Ανακοίνωση Συλλόγου 11-2-2021 – Έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας έως 1-3-2021

ΘΕΜΑ: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00».

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β’ 534) η κοινή απόφαση των συναρμοδίων Υπουργών Σύμφωνα με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00».

Με το άρθρ. 1 της ΚΥΑ, προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης (επιτήρησης, αυξημένου κινδύνου, πολύ αυξημένου κινδύνου και μητροπολιτικών περιοχών).

α) Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου εντάσσονται:

αα) η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,

αβ) η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,

αγ) ο Δήμος Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

αδ) οι Δήμοι Θηβαίων και Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

αε) ο Δήμος Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

αστ) ο Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,

αζ) ο Δήμος Τεμπών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

αη) ο Δήμος Πύδνας – Κολινδρού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας,

αθ) ο Δήμος Διρφυών – Μεσσαπίων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και

αι) ο Δήμος Ρεθύμνης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης.

β) Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου εντάσσονται:

βα) η Περιφέρεια Αττικής,

ββ) ο Δήμος Πατρέων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,

βγ) ο Δήμος Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

βδ) ο Δήμος Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης,

βε) ο Δήμος Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και

βστ) ο Δήμος Θήρας της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

γ) Στο επίπεδο μητροπολιτικών περιοχών εντάσσονται:

γα) η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και

γβ) η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

δ) Στο επίπεδο επιτήρησης εντάσσονται οι λοιπές περιοχές της Επικράτειας.

Τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης ορίζονται στην παρ. 1Β του άρθρ. 1 της ΚΥΑ και αποτυπώνονται σε σχετικό Πίνακα σε αυτήν.

Ειδικά για τις περιοχές που βρίσκονται σε επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, επιγραμματικά και σε σχέση με τα συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος ζητήματα, προβλέπονται τα εξής:

1) Αναστολή όλων των συναθροίσεων και των δημόσιων ή κοινωνικών εκδηλώσεων ανεξαρτήτως χώρου, με την επιφύλαξη των δημόσιων, υπαίθριων συναθροίσεων του άρθρ. 11 του Συντάγματος και του Ν. 4703/2020 (Α’ 131).

2) Η λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών γίνεται με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου, με την εξυπηρέτηση του κοινού να γίνεται μόνον σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

 3) Η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων γίνεται με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου. Προβλέπεται υποχρεωτική προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό. Επίσης, προβλέπεται υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, ανεξαρτήτως εάν αφορά ευάλωτη / αυξημένου κινδύνου ομάδα. Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μόνον σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού, εξαιρουμένου των Τραπεζών και των περιπτώσεων, στις οποίες δεν δύναται να προγραμματισθεί ραντεβού (επιχειρήσεις ταχυμεταφορών, ελληνικών ταχυδρομείων, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ). Οι συναντήσεις εργασίας θα διενεργούνται με τήρηση της ελάχιστης απόστασης του 1,5 μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

4) Ως προς τη λειτουργία των δικαστηρίων, και ειδικότερα των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, αναστέλλονται προσωρινά:

α) οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων,

β) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων,

γ) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών.

Η λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που εκδικάζονται καθώς και εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

5) Ως προς τη λειτουργία των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, αναστέλλονται προσωρινά:

α) οι κάθε είδους συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος των αρχείων

β) κάθε προθεσμία σχετικά με την μεταγραφή, εγγραφή, καταχώρηση αιτήσεων και πράξεων ή τη λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων,

γ) η παραγραφή κάθε συναφούς  αξιώσεως.

Οι διοικητικές λειτουργίες των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» εξαιρούνται της απαγόρευσης.

Ειδικά για τα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» όπου παρέχεται ηλεκτρονική υπηρεσία αίτησης, έκδοσης και λήψης πιστοποιητικών, αυτή εξακολουθεί να λειτουργεί.

Ειδικώς ως προς τις ρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη (δικαστήρια, υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία), η ΚΥΑ τίθεται σε ισχύ τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και μέχρι τότε διατηρείται σε ισχύ η κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 454.

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 11-2-2021 – Λειτουργία Ταμείου & Λογιστηρίου 11-12/2/2021

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Ταμείου και Λογιστηρίου για 11/2/2021 & 12/2/2021»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι σήμερα και αύριο, 11/2/2021 και 12/2/2021, για έκτακτους λόγους, η Ταμειακή Υπηρεσία και το Λογιστήριο δεν θα λειτουργήσουν.

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης

Συνάντηση ΣΣΕΠΑΔ με τον Υφυπουργό για Ειδικά Ψηφιακά Έργα και το Κτηματολόγιο κ. Γεώργιο Στύλιο

ΘΕΜΑ: «Συνάντηση ΣΣΕΠΑΔ με τον Υφυπουργό για Ειδικά Ψηφιακά Έργα και το Κτηματολόγιο κ. Γεώργιο Στύλιο»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου του Συλλόγου μας κ. Γεωργίου Ρούσκα, του Γενικού Γραμματέα αυτού κ. Θεοδώρου Χαλκίδη και του Νομικού Συμβούλου κ. Γεωργίου Πούλιου με τον Υφυπουργό για Ειδικά Ψηφιακά Έργα και το Κτηματολόγιο κ. Γεώργιο Στύλιο και την Διευθύντρια του Γραφείου του κ. Υφυπουργού κα Αργυρώ Ζέρβα.

Στην συνάντηση αυτή συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

  • απλοποίηση των διαδικασιών για τη διόρθωση σφαλμάτων αρχικών εγγραφών.

Μεταξύ των συμμετεχόντων ανταλλάχθηκαν απόψεις και ο Σύλλογός μας δεσμεύτηκε να υποβάλει εγγράφως τις προτάσεις του για τα ανωτέρω θέματα.

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συντονιστικής 9-2-2021 – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΝΦΙΑ – Ορθή Επανάληψη

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα Πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ για τον κληρονομούμενο κατά την εφαρμογή της υπ’ αριθ. Α.1008/25.01.2021 απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ (Β΄229)»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κατόπιν επικοινωνίας με το αρμόδιο τμήμα της ΑΑΔΕ, θέτουμε υπόψιν σας τις κάτωθι διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της Α.1008/25.01.2021 απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ (Β΄229).

Συγκεκριμένα:

1. Σε περίπτωση κληρονομιάς, η αίτηση για την έκδοση του πιστοποιητικού για τον κληρονομούμενο ή η υπεύθυνη δήλωση, όπου απαιτείται, υποβάλλονται χειρόγραφα από τον κληρονόμο, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1137/2020, διότι οι κωδικοί TAXISnet του κληρονομούμενου είναι απενεργοποιημένοι (μετά το θάνατο απενεργοποιούνται οι σχετικοί κωδικοί TAXISnet του αποβιώσαντος). Το πιστοποιητικό ή η υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, αναρτώνται στην προσωποποιημένη πληροφόρηση στο TAXISnet του υποβάλλοντος αυτήν. Μετά την χρήση του πιστοποιητικού, το οποίο αφορά αποβιώσαντα απαιτείται οριστικοποίησή του από το συμβολαιογράφο εφόσον υφίσταται σε αυτό κωδικός- barcode. Σε περίπτωση δε πιστοποιητικού για αποβιώσαντα το οποίο εκδίδεται μετά από έλεγχο ή για ποσοστό της κληρονομιάς με ύπαρξη οφειλής για τον αποβιώσαντα, το σχετικό πιστοποιητικό δεν διαθέτει κωδικό – barcode και δεν απαιτείται οριστικοποίηση του.

Επισημαίνεται ότι έχουμε αιτηθεί και αναμένεται η κατάργηση της υπεύθυνης δήλωσης.

2. Σε περίπτωση κληρονομιάς με περισσότερους του ενός κληρονόμους, οι οποίοι συμμετέχουν στην κληρονομιαία περιουσία με ποσοστό εξ αδιαιρέτου, ετέθη το ζήτημα αν την αίτηση για το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ του κληρονομούμενου την υποβάλει ένας μόνον εκ των κληρονόμων ή αν πρέπει να την υποβάλουν όλοι οι κληρονόμοι.

Διακρίνουμε τις κάτωθι δύο περιπτώσεις:

α) Στην περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή του σχετικού φόρου (ΕΝΦΙΑ), τότε την σχετική αίτηση μπορεί να την υποβάλει ένας εκ των κληρονόμων, ο οποίος και θα λάβει πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για τον κληρονομούμενο.

β) Σε περίπτωση όμως, που υπάρχει οφειλή ΕΝΦΙΑ και δεν έχει εξοφληθεί πριν την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού, τότε έκαστος των κληρονόμων μπορεί να αιτηθεί και να λάβει πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για την κληρονομιαία περιουσία όταν εξοφλήσει το ποσοστό του ΕΝΦΙΑ που του αναλογεί κατά την συμμετοχή του σ’αυτή (κληρονομιαία περιουσία).

Παράδειγμα: Ο αποβιώσας Α κατέλειπε ως κληρονομιαία περιουσία ένα γεωτεμάχιο σε 5 κληρονόμους με ποσοστό συμμετοχής εκάστου εξ αυτών 20% εξ αδιαιρέτου. Αν δεν υφίσταται οφειλή ΕΝΦΙΑ στο κληρονομιαίο αυτό γεωτεμάχιο ή αν εξοφληθεί από τους κληρονόμους οποιαδήποτε οφειλή ΕΝΦΙΑ για το γεωτεμάχιο αυτό, τότε έκαστος των κληρονόμων μπορεί να υποβάλει αίτηση για την έκδοση του σχετικού  πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ, να λάβει πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ και ακολούθως να προχωρήσει σε συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς.

Αν όμως υφίσταται οφειλή ΕΝΦΙΑ, τότε ο κληρονόμος σε ποσοστό 20% εξ αδιαιρέτου επί του γεωτεμαχίου, οφείλει να εξοφλήσει το αναλογούν σε αυτόν ποσοστό του ΕΝΦΙΑ, ακολούθως να αιτηθεί και να λάβει πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ μόνο για το αναλογούν σε αυτόν μερίδιο προκειμένου εν συνεχεία να προχωρήσει σε συμβολαιογραφική πράξη αποδοχή κληρονομιάς.

3. Σε σχέση με τα ερωτήματα που ετέθησαν αναφορικά με το πότε, σε περίπτωση κληρονομίας, λαμβάνουμε χειρόγραφο πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ και πότε υπεύθυνη δήλωση, όταν έχουμε διαδοχικούς θανάτους και διαδοχικές κληρονομιές, παραθέτουμε το κάτωθι παράδειγμα:

Θάνατος του Χ το 2016. Ο Χ κληρονομήθηκε από τον Α, ο οποίος απεβίωσε το 2017. Ο Α κληρονομήθηκε από τον Β, ο οποίος απεβίωσε το 2019. Κληρονόμος του τελευταίου, ήτοι του Β, είναι ο Ρ. Ο Ρ αποφασίζει να προβεί σε συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς το 2021.

Ερωτάται: Τί πιστοποιητικά/υπεύθυνες δηλώσεις θα προσκομίσει ο Ρ για τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης; 

Απάντηση: Για το 2020 ο Ρ θα προσκομίσει ηλεκτρονικό πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για τον ίδιο. Επίσης θα προσκομίσει για τον θάνατο του 2019 (του Β) χειρόγραφο ΕΝΦΙΑ των ετών 2019, 2018 και υπεύθυνες δηλώσεις των ετών 2017 και 2016 για  τους προηγούμενους θανάτους .

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

το δικηγορικό γραφείο της κυρίας Αντζελίνας Πλατή μας  ενημέρωσε ότι συζητήθηκε σήμερα   η πρώτη προσφυγή των   27 συναδέλφων μας ενώπιον του 35 ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  και αναμένεται η έκδοση της απόφασης.

                                                           ΤΟ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σεμινάριο ΕΝΦΙΑ 4.2.2021

Λυπόμαστε αλλά δεν έχετε πρόσβαση στον συγκεκριμένο σύνδεσμο.

Παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.

Lost your password?

Εαν είστε μέλος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου και δεν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ κάντε κλικ εδώ και συμπληρώστε το email σας ώστε να σας σταλεί νέος κωδικός εισόδου

 

Ανάρτηση δασικού χάρτη των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων της Π.Ε Γρεβενών

ΘΕΜΑ:  Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη των Τοπικών & Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων Γρεβενών και Δεσκάτης της Π.Ε Γρεβενών.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

           Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση Δελτίο Τύπου αποφασίστηκε η ανάρτηση του δασικού χάρτη για τις  Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών κατόπιν της υπ. αριθ. 10275/29-01-2021 (ΑΔΑ 6ΡΩ9ΟΡ1Γ-ΔΗ3) απόφασης της Διεύθυνσης Δασών Γρεβενών

        Σύμφωνα με την ανωτέρω  απόφαση  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προς υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του εν λόγω δασικού χάρτη, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει την 12η  Φεβρουαρίου 2021  με καταληκτική ημερομηνία την 27η Μαΐου 2021. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, με καταληκτική ημερομηνία την 16η Ιουνίου 2021.

             Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Οι αντιρρήσεις αφορούν μόνο το αναμορφωμένο τμήμα του αναρτημένου δασικού χάρτη και μόνο ως προς τα τμήματα που δεν έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήματα προδήλων σφαλμάτων.

Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στο συνημμένο έγγραφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

29-01-2021 – Ανάρτηση δασικού χάρτη των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων της Π.Ε Σερρών

ΘΕΜΑ:  Ανάρτηση δασικού χάρτη όλων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων της Π.Ε Σερρών.

 Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

           Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση  αποφασίστηκε η ανάρτηση του δασικού χάρτη όλων των  Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1245/29.01.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ7ΨΟΡ1Υ-ΩΛ6) απόφασης της Διεύθυνσης Δασών Σερρών.

        Σύμφωνα με την ανωτέρω  απόφαση  της Διεύθυνσης Δασών Σερρών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προς υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του εν λόγω δασικού χάρτη, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει την 12η Φεβρουαρίου 2021  με καταληκτική ημερομηνία την 27η Μαΐου 2021. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, με καταληκτική ημερομηνία την 16η Ιουνίου 2021.

             Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Επισημαίνεται ότι αντιρρήσεις δέχεται μόνο το αναμορφωμένο τμήμα του αναρτούμενου δασικού χάρτη και μόνο ως προς τα τμήματα που δεν έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήματα προδήλων σφαλμάτων.

Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στα συνημμένα έγγραφα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ,

ότι με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ.Κωστή Χατζηδάκη και με αποστολή την επίσπευση ,του χρονίζοντος προβλήματος, της απονομής των εκκρεμών συντάξεων  καθώς και την παρακολούθηση της εφαρμογής της, συγκροτείται Ομάδα Εργου με επικεφαλής Project Manager .  Ο επικεφαλής της Ομάδας Εργου Project Manager και τα τέσσερα μέλη της θα συνεργαστούν με το Υπουργείο  και τη Διοίκηση του e –ΕΦΚΑ   με αρμοδιότητα την προετοιμασία  και εισήγηση στη Κυβέρνηση διοικητικών  και νομοθετικών μέτρων  με αποκλειστικό αντικείμενο την επιτάχυνση της απονομής των εκκρεμών συντάξεων  , θα παρέχουν δε  τις υπηρεσίες τους αμισθί.

ΤΟ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Απόδοση κωδικών για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας πληροφορούμε ότι κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου, κατά πλειοψηφία των παρισταμένων συμβούλων, αποφασίσθηκε η εκκίνηση της διαδικασίας απόδοσης κωδικών, ώστε να καταστεί εφικτή η ηλεκτρονική διαβίβαση εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία που λειτουργεί ο φορέας – ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».

Το να φτάσουμε ως εδώ, απαιτούσε πολλές ενέργειες εκ μέρους της διοίκησης του Συλλόγου, που με ίδια μέσα και με προσωπικές ενέργειες εκπαίδευσε το Help Desk του και δημιούργησε τις προϋποθέσεις εκκίνησης της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Τη Δευτέρα 01/02/2021 και κατόπιν προγενέστερου ελέγχου – πιλοτικής δοκιμής της εφαρμογής, θα αποσταλεί λεπτομερής ανακοίνωση για τον τρόπο απόδοσης άμεσα των κωδικών σε έκαστο συμβολαιογράφο του Συλλόγου μας.

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης

Με τιμή