Ανακοίνωση Συντονιστικής-2019-GOLDEN VISA

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β’ 4155) η Κοινή Υπουργική Απόφαση 46440/19/2019 σχετικά με τον καθορισμό των δικαιολογητικών, των διαδικασιών και των λοιπών θεμάτων που αφορούν στη χορήγηση άδειας εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών, για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση, βάσει του ν. 4251/2014, ως ισχύει.

Η απόφαση περιλαμβάνει τις περιπτώσεις χορήγησης εθνικής θεώρησης εισόδου για «επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση», χορήγησης άδειας διαμονής για «επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση» και ορισμένες «Ειδικές Περιπτώσεις».

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη και Εξωτερικών για τη χορήγηση 5ετούς άδειας διαμονής στην Ελλάδα σε όποιον πραγματοποιεί άυλη επένδυση, εκτός από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται και από πρόσφατη πιστοποίηση, όχι προγενέστερη του διμήνου, από τη διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 7-11-2019 – POS

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι στο με το άρθρ. 266 Ν. 4635/2019 (167/Α/30.10.2019) με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρ. 20 περ. Β’ του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80) ως εξής:

«2. Η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά το χρόνο κτήσης της, καθώς και το συνολικό συμβατικό μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών του παρόντος άρθρου, όπως αυτή προκύπτει από τις συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης ή τις συμβάσεις μίσθωσης, αντίστοιχα, καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς έως και την υπογραφή του αντίστοιχου οριστικού συμβολαίου.

Το συμφωνηθέν τίμημα ή μίσθωμα καταβάλλεται στο σύνολό του με δίγραμμη τραπεζική επιταγή σε λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή με μεταφορά πίστωσης, κατά τον ορισμό 24 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 (Α’ 84), ή μέσω POS εγκατεστημένου από πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, ο οποίος λειτουργεί στην Ελλάδα, με χρέωση τραπεζικής πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του αγοραστή, σε λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου που τηρείται σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, κατά τον ορισμό 11 του άρθρου 4 του v. 4537/2018, ο οποίος λειτουργεί στην Ελλάδα. Οι ως άνω τρόποι πληρωμής δύνανται να πραγματοποιηθούν και από σύζυγο ή/και από συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β’ βαθμού του αγοραστή.

Όλες οι ανωτέρω διατάξεις καταλαμβάνουν και τις καταβολές που έχουν λάβει χώρα με τους ως άνω τρόπους πληρωμής από 1.1.2017 μέχρι σήμερα. Όλα τα ειδικότερα στοιχεία διενέργειας της πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των στοιχείων ταυτοποίησης πωλητή, αγοραστή, και τυχόν τρίτου πληρωτή, του αριθμού λογαριασμών πληρωμών του πληρωτή, της διεύθυνσής του, του επίσημου αριθμού προσωπικού εγγράφου του, του αναγνωριστικού αριθμού του πληρωτή ή της ημερομηνίας και του τόπου γέννησής του, του τρόπου πληρωμής και των σχετικών λογαριασμών πληρωμών χρέωσης του πληρωτή και πίστωσης του δικαιούχου, καθώς και υπεύθυνης δήλωσης του αγοραστή για την συζυγική σχέση ή τη συγγένεια με τυχόν τρίτο πληρωτή, πρέπει να δηλώνονται και να υποβάλλονται υπευθύνως από τους συμβαλλόμενους ενώπιον του συντάσσοντος το συμβόλαιο συμβολαιογράφου και να αναγράφονται σε αυτό.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών, το ύψος της ως άνω ακίνητης περιουσίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται καθώς και να καταρτίζονται κατάλογοι περιοχών της επικράτειας, με τουλάχιστον πενταετή διάρκεια, για τις οποίες δύναται να ισχύει διαφοροποίηση ως προς το ύψος της επένδυσης της άνω παραγράφου, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία, όπως η αναπτυξιακή στόχευση, η τουριστική ανάπτυξη, η γεωγραφική θέση καθώς και οι εμπορικές ή αντικειμενικές αξίες των ευρισκόμενων στις περιοχές αυτές ακινήτων και να ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συντονιστικής 7-11-2019 – Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης στο Κτηματολόγιο

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε, ότι στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη σχετικά με το Κτηματολόγιο ανακοινώθηκε, ότι τα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης του Ν. 2308/1995 θα ενεργοποιηθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του νέου έτους. Συνεπώς, μέχρι τις 31-12-2019 οι δηλώσεις υποβάλλονται χωρίς τον κίνδυνο επιβολής προστίμου.

Ειδικότερα, ο κ. Υπουργός δεσμεύτηκε ότι δεν θα υπάρξει αιφνιδιασμός ως προς την εφαρμογή του νόμου για την επιβολή του προστίμου για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης του Ν. 2308/1995, καθώς και για την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, και ανακοίνωσε ότι το ύψος των προστίμων θα συνδέεται τόσο με την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας όσο και με τον χρόνο καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 2019-Συνάντηση με Υπουργό Ανάπτυξης κ. Α.Γεωργιάδη

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Συναντήθηκε χθες, 30/10/2019, αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο αυτής κ. Γ. Ρούσκα και από τον Γ. Γραμματέα Θ. Χαλκίδη με τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ.  Σπυρίδωνα-Άδωνη Γεωργιάδη.

Οι εκπρόσωποι της συμβολαιογραφίας ευχαρίστησαν τον Υπουργό για την εμπιστοσύνη που επέδειξε στον συμβολαιογραφικό θεσμό εν γένει, κατά το πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο και ειδικότερα στην αναβάθμιση του ρόλου του συμβολαιογράφου ως Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ και συζητήθηκαν περαιτέρω θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, η προώθηση και υποβοήθηση της αναπτυξιακής πολιτικής της κυβέρνησης από τον συμβολαιογραφικό θεσμό κ.α.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συντονιστικής 2019-Λειτουργία ΓΕΜΗ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 24/10/2019 ψηφίσθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», στο οποίο μεταξύ άλλων διατάξεων ρυθμίζεται και η λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ.

Στον ψηφισθέντα νόμο ο ρόλος του συμβολαιογράφου σε σχέση με το Γ.Ε.ΜΗ. ενισχύεται και συγκεκριμένα :

Στο άρθρο 85 παρ. 2 ιγ περιλαμβάνεται (για πρώτη φορά) στους πιστοποιημένους χρήστες του ΓΕΜΗ και ο συμβολαιογράφος, ο οποίος καταχωρίζει και δημοσιεύει συμβολαιογραφικές πράξεις στο πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ.

Στο άρθρο 87 παρ. 2γ ορίζονται ως υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. οι πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι Γ.Ε.ΜΗ., οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. των συμβολαιογραφικών πράξεων που καταρτίζουν και απαιτούν εμπορική δημοσιότητα καθώς και των προσαρτώμενων σε αυτές στοιχείων ή δηλώσεων. Στο ίδιο άρθρο και συγκεκριμένα στην παρ. 1ια θεσπίζεται το ενιαίο ηλεκτρονικό μητρώο πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ και ΥΜΣ στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι υπάλληλοι των Υ.Γ.Ε.ΜΗ και ΥΜΣ, καθώς και οι συμβολαιογράφοι που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου χρήστη Γ.Ε.ΜΗ και ΥΜΣ.

Στο άρθρο 102 παρ. 1α ορίζεται ότι καταχωρούνται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 92 του παρόντος αυτοματοποιημένα, με μέριμνα του υποχρέου, χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας οι πράξεις και τα στοιχεία που περιβλήθηκαν τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου. Από το σύνολο των διατάξεων του ως άνω νόμου, είναι πλέον στην διακριτική ευχέρεια του υπόχρεου να προβεί σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη καταχώρηση πλέον και μέσω συμβολαιογράφου. Στην δε παράγραφο 4 ορίζεται ότι μόνο οι περιπτώσεις της παρ. 1α (συμβολαιογραφικά έγγραφα) εξαιρούνται από τη δυνατότητα των Υ.Γ.Ε.ΜΗ να πραγματοποιούν δειγματοληπτικό έλεγχο στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις.

Οι ως άνω νομοθετικές ρυθμίσεις αποτελούν προϊόν συνεργασίας της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος με εξειδικευμένη εταιρεία, με την οποία προετοιμάστηκαν και υποβλήθηκαν οι προτάσεις μας στους αρμόδιους φορείς.

Σε κάθε περίπτωση ο συμβολαιογράφος αποκτά μια νέα βαρύτητα στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι, αναγνωρίζεται και καταγράφεται το επιστημονικό του κύρος και η ποιότητα του παραγόμενου από αυτόν εγγράφου, μετασχηματίζεται σε μια ευέλικτη μονάδα που πλέον μέσω της ψηφιακής του λειτουργίας είναι παρών σε κάθε έκφανση της οικονομικής ζωής, ακόμα και σε τομείς που τα τελευταία χρόνια είχε δεχθεί επιθέσεις και προσπάθειες παραγκωνισμού.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συντονιστικής-2019-Τροποποίηση Οριζόντιας ιδιοκτησίας

Αγαπητοί συνάδελφοι

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει τεθεί από μεγάλο αριθμό συναδέλφων προς το Σύλλογο της Αθήνας, όπως και προς άλλους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους, το ερώτημα της αναγκαιότητας ή μη τροποποίησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, όταν υφίσταται αλλαγή των διαστάσεων των εξωστών (βεραντών). Αφορμή για τα παραπάνω ερωτήματα των συναδέλφων αποτελεί μελέτη συναδέλφου – μέλους του Δ.Σ. του Συλλόγου Αθήνας, που διατύπωσε εγγράφως σε σχετική εργασία την οποία κοινοποίησε σε όλους μας, το ως άνω θέμα –μαζί με άλλα–, εκφράζοντας τη σχετική επ’ αυτού άποψή του.

Μάλιστα το ως άνω ζήτημα, δηλ. η αναγκαιότητα τροποποίησης ή μη της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας όταν υφίσταται αλλαγή των διαστάσεων των εξωστών (βεραντών), απασχόλησε έντονα και το ΤΕΕ, μετά από υποβολή μεγάλου αριθμού ερωτημάτων συναδέλφων – συμβολαιογράφων σχετικά με την αναγκαιότητα σύνταξης από τα μέλη του ΤΕΕ βεβαιώσεων, κατόψεων κ.λπ. για την υπογραφή σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης τροποποίησης σύστασης.

Επί του ανωτέρω ζητήματος, σημειώνουμε τα εξής: Όλοι γνωρίζουμε στη συμβολαιογραφική πρακτική, ότι υφίστανται εξώστες ορόφων (βεράντες) με διαφορετικές διαστάσεις σε σχέση μ’ αυτές που αποτυπώνονται στα σχέδια των κατόψεων των οικοδομών, που προσαρτώνται στη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με το άρθρ. 2 του ν. 4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός), ως ισχύει, ανοικτός εξώστης («μπαλκόνι») είναι η οριζόντια προεξοχή του δαπέδου ορόφου ή του δώματος, που προβάλλεται πέρα από τις επιφάνειες των όψεων του κτιρίου και χρησιμοποιείται για την προσωρινή παραμονή ανθρώπων ή και την προσπέλαση προς χώρους κύριας ή βοηθητικής χρήσης της οριζόντιας ιδιοκτησίας. Ο εξώστης οριζόντιας ιδιοκτησίας απεικονίζεται στις κατόψεις που προσαρτώνται στη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και γίνεται απλή αναφορά σ’ αυτόν, αλλά σε καμία περίπτωση τα τετραγωνικά μέτρα του δεν αθροίζονται στα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας της οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Στην περίπτωση οριζόντιας ιδιοκτησίας με εξώστη που αποτυπώνεται στα σχέδια των κατόψεων οριζόντιας ιδιοκτησίας, εφ’ όσον έχει προκύψει αλλαγή των διαστάσεων του εξώστη σε σχέση με τα σχέδια των κατόψεων και υφίσταται πλέον τακτοποίηση αυτού (εξώστη), σε καμία περίπτωση δεν απαιτείται τροποποίηση σύστασης της οριζόντιας ιδιοκτησίας, διότι οι διαστάσεις του εξώστη δεν περιγράφονται στην πράξη σύστασης, και επομένως, δεν υφίσταται μέγεθος προς τροποποίηση.

Τ’ ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που δεν έχει αναγραφεί στη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας η ύπαρξη εξωστών, παρόλο που αυτοί (οι εξώστες) αποτυπώνονται στα σχέδια της άδειας οικοδομής και σ’ αυτά που έχουν προσαρτηθεί στην πράξη σύστασης, καθώς και στην περίπτωση που οι εξώστες (βεράντες) έχουν τακτοποιηθεί και δεν περιγράφονται στην πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας. Και σ’ αυτές τα περιπτώσεις δεν υπάρχει υποχρέωση τροποποίησης της σύστασης, διότι δεν υφίσταται μέγεθος προς τροποποίηση.

Επιπρόσθετα, είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε ότι, είναι απολύτως κατανοητό οι απόψεις συναδέλφων σε σχέση με τη συμβολαιογραφική πρακτική να συνυπολογίζονται και να εισακούγονται τόσο από τους ιδίους τους συναδέλφους όσο και από τους συναφείς επαγγελματικούς κλάδους. Αλλά οφείλουμε επίσης να γνωρίζουμε και ν’ αντιλαμβανόμαστε τις επιπτώσεις που επιφέρουν εκφρασμένες απόψεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις, οι οποίες δύνανται να προκαλέσουν αναστάτωση και αναταραχή όχι μόνο στα δικά μας καθήκοντα, αλλά, στη συγκεκριμένη περίπτωση, και στη λειτουργία του ΤΕΕ. Ο μόνος τρόπος για την υποβοήθηση και θωράκιση του έργου μας και την προστασία των πολιτών που ζητούν τις υπηρεσίες μας, αλλά και του θεσμού της συμβολαιογραφίας γενικότερα, είναι οι απόψεις, ενστάσεις, ή ακόμα και διαφωνίες μας, να διατυπώνονται μέσω της κοινά αποδεκτής θεσμικής διαδικασίας και κρίσης.

Η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος θα είναι πάντα ανοικτή στο διάλογο και τις απόψεις, αντιρρήσεις, ή διαφωνίες των συναδέλφων, υπό την προϋπόθεση αυτές να θέτονται υπ’ όψη του σώματος με θεσμικά αποδεκτό τρόπο, ώστε να μην προκαλούν αναστάτωση και αναταραχή στην εκτέλεση των καθηκόντων μας, να μην επιδρούν αρνητικά σε συνεργαζόμενους επαγγελματικούς κλάδους (όπως λ.χ. οι μηχανικοί) και κυρίως να μην κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους συμβολαιογράφους εν συνόλω.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συντονιστικής-2019-CNUE-ΔΣ-9.10.19

Αγαπητές και Aγαπητοί Συνάδελφοι,

Συνήλθε στις Βρυξέλλες, στις 9 Οκτωβρίου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο του CNUE (Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Συμβολαιογραφιών) με θέματα την αναμόρφωση των ομάδων εργασίας, τη δημιουργία ταμείου αλληλεγγύης, την αναμόρφωση του Δικτύου των Ευρωπαίων Συμβολαιογράφων, την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που θα διεξαχθεί στις 14 Νοεμβρίου 2019, την έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παλαιών συμβολαιογραφικών πράξεων, καθώς και των νέων τεχνολογιών που εφαρμόζονται στις Ευρωπαϊκές Συμβολαιογραφίες καθώς και η καθιέρωση βραβείου καινοτομίας.

Κατά την ως άνω συνεδρίαση προσήλθε και ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα διακίνησης κεφαλαίων και ξεπλύματος μαύρου χρήματος η κ . Luca Bruna Head of the Financial Intelligence Unit in the EU. Ειδικότερα, επισημάνθηκε από την πλευρά της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην αντιμετώπιση του μεγάλου θέματος του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και η δυνατότητα της Ευρωπαϊκής και κάθε εθνικής συμβολαιογραφίας να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία συστήματος (ηλεκτρονικής πλατφόρμας) διαχείρισης και ενημέρωσης των Ευρωπαϊκών υπηρεσιών για τη διακίνηση και χρήση χρηματικών ποσών (κεφαλαίου) στις  συστάσεις και μεταβιβάσεις εταιριών κάθε μορφής καθώς και στις αγοραπωλησίες ακινήτων –τομείς που ενδιαφέρουν απόλυτα την Ελληνική Συμβολαιογραφία. Συζητήθηκε η υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων της Ευρωπαϊκής Συμβολαιογραφίας το 2020, έτος της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας, για την πιθανή εφαρμογή σχετικού πιλοτικού Συμβολαιογραφικού προγράμματος.

Καθορίστηκαν οι πρώτες συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας και ειδικότερα η συνεδρίαση της ομάδας εργασίας του  Οικονομικού Δικαίου (Δίκαιο εταιριών και ξέπλυμα μαύρου χρήματος) στην οποία συμμετέχουν πάνω από δέκα ευρωπαϊκές συμβολαιογραφίες, όπως η Γερμανική, η Ισπανική,  η Βέλγικη,  η Ελληνική κλπ , την Προεδρία της οποίας έχει αναλάβει η Ελληνική Συμβολαιογραφία, και η οποία θα διεξαχθεί στις 4 Νοεμβρίου 2019, μέσω τηλεδιάσκεψης. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, θα συζητηθούν οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Συμβολαιογραφίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος σε συνδυασμό και με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες που αφορούν τις εταιρείες.

Αποφασίσθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Νοεμβρίου 2019, στις Βρυξέλλες. Κατά τη διάρκεια αυτής, η Ελληνική Συμβολαιογραφία θα παρουσιάσει το πρόγραμμα της και τους στόχους της για το έτος 2020, έτος της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας.

Αποφασίσθηκε να προταθεί στη Γενική Συνέλευση, μετά και την ανάλογη εμπειρία και της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας το 2017 και 2018, η δημιουργία ενός Ταμείου Αλληλεγγύης στο CNUE,  το οποίο ακολουθώντας συγκεκριμένα κριτήρια θα ενισχύει τις Συμβολαιογραφίες, οι οποίες βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία κατά το χρονικό διάστημα πληρωμής της ετήσιας συνδρομής τους.

Στις 13 Νοεμβρίου 2019  θα πραγματοποιηθεί έκθεση του CNUE στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με εκθέματα από όλες τις Συμβολαιογραφίες, τόσο ιστορικών για κάθε συμβολαιογραφία συμβολαίων, όσο  και νέων τεχνολογιών, που εφαρμόζονται στις ευρωπαϊκές συμβολαιογραφίες, με σκοπό να αναδειχθεί η διαχρονικότητα της λατινικής συμβολαιογραφίας, αλλά και η μετάβασή της στην ηλεκτρονική εποχή. Στην έκθεση αυτή θα απονεμηθούν και βραβεία  καινοτομίας για τις Συμβολαιογραφίες που θα παρουσιάσουν τις ηλεκτρονικές τους εφαρμογές.

Προτάθηκε η αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Συμβολαιογραφικού Δικτύου  (ΕΝΝ) με σκοπό την μεγαλύτερη προσβασιμότητα των Συμβολαιογράφων σε αυτό .

Επιπρόσθετα αποφασίστηκε η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Συμβολαιογραφιών και η εφαρμογή αυτών, κατά περίπτωση, από τις εθνικές συμβολαιογραφίες, όπως η μεταφορά τεχνογνωσίας από τη Γερμανική Συμβολαιογραφία στην Ελληνική στο εταιρικό Δίκαιο (σύσταση εταιρειών, λειτουργία ΓΕΜΗ) από την Ισπανική στην Ελληνική για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και από την Ελληνική προς τη Γερμανική, Βουλγαρική και Συμβολαιογραφία της Μάλτας του νομικού, τεχνικού και ηλεκτρονικού πλαισίου για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

Υπενθυμίζουμε δε σε όλους ότι, το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο  του CNUE είχε πραγματοποιηθεί στη χώρα μας.

 Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συντονιστικής-2019-Καταγραφή προβλημάτων με Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 08.10.2019 ενημέρωσης της Συντονιστικής Επιτροπής Σ.Σ.Ε. για τα αποτελέσματα της συνάντησης των μελών της με τη νέα Διοίκηση του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, που έλαβε χώρα στις 07.10.2019, και προκειμένου να υλοποιηθούν οι ενέργειες που συμφωνήθηκαν κατά την ανωτέρω συνάντηση, παρακαλούμε διά των μελών σας να προβείτε μέχρι τις 16.10.2019 στην καταγραφή των γενικών και σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας και συγκεκριμένα στις σχέσεις μας με τα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία, συνοδευόμενη από προτεινόμενες λύσεις.

Παρακαλούμε στην τήρηση του ανωτέρω χρονοδιαγράμματος, προκειμένου να είμαστε συνεπείς και αποτελεσματικοί προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα που είναι η αναζήτηση μόνιμων και αποτελεσματικών λύσεων προς διευκόλυνση της καθημερινότητάς μας στις σχέσεις μας με τα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνάντηση στο Κτηματολόγιο

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Πραγματοποιήθηκε την 07/10/2019 και ώρα 13:00, επίσημη – θεσμική συνάντηση μελών της Συντονιστικής Επιτροπής Σ.Σ.Ε. και του Δ.Σ. του Συλλόγου μας με τη νέα Διοίκηση του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και συγκεκριμένα με τους κ.κ. Δημήτριο Σταθάκη (Πρόεδρο του Δ.Σ., Εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας), Στέφανο Κοτσώλη (Γενικό Διευθυντή) και Μαρία Κασάπη (Διευθύντρια Διεύθυνσης Κτηματολογίου). Κατά την ως άνω συνάντηση εξετέθησαν από πλευράς μας τα πολλά και δυσεπίλυτα προβλήματα, που αντιμετωπίζει ο συμβολαιογράφος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, καθώς και το πόσο έχει επιβαρύνει και δυσχεράνει την ολοκλήρωση της συναλλαγής  – μεταβίβασης ακινήτου, η παθογένεια, που εμφανίζει η λειτουργία του Κτηματολογίου, με τον τρόπο που αυτό έχει υλοποιηθεί και με βάση τον Ν. 4512/2018 έως σήμερα.

Από τη μεριά της, η νέα Διοίκηση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, μας κάλεσε να αποστείλουμε την καταγραφή των προβλημάτων, που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας και συγκεκριμένα στις σχέσεις μας με τα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία και να προτείνουμε τυχόν λύσεις.

Αποφασίστηκε η σύσταση ολιγομελούς ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή και των δύο μερών, όπου θα συζητηθούν όλα τα ανωτέρω και σε περίπτωση που διαπιστωθεί πιθανότητα επίλυσης αυτών θα υλοποιηθούν οι συγκεκριμένες λύσεις.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συντονιστικής 2019-Αυθαίρετα

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι καμία παράταση δεν θα υπάρξει στο Νόμο περί τακτοποίησης αυθαιρέτων”. Τη δήλωση αυτή έκανε ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά τη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των Συμβολαιογράφων.

Στην εν λόγω συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 στο αρμόδιο υπουργείο και στην οποία συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας κ. Μπακογιάννης, ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος κ. Γεώργιος Ρούσκας, ο Πρόεδρος των Συμβολαιογράφων Λάρισας κ.  Ιωάννης Κόνσουλας και η Συμβολαιογράφος Αθηνών κ. Μαρία Τρούσα συζητήθηκαν εκτενώς ζητήματα, που αφορούν στον συγκεκριμένο νόμο (4425/16) και ειδικότερα βελτίωση των διατάξεων και διευκόλυνση των συναλλαγών.

Ο Γενικός Γραμματέας κ. Μπακογιάννης κατά τη συνάντηση ανακοίνωσε ότι δεν προβλέπεται καμία παράταση του νόμου, η ισχύς του οποίου λήγει στις αρχές Νοεμβρίου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: