Ανακοίνωση Συντονιστικής 15-10-2021 – Τροποποιήσεις ΚΠολΔ Ν. 4842_2021

ΘΕΜΑ: «Τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Α’ 190) ο Ν. 4842/2021, με τίτλο «Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας».

Με τον συγκεκριμένο νόμο, μεταξύ άλλων, στο Κεφάλαιο Η’: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΟΓΔΟΟΥ του Α’ μέρους, τροποποιούνται διατάξεις που αφορούν στην αναγκαστική εκτέλεση.

Σύμφωνα με το άρθρ. 120 Ν. 4842/2021, η ισχύς του Μέρους Α’ (που αφορούν στις τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) και των άρθρων 116 και 119 του Μέρους Δ’ αρχίζει την 1η.1.2022.

Σε νεότερη ανακοίνωση θα αναρτηθεί συγκριτικός πίνακας αντιπαραβολής των διατάξεων του ΚΠολΔ όπως ισχύουν σήμερα, με τις αντίστοιχες διατάξεις του νέου νόμου 4842/2021.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 14-10-2021 – Κατάθεση τροπολογίας αναφορικά με την παράταση ισχύος των βεβαιώσεων μηχανικών για την ηλεκτρονική ταυτότητα

ΘΕΜΑ: «Κατάθεση στη Βουλή τροπολογίας αναφορικά με την παράταση ισχύος βεβαιώσεων μηχανικών»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι κατετέθη στη Βουλή, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο “Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας”,  τροπολογία αναφορικά με την παράταση ισχύος βεβαιώσεων μηχανικών με το εξής περιεχόμενο:

«Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων – Τροποποίηση άρθρου 62 του ν. 4495/2017

Στο άρθρο 62 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) προστίθεται τελευταίο εδάφιο και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 62

Μεταβατικές διατάξεις – Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του Τμήματος Β΄

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου.

Μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 54 έως 61 του παρόντος.

Από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021 δύναται, αντί των οριζομένων στο παρόν κεφάλαιο, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου, που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα, να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού του άρθρου 83.”».

Αναμένεται η ψήφιση της τροπολογίας.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ-ανακοίνωση για την επικείμενη ΨΗΦΙΣΗ της παράτασης_ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ_ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ-ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την επικείμενη ψήφιση της παράτασης ισχύος βεβαιώσεων μηχανικών»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι κατετέθη στη Βουλή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο “Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας”.

Μετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο Υπουργό, ενημερωθήκαμε ότι στο ανωτέρω σχέδιο νόμου πρόκειται να κατατεθεί ως τροπολογία η νομοθετική ρύθμιση, με την οποία θα χορηγείται τρίμηνη παράταση ισχύος βεβαίωσης μηχανικού, έως και τις 31.12.2021. Η ψήφιση αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως την επόμενη Παρασκευή.

Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 6-10-2021 – Έναρξη λειτουργίας Υποκαταστήματος Καρπενησίου

ΘΕΜΑ:  Έναρξη λειτουργίας Υποκαταστήματος Καρπενησίου του Κτηματολογικού Γραφείου Στερεάς Ελλάδας – Κατάργηση τ. Ειδικού Αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Καρπενησίου

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας στέλνουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, έγγραφο του Κτηματολογικού Γραφείου Στερεάς Ελλάδας (υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. 388/2021) , με το οποίο ανακοινώνεται η έναρξη λειτουργίας του Υποκαταστήματος Καρπενησίου του Κτηματολογικού Γραφείου Στερεάς Ελλάδας, μετά την κατάργηση των τέως Υποθηκοφυλακείου Καρπενησίου, και δίνονται πληροφορίες για το ωράριο συναλλαγών και εξυπηρέτησης κοινού, και των τρόπων πληρωμής των πάσης φύσεως τελών και δικαιωμάτων.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση-Συντονιστικής 1-10-2021 – Έναρξη λειτουργίας Υποκαταστήματος Αμαλιάδας – Κατάργηση των λειτουργούντων τέως Υποθ/κείων Αμαλιάδας και Λεχαινών

ΘΕΜΑ:  Έναρξη λειτουργίας Υποκαταστήματος Αμαλιάδας του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτ. Ελλάδας – Κατάργηση τ. Υποθηκοφυλακείων Αμαλιάδας και Λεχαινών

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας στέλνουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, Δελτίο Τύπου του ν.π.δ.δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», με το οποίο ανακοινώνεται η έναρξη λειτουργίας του Υποκαταστήματος Αμαλιάδας του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Ελλάδας, μετά την κατάργηση των τέως Υποθηκοφυλακείων Αμαλιάδας και Λεχαινών, και δίνονται πληροφορίες για το ωράριο συναλλαγών και εξυπηρέτησης κοινού, την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τα έντυπα του Ελληνικού Κτηματολογίου, καθώς και την καταβολή μέσω τραπέζης των πάσης φύσεως τελών και δικαιωμάτων.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 30-9-2021 – Ανακοίνωση νομοθετικής ρύθμισης για παράταση ισχύος βεβαιώσεων μηχανικών

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση νομοθετικής ρύθμισης για την παράταση ισχύος βεβαιώσεων μηχανικών»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, προανήγγειλε, ότι πρόκειται να κατατεθεί άμεσα νομοθετική ρύθμιση, με την οποία θα χορηγείται τρίμηνη παράταση ισχύος βεβαίωσης μηχανικού, έως και τις 31.12.2021. Από το υπουργείο υπογραμμίζεται, ότι αυτή είναι και η τελευταία παράταση που δίνεται.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο Υφυπουργός ΠΕΝ, αρμόδιος για θέματα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς, είχε προαναγγείλει τα ανωτέρω, με την εξής δήλωσή του :

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική αύξηση του αφορολόγητου στις γονικές παροχές που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης –εξαγγελία που οδήγησε σε μεγάλο όγκο νέων μεταβιβάσεων ακινήτων– σε συνδυασμό δε με τις νέες αντικειμενικές τιμές ακινήτων που θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του 2022 και αξιολογώντας τις αναφορές της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, των Συμβολαιογράφων καθώς και του τεχνικού κόσμου, παρατείνουμε την ισχύ της βεβαίωσης μηχανικού μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2021. Δίνουμε τη δυνατότητα στους πολίτες να επωφεληθούν των ευεργετικών νέων δεδομένων, ωστόσο καθίσταται σαφές ότι αυτή η παράταση θα είναι και η τελευταία“.

Θα ακολουθήσει αναλυτικότερη ανακοίνωση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής-Κοινή Δήλωση ΣΕΣΣΕ-ΠΟΜΙΔΑ-ΟΜΚΟΕΕ

ΘΕΜΑ: Κοινή δήλωση για την αύξηση του αφορολόγητου ορίου γονικών παροχών και δωρεών, την τροπολογία των δημοτικών τελών και την ανάγκη παράτασης των βεβαιώσεων μηχανικών έως 31.12.2021

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την με πρωτοβουλία της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε., κοινή δήλωση της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος με την Πανελλήνιο Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) και την Ομοσπονδία Κατασκευαστικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΜΚΟΕΕ) σχετικά με την αύξηση του αφορολόγητου ορίου των γονικών παροχών και δωρεών στο ποσό των 800.000 ευρώ, την τροπολογία των δημοτικών τελών και την ανάγκη παράτασης των βεβαιώσεων μηχανικών έως και την 31.12.2021.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 13-9-2021 – Υποβολή αιτήσεων στην κλήρωση του Μητρώου Εκτελεστών Διαθηκών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην τακτική κλήρωση εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών, Εκκαθαριστών, Κοινωφελών Περιουσιών και Κηδεμόνων Σχολαζουσών Κληρονομιών του άρθρ. 16 Ν. 4182/2013

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας στέλνουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 161700/13-9-2021 Πρόσκληση της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών, για κατάθεση αιτήσεων μέχρι 31-10-2021 (ημέρα Κυριακή) για συμμετοχή στη δημόσια κλήρωση, που θα διενεργηθεί τον Ιανουάριο 2022 ανάμεσα στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών, Εκκαθαριστών, Κοινωφελών Περιουσιών και Κηδεμόνων Σχολαζουσών Κληρονομιών του άρθρ. 16 Ν. 4182/2013, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 62177 ΕΞ 2021/27-5-2021 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: Ω32ΓΗ-2ΩΟ), η οποία και συγκοινοποιείται με την παρούσα Ανακοίνωση.

Η αίτηση εγγραφής μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρ. 3 της προαναφερθείσας υπ’ αριθμ. 62177/2021 Υ.Α., δηλ. ηλεκτρονικά είτε από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) – Περιουσία και φορολογία /Δημόσια περιουσία και εθνικά κληροδοτήματα /κοινωφελείς περιουσίες / Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων και εγγράφων είτε από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (minfin.gr) – Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών / Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων και εγγράφων, με τη χρήση των διαπιστευτηρίων του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του προσώπου, για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, και σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα βλέπονται στο άρθρο αυτό.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση ΣΕΣΣΕ-Επιστολή επιστημονικών φορέων της χώρας-εγγραφή στο ΓΕΜΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε επιστολή των Επιστημονικών Φορέων της χώρας προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, με κοινοποίηση στον Υπουργό Επικρατείας, για την υποχρεωτική εγγραφή στο ΓΕΜΗ φυσικών προσώπων, που δεν έχουν εμπορική ιδιότητα, στην οποία υπάγονται και οι επιστήμονες ελεύθεροι επαγγελματίες, για να λάβετε γνώση.

Με τιμή

O Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 2-9-2021 – Φόρος τιμής στο Μίκη Θεοδωράκη

ΘΕΜΑ: Φόρος τιμής στο Μίκη Θεοδωράκη

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Αποχαιρετάμε με βαθιά θλίψη και σεβασμό τον μεγάλο Έλληνα συνθέτη και αγωνιστή, Μίκη Θεοδωράκη.

Μας αφήνει πολύτιμη παρακαταθήκη το μεγαλείο της μουσικής του, αλλά και την ατέρμονη αγωνία του, που διαπέρασε όλο το έργο και τη ζωή του, για κοινωνική δικαιοσύνη και για μία Ελλάδα υπερήφανη και πρωτοπόρο.

Φεύγοντας μας αφήνει μια τεράστια και βαριά κληρονομιά… Να φροντίσουμε ώστε οι νεότερες γενιές, όχι μόνο να αναγνωρίσουν το έργο του, αλλά και αυτό να αγγίξει τις ψυχές τους.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας