Ανακοίνωση Συντονιστικής 21.9.2023-Επιστολή Προέδρου Σ.Σ.Ε.Λ.-Πλημμύρες Θεσσαλιας

ΘΕΜΑ: Επιστολή Προέδρου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Λάρισας σχετικά με τις πλημμύρες στην περιφέρεια της Θεσσαλίας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’αριθμ.πρωτ.167/18.9.2023 επιστολή του κ. Ιωάννη Κόνσουλα, Προέδρου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Λάρισας, απευθυνόμενη στους λοιπούς Προέδρους-μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος σχετικά με τις συνέπειες της πρόσφατης πλημμύρας στις περιοχές της περιφέρειας της Θεσσαλίας,λόγω της κακοκαιρίας «Daniel».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 11-9-2023-Αναστολή πλειστηριασμών στην περιφέρεια Θεσσαλίας-ΦΕΚ 150 Α’-10.9.2023

ΘΕΜΑ: ΦΕΚ Α΄150/10.09.2023 Αναστολή πλειστηριασμών

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε την από 10.09.2023 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο: «Επείγουσες διατάξεις για την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και τη μετάθεση της ημερομηνίας ανακήρυξης συνδυασμών για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’150 την 10.09.2023.

Σύμφωνα με το Άρθρο πρώτο: Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω της κακοκαιρίας «Daniel» ορίζεται ότι:

«1. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, αναστέλλεται από τη δημοσίευση της παρούσας έως και τη 10η Νοεμβρίου 2023, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων, καθώς και νομικών οντοτήτων. Η αναστολή καταλαμβάνει, ιδίως, τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών, προσωπικών κρατήσεων, καθώς και κάθε διαδικασία που διενεργείται μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.) [e-auction]. Πράξεις των προηγούμενων εδαφίων, που έχουν διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα από την 6η Σεπτεμβρίου 2023 έως και τη δημοσίευση της παρούσας, λογίζονται ως μη γενόμενες και επαναλαμβάνονται μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας αναστολής.

2. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, κατά το χρονικό διάστημα από την 6η Σεπτεμβρίου 2023 έως και τη 10η Νοεμβρίου 2023, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων, βοηθημάτων και αντιρρήσεων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής-4.9.2023-Συνέδριο IRENE-Σόφια-Βουλγαρία-6.10.2023

ΘΕΜΑ: Συνέδριο του I.R.E.N.E στην Σόφια Βουλγαρίας – 6 Οκτωβρίου 2023

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβολαιογραφικών Μελετών και Ερευνών (IRENE), κατό-πιν πρόσκλησης της Βουλγαρικής Συμβολαιογραφίας, διοργανώνει στην Σόφια Βουλγαρίας, στις 6 Οκτωβρίου 2023 (6.10.2023) επιστημονικό συνέδριο, με θέμα «Η ηλεκτρονική καταχώριση των συμβολαιογραφικών εγγράφων».

Εισηγητές θα είναι εκπρόσωποι διαφόρων Εθνικών Συμβολαιογραφιών, μεταξύ των οποίων και η Ελληνίδα Συμβολαιογράφος Χριστίνα Χατζηδανδή. Το θέμα είναι επίκαιρο και στην Ελλάδα με τις νομοθετικές αλλαγές που αφορούν την ηλεκτρονική καταχώρηση των συμβολαιογρα-φικών εγγράφων.

Το κόστος συμμετοχής στο συνέδριο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εκατό (100,οο) .

Εάν οι Έλληνες συμβολαιογράφοι που θα παρακολουθήσουν το ως άνω συνέδριο είναι άνω των είκοσι (20) θα υπάρξει διερμηνεία και στα ελληνικά για την οποία ο κάθε σύνεδρος θα επι-βαρύνεται με πενήντα (50,οο) ευρώ επιπλέον.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το πρόγραμμα του συνεδρίου, το δελτίο συμμετοχής και τη λίστα των ξενοδοχείων που έστειλε ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος της Βουλγαρίας.

Η προθεσμία εγγραφής είναι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση-Συντοντιστικής-28.08.2023-Χρήση ηλεκτρονικού εισιτηρίου για την προσέλευση των συναλλασσομένων στο ΚΓ Αθηνών

ΘΕΜΑ: Χρήση ηλεκτρονικού εισιτηρίου για την προσέλευση των συναλλασσομένων στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 25.08.2023 τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή για την έκδοση αριθμού προτεραιότητας όταν οι συναλλασσόμενοι προσέρχονται στο ΚΓ Αθηνών με φυσική παρουσία για τη διενέργεια συναλλαγών, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες συντρέχει υποχρέωση μόνο ηλεκτρονικής υποβολής.

Σύμφωνα με την ως άνω διαδικασία, οι προσερχόμενοι, επαγγελματίες και πολίτες, σε εργάσιμη ημέρα και εντός του ωραρίου λειτουργίας για επιτόπια συναλλαγή στο ΚΓ Αθηνών, είτε ενεργούν αυτοπροσώπως, είτε για λογαριασμό τρίτου, οφείλουν να έχουν εκδώσει μέσω της ειδικής εφαρμογής http://priority.ktimatologio.gov.gr, ατομικό ηλεκτρονικό αριθμό προτεραιότητας για τη συναλλαγή ενδιαφέροντος τους, όταν πρόκειται για συναλλαγή που διεκπεραιώνεται μόνο ή και διά ζώσης. Η κατάθεση και η παραλαβή της σχετικής αίτησης στο ταμείο της υπηρεσίας διενεργείται μόνο με την επίδειξη του ανωτέρω αριθμού προτεραιότητας, τηρουμένης περαιτέρω της προβλεπόμενης διαδικασίας επιβεβαίωσης. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση δεν παραλαμβάνεται και επιστρέφεται άνευ πρωτοκόλλησης.

Συνημμένα, σας διαβιβάζουμε το υπ’αριθμ.πρωτ.2340400/28.08.2023 σχετικό έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση-Συντονιστικής-25.08.2023-Ενημερωτικό σημείωμα-σύστημα έκδοσης αριθμών προτεραιότητας-κτηματολογικό γραφείο Αθηνών

ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του συστήματος έκδοσης αριθμών προτεραιότητας για εξυπηρέτηση στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε το ενημερωτικό σημείωμα του Ελληνικού Κτηματολογίου σχετικά με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία της πλατφόρμας για το ηλεκτρονικό σύστημα χορήγησης αριθμών προτεραιότητας στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσω του http://ktimatologio.gov.gr να εκδίδουν ηλεκτρονικά και μόνο, αριθμό προτεραιότητας για την μετάβασή τους προς εξυπηρέτηση, στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών από την 25η Αυγούστου 2023.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής-3.8.2023-Συνάντηση εκπροσώπων Ελληνικής Συμβολαιογραφίας με τον Υπουργό & τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης

ΘΕΜΑ: Συνάντηση εκπροσώπων της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Γεώργιο Φλωρίδη και τον Υφυπουργό κ. ΙωάννηΜπούγα

Αγαπητοί συνάδελφοι,

πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023, συνάντηση των εκπροσώπων της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Γεώργιο Φλωρίδη και με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης κ. Ιωάννη Μπούγα.

Στην ως άνω συνάντηση συζητήθηκε ο εκσυγχρονισμός της Ελληνικής Δικαιοσύνης, με αιχμή την επιτάχυνση της απονομής της, με την αφαίρεση δικαστικής ύλης από Πρωτοδικεία και Ειρηνοδικεία και μεταφοράς της σε νομικούς, όπως π.χ. η τυχόν ανάληψη από τον Έλληνα Συμβολαιογράφο αρμοδιοτήτων που έχουν σχέση με τις συναινετικές προσημειώσεις-σύσταση υποθηκών, την εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, τις διαταγές πληρωμής, την έκδοση κληρονομητηρίου, τη δημοσίευση διαθηκών, το Μητρώο Διαθηκών. Συζητήθηκε επίσης το θέμα της τροποποίησης του Κώδικα Συμβολαιογράφων και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης επεσήμανε την ανάγκη υποβολής συγκεκριμένων προτάσεων από την Ελληνική Συμβολαιογραφία σχετικών με τα άρθρα του Κώδικα που χρήζουν άμεσης  βελτίωσης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από πλευράς της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας ο Πρόεδρος της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε και του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., κ. Γεώργιος Ρούσκας, ο Πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης και Αντιπρόεδρος της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε., κ. Δημήτριος Τζίμας, ο Γενικός Γραμματέας του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., κ. Θεόδωρος Χαλκίδης, και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., κα Χριστίνα Μάνδρου. 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής-28.7.2023-Συνάντηση εκπροσώπων Ελληνικής Συμβολαιογραφίας με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ.Δημ.Παπαστεργίου

ΘΕΜΑ: Συνάντηση εκπροσώπων Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημ.Παπαστεργίου και τον Υφυπουργό υπεύθυνο για το Κτηματολόγιο κ. Κων/νο Κυρανάκη

Αγαπητοί συνάδελφοι,

πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023 συνάντηση εκπροσώπων της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, παρουσία του νομικού συμβούλου του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. κ. Γεωργίου Πούλιου, με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτριο Παπαστεργίου, με τη συμμετοχή του Υφυπουργού υπεύθυνου για το Κτηματολόγιο κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Στην ως άνω συνάντηση συζητήθηκε μεταξύ άλλων το ζήτημα της λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων και της άμεσης αντιμετώπισης των γνωστών σε όλους θεμάτων που απετέλεσαν αντικείμενο της συνάντησης που είχε προηγηθεί με τον Υφυπουργό κ. Κυρανάκη στις 11.7.2023, με τη συμμετοχή της νέας Γενικής Διευθύντριας του Ελληνικού Κτηματολογίου κας Ολυμπίας Μαρκέλλου.

Για το Κτηματολόγιο αναμένουμε άμεσα λύσεις επί των θεμάτων που θίχθηκαν στη συνάντηση, όπως ενδεικτικά : α) απλοποίηση ψηφιακής διαδικασίαςυποβολής προς καταχώριση των εγγραπτέων πράξεων, β) νομοθετικές πρωτοβουλίες για την επιβολή ενιαίωνκανόνων στον έλεγχο νομιμότητας εγγραπτέων πράξεων και στην αντιμετώπιση – διαχείριση των αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων, γ) άμεση στελέχωση των Κτηματολογικών Γραφείων με Δικηγόρους,

Επίσης συζητήθηκαν: α) η κατάργηση βεβαίωσης ΤΑΠ  ή άλλως η έκδοση αυτής να πραγματοποιείται με μια απλή αίτηση και μόνον, β) η αναγκαία ενημέρωσητων συμβολαιογράφων για τη χρησιμότητα και τη λειτουργία του ηλεκτρονικού φακέλου ακινήτου (e-fakelos), γ) η παροχή επαρκούς χρόνου για την ενημέρωση μας, οι βελτιώσεις στη δημιουργία και στη λειτουργία του e-φακέλου, δ) η πρόσβαση – διασύνδεση των συμβολαιογράφων με τη βάση δεδομένων του Δημοσίου (Μητρώο Πολιτών) για την άντληση των στοιχείων συμβαλλομένων φυσικών και νομικών προσώπων, ε) η χρήση των νέων ταυτοτήτων.

Επίσης αντηλλάγησαν απόψεις για τη δυνατότηταψηφιοποίησης συμβολαιογραφικών λειτουργιών, τυχόν συναρμοδιότητες Υπουργείων, πιθανές νομοθετικές παρεμβάσεις και κατάργηση της υποχρεωτικότητας προσκόμισης εγγράφων άσχετων με την μεταβίβαση ακινήτου. 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής-25.7.2023-α) Μερική αναστολή εργασιών σε όλα τα Κτηματολογικά Γραφεία, λόγω καύσωνα, την Τετάρτη 26.7.2023 από ώρα 12:00 έως τη λήξη ωραρίου και β) Μερική αναστολή λειτουργίας υποθηκοφυλακείων

ΘΕΜΑ: α) Μερική αναστολή εργασιών σε όλα τα Κτηματολογικά Γραφεία και λόγω καύσωνα, την Τετάρτη 26.7.2023 από ώρα 12:00 έως τη λήξη ωραρίου- β) Μερική αναστολή λειτουργίας Έμμισθων και Ειδικών Άμισθων/Μη Ειδικών Άμισθων Υποθηκοφυλακείων της χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι, αύριο, ημέρα Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2023 και από ώρα 12:00μμ και έως τη λήξη του ωραρίου, αναστέλλονται σε όλα τα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήματά τους, οι εργασίες υποβολής αιτήσεων για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων (δια ζώσης και ηλεκτρονικές υπηρεσίες), για την έκδοση και την παραλαβή πιστοποιητικών (δια ζώσης), καθώς και της έρευνας (δια ζώσης) των τηρούμενων στοιχείων και αρχείων, λόγω ανωτέρας βίας εξαιτίας των συνθηκών του νέου επικείμενου καύσωνα, εξαιρουμένων των εγγραπτέων πράξεων για τις οποίες συντρέχει νόμιμη προθεσμία προς εγγραφή ή παραγραφή.

Συνημμένα διαβιβάζουμε α) την υπ’αριθμ.πρωτ.2336022/25.07.2023 σχετική απόφαση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», κ. Δημητρίου Σταθάκη και β) το από 25.7.2023 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Νομικών Επαγγελμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικό με τη μερική αναστολή λειτουργίας των Έμμισθων και Ειδικών Άμισθων/Μη Ειδικών Άμισθων Υποθηκοφυλακείων της χώρας, αύριο, ημέρα Τετάρτη 26.7.2023, λόγω καύσωνα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής-20.7.2023-Συνάντηση Ένωσης Δικαστών & Εισαγγελέων με Ολ.Δικ.Συλλόγων, ΣΕΣΣΕ, Ομ.Δικαστικών Υπαλλήλων & Ομ.Δικ.Επιμελητών

ΘΕΜΑ: «Συνάντηση 14.7.2023-Ένωση Δικαστών & Εισαγγελέων, Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος  και Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος»

Αγαπητοί συνάδελφοι,                                           ​

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 14-7-2023, στα γραφεία της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, συνάντηση της Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κ. Μαργαρίτας Στενιώτη, Προέδρου Εφετών καθώς και του εκπροσώπου Τύπου της Ένωσης κ. Κωνσταντίνου Βουλγαρίδη, Εφέτη, με τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας κ. Δημήτριο Βερβεσό, τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας  κ. Γεώργιο Ρούσκα, τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας  κ. Γεώργιο Διαμάντη και τη Γ.Γ. της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας κ. Μαρία Μπρουζούκη.

Κατά τη συνάντηση αυτή τέθηκαν οι βάσεις ενός θεσμικού διαλόγου που αφορά την απονομή της Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα δεδομένα της νέας ψηφιακής εποχής, και τη διασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών  (γραμματειακή υποστήριξη, υποδομές, ψηφιοποίηση κλπ) για μια ταχεία και αποτελεσματική Δικαιοσύνη, που αποτελεί εγγυήτρια  των ατομικών  δικαιωμάτων και της κοινωνικής συνοχής. Παράλληλα, οι Πρόεδροι δεσμεύθηκαν να συνεχίσουν το θεσμικό διάλογο με σκοπό την από κοινού επίλυση των δυσλειτουργιών που παρατηρούνται στο  χώρο της Ελληνικής  Δικαιοσύνης. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην άμεση δημιουργία ιατρείου στο Πρωτοδικείο και Εφετείο Αθηνών καθώς  και στο επείγον και επίκαιρο θέμα της δυσλειτουργίας αρκετών εκ των Κτηματολογικών Γραφείων και Υποθηκοφυλακείων της χώρας. 

Για πρώτη  φορά, με πρωτοβουλία της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, ξεκινά  ο  αναγκαίος και ουσιαστικός διάλογος για τη βελτίωση των όρων απονομής της Δικαιοσύνης, που απαιτεί ευρύτερες συναινέσεις και αλληλοσεβασμό του θεσμικού ρόλου όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Με τιμή 

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση-Συντονιστικής-20.07.2023-Διόρθωση -Κτηματολόγιο.docx

ΘΕΜΑ: «Διόρθωση της από 17.07.2023 ανακοίνωσης για τα αποτελέσματα συναντήσεων της ΣΕΣΣΕ με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Κτηματολόγιο αναφορικά με την ιδιότητα του δικηγόρου μέλους του ΔΣΑ κ. Ζώη Σταυρόπουλου»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στην από 17.07.2023 ανακοίνωση της ΣΕΣΣΕ για τα αποτελέσματα των συναντήσεων της ΣΕΣΣΕ με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Κτηματολόγιο, ανεγράφη εκ παραδρομής ότι στη μία εκ των συναντήσεων με τον κ. Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αρμόδιο για το Ελληνικό Κτηματολόγιο κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κ. Δημήτριο Βερβεσό, ο κ. Ζώης Σταυρόπουλος, παρέστη με την ιδιότητα του νομικού συμβούλου του κ. Υφυπουργού, αντί του ορθού ότι ο κ. Ζώης Σταυρόπουλος παρέστη στην συγκεκριμένη συνάντηση ως μέλος του ΔΣ του ΔΣΑ, επιτετραμμένος από τον ΔΣΑ για τα θέματα του Κτηματολογίου και ουδεμία σχέση συμβούλου έχει με τον κ. Υφυπουργό.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας