Περιφ. Ενότητα Βορείου Τομέα & Περ. Ενότητα Κεντρικού Τομέα