Εγκύκλιος Συντονιστικής 9-2023-αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ΟΤΑ-προσκύρωση

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε Ο.Τ.Α. για μεταβίβαση ακινήτου λόγω αναγκαστικής προσκύρωσης στο πλαίσιο της εφαρμογής πολεοδομικών σχεδίων»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 61 Ν.5027/2023 (Α΄48) με τίτ-λο «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμμα-τείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις για τη λειτουρ-γία των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» στους Ο.Τ.Α. που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους, οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης χορηγούν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, για τη μεταβίβαση ακινή-του λόγω αναγκαστικής προσκύρωσης, στο πλαίσιο της εφαρμογής πολεοδομικών σχεδίων με πράξεις αναλογισμού ή εφαρμογής, χωρίς τον όρο της παρακράτησης, εφόσον η ρύθμιση είναι σε ισχύ και εξυ-πηρετείται κανονικά.

Σε εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου εκδόθηκε η συνημμένη στο παρόν Ε-γκύκλιος 23 / 13.03.2023 (ΑΠ 123373/14.03.2023 με ΑΔΑ 61ΞΜ46ΜΑΠΣ-

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9η

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθμ. πρωτ. 50

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

———– ΠΡΟΣ

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 – Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα : 210-3307450,60,70,80,90

FAX : 210-3848335

E-mail : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες: Θεόδωρος Χαλκίδης

Όλους τους συμβολαιογράφους της χώρας

ΑΣΗ), σύμφωνα με την οποία η πράξη προσκύρωσης η οποία διενεργείται μέσα στο πλαίσιο εφαρμογής των πολεοδομικών σχεδίων αποτελεί την αναγκαία ανταλλαγή εδαφικών τμημάτων μεταξύ γειτονικών ιδιοκτη-σιών προκειμένου αυτές να τακτοποιηθούν, δηλαδή να αποκτήσουν τα απαιτούμενα από το νόμο χαρακτηριστικά (εμβαδόν, διαστάσεις, θέση, κλπ). Για την ανταλλαγή των εν λόγω εδαφικών τμημάτων καταρτίζεται συμβολαιογραφική πράξη στην οποία συμβάλλονται και οι ΟΤΑ και για το λόγο αυτό απαιτείται από πλευράς τους η προσκόμιση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου.

Όπως αναφέρεται στην ανωτέρω Εγκύκλιο, γενικά, σύμφωνα με τις ισχύ-ουσες διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4611/2019 όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4940/2022, προ-βλέπεται ότι στην περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου εξ επαχθούς αιτίας ή σύστασης εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού, αν η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη με ισόποση εμπράγματη ή χρηματική διασφάλιση, αντί Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) χορηγείται Βεβαίωση Οφειλής (ΒΟ) που υπέχει θέση ΑΑΕ, υπό τον όρο της παρακράτησης από το τίμημα ποσού μέχρι του ύψους της οφειλής. Δηλαδή η παρακράτηση αποτελεί την εναλλακτική λύση που έχει στην διάθεσή του ο μεταβιβά-ζων οφειλέτης όταν δεν δύναται ή δεν επιθυμεί να διασφαλίσει τις οφει-λές του. Εφόσον με τις κοινοποιούμενες διατάξεις απαλείφεται, αποκλει-στικά και μόνο για την εν λόγω ειδική συμβολαιογραφική πράξη, ο όρος της παρακράτησης και τίθεται ως μόνος όρος για την χορήγηση του ΑΑΕ η υπαγωγή των οφειλών σε καθεστώς ρύθμισης, συνεπάγεται ότι δεν θα πρέπει να ελέγχεται εφεξής από τις υπηρεσίες σας η προϋπόθεση της πα-ροχής ισόποσης εμπράγματης ή χρηματικής διασφάλισης και θα πρέπει να χορηγείται το ΑΑΕ

στους ΟΤΑ εφόσον οι ταμειακά βεβαιωμένες στο ΚΕΑΟ ληξιπρόθεσμες οφειλές τους έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι

της ρύθμισης Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση για την χορήγηση του ΑΑΕ θα υποβάλλεται από τους ΟΤΑ απευθείας στην αρμόδια υπηρεσία ΚΕΑΟ που ελέγχει τις οφειλές τους προσκομίζοντας ως δικαιολογητικό σύντομο ενημερωτικό σημείωμα του αρμοδίου συμβολαιογράφου στο οποίο θα α-ναφέρεται ρητά ότι η μεταβίβαση πρόκειται να συντελεστεί για την ανα-γκαστική προσκύρωση οικοπέδου μέσα στο πλαίσιο εφαρμογής πολεοδο-μικού σχεδίου και το ΑΑΕ θα χορηγείται από τις υπηρεσίες σας χειρόγρα-φα σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα. Τα προαναφερόμενα έχουν εφαρμογή τόσο για του πρωτοβάθμιους ΟΤΑ (Δήμους) όσο και για τους δευτεροβάθμιους ΟΤΑ (Περιφέρειες).

Η Εγκύκλιος καταλήγει με την επισήμανση ότι αν οι ΟΤΑ δεν έχουν οφει-λές προς τον e-ΕΦΚΑ μπορούν να λάβουν το αιτούμενο ΑΑΕ διαδικτυακά υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική υπηρεσία του eΕΦΚΑ «Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση-Συντονιστικής-Αναστολή της λειτουργίας της παραλαβής πράξεων από την υπηρεσία του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Αθηνών

ΘΕΜΑ: «Αναστολή της λειτουργίας της παραλαβής πράξεων από την υπηρεσία του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, εξαι-ρουμένων των παραγραφών και των εγγραπτέων πράξεων για τις οποίες συντρέχει νόμιμη προθεσμία προς εγγραφή, για το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη, 16-3-2023 έως και την Πα-ρασκευή, 17-3-2023.».

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το συνημμένο στο παρόν από 15.03.2023 έγ-γραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης Διεύθυνση Νομικών Επαγγελμάτων Τμήμα Συμβολαιογραφείων και Υποθηκοφυλακείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, λόγω της έναρξης λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα του Δήμου Αθη-ναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής από την Δευτέρα, 20-3-2023 και για λόγους δημοσίου συμφέροντος ως προς την ομαλή μετάπτωση των εγγραφών του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στην ψηφιακή κτηματολογική βάση, κρίνεται αναγκαία και επιτακτική ανάγκη η αναστολή της λει-τουργίας της παραλαβής πράξεων από την υπηρεσία του Έμμισθου Υποθηκοφυλα-κείου Αθηνών, εξαιρουμένων των παραγραφών και των εγγραπτέων πράξεων για τις οποίες συντρέχει νόμιμη προθεσμία προς εγγραφή, για το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη, 16-3-2023 έως και την Παρασκευή, 17-3-2023.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συλλόγου 15.3.2023-Αναστολή λειτουργίας Συλλόγου & help desk TEE-αύριο Πέμπτη 16.3.2023

ΘΕΜΑ: «Αναστολή λειτουργίας Συλλόγου & του Help Desk του ΤΕΕ-16/03/2023»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι αύριο, Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023, λόγω της 24ωρης γενικής απεργίας και των στάσεων εργασίας των ΜΜΜ, οι υπηρεσίες του Συλλόγου καθώς και το Help Desk του ΤΕΕ δεν θα λειτουργήσουν.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας Θεόδωρος Χαλκίδης

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Έκτακτη Γ.Σ.-Τρίτη 14.3.2023-15:00-Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» και του άρθρου 1 του Π.Δ. 190/15.5.1991, να προσέλθουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει στην Αθήνα, την                           7η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.30΄μ.μ., στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» (Πανεπιστημίου 52-Αθήνα).

            Όσοι εκ των συναδέλφων κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του Συλλόγου, είναι δυνατόν με επιστολή τους προς τη Συνέλευση ν’ αντιπροσωπευθούν από συνάδελφό τους. Κάθε συμβολαιογράφος μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα μόνο συνάδελφό του (άρθρο 1 παρ.3 του Π.Δ.190/1991).

            Αν δεν υπάρξει η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου), η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη Τρίτη 14 Μαρτίου 2023, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα (15.30’ μ.μ.) με τα αυτά θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρα 105 παρ.2 του Ν.2830/2000 και 1 παρ.4 του Π.Δ.190/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

            Όποιος συνάδελφος το επιθυμεί, δύναται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση και διαδικτυακά κατά τις ανωτέρω ορισθείσες ημερομηνίες και ώρες.

Θ Ε Μ Α Τ Α

 1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
 2. Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί-Σύμβαση με εταιρεία Newsphone.
 3.  Ενημέρωση για την εξέλιξη των εξής θεμάτων:

α) Επίκαιρo θέμα: Πρόσφατα ψηφισθείσες διατάξεις με άρθρο 92 Ν.5007/2022 για τροπ. άρθρου 20 Ν.4251/2014 (golden visa) (εισηγητές κ.κ. Γεώργιος Ρούσκας & Λαμπρινή Κορομπέλη)

β) Θέματα ΥΠΕΝ-ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου (εισηγητής κ. Γεώργιος Ρούσκας)

γ) Θέματα Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης – e-μεταβίβαση (εισηγητής κ. Θεόδωρος Χαλκίδης)

δ) Θέματα Υπουργείου Δικαιοσύνης (εισηγητές κ.κ. Γεώργιος Ρούσκας & Ελένη Κοντογεώργου)

 1. Ασφαλιστικές εισφορές συμβολαιογράφων (εισηγητής κ. Γεώργιος Ρούσκας)
 2. Κρατικά – τραπεζικά συμβόλαια (εισηγητές κ.κ. Νικόλαος Παπαθέου & Ευτυχία Καραστάθη).

-2-

 1. Εισήγηση μειοψηφίας.
 2. Τοποθετήσεις μελών της Γενικής Συνέλευσης και γενική συζήτηση.
 3. Απαντήσεις Προέδρου Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., κ. Γεωργίου Ρούσκα.
 4. Λήψη αποφάσεων.

Αθήνα,  28 Φεβρουαρίου 2023

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΚΑΣ

 

Όποιος συνάδελφος το επιθυμεί, δύναται να αποστείλει τις ευκρινείς, συντόμως και ακριβώς διατυ-             -πωθείσες ερωτήσεις του σχετικές με τα ανωτέρω θέματα, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023, στο email: notaries@notariat.gr,  προκειμένου να ομαδοποιηθούν και ν’απαντηθούν από τα αρμόδια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου   

Προς

                                                                                                            τη Γενική Συνέλευση

των μελών του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.

                                                                                                            Αθήνα           

 

 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Αξιότιμε Κύριε/Κυρία,

………………….…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Επειδή κατοικώ σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χλμ. από την έδρα του Συλλόγου, σας διορίζω πληρεξούσιό μου και παρακαλώ, να με αντιπροσωπεύσετε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου της 7ης Μαρτίου 2023 ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία σε περίπτωση αναβολής ή ματαιώσεως αυτής*.

                                                                                    …………………..……….. 2023

                                                                                                Με τιμή

* Επισημάνσεις

 • να τεθεί ευδιάκριτα η υπογραφή και σφραγίδα του εντολέα στο έγγραφο αυτό, το οποίο πρέπει έγκαιρα να αποσταλεί στον εντολοδόχο.
 • o εντολέας πρέπει προηγουμένως να επικοινωνήσει με τον εντολοδόχο και να λάβει τη ρητή έγκρισή του, ώστε να αποφευχθεί η ανάθεση πολλών εντολών στο ίδιο πρόσωπο κατ’ εφαρμογή της απαγορευτικής διάταξης του άρθρου 1 παρ.3 του Π.Δ. 190/1991.

Επείγουσα Ανακοίνωση Συντονιστικής-2.3.2023-Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης για τα ακίνητα του Δήμου Αθηναίων-Ορισμός της ημερομηνίας

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας γνωρίζουμε ότι με την με υπ’ αριθ. 223/2304681/01-03-2023 απόφαση του Προέδρου του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο», διαπιστώθηκε η περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης και η ολοκλήρωση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα στον Δήμο Αθηναίων.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου ορίζεται η 20η Μαρτίου 2023.

Κατόπιν τούτων και σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε προηγούμενες επιστολές του Φορέα με αντικείμενο την περαίωση της διαδικασίας της κτηματογράφησης:

1. Αίρεται η κατά το άρθρο 5 παρ.1 Ν.2308/1995 υποχρέωση για την μνεία και επισύναψη Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου σε συμβόλαια που θα συνταχθούν μετά την 1η Μαρτίου 2023, με περιεχόμενο την σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων σε ακίνητα του Δήμου Αθηναίων και δεν ισχύει για αυτά η προβλεπόμενη στην ίδια διάταξη ποινή ακυρότητας. Ομοίως, παύει να ισχύει η απαγόρευση της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, όταν πρόκειται για δικαιοπραξίες που περιέχονται σε έγγραφα και έχουν συνταχθεί μετά την ίδια ημερομηνία.

2. Παύει η υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 για την προσκόμιση του πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου κατά τη συζήτηση ενώπιον Δικαστηρίου υπόθεσης που έχει ως αντικείμενο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα και διεξάγεται μετά την 1η Μαρτίου 2023.

3. Η μεταγραφή και η εν γένει καταχώριση στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου των εγγραπτέων πράξεων κατά το διάστημα που θα διανυθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου (19η Μαρτίου 2023) για τις παραπάνω κτηματογραφημένες περιοχές που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά σας, θα εξακολουθεί να διενεργείται ακώλυτα στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου. Οι πράξεις αυτές, όπως προβλέπεται στην διάταξη του άρθρου 6 παρ. 4α του νόμου 2664/1998, θα καταχωριστούν αυτεπάγγελτα από τις υπηρεσίες των Κτηματολογικών Γραφείων στα κτηματολογικά βιβλία κατά την πρώτη ημέρα της έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην διάταξη αυτή.

Ανεξάρτητα πάντως από τα προηγούμενα, και προκειμένου να εξακολουθήσει απρόσκοπτα η διαδικασία της αυτεπάγγελτης ενημέρωσης των κτηματολογικών βιβλίων, θα ήταν χρήσιμο, μόνο για λόγους διευκόλυνσης του ορθού εντοπισμού των ακινήτων που αφορούν οι εγγραπτέες πράξεις και θα μεταγραφούν ή θα εγγραφούν στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου σας το διάστημα που θα μεσολαβήσει από την 1η Μαρτίου 2023 έως και την προηγούμενη ημέρα της έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου (19η Μαρτίου 2023), να συνυποβάλλεται κατά την υποβολή της αίτησης για την μεταγραφή άλλως εγγραφή τους, οιοδήποτε έγγραφο είχε τυχόν εκδοθεί από το Γραφείο Κτηματογράφησης κατά το προηγούμενο διάστημα και βρίσκεται στη διάθεση του συντάκτη ή του συναλλασσόμενου από το οποίο να προκύπτει ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (π.χ. ενδεικτικά πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου, απόσπασμα προσωρινού κτηματολογικού πίνακα ανάρτησης). Τούτο θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες του ορθού εντοπισμού των ακινήτων βάσει του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου που αναγράφεται στα οικεία έγγραφα και θα εξασφαλιστεί η άμεση ενημέρωση των κτηματολογικών εγγραφών, εφόσον ασφαλώς συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την καταχώριση της πράξης στο κτηματολογικό φύλλο του οικείου ακινήτου κατά το νόμο 2664/1998.

Από την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στα ακίνητα του Δήμου Αθηναίων, δηλαδή την 20η Μαρτίου 2023, θα ισχύσουν οι διατάξεις του νόμου 2664/1998 για τη σύνταξη και καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στα κτηματολογικά βιβλία, καθώς και για τη συζήτηση αγωγών ενώπιον των Δικαστηρίων.

Θα ακολουθήσει σχετική επιστολή του Φορέα, την οποία θα σας αποστείλουμε άμεσα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Διαδικασία συμμετοχής ατην έκτακτη Γ.Σ.28.2.2023-ξενοδοχείο PARK

ΘΕΜΑ: Διαδικασία συμμετοχής στην έκτακτη Γενική Συνέλευση (Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 – ώρα 15:30 μμ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η διαδικασία συμμετοχής στην έκτακτη Γενική Συνέλευση (Τρίτη 28.2.2023 και ώρα 15:30 στο ξενοδοχείο PARK-Λ.Αλεξάνδρας 10) μπορεί να γίνει ως κατωτέρω:

Συμμετοχή στη Γ.Σ. με φυσική παρουσία

 • Φυσική παρουσία στην αίθουσα του ξενοδοχείου PARK,
 • Ψηφοφορία δια ζώσης,
 • Προβολή της Γ.Σ. σε ζωντανή αναμετάδοση μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης και
 • Προβολή σε γιγαντοοθόνη όσων μελών λαμβάνουν μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης

Συμμετοχή στη Γ.Σ. από πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης

 • Η συμμετοχή (παρακολούθηση & ψηφοφορία) στη Γ.Σ. από πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης ZOOM.
 • Δικαίωμα εγγραφής έχουν μόνο τα ενεργά μέλη του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ..
 • Όσοι συμμετείχαν την προηγούμενη φορά, έχουν ενημερωθεί αυτόματα από το σύστημα.
 • H εγγραφή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:00, για την πιστοποίηση και λήψη του απαραίτητου συνδέσμου παρακολούθησης – συμμετοχής.
 • Σύνδεσμος εγγραφής:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcodOqrqTwoG9PEwpKvGQWuaGTdC3JDToVk
 • Για την εγγραφή, οι χρήστες θα πρέπει να δηλώσουν ηλεκτρονικά: το ονοματεπώνυμο, το email και τον αριθμό μητρώου τους.
 • Μέσω του συνδέσμου παρακολούθησης – συμμετοχής, θα δίνεται η δυνατότητα τόσο της συμμετοχής όσο και της ψηφοφορίας στη Γ.Σ. μέσω βιντεοκλήσης.  
 • Απαραίτητη η χρήση κάμερας και μικροφώνου (ανοικτή κάμερα κατά τη διάρκεια συμμετοχής στη Γ.Σ.).
 • Δεν θα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε χρήστες που δεν πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

                    Γεώργιος Ρούσκας                                                      Θεόδωρος Χαλκίδης

Υπενθύμιση-Πρόσκληση έκτακτης Γ.Σ.-Τρίτη-28.2.2023-15:30 μμ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Κατά την επαναληπτική στις 5.2.2023 (λόγω μη ύπαρξης της υπό του νόμου οριζομένης απαρτίας στις 29.1.2023) τακτική Γενική Συνέλευση, λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών, αποφασίστηκε ομόφωνα από τα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ. -και έγινε ομόφωνα αποδεκτό από τα μέλη της Γ.Σ.- η συζήτηση και λήψη απόφασης μόνον επί των θεμάτων 1 έως και 6 (που άπτονται της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου). Όσον αφορά στα λοιπά θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 14.2.2023.

Σε εκτέλεση των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» και του άρθρου 1 του Π.Δ. 190/15.5.1991, προκειμένου να τηρηθούν οι εκ του νόμου οριζόμενες προθεσμίες για τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης και μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου, να προσέλθουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει στην Αθήνα, την 21η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.30΄μ.μ., στο ξενοδοχείο «Radisson Blu PARK Athens» (Λεωφ. Αλεξάνδρας 10-Αθήνα).

            Όσοι εκ των συναδέλφων κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του Συλλόγου, είναι δυνατόν με επιστολή τους προς τη Συνέλευση ν’ αντιπροσωπευθούν από συνάδελφό τους. Κάθε συμβολαιογράφος μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα μόνο συνάδελφό του (άρθρο 1 παρ. 3 του Π.Δ.190/1991).

Αν δεν υπάρξει η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου), η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς νέα πρόσκληση, την επόμενη Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα (15.30’ μ.μ.) με τα αυτά θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρα 105 παρ.2 του Ν.2830/2000 και 1 παρ.4 του Π.Δ.190/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

            Όποιος συνάδελφος το επιθυμεί, δύναται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση και διαδικτυακά κατά τις ανωτέρω ορισθείσες ημερομηνίες και ώρες.

Θ Ε Μ Α Τ Α

 1. Ενημέρωση για την εξέλιξη των εξής θεμάτων:

α) Κτηματολόγιο (εισηγητές κ.κ. Γεώργιος Ρούσκας, Ελένη Κοντογεώργου,  & Θεόδωρος Χαλκίδης)

β) Θέματα Υπουργείου Οικονομικών-ΑΑΔΕ-myPROPERTY-MyDATA (εισηγητές κ.κ. Γεώργιος Ρούσκας & Ευτυχία Καραστάθη)

γ) Δασικοί χάρτες (εισηγητής κ. Μηνάς Σεφεριάδης)

δ) Επίκαιρo θέμα: Πρόσφατα ψηφισθείσες διατάξεις με άρθρο 92 Ν.5007/2022 για τροπ. άρθρου 20 Ν.4251/2014 (golden visa) (εισηγητές κ.κ. Γεώργιος Ρούσκας & Λαμπρινή Κορομπέλη)

ε) Θέματα ΥΠΕΝ-ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου (εισηγητής κ. Γεώργιος Ρούσκας)

στ) Θέματα Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης – e-μεταβίβαση (εισηγητής κ. Θεόδωρος Χαλκίδης)

ζ) Θέματα Υπουργείου Δικαιοσύνης (εισηγητές κ.κ. Γεώργιος Ρούσκας & Ελένη Κοντογεώργου)

 • Κρατικά – τραπεζικά συμβόλαια (εισηγητές κ.κ. Νικόλαος Παπαθέου & Ευτυχία Καραστάθη).
 • Εισήγηση μειοψηφίας.
 • Τοποθετήσεις μελών της Γενικής Συνέλευσης και γενική συζήτηση.
 • Απαντήσεις Προέδρου Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., κ. Γεωργίου Ρούσκα.
 • Λήψη αποφάσεων.

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2023

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΚΑΣ

 

Όποιος συνάδελφος το επιθυμεί, δύναται να αποστείλει τις ευκρινείς, συντόμως και ακριβώς διατυ-             -πωθείσες ερωτήσεις του σχετικές με τα ανωτέρω θέματα, το αργότερο μέχρι την  Tρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 (ώρα 12:00 μ.μ.), στο email: notaries@notariat.gr,  προκειμένου να ομαδοποιηθούν και ν’απαντηθούν από τα αρμόδια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου   

Προς

                                                                                                            τη Γενική Συνέλευση

των μελών του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.

                                                                                                            Αθήνα           

 

 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Αξιότιμε Κύριε/Κυρία,

………………….…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Επειδή κατοικώ σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χλμ. από την έδρα του Συλλόγου, σας διορίζω πληρεξούσιό μου και παρακαλώ, να με αντιπροσωπεύσετε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

                                                                                    …………………..……….. 2023

                                                                                                Με τιμή

* Επισημάνσεις

 • να τεθεί ευδιάκριτα η υπογραφή και σφραγίδα του εντολέα στο έγγραφο αυτό, το οποίο πρέπει έγκαιρα να αποσταλεί στον εντολοδόχο.
 • o εντολέας πρέπει προηγουμένως να επικοινωνήσει με τον εντολοδόχο και να λάβει τη ρητή έγκρισή του, ώστε να αποφευχθεί η ανάθεση πολλών εντολών στο ίδιο πρόσωπο κατ’ εφαρμογή της απαγορευτικής διάταξης του άρθρου 1 παρ.3 του Π.Δ. 190/1991.

ΔΣ 7/10/2022

Λυπόμαστε αλλά δεν έχετε πρόσβαση στον συγκεκριμένο σύνδεσμο.

Παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.

Lost your password?

Εαν είστε μέλος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου και δεν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ κάντε κλικ εδώ και συμπληρώστε το email σας ώστε να σας σταλεί νέος κωδικός εισόδου

 

Διαδικασία συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση (Τρίτη  28.6.2022 – ώρα 15:30)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η διαδικασία συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση (Τρίτη 28.6.2022 και ώρα 15:30 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ) μπορεί να γίνει ως κατωτέρω:

Συμμετοχή στη Γ.Σ. με φυσική παρουσία

 • Φυσική παρουσία στην αίθουσα του ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ,
 • Ψηφοφορία δια ζώσης,
 • Προβολή της Γ.Σ. σε ζωντανή αναμετάδοση μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης και
 • Προβολή σε γιγαντοοθόνη όσων μελών λαμβάνουν μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης

Συμμετοχή στη Γ.Σ. από πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης

 • Η συμμετοχή (παρακολούθηση & ψηφοφορία) στη Γ.Σ. από πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης ZOOM.
 • Δικαίωμα εγγραφής έχουν μόνο τα ενεργά μέλη του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ..
 • Όσοι συμμετείχαν την προηγούμενη φορά, έχουν ενημερωθεί αυτόματα από το σύστημα.
 • H εγγραφή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την Τρίτη 28.6.2022 και ώρα 12:00, για την πιστοποίηση και λήψη του απαραίτητου συνδέσμου παρακολούθησης – συμμετοχής.
 • Σύνδεσμος εγγραφής:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcvf-2rqj0rH91eL8cs1i20AvKa1JOMhoj1
 • Για την εγγραφή, οι χρήστες θα πρέπει να δηλώσουν ηλεκτρονικά: το ονοματεπώνυμο, το email και τον αριθμό μητρώου τους.
 • Μέσω του συνδέσμου παρακολούθησης – συμμετοχής, θα δίνεται η δυνατότητα τόσο της συμμετοχής όσο και της ψηφοφορίας στη Γ.Σ. μέσω βιντεοκλήσης.  
 • Απαραίτητη η χρήση κάμερας και μικροφώνου (ανοικτή κάμερα κατά τη διάρκεια συμμετοχής στη Γ.Σ.).
 • Δεν θα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε χρήστες που δεν πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές.

Επισημαίνεται , ότι στη Γενική Συνέλευση της 28.6.2022 πιθανόν να τεθεί προς ψήφιση η αποχή από τα καθήκοντά μας για μερικά ή για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                Θεόδωρος Χαλκίδης