσα δήλωση ΦΜΑ ανήκει αποκλειστικά στους συμβαλλόμενους.

Γνωρίζοντας ότι οι συναλλαγές με τις ΔΟΥ έχουν καταστεί «μαρτυρικές», αναμένουμε να δούμε το περιεχόμενο της απόφασης του κ. Διοικητή ΑΑΔΕ αλλά και την εφαρμογή αυτής από τις Δ.Ο.Υ. στην πράξη.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

ΣΕΣΣΕ-ΦΜΑ

ΘΕΜΑ: «Προφορική ενημέρωση από ΑΑΔΕ για την επικείμενη έκδοση απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ για την ηλεκτρονική υποβολή  ΦΜΑ»

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

       Προχθές, ημέρα Τετάρτη, 10.02.2021, η ομάδα εργασίας της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, επιφορτισμένη με τον Ηλεκτρονικό Φάκελο του Ακινήτου και τη διαδικασία της ηλεκτρονικής δήλωσης, πληροφορήθηκε μέσω τηλεσυνδιάσκεψης από στελέχη της ΑΑΔΕ, για ένα σχέδιο απόφασης του κ. Διοικητή ΑΑΔΕ αναφορικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης ΦΜΑ μέσω ειδικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ. Η τηλεσυνδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της ΑΑΔΕ.

Η ενημέρωση υπήρξε μόνον προφορική και δεν λάβαμε το σχέδιο της σχετικής απόφασης, αν και το ζητήσαμε.

Κύρια στοιχεία της προφορικής ενημέρωσης από την ΑΑΔΕ αποτέλεσαν τα εξής:

 • η συγκεκριμένη διαδικασία θα αφορά, στην αρχή, μόνον τις αγοραπωλησίες.
 • η ηλεκτρονική δήλωση θα συντάσσεται από το συμβολαιογράφο ανά αγοραστή και ανεξαρτήτως από το πλήθος πωλητών ή τον αριθμό προς αγορά ακινήτων και θα υποβάλλεται στην εφαρμογή από τους συμβαλλομένους.
 • η αξία για  τον υπολογισμό του φόρου θα υπολογίζεται από το συμβολαιογράφο, όπως γίνεται μέχρι σήμερα, με τα φύλλα υπολογισμού ή το ΑΤΑΚ του ακινήτου, όπου υπάρχει.
 • η ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα της υποβληθείσας δήλωσης και των φύλλων υπολογισμού αξιών αυτής  θα ανήκει αποκλειστικά στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι θα αποδέχονται το περιεχόμενο της δήλωσης με την υποβολή της μέσω του TAXISNet.
 • τα παραπάνω ισχύουν κι όταν υποβάλλεται αίτηση για απαλλαγή λόγω πρώτης κατοικίας. Η ευθύνη για την υποβολή του σχετικού αιτήματος ανήκει αποκλειστικά στον αγοραστή.
 • η υποβολή της δήλωσης ΦΜΑ με τη νέα «ηλεκτρονική διαδικασία» καθίσταται υποχρεωτική από 01.06.2021. Μέχρι 31.05.2021 η  διαδικασία υποβολής της δήλωσης ΦΜΑ πραγματοποιείται είτε με τη νέα απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ είτε κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 1137/2020 απόφαση του κ. Διοικητή ΑΑΔΕ.

Τα μέλη της ΣΕΣΣΕ, σήμερα 12.2.2021, ημέρα Παρασκευή, κατά τη σχετική συνεδρίαση, επιφυλαχθήκαμε στην έκφραση οποιασδήποτε άποψης μέχρις ότου λάβουμε σχέδιο της σχετικής απόφασης, όπως και εγχειρίδιο οδηγιών για την ως άνω εφαρμογή, προκειμένου να τα μελετήσουμε στις λεπτομέρειές τους και να διατυπώσουμε τις τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις μας.

Θεωρούμε σημαντικό, αρχικά, όπως προφορικά ενημερωθήκαμε, ότι στην υπό έκδοση απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ η ευθύνη για την υποβληθείσα δήλωση ΦΜΑ ανήκει αποκλειστικά στους συμβαλλόμενους.

Γνωρίζοντας ότι οι συναλλαγές με τις ΔΟΥ έχουν καταστεί «μαρτυρικές», αναμένουμε να δούμε το περιεχόμενο της απόφασης του κ. Διοικητή ΑΑΔΕ αλλά και την εφαρμογή αυτής από τις Δ.Ο.Υ. στην πράξη.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανάρτηση Δασικού Χάρτη Π.Ε. Κοζάνης

ΘΕΜΑ:  Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη όλων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων των Δήμων Κοζάνης, Βοΐου, Εορδαίας, Σερβίων και Βελβενδού της Π.Ε. Κοζάνης και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Με τη συνημμένη στην παρούσα υπ’ αριθμ. 16577/ 12-2-2021 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων (Διεύθυνση Δασών Κοζάνης Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων) αποφασίστηκε η ανάρτηση του θεωρημένου Δασικού Χάρτη περιοχών όλων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων των Δήμων Κοζάνης, Βοΐου, Εορδαίας, Σερβίων και Βελβενδού της Π.Ε. Κοζάνης, συνολικής έκτασης 3.396.536,911 στρεμμάτων, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης Δασικών Χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”.

        Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων (Διεύθυνση Δασών Κοζάνης Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων)  καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προς υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του εν λόγω δασικού χάρτη, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την 26η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και έχει καταληκτική ημερομηνία την 10η Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, μέχρι την 30η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη.

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

 Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στο συνημμένο έγγραφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 9-2-2021 – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΝΦΙΑ – Ορθή Επανάληψη

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα Πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ για τον κληρονομούμενο κατά την εφαρμογή της υπ’ αριθ. Α.1008/25.01.2021 απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ (Β΄229)»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κατόπιν επικοινωνίας με το αρμόδιο τμήμα της ΑΑΔΕ, θέτουμε υπόψιν σας τις κάτωθι διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της Α.1008/25.01.2021 απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ (Β΄229).

Συγκεκριμένα:

1. Σε περίπτωση κληρονομιάς, η αίτηση για την έκδοση του πιστοποιητικού για τον κληρονομούμενο ή η υπεύθυνη δήλωση, όπου απαιτείται, υποβάλλονται χειρόγραφα από τον κληρονόμο, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1137/2020, διότι οι κωδικοί TAXISnet του κληρονομούμενου είναι απενεργοποιημένοι (μετά το θάνατο απενεργοποιούνται οι σχετικοί κωδικοί TAXISnet του αποβιώσαντος). Το πιστοποιητικό ή η υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, αναρτώνται στην προσωποποιημένη πληροφόρηση στο TAXISnet του υποβάλλοντος αυτήν. Μετά την χρήση του πιστοποιητικού, το οποίο αφορά αποβιώσαντα απαιτείται οριστικοποίησή του από το συμβολαιογράφο εφόσον υφίσταται σε αυτό κωδικός- barcode. Σε περίπτωση δε πιστοποιητικού για αποβιώσαντα το οποίο εκδίδεται μετά από έλεγχο ή για ποσοστό της κληρονομιάς με ύπαρξη οφειλής για τον αποβιώσαντα, το σχετικό πιστοποιητικό δεν διαθέτει κωδικό – barcode και δεν απαιτείται οριστικοποίηση του.

Επισημαίνεται ότι έχουμε αιτηθεί και αναμένεται η κατάργηση της υπεύθυνης δήλωσης.

2. Σε περίπτωση κληρονομιάς με περισσότερους του ενός κληρονόμους, οι οποίοι συμμετέχουν στην κληρονομιαία περιουσία με ποσοστό εξ αδιαιρέτου, ετέθη το ζήτημα αν την αίτηση για το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ του κληρονομούμενου την υποβάλει ένας μόνον εκ των κληρονόμων ή αν πρέπει να την υποβάλουν όλοι οι κληρονόμοι.

Διακρίνουμε τις κάτωθι δύο περιπτώσεις:

α) Στην περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή του σχετικού φόρου (ΕΝΦΙΑ), τότε την σχετική αίτηση μπορεί να την υποβάλει ένας εκ των κληρονόμων, ο οποίος και θα λάβει πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για τον κληρονομούμενο.

β) Σε περίπτωση όμως, που υπάρχει οφειλή ΕΝΦΙΑ και δεν έχει εξοφληθεί πριν την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού, τότε έκαστος των κληρονόμων μπορεί να αιτηθεί και να λάβει πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για την κληρονομιαία περιουσία όταν εξοφλήσει το ποσοστό του ΕΝΦΙΑ που του αναλογεί κατά την συμμετοχή του σ’αυτή (κληρονομιαία περιουσία).

Παράδειγμα: Ο αποβιώσας Α κατέλειπε ως κληρονομιαία περιουσία ένα γεωτεμάχιο σε 5 κληρονόμους με ποσοστό συμμετοχής εκάστου εξ αυτών 20% εξ αδιαιρέτου. Αν δεν υφίσταται οφειλή ΕΝΦΙΑ στο κληρονομιαίο αυτό γεωτεμάχιο ή αν εξοφληθεί από τους κληρονόμους οποιαδήποτε οφειλή ΕΝΦΙΑ για το γεωτεμάχιο αυτό, τότε έκαστος των κληρονόμων μπορεί να υποβάλει αίτηση για την έκδοση του σχετικού  πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ, να λάβει πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ και ακολούθως να προχωρήσει σε συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς.

Αν όμως υφίσταται οφειλή ΕΝΦΙΑ, τότε ο κληρονόμος σε ποσοστό 20% εξ αδιαιρέτου επί του γεωτεμαχίου, οφείλει να εξοφλήσει το αναλογούν σε αυτόν ποσοστό του ΕΝΦΙΑ, ακολούθως να αιτηθεί και να λάβει πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ μόνο για το αναλογούν σε αυτόν μερίδιο προκειμένου εν συνεχεία να προχωρήσει σε συμβολαιογραφική πράξη αποδοχή κληρονομιάς.

3. Σε σχέση με τα ερωτήματα που ετέθησαν αναφορικά με το πότε, σε περίπτωση κληρονομίας, λαμβάνουμε χειρόγραφο πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ και πότε υπεύθυνη δήλωση, όταν έχουμε διαδοχικούς θανάτους και διαδοχικές κληρονομιές, παραθέτουμε το κάτωθι παράδειγμα:

Θάνατος του Χ το 2016. Ο Χ κληρονομήθηκε από τον Α, ο οποίος απεβίωσε το 2017. Ο Α κληρονομήθηκε από τον Β, ο οποίος απεβίωσε το 2019. Κληρονόμος του τελευταίου, ήτοι του Β, είναι ο Ρ. Ο Ρ αποφασίζει να προβεί σε συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς το 2021.

Ερωτάται: Τί πιστοποιητικά/υπεύθυνες δηλώσεις θα προσκομίσει ο Ρ για τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης; 

Απάντηση: Για το 2020 ο Ρ θα προσκομίσει ηλεκτρονικό πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για τον ίδιο. Επίσης θα προσκομίσει για τον θάνατο του 2019 (του Β) χειρόγραφο ΕΝΦΙΑ των ετών 2019, 2018 και υπεύθυνες δηλώσεις των ετών 2017 και 2016 για  τους προηγούμενους θανάτους .

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 35 – 08-02-2021 – Ανάρτηση δασικού χάρτη Π.Ε Θεσσαλονίκης Μέρος Δεύτερο

ΘΕΜΑ:  Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη των Δημοτικών Ενοτήτων -Κοινοτήτων  της Π.Ε Θεσσαλονίκης. (ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση, απόφαση υπ’αριθμ. 5494/05.02.2021 (ΑΔΑ: 6Δ2ΙΟΡ1Τ-1ΑΦ)  της Διεύθυνσης Δασών Π.Ε Θεσσαλονίκης αποφασίστηκε η ανάρτηση του δασικού χάρτη για τις  Δημοτικές Ενότητες και  Κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ανωτέρω  απόφαση  της Διεύθυνσης Δασών Π.Ε Θεσσαλονίκης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προς υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του εν λόγω δασικού χάρτη, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει την 19η  Φεβρουαρίου 2021  με καταληκτική ημερομηνία την 3η Ιουνίου 2021. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, με καταληκτική ημερομηνία την 23η Ιουνίου 2021.

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά στον ειδικό διακτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης , εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.

Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στα συνημμένα έγγραφα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 08-02-2021- Ανάρτηση δασικού χάρτη Π.Ε Θεσσαλονίκης Μέρος Πρώτο

ΘΕΜΑ:  Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη των Δημοτικών Ενοτήτων -Κοινοτήτων  της Π.Ε Θεσσαλονίκης. (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση, απόφαση υπ’αριθμ. 5494/05.02.2021 (ΑΔΑ: 6Δ2ΙΟΡ1Τ-1ΑΦ)  της Διεύθυνσης Δασών Π.Ε Θεσσαλονίκης αποφασίστηκε η ανάρτηση του δασικού χάρτη για τις  Δημοτικές Ενότητες και  Κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ανωτέρω  απόφαση  της Διεύθυνσης Δασών Π.Ε Θεσσαλονίκης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προς υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του εν λόγω δασικού χάρτη, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει την 19η  Φεβρουαρίου 2021  με καταληκτική ημερομηνία την 3η Ιουνίου 2021. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, με καταληκτική ημερομηνία την 23η Ιουνίου 2021.

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά στον ειδικό διακτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης , εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.

Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στα συνημμένα έγγραφα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 8-2-2021 – ΕΠΙΔΟΜΑ 400ΕΥΡΩ ΚΥΑ_ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ_ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

ΘΕΜΑ: Έναρξη πλατφόρμας ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» για την υποβολή δηλώσεων για την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 400 ευρώ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία άνοιξε από την Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2021, η πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για την υποβολή δηλώσεων για την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 400 ευρώ, σε συνέχεια της υπογραφής της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη και τον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεζυρόπουλο (Β’ 450).

Η ΚΥΑ καθορίζει τις προϋποθέσεις τα κριτήρια και τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης στους ασφαλισμένους του τέως ΕΤΑΑ και τους οικονομολόγους και γεωτεχνικούς που ασφαλίζονται στον e-EΦKA που επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού κατά το 2020. Πρόκειται ειδικότερα  για τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες με συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο ΚΑΔ 6910: Νομικές Δραστηριότητες.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες – επιστήμονες που έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος έως 31 Δεκεμβρίου 2016,για να είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης θα πρέπει αφενός να εμφανίζουν μείωση του κύκλου εργασιών ή ακαθάριστων εσόδων τουλάχιστον 20% την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020, αφετέρου το οικογενειακό τους εισόδημα για το 2020  να μην υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ, κάτι που θα επαληθευθεί από τη φορολογική δήλωση του έτους, όταν υποβληθεί.

Για τους νέους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες που έκαναν έναρξη επαγγέλματος μετά την 1η Ιανουαρίου 2017, δεν ισχύει το κριτήριο μείωσης του τζίρου. Το  «κατώφλι» των 30.000 ευρώ για το οικογενειακό εισόδημα ισχύει κανονικά. Για τους ασκούμενους δικηγόρους που έχουν ασφαλιστεί μετά την 1.1.2017 δεν ισχύει κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Για τη λήψη της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση-αίτηση στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» κατά την περίοδο από 5 έως 15 Φεβρουαρίου 2021. Για να γίνει αποδεκτή θα πρέπει πρώτα οι δυνητικά δικαιούχοι να έχουν υποβάλλει δήλωση για τα έσοδά τους κατά την περίοδο αναφοράς του 2020 στην πλατφόρμα myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Τα στοιχεία που δηλώνονται στις υπεύθυνες δηλώσεις διασταυρώνονται με τα διαθέσιμα στοιχεία στις πλατφόρμες της ΕΡΓΑΝΗΣ, της ΑΑΔΕ και του e-ΕΦΚΑ για να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης. Το αρχείο με την αναλυτική κατάσταση των δικαιούχων που θα προκύψει, θα διαβιβαστεί κατόπιν στον ΟΑΕΔ που θα προχωρήσει στην καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στις αρχές Μαρτίου. Το σχετικό κονδύλι είναι ύψους 40 εκατ. Ευρώ και θα προέλθει από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων (που προβλέπεται στον ν. 3986/2011).

Επισυνάπτεται στην παρούσα η υπ’ αριθ. οικ. 5629/22/04.02.2021 ΚΥΑ των αρμοδίων Υπουργών με τίτλο «Καθορισμός ύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και πληρωμής, της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωτεχνικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων» (Β’ 450).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανάρτηση δασικού χάρτη των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων της Π.Ε Γρεβενών

ΘΕΜΑ:  Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη των Τοπικών & Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων Γρεβενών και Δεσκάτης της Π.Ε Γρεβενών.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

           Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση Δελτίο Τύπου αποφασίστηκε η ανάρτηση του δασικού χάρτη για τις  Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών κατόπιν της υπ. αριθ. 10275/29-01-2021 (ΑΔΑ 6ΡΩ9ΟΡ1Γ-ΔΗ3) απόφασης της Διεύθυνσης Δασών Γρεβενών

        Σύμφωνα με την ανωτέρω  απόφαση  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προς υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του εν λόγω δασικού χάρτη, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει την 12η  Φεβρουαρίου 2021  με καταληκτική ημερομηνία την 27η Μαΐου 2021. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, με καταληκτική ημερομηνία την 16η Ιουνίου 2021.

             Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Οι αντιρρήσεις αφορούν μόνο το αναμορφωμένο τμήμα του αναρτημένου δασικού χάρτη και μόνο ως προς τα τμήματα που δεν έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήματα προδήλων σφαλμάτων.

Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στο συνημμένο έγγραφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας