Ανακοίνωση Συντονιστικής 3.2.2023 – Νέος επικαιροποιημένος οδηγός ασφαλιστικών κατηγοριών από 1.1.12023

ΘΕΜΑ: Νέος επικαιροποιημένος οδηγός ασφαλιστικών κατηγοριών

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε νέο επικαιροποιημένο οδηγό ασφαλιστικών κατηγοριών, με τις αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2023, τον οποίο συνέταξε ο νομικός συνεργάτης του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. & Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.Α., κ. Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, για πλήρη ενημέρωσή σας.

Σημειώνεται ότι δόθηκε παράταση για την επιλογή ασφαλιστικών κατηγοριών μέχρι 12.2.2023.

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συντονιστικής 31-1-2023 – Αποστολή στατιστικού πίνακα συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2022

ΘΕΜΑ: «Αποστολή στατιστικού πίνακα συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2022»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,​

       Σας υπενθυμίζουμε, ότι μέχρι 31 Μαρτίου 2023, θα πρέπει να αποστείλετε ταχυδρομικά το στατιστικό πίνακα συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2022 στη Γενική Διεύθυνση Στατιστικών Ερευνών, Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών, Τμήμα Στατιστικών Δικαιοσύνης (Πειραιώς 46 και Επονιτών, Τ.Κ. 18510 Πειραιάς, τηλ. 213-1352135, 213-1352767), ή εναλλακτικά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διεύθυνσεις justistat@statistics.gr ή t.samara@statistics.gr. Όσοι συνάδελφοι αποστείλουν το στατιστικό πίνακα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν υποχρεούνται να τον αποστείλουν και σε έντυπη μορφή.

       Επειδή ο στατιστικός πίνακας έχει επικαιροποιηθεί,  παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε αποκλειστικά τον συνημμένο στατιστικό πίνακα συμβολαιογραφικών πράξεων, και να συμπληρώσετε όλες τις στήλες, σύμφωνα με τις διακρίσεις και τις κατηγορίες, που αναφέρονται στο έντυπο. Ο πίνακας αυτός σας αποστέλλεται συνημμένα προς διευκόλυνσή σας, σε δύο μορφές (.pdf και .xlsx) για αποστολή αντίστοιχα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

       Επισημαίνεται, ότι η υποβολή του ετήσιου στατιστικού πίνακα και η παροχή στοιχείων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 15 Ν. 2830/2000 και 11 παρ. 2α Ν. 3832/2010 όπως ισχύει, και η παράβαση της υποχρέωσης αυτής επισύρει διοικητικές κυρώσεις κατ’ άρθρ. 9 Ν. 3832/2010. Τα στοιχεία που θα δοθούν, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και μετά την επεξεργασία τους δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (http://www.statistics.gr). 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 25.1.2023 – Υπενθύμιση αποστολής στοιχείων προς την Αρχή Καταπολέμησης

ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση σχετικά με την υποχρέωση αποστολής στοιχείων προς την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για συμβόλαια αλλοδαπών

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση αποστολής προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες που ιδρύθηκε με το άρθρο 7 Ν.3691/2008 και μετονομάστηκε με το άρθρο 47 Ν.4557/2018,  των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, στοιχεία των συμβολαίων με συμβαλλόμενους αλλοδαπούς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) για το έτος 2022 μέχρι 31-1-2023.

Προς διευκόλυνσή σας, αποστέλλεται συνημμένα σχετική κατάσταση, με τα στοιχεία που ζητά η Αρχή. Η κατάσταση των ζητηθέντων στοιχείων των ως άνω συμβολαίων πρέπει να αποστέλλεται αποκλειστικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου notaries@hellenic-fiu.gr, την οποία δημιούργησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων για την υποδοχή και την επεξεργασία των στοιχείων αυτών, και όχι προς τους οικείους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους.

Σε περίπτωση προβλήματος με την ως άνω διεύθυνση (π.χ. επιστροφή του μηνύματος), αυτό οφείλεται, σύμφωνα με το αρμόδιο τμήμα της Αρχής, σε υπερφόρτωση του αντίστοιχου λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα πρέπει να αποστείλετε ξανά την κατάσταση συμβολαίων.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 24-1-2023 – Δημόσια διαβούλευση διατάξεων συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση διατάξεων συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι χθες, 23.01.2023, ετέθη σε δημόσια διαβούλευση (http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=16705) η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό τον τίτλο: «Επικαιροποίηση της ορολογίας του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, του Κώδικα Συμβολαιογράφων και του ν. 4478/2017, για την εναρμόνισή της με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που κυρώθηκε με τον ν. 4074/2012 και λοιπές διατάξεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη των ατόμων με αναπηρία».

Στο κείμενο της διαβούλευσης περιλαμβάνονται διατάξεις συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος που αφορούν:

 • Στους διερμηνείς κωφούς ομιλούντες ή μη, ή πρόσωπα με σοβαρή αναπηρία λόγου – Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 10 ν. 2830/2000 (άρθρο 17 του σχεδίου της διαβούλευσης)
 • Στην ευθύνη μη ομιλούντος κωφού οφειλέτη – Τροποποίηση άρθρου 331 ΑΚ (άρθρο 1 του σχεδίου της διαβούλευσης)
 •  Στην ικανότητα καταλογισμού μη ομιλούντος κωφού σε αδικοπραξία – Τροποποίηση άρθρου 917 ΑΚ (άρθρο 2 του σχεδίου της διαβούλευσης)
 • Στη διαδικασία υποβολής σε δικαστική συμπαράσταση – Τροποποίηση άρθρου 1667 ΑΚ (άρθρο 3 του σχεδίου της διαβούλευσης)
 • Στη σύνταξη διαθήκης από κωφό διαθέτη – Τροποποίηση άρθρου 1735 ΑΚ (άρθρο 4 του σχεδίου της διαβούλευσης)
 • Στη σύμπραξη ατόμων κατά τη σύνταξη διαθήκης από κωφό διαθέτη – Τροποποίηση άρθρου 1736 ΑΚ (άρθρο 5 του σχεδίου της διαβούλευσης)
 • Στην περίπτωση διαθέτη με σοβαρή αναπηρία λόγου ή μη ομιλών κωφός – Τροποποίηση άρθρου 1745 ΑΚ (άρθρο 6 του σχεδίου της διαβούλευσης)
 • Στη συνεννόηση με κωφούς ομιλούντες ή μη ή πρόσωπα με σοβαρή αναπηρία λόγου – Τροποποίηση άρθρου 253 ΚΠολΔ (άρθρο 7 του σχεδίου της διαβούλευσης)
 • Στην όρκιση ως μάρτυρα προσώπου με σοβαρή αναπηρία στα άνω άκρα ή λόγου και κωφού ομιλούντος ή μη προσώπου – Τροποποίηση παρ. 5 και 6 άρθρου 408 ΚΠολΔ (άρθρο 8 του σχεδίου της διαβουλευσης).

Η διαβούλευση του σχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης βρίσκεται στο σύνδεσμο

http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=16705,

ενώ προς διυκόλυνσή σας επισυνάπεται στην παρούσα και το σχετικό κείμενο του σχεδίου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο κείμενο της διαβούλευσης, έχετε δυνατότητα να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις, μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 13:50.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής-20.1.2023-Λήξη προθεσμίας επιλογής ασφαλιστικών κατηγοριών

ΘΕΜΑ: Λήξη προθεσμίας επιλογής ασφαλιστικών κατηγοριών

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι  στις 31.1.2023 λήγει  η προθεσμία επιλογής ασφαλιστικών κατηγοριών από τους αυτοαπασχολούμενους. Η επιλογή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ. Ο νομικός συνεργάτης του ΣΣΕΑΠΑΔ, κ. Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, έχει συντάξει πολυσέλιδο αναλυτικό οδηγό. Στον οδηγό υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα των ασφαλιστικών κατηγοριών καθώς και το ύψος των συντάξεων που αναμένονται ανά ασφαλιστική κατηγορία.

Επιγραμματικά:

 1. Συνάδελφοι που δεν επιθυμούν αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας, δεν απαιτείται να πράξουν κάτι.
 2. Αναμένεται η κατά Νόμο αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά ένα ποσοστό περίπου 10% για το έτος 2023, παρότι οι επιστημονικοί σύλλογοι έχουν αντιταχθεί.
 3. Συνάδελφοι που έχουν αιτηθεί σύνταξη με συνέχιση της απασχόλησης (70%) συνιστάται να επιλέξουν την κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.

Συνιστάται να δείξετε ιδιαίτερη προσοχή σε τυχόν αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας σε μικρότερη (με χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές) διότι, σε συναδέλφους που έχουν ακόμη αρκετά χρόνια υπηρεσίας, θα επηρεάσει – μειώσει τον μέσο όρο, επί του οποίου υπολογίζεται η σύνταξη.

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συντονιστικής 22-12-2022 – Ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ – Παραγραφή αξιώσεων Η-ΕΦΚΑ

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ – Παραγραφή αξιώσεων Η-ΕΦΚΑ»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Α.        Σας ενημερώνουμε ότι από την 1.1.2023 κατ’ εφαρμογή των άρθρων 35 και 39 Ν.4387/2016, τα προβλεπόμενα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών της ασφάλισης του κλάδου εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. καθώς και των εισφορών αυτοτελώς απασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών προσαυξάνονται κατ` έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους.

Β.         Ως προς την παραγραφή αξιώσεων Η-ΕΦΚΑ, σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.4387/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 Ν.4997/2022 (Α΄219) και ισχύει, που αναφέρεται στην παραγραφή αξιώσεων Η-ΕΦΚΑ, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η αξίωση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και των φορέων που εντάσσονται σε αυτόν για την είσπραξη απαιτήσεων από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και των πάσης φύσεως προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων, προστίμων και επιβαρύνσεων, καθώς και των λοιπών ποσών που συνεισπράττονται με αυτές, υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή που αρχίζει από την πρώτη μέρα του επόμενου έτους εκείνου εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία, ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο οι απαιτήσεις αυτές βεβαιώθηκαν. Η παραγραφή διακόπτεται στις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 138 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), περί του καθορισμού των περιπτώσεων διακοπής της παραγραφής των χρηματικών απαιτήσεων του Δημοσίου, καθώς και με την κοινοποίηση πράξης βεβαίωσης, εν ευρεία ή εν στενή έννοια, προς τον υπόχρεο.

2. Για απαιτήσεις που προέρχονται από ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία που παρασχέθηκε μετά από την 1η.1.2026 η ανωτέρω παραγραφή (της παρ. 1 του άρθρου 95 Ν.4387/2016) ορίζεται πενταετής.

3. Απαίτηση, η οποία σύμφωνα με το παρόν έχει υποπέσει σε παραγραφή, δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την έκδοση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής που επέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας.

Γ.         Επιπλέον, σύμφωνα με τις παρ.2 έως 5 του άρθρου 6 Ν.4997/2022 (Α΄219),

2. Η παρ. 1 (που αναφέρεται στην τροποποίηση του άρθρου 95 Ν.4387/2016 περί παραγραφής) δεν επηρεάζει αξιώσεις που είχαν παραγραφεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016.

3. Οφειλές για τις οποίες παρήλθε ο χρόνος παραγραφής της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 4387/2016 (όπως διαμορφώνεται με την παρ. 1 του του άρθρου 6 Ν.4997/2022), χωρίς να έχει μεσολαβήσει γεγονός που διακόπτει την παραγραφή, θεωρούνται παραγεγραμμένες, ακόμη και αν έχει κοινοποιηθεί ατομική ειδοποίηση ή έχει γίνει καταβολή έναντι της βεβαιωθείσας οφειλής ή η οφειλή έχει υπαχθεί σε ρύθμιση μετά το πέρας του χρόνου παραγραφής. Χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί για την εξόφληση οφειλών που έχουν παραγραφεί, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν αναζητούνται.

4. Έλεγχοι εργοδοτών που διενεργούνται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή που θα διενεργηθούν προς διερεύνηση καταγγελίας που έχει υποβληθεί μέχρι την 30ή.6.2022 και καλύπτουν περιόδους μισθωτής απασχόλησης από 1ης.1.2006 έως και τις 31.12.2011 ολοκληρώνονται χωρίς βεβαίωση απαιτήσεων εις βάρος του εργοδότη. Από τα ευρήματα των ελέγχων του πρώτου εδαφίου ως προς τα πραγματικά στοιχεία ασφάλισης ενημερώνεται η ασφαλιστική ιστορία των ασφαλισμένων μισθωτών.

5. Μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, οι απαιτήσεις κατά των οποίων από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές έχουν υποπέσει σε παραγραφή σύμφωνα με το άρθρο 95 του ν. 4387/2016, όπως διαμορφώνεται με τον παρόντα νόμο, δικαιούνται, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης, να ζητήσουν τον συνυπολογισμό, τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους, του συνόλου ή μέρους του ασφαλιστικού χρόνου, για τον οποίο οι αξιώσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α. και των φορέων που εντάσσονται σε αυτόν για την είσπραξη απαιτήσεων από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές έχουν παραγραφεί. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου, οι αιτούντες οφείλουν να καταβάλουν για τον ασφαλιστικό χρόνο, για τον οποίο αιτούνται να εξαιρεθεί από την παραγραφή, το σύνολο των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών και των πάσης φύσεως προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων, προστίμων και επιβαρύνσεων, καθώς και των λοιπών ποσών που συνεισπράττονται με αυτές. Για την έναρξη καταβολής της σύνταξης εφαρμόζεται το άρθρο 61 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), περί της έναρξης καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη. Η παρούσα εφαρμόζεται και επί διαδοχικής ασφάλισης, ακόμα και αν ο τελευταίος ασφαλιστικός φορέας, ο οποίος απονέμει τη σύνταξη, είναι φορέας ασφάλισης μισθωτών.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 12.12.2022 – Συμβόλαια δικαστικών λειτουργών

ΘΕΜΑ:  Συμβόλαια δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 69/2022 Εγκυκλίου, σας ενημερώνουμε, ότι μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα της Βουλής (Ειδική Υπηρεσία Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Τμήμα Πόθεν Έσχες, Βουλή των Ελλήνων, Κτήριο Αρβανίτη (4ος όροφος), Βασιλίσσης Σοφίας 11, 10671 Αθήνα), μας υποδείχθηκε ως καλύτερος τρόπος εκπλήρωσης της σχετικής υποχρέωσης των συμβολαιογράφων, η αποστολή αντιγράφων συμβολαιογραφικών εγγράφων που αφορούν δικαστικούς ή εισαγγελικούς λειτουργούς, συζύγους ή τέκνα αυτών, να γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου pothen-esxes@parliament.gr. Για οποιεσδήποτε απορίες ή πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο του τμήματος 210-3692418.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ψήφισμα Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος για την απώλεια του Σταύρου Κουταλιανού

Η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογράφων συνήλθε σήμερα, μετά το θλιβερό άγγελμα του αδόκητου και τόσο πρόωρου θανάτου του εκλεκτού μας συναδέλφου και φίλου Σταύρου Κουταλιανού,  διαπρεπούς Συμβολαιογράφου,  ενός επιστήμονα με τεράστιο νομικό εκτόπισμα   που επιβεβαίωνε με την παρουσία του το κύρος και το γόητρο του θεσμού. Ενός ανθρώπου με ήθος, ευγένεια και απλότητα. Μιας προσωπικότητας πολύπλευρης με πνεύμα, με πραγματική καλλιέργεια  που προσέφερε τα  μέγιστα και ανιδιοτελώς στον κλάδο, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, όποτε κλήθηκε να συνδράμει, από όποια θέση του προτάθηκε  και αποφάσισε ομόφωνα:

 1. Να εκφράσει τα θερμότατα συλλυπητήρια του Συμβολαιογραφικού Σώματος  στην οικογένεια του εκλιπόντος και να παραδώσει το παρόν ψήφισμα   σε αυτήν.
 2. Να παραστεί ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβο-  λαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος μαζί με αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου  του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου στη νεκρώσιμη ακολουθία.

      3.  Να κατατεθεί στεφάνι στη νεκρώσιμη ακολουθία.

      4.  Να προβεί σε δωρεά χρηματικού ποσού 1.000 ευρώ σε ίδρυμα

            κοινωφελούς σκοπού σε συνεννόηση με την οικογένεια του.

      5.  Να δημοσιευθεί το παρόν στην ιστοσελίδα του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ ,   

           σε μια ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα και  σε όλες τις τοπικές

           εφημερίδες της Ρόδου.

Ανακοίνωση Συντονιστικής-30.11.2022-Ημ/νία τελευταίας ενημέρωσης κτηματολογικής βάσης Δήμου Αθηναίων

Θέμα: «Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης της κτηματολογικής βάσης του Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2255205/ΔΚ 1651/11-11-2022 εγγράφου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, που σας απεστάλη στις 14.11.2022, περί επικείμενης  περαίωσης της κτηματογράφησης του Δήμου Αθηναίων της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, σας αποστέλλουμε το υπ’ αριθ. πρωτ. Oικ: 2256458 /ΔK 1703/17.11.2022 έγγραφο του Φορέα, σύμφωνα με το οποίο με την από 17/11/2022 απόφαση Γενικού Διευθυντή του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο ορίστηκε η Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 ως τελευταία ημέρα ενημέρωσης της τηρούμενης βάσης κτηματολογικών δεδομένων για την εν θέματι κτηματογραφούμενη περιοχή, όπως αυτή κτηματογραφήθηκε με τη σύμβαση ΚΤ4-01, που υπάγεται στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών.

Κατόπιν αυτού, ενεργοποιούνται οι διοικητικές διαδικασίες περαίωσης της κτηματογράφησης και καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα της ανωτέρω περιοχής.

Από την επομένη της ανωτέρω ημερομηνίας και έως την προηγούμενη ημέρα της έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου για τα ακίνητα της εν θέματι περιοχής, θα ισχύουν οι προβλέψεις που παρατίθενται στην ανωτέρω επιστολή του Φορέα.

Από 30.11.2022 οι πράξεις θα μεταγραφούν στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου με την διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 2664/1998, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες στην επιστολή οδηγίες.

Για την περαίωση της κτηματογράφησης και τον ορισμό της έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου για την εν λόγω περιοχή, που θα καθοριστούν με αποφάσεις του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, θα υπάρξει ενημέρωση με νεότερη επιστολή του Φορέα.

Περαιτέρω, εντός των προσεχών εβδομάδων, πρόκειται να αποσταλεί επιστολή του Φορέα, με την οποία θα ανακοινώνεται η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης της βάσης κτηματολογικών δεδομένων για τα υπό κτηματογράφηση ακίνητα της Αθήνας, που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών.

Από την επομένη της ανωτέρω ημερομηνίας που θα ανακοινωθεί, και όσον αφορά στις ρυθμίσεις των νόμων 2308/1995 και 2664/1998, που θα ισχύσουν μέχρι την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου, γίνεται αναφορά στις παρ. 1 έως 4 του συνημμένου υπ’ αριθμ. πρωτ. 2255205/ΔΚ 1651/11-11-2022 εγγράφου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας