Ανακοίνωση-Συντονιστικής-29.03.2024-Μετάθεση αργίας Πρωτομαγιάς

ΘΕΜΑ: «Μετάθεση αργίας της 1ης Μαΐου 2024 για την Τρίτη 7 Μαΐου 2024 για τους εργαζομένους στον δημόσιο τομέα»

            Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

            σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70 Α/60/08.03.2024 απόφαση της Υπουργού Εσωτερικών (Β΄1836) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότησης τελευταίου εδαφίου της παρ. 11 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α’ 126), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 63 του ν. 5003/2022 (Α’ 230), η αργία της 1ης Μαΐου 2024 για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα μετατέθηκε για την Τρίτη 7 Μαΐου 2024, επειδή συμπίπτει με την ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας