ΘΕΜΑ: Παράταση υπαγωγής αυθαιρέτων στο Ν. 4178/2013 μέχρι 3-11-2017

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 3730/23-10-2017 τευχ. Β’, η υπ’ αριθμ. οικ. 43614/20-10-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο “Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/ 2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 174)» (ΦΕΚ Β 2184), όπως ισχύει”. Συγκεκριμένα, με την ως άνω Κ.Υ.Α., η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 παρατείνεται για δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προηγούμενης παράτασης και λήγει στις 3-11-2017, με την πάροδο συνολικά πενήντα (50) μηνών και είκοσι πέντε (25) ημερών από τη δημοσίευση του Ν. 4178/2013. Η ισχύς της υπ’ αριθμ. οικ. 43614/2017 Κ.Υ.Α. αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ.
Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: