ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 23-7-2021- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΘΕΜΑ: «N.4819/2021 (Α΄129) Ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου – Παράταση ισχύος βεβαιώσεων μηχανικών»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε σήμερα, 23.07.2021, στο ΦΕΚ Α΄129 ο Ν.4819/2021 με τίτλο «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».

Στην παράγραφο 9 του άρθρου 118 του ανωτέρω νόμου ορίζονται τα εξής:

Άρθρο 118

Παρατάσεις προθεσμιών

  1. Η παρ. 5 του άρθρου δεκάτου ογδόου του ν. 4787/2021 (Α΄44) τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α΄167) και διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) με ημερομηνία αυτοψίας από 1ης.1.2021 έως και 31η.1.2021 παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 30ή.9.2021, με δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης και μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021, χωρίς υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων ταυτότητας κτηρίου/διηρημένης ιδιοκτησίας.»

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της διατάξεως από της δημοσιεύσεως.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ_23-7-2021-δημοσίευση φεκ για την ΠΑΡΑΤΑΣΗ_ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ_ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ-ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΘΕΜΑ: «ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΕΚ για την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου – Παράταση ισχύος βεβαιώσεων μηχανικών»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 129 / 23-07-2021 ο νόμος σχετικά με την παράταση του χρόνου ισχύος των  βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α΄167).

Θα ακολουθήσει αναλυτικότερη ανακοίνωση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ_21-7-2021-ΠΑΡΑΤΑΣΗ_ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ_ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ_ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ_ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΘΕΜΑ: «Παράταση ισχύος βεβαίωσης αυτοψίας μηχανικού»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι χθες βράδυ ψηφίστηκε

το Σ/Ν του Υπουργείου με τίτλο «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές-πολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις», στο οποίο περιλαμβάνεται η ρύθμιση για τη παράταση ισχύος βεβαίωσης αυτοψίας μηχανικού (άρ.118 παρ.9), προβλέπεται να κατατεθεί αύριο (19.07.2021) στην Ολομέλεια της Βουλής

και αναμένεται η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ_ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ_ΚΑΘΕΣΤΩΣ_ΔΑΣΩΝ_ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις για την ιδιοκτησία επί δασών, δασικών εκτάσεων και χορτολιβαδικών εκτάσεων των περιοχών του άρθρου 62 Ν.998/1979 – Κατάτμηση μεικτών δασικών και μη δασικών εκτάσεων»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Κατατέθηκαν χθες στο Σ/Ν του Υπουργείου με τίτλο «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές-πολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις», τροπολογίες του αρμόδιου Υπουργείου που αφορούν, μεταξύ άλλων, σε ρυθμίσεις για την ιδιοκτησία επί δασών, δασικών εκτάσεων και χορτολιβαδικών εκτάσεων των περιοχών του άρθρου 62 Ν.998/1979.

Συγκεκριμένα:

  1. Με το άρθρο 1 εισάγεται ρύθμιση με τίτλο :

Επίλυση ιδιοκτησιακού καθεστώτος δασών, δασικών εκτάσεων και χορτολιβαδικών εκτάσεων των περιοχών του άρθρου 62 του ν. 998/1979 Τροποποίηση περ. δ) παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979

Το τρίτο εδάφιο της περ. δ) της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α 289) τροποποιείται και η περ. δ) διαμορφώνεται ως εξής:

«δ) Η αναγνώριση της κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των εκτάσεων αυτών υπάγεται στην αρμοδιότητα των προβλεπόμενων στο άρθρο 8 του παρόντος νόμου Συμβουλίων και των πολιτικών δικαστηρίων. Οι υποθέσεις που προσάγονται στα Συμβούλια κρίνονται κατά τις διατάξεις του α.ν. 1539/1938 (Α’488) όπως ισχύει. Ειδικά η διοικητική αναγνώριση της κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των ανωτέρω εκτάσεων που κείνται στις περιοχές του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62, διενεργείται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8Α συμβούλια, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 8Α».

  1. Με το άρθρο 2 προστίθεται άρθρο 8 Α στον 998/1979, με το οποίο συστήνονται Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών, Δασικών, Χορτολιβαδικών και Βραχώδων Εκτάσεων (ΣΙΔΧΒΕ) που κείνται στις περιοχές του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62 του ν.998.

Ειδικότερα, στην παράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου προβλέπεται ότι «το Ελληνικό Δημόσιο δεν ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων του κτηματολογικού δικαστή με τις οποίες αναγνωρίζεται η κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα ιδιωτών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου επί των ανωτέρω εκτάσεων, εφόσον δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητάς του.

Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής που εκδόθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και αναφέρονται στις παραπάνω εκτάσεις ανακαλούνται από τότε που εκδόθηκαν».

  1. Με το άρθρο 5 εισάγεται ρύθμιση με τίτλο:

Ιδιοκτησιακές ρυθμίσεις για τις δασικού και χορτολιβαδικού χαρακτήρα εκτάσεις των περιοχών του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62 του ν.998/1979 – Τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 10 του ν.3208/2003.

Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 (Α 303), προστίθεται περ. IV ως εξής:

«IV. Περιλαμβάνονται σε περιοχές του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979 (Α 289), για τις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητάς του, όπως πράξεις μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλης εκμετάλλευσης, αξιοποίησης και προστασίας της έκτασης ως δημόσιας και, συγχρόνως, οι διεκδικούντες την έκταση διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας, οι ίδιοι ή οι δικαιοπάροχοί τους, οι οποίοι έχουν συνταχθεί μέχρι την 1η.7.2001 το αργότερο, έστω και εάν έχουν μεταγραφεί μεταγενέστερα κι εφόσον ήδη κατά τη σύνταξη του τίτλου του διεκδικούντος ή του δικαιοπαρόχου του αυτοί τελούσαν σε καλή πίστη και η έκταση δεν διεκδικούνταν από το Δημόσιο. Σε περίπτωση που το δικαίωμα της κυριότητας επί των ανωτέρω εκτάσεων έχει καταχωρηθεί υπέρ ιδιωτών νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στα κτηματολογικά βιβλία των οικείων κτηματολογικών γραφείων, το ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας επ’ αυτών και δεν ασκεί τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται στο άρθρο 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275).»

  1. Με το άρθρο 6 εισάγεται ρύθμιση με τίτλο:

Κατάτμηση μεικτών δασικών και μη δασικών εκτάσεων – Προσθήκη εδαφίου στην παρ.3 του άρθρου 60 του ν.δ.86/18.01.1969

Στην παρ. 3 του άρθρου 60 του ν.δ. 86/18.1.1969 «Δασικός Κώδιξ» (Α’ 7) προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η μεταβίβαση αυτοτελών ιδιωτικών δασοτεμαχίων που δεν συνορεύουν μεταξύ τους, καθώς και η μεταβίβαση ιδανικού εξ αδιαιρέτου μεριδίου ιδιωτικού δάσους ή δασικής έκτασης δεν συνιστά κατάτμηση. Δρόμοι, αντιπυρικές ζώνες και άλλα τεχνικά έργα που κατασκευάζονται εντός δασών και δασικών εκτάσεων, καθώς και νομίμως κηρυσσόμενες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις δεν συνιστούν κατάτμηση αυτών. Η μεταβίβαση των αγροτικών εκτάσεων ευρύτερου κτήματος στο οποίο περιέχονται και δασικές εκτάσεις, χωρίς άδεια της παρ.1 δεν συνιστά παράνομη κατάτμηση, ανεξάρτητα από το εάν τα τμήματα που προκύπτουν από τη μεταβίβαση είναι άρτια και οικοδομήσιμα.»

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ_19-7-2021-ΠΑΡΑΤΑΣΗ_ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ_ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ_ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ_ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΘΕΜΑ: «Παράταση ισχύος βεβαίωσης αυτοψίας μηχανικού»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Σ/Ν του Υπουργείου με τίτλο «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές-πολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις», στο οποίο περιλαμβάνεται η ρύθμιση για τη παράταση ισχύος βεβαίωσης αυτοψίας μηχανικού (άρ.118 παρ.9), προβλέπεται να κατατεθεί αύριο (20.07.2021) στην Ολομέλεια της Βουλής και αναμένεται να ψηφιστεί τη Πέμπτη (22.07.2021) και να δημοσιευτεί άμεσα στο ΦΕΚ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ_ΣΧΕΔΙΟ_ΝΟΜΟΥ_ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ_ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΘΕΜΑ: «Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το Ελεγκτικό Συνέδριο».

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης διεξάγεται συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες συναφείς ρυθμίσεις».

Στο σχέδιο νόμου που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων (https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=8c3871c1-aa1e-4b13-99b0-ad640152ac3f) , μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 9 (Ελεγκτικές αρμοδιότητες) η οποία έχει ως εξής: «5. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σωματειακής μορφής, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από δημόσιους πόρους, για την ορθή διάθεση αυτών, ή, εκτάκτως, αν πιθανολογείται σοβαρώς ότι συντρέχει περίπτωση αντικανονικής διαχείρισης των πόρων αυτών».

Η ανωτέρω διάταξη όπως διατυπώνεται αλλά και εκ της αοριστίας της ως προς τον ορισμό των «δημοσίων πόρων» δημιουργεί πολλά περιθώρια ερμηνειών καθώς και την ανησυχία ότι επιχειρείται εμμέσως και παρά το νόμο να περιοριστεί άλλως να καταλυθεί η οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτονομία και αυτοτέλεια των συμβολαιογραφικών συλλόγων.

Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν.2830/2000 ως ισχύει, οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σωματειακής μορφής, δεν χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, έχουν δική τους περιουσία, οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτονομία και αυτοτέλεια και διοικούνται από αιρετά Διοικητικά Συμβούλια. Η διαχείριση και η αξιοποίηση της περιουσίας τους, η εποπτεία και ο έλεγχος των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεων των συλλόγων ανήκει αποκλειστικά στα Διοικητικά Συμβούλια και στις Γενικές Συνελεύσεις αυτών.

Ευλόγως, λοιπόν, θεωρούμε, ότι η εν θέματι διάταξη όπως διατυπώνεται στο σχέδιο νόμου, δίδει την αφορμή στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ερμηνεύοντας κατά το δοκούν, να ασκήσει τις αρμοδιότητές του, ελεγκτικές και κατασταλτικές, στους συμβολαιογραφικούς συλλόγους παρά τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 98 Ν.2830/2000 περιορίζοντας άλλως καταλύοντας οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτονομία και αυτοτέλεια των συμβολαιογραφικών συλλόγων και αφαιρώντας από τα Διοικητικά Συμβούλια και τις Γενικές Συνελεύσεις αυτών την διαχείριση και την αξιοποίηση της περιουσίας τους, την εποπτεία και τον έλεγχο των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεων των συλλόγων.

Η ΣΕΣΣΕ κληθείσα από την Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, εξέφρασε διά του Προέδρου της τις ανησυχίες των συμβολαιογραφικών συλλόγων για την εν λόγω διάταξη και εξέφρασε ρητά την αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε απόπειρα περιορισμού της οικονομικής, διοικητικής και διαχειριστικής αυτονομίας και αυτοτέλειας των συμβολαιογραφικών συλλόγων όπως και κάθε προσπάθεια αποψίλωσης από τα αρμόδια θεσμικά Όργανα των Συλλόγων της διαχείρισης και της αξιοποίησης της περιουσίας τους, της εποπτείας και του ελέγχου των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεων των συλλόγων.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ_13-7-2021-ΠΑΡΑΤΑΣΗ_ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ_ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου _ Παράταση ισχύος βεβαιώσεων μηχανικών»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την παράγραφο 9 του άρθρου 118 του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές-πολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις» που κατετέθη στις 12-07-2021 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το οποίο ορίζεται η παράταση έως την 30η-09-2021 του χρόνου ισχύος των βεβαιώσεων των μηχανικών της παρ. 1 του αρ. 83 του ν. 4495/2017 (Α΄167), με ημερομηνία αυτοψίας από 01-01-2021 έως και 31-01-2021, με δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης και μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021, χωρίς υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων ταυτότητας κτηρίου/διηρημενης ιδιοκτησίας..

Η σχετική διάταξη έχει ως ακολούθως :

«Άρθρο 118

Παρατάσεις προθεσμιών

  1. Η παρ. 5 του άρθρου δεκάτου ογδόου του ν. 4787/2021 (Α΄44) τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α΄167) και διαμορφώνεται ως εξής:

“5. Ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α΄167) με ημερομηνία αυτοψίας από 1ης.1.2021 έως και 31η.1.2021 παρατείνεται έως και την 30η.9.2021, με δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης και μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021, χωρίς υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων ταυτότητας κτηρίου/διηρημένης ιδιοκτησίας.”»

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 12-7-2021 – Παράταση βεβαιώσεων αυτοψίας μηχανικών

ΘΕΜΑ: «Παράταση ισχύος βεβαίωσης αυτοψίας μηχανικού»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η ρύθμιση για τη παράταση ισχύος βεβαίωσης αυτοψίας μηχανικού θα συμπεριλαμβάνεται με ειδική διάταξη σε σχέδιο νόμου για τη διαχείριση αποβλήτων του Υπουργείου, που αναμένεται να αναρτηθεί σήμερα σε δημόσια διαβούλευση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση-Συντονιστικής-7.7.21 “Δασικοί χάρτες – σύνταξη πράξεων αποδοχής κληρονομίας εντός κυρωμένων δασικών χαρτών”

 

ΘΕΜΑ: «Δασικοί χάρτες – σύνταξη πράξεων αποδοχής κληρονομίας εντός κυρωμένων δασικών χαρτών»

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Με τη χθεσινή υπ’ αριθ. ΑΠ 296/07.07.2021 ανακοίνωση της ΣΣΕΣΕ σας διαβιβάσαμε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 28809 οικ./2-7-2021 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης αναφορικά με το σχετικό ερώτημα που έχει υποβληθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, προκειμένου να διερευνηθεί το ζήτημα της υπαγωγής των πράξεων αποδοχής κληρονομίας στο πεδίο εφαρμογής των παραγράφων  4 και 5 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 ως ισχύει.

Η πράξη αποδοχής κληρονομίας, όπως έχει αναλυθεί εξαντλητικά σε σχετικά έγγραφα τόσο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών Πειραιώς Αιγαίου και Δωδεκανήσου όσο και της ΣΕΣΣΕ που απευθύνονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, συνεπεία της φύσεως της αποδοχής κληρονομίας και των εννόμων συνεπειών αυτής όπως προβλέπεται στον ΑΚ από την έναρξη ισχύος του δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των παρ.4 και 5 του άρθρου 20 Ν.3889/2010 όπως κάθε φορά ισχύει. Αυτό αποτελεί και πάγια θέση του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και ομοίως έχει εκφραστεί με σχετική εγκύκλιο – οδηγία του ΥΠΕΝ με το υπ’ Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/54730/2468/03.09.2020 έγγραφό του.

Συνεπώς, σε συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσης της ΣΕΣΣΕ, η σύνταξη και μεταγραφή πράξεων αποδοχής κληρονομίας σε ακίνητα ή τμήματα αυτών που βρίσκονται εντός του κυρωμένου δασικού χάρτη γίνεται χωρίς την τήρηση των υποχρεώσεων των παρ.4 και 5 του άρθρου 20 Ν.3889/2010, ως ισχύει, και μέχρι την έκδοση γνωμοδότησης από το ΝΣΚ αντίθετου περιεχομένου, οπότε και θα εκδοθεί σχετική Εγκύκλιος από την ΣΕΣΣΕ.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συντονιστικής 6.7_ Συμπληρωματικές Οδηγίες ΚΕΑΟ

 

ΘΕΜΑ: «ΚΕΑΟ : Συμπληρωματικές οδηγίες για την απόδοση των παρακρατούμενων ποσών από τους συμβολαιογράφους λόγω μεταβίβασης ακινήτου»

Μετά την από 1η-7-2021 συνάντηση στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας ΚΕΑΟ μεταξύ αντιπροσωπείας του ΣΣΕΑΠΑΔ απαρτιζόμενης από τους κ.κ. Θ. Χαλκίδη (Γενικό Γραμματέα ΣΣΕΑΠΑΔ), Στ.Λίνα (μέλος Δ.Σ.) και Β. Αραχωβίτη ( Νομικό Σύμβουλο) και της Συντονίστριας του ΚΕΑΟ κας Β. Χατζηευσταθιάδου σχετικά με τη Βεβαίωσης Οφειλής (ΒΟ) για τη μεταβίβαση ακινήτου ή τη σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού, εξεδόθη το με αριθμό πρωτ. 249057/ Σ.412 / 02-07-2021 γενικό έγγραφο του ΚΕΑΟ (ΑΔΑ : ΨΨ8Ν46ΜΑΠΣ-Κ7Π) με το οποίο παρέχονται συμπληρωματικές οδηγίες για την απόδοση των παρακρατούμενων ποσών από τους συμβολαιογράφους λόγω μεταβίβασης του ακινήτου.

Παρατίθενται οι εναλλακτικοί τρόποι συναλλαγής με τις περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ, αναφορικά με την απόδοση των παρακρατούμενων ποσών από τους συμβολαιογράφους κατά τη διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων οφειλετών και στο παράρτημα του εγγράφου έχει προσαρτηθεί βοηθητικός Πίνακας με τους δυνατούς τρόπους είσπραξης ανά υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο.

Επίσης, ανακοινώνεται η δημιουργία ξεχωριστών λογαριασμών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email)  για την διευκόλυνση και την κατά το δυνατόν προσωποποιημένη εξυπηρέτηση των συμβολαιογράφων στις Περιφερειακές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο., με την μορφή «υποκατάστημα_akinita@keao.gov.gr» (π.χ. «kozani_akinita@keao.gov.gr»), οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους συμβολαιογράφους για τις υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων, ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. στην τακτοποίηση των αποδοθέντων παρακρατούμενων ποσών από τους συμβολαιογράφους.

Υπενθυμίζεται ότι οι συμβολαιογράφοι δύνανται να παραγγέλλουν στις υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. την έκδοση των γραμματίων με κωδικό RF σε συγκεκριμένη ημερομηνία της επιλογής τους. Τα κατά παραγγελία γραμμάτια αυτά θα πρέπει να εκδίδονται την αιτούμενη ημερομηνία και να αποστέλλονται (από τους νέους λογαριασμούς ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) στους συμβολαιογράφους οι κωδικοί RF αυθημερόν το αργότερο μέχρι τις 10:00 π.μ..

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας