Εγκύκλιος Συντονιστικής 37-2020 – Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης ΠΕ Σάμου

ΘΕΜΑ: Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για τους πληγέντες από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Με το άρθρο 43 του ν. 4753/2020 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 227), προβλέπεται η αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για τους πληγέντες από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου.

Ειδικότερα στο ανωτέρω άρ.43 του ν. 4753/2020 προβλέπεται ότι:

«Σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και νομικές οντότητες που έχουν πληγεί στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου από τον σεισμό και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 30ής Οκτωβρίου 2020, αναστέλλεται, από τη δημοσίευση του παρόντος και έως τις 30.11.2021, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους. Η αναστολή καταλαμβάνει ιδίως, αλλά όχι περιοριστικά, τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων. Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 35-2020 – Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου – Αποδοχή γνωμοδοτήσεων – άρθρο 20 Ν. 4251/2014

 

ΘΕΜΑ: «Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής: Ενημέρωση περί αποδοχής γνωμοδοτήσεων σχετικά με το άρ.20 Β του ν.4251/2014».

 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με το συνημμένο στο παρόν υπ’ αριθ. Πρωτ. Οικ. 39055/16.11.2020 έγγραφό της η Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής ενημερώνει για την αποδοχή των υπ’ αριθ. 22/2020 και 230/2019 γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β΄ Τακτικής Ολομέλειας και Δ΄ Τμήματος αντίστοιχα).

Συγκεκριμένα με την υπ’ αριθ. 22/2020 γνωμοδότησή του η Β΄ Τακτική Ολομέλεια γνωμοδοτεί ότι ο ανήλικος πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να υπαχθεί στην έννοια του «επενδυτή» των διατάξεων του άρ.20 Β παρ. 1 περιπτ. (β) του ν. 4251/2014, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.

Με την υπ’ αριθ. 230/2019 γνωμοδότησή του το Δ΄ Τμήμα γνωμοδοτεί ότι δεν είναι επιτρεπτή η χορήγηση της άδειας διαμονής «επενδυτή»  των διατάξεων του άρ.20 Β  παρ.1  περιπτ. (β) του ν. 4251/2014, στο γονέα ανηλίκου πολίτη τρίτης χώρας ιδιοκτήτη ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, ως φορέα της γονικής του μέριμνας.

Η Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής με το ανωτέρω έγγραφό του μας γνωρίζει ότι περιπτώσεις που τυχόν ανακύψουν θα εξετάζονται υπό το πρίσμα των ανωτέρω γνωμοδοτήσεων, οι οποίες καθίστανται υποχρεωτικές.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 31-Υπ.Μετανάστευσης & Ασύλου-Διευκρινίσεις άρ.20β Ν.4251-2014

ΘΕΜΑ: «Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής: Παροχή διευκρινίσεων για το άρθρο 20 Β του ν. 4251/2014 όπως ισχύει».

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 13847/20/12.11.2020 έγγραφό της η Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής διευκρινίζει ότι η ρύθμιση της περ. 7 Α της παρ. Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 όπως ισχύει, καταλαμβάνει κάθε συμβολαιογραφική πράξη, με την οποία επέρχεται μεταβολή στην κυριότητα και νομή επί της ακίνητης περιουσίας και συνεπώς και τη γονική παροχή.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, τυχόν διαφορετική ερμηνεία του νόμου ως προς τις δικαιοπραξίες γονικών παροχών θα οδηγούσε ενδεχομένως σε καταστρατήγηση της ως άνω ρύθμισης, ο σκοπός της οποίας είναι να λαμβάνει γνώση η αρμόδια υπηρεσία για την πρόθεση του πολίτη τρίτης χώρας να μεταβιβάσει την ακίνητη περιουσία, στην οποία θεμελιώθηκε το σχετικό δικαίωμα διαμονής του.

Ακολουθεί συνημμένα το ανωτέρω έγγραφο της Υπηρεσίας.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 30/2020 -Τροποποιήσεις σε Κώδικα Συμβολαιογράφων και ΚΠολΔ

ΘΕΜΑ: «α) Επιπρόσθετα έγγραφα που καταθέτει ο δικαστικός επιμελητής στον υπάλληλο του πλειστη-ριασμού μετά από την εκτέλεση και β) Τροποποίηση του Κώδικα Συμβολαιογράφων»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στο Ν. 4745/2020 (Α΄ 214) με τίτλο  «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις», επήλθε τροποποίηση του άρθρ. 21 Ν. 2830/2000 («Κώδικας Συμβολαιογράφων»), καθώς και του άρθρ. 995 ΚΠολΔ με συμβολαιογραφικό ενδιαφέρον.

Συγκεκριμένα:

1) ως προς την τροποποίηση του Κώδικα Συμβολαιογράφων:

Σύμφωνα με το άρθρ. 54 του Ν. 4745/2020, η παρ. 1 του άρθρ. 21 του Ν. 2830/2000 (Α΄ 96) τροποποιείται και το άρθρ. 21 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 21

Ηλικία διοριζομένου

  1. Συμβολαιογράφος διορίζεται όποιος έχει συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) έτος και δεν έχει υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας του.

Κατ’ εξαίρεση, συμβολαιογράφος μπορεί να διορίζεται, ύστερα από επιτυχία σε διαγωνισμό, σε άλλη θέση συμβολαιογράφου ανεξαρτήτως ηλικίας.

  1. Για την εφαρμογή της παρ. 1, ως ημέρα γέννησης λαμβάνεται υπόψη η πραγματική, που αποδεικνύεται με ληξιαρχική πράξη, η οποία έχει συνταχθεί το αργότερο μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την ημέρα της γέννησης. Εάν δεν συντάχθηκε ληξιαρχική πράξη, σύμφωνα με τα παραπάνω, ως ημέρα της γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
  2. Το έτος γέννησης, σε περίπτωση έλλειψης ληξιαρχικής πράξης σύμφωνα με τα παραπάνω, αποδεικνύεται για τους άρρενες από το μητρώο αρρένων και για τις θήλεις από το γενικό μητρώο των δημοτών.
  3. Σε περίπτωση πολλών εγγραφών στα μητρώα επικρατεί η πρώτη.
  4. Δικαστικές αποφάσεις ή διοικητικές πράξεις που διορθώνουν την ηλικία ή την εγγραφή στο μητρώο δεν λαμβάνονται υπόψη.».

2) ως προς την τροποποίηση του άρθρου 951 ΚΠολΔ:

Με το άρθρ. 21 του Ν. 4745/2020 αντικαταστάθηκε η παρ. 4 του άρθρ. 995 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, και για πρώτη φορά εισήχθη η υποχρέωση του δικαστικού επιμελητή να καταθέτει στο συμβολαιογράφο – υπάλληλο του πλειστηριασμού σε έντυπη και ψηφιακή μορφή την έκθεση εκτίμησης του πιστοποιημένου εκτιμητή του π.δ. 59/2016 (Α΄ 95) καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή φωτογραφίες του κατασχεθέντος ακινήτου, τις οποίες λαμβάνει κατά την επιτόπια μετάβασή του σε αυτό, τα οποία ο υπάλληλος του πλειστηριασμού τα συμπεριλαμβάνει στην πράξη του. Την δε έκθεση του πιστοποιημένου εκτιμητή του π.δ. 59/2016 (Α΄ 95), τις φωτογραφίες του κατασχεθέντος ακινήτου μαζί με το απόσπασμα ο συμβολαιογράφος – υπάλληλος του πλειστηριασμού έχει υποχρέωση να αναρτήσει στην πλατφόρμα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.

Συγκεκριμένα με το άρθρ. 21 του ανωτέρω νόμου το άρθρ. 995 ΚΠολΔ διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 995

Επιδόσεις αντιγράφου ή περίληψης έκθεσης κατάθεσης

  1. Αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης επιδίδεται μόλις περατωθεί η κατάσχεση στον καθ’ ου η εκτέλεση, αν ήταν παρών, και, αν αυτός αρνηθεί να παραλάβει το έγγραφο που του επιδίδεται, ο επιμελητής συντάσσει έκθεση για την άρνησή του. Αν είναι απών ή δεν είναι δυνατή η άμεση κατάρτιση του αντιγράφου, η επίδοση γίνεται το αργότερο την επομένη της ημέρας που έγινε η κατάσχεση, εφόσον εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση έχει την κατοικία του στην περιφέρεια του δήμου όπου έγινε η κατάσχεση, διαφορετικά μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κατάσχεση. Η παράλειψη των διατυπώσεων αυτών επιφέρει ακυρότητα. Ως τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό ακινήτου ορίζεται η εμπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της κατάσχεσης.
  2. Με ποινή ακυρότητας, αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης επιδίδεται στον υποθηκοφύλακα (κτηματολόγιο) της περιφέρειας όπου βρίσκεται το κατασχεμένο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κατάσχεση. Αν πρόκειται για πλοία νηολογημένα στην Ελλάδα, η επίδοση γίνεται σε εκείνον που τηρεί το νηολόγιο, όπου είναι γραμμένο το πλοίο, και αν πρόκειται για αεροσκάφη γραμμένα σε μητρώο που τηρείται στην Ελλάδα, η επίδοση γίνεται σε εκείνον που το τηρεί. Ο υποθηκοφύλακας ή όποιος τηρεί το νηολόγιο ή το μητρώο οφείλει να εγγράφει την ίδια ημέρα την κατάσχεση σε ειδικό βιβλίο κατασχέσεων που τηρείται για το σκοπό αυτό και να παραδώσει μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών, αφότου κατά τα προαναφερόμενα του έγινε η επίδοση, το σχετικό πιστοποιητικό βαρών στον αρμόδιο για την εκτέλεση δικαστικό επιμελητή, ενώ ο γραμματέας του ειρηνοδικείου οφείλει αυθημερόν να καταχωρίσει την κατασχετήρια έκθεση σε ειδικό βιβλίο με αλφαβητικό ευρετήριο, με βάση τα ονοματεπώνυμα των καθ’ ων η κατάσχεση.
  3. Αν πρόκειται για κατάσχεση ενυπόθηκου κτήματος και η κατάσχεση έγινε κατά του τρίτου, κυρίου ή νομέα, πρέπει να επιδοθεί σ΄ αυτόν και στον οφειλέτη αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης, αλλιώς επέρχεται ακυρότητα. Αν η κατάσχεση έγινε κατά του οφειλέτη, πρέπει να επιδοθεί στον τρίτο, κύριο ή νομέα, αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης, αλλιώς επέρχεται ακυρότητα.
  4. Ο δικαστικός επιμελητής οφείλει, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κατάσχεση, να καταθέσει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού τον εκτελεστό τίτλο, την έκθεση επίδοσης της επιταγής της εκτέλεσης, την κατασχετήρια έκθεση και τις εκθέσεις επίδοσής της στον οφειλέτη, τον τρίτο κύριο ή νομέα και τον υποθηκοφύλακα ή όποιον τηρεί το νηολόγιο ή το μητρώο, το πιστοποιητικό βαρών, καθώς και, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, την έκθεση εκτίμησης του πιστοποιημένου εκτιμητή του π.δ. 59/2016 (Α΄ 95). Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού συντάσσει έκθεση για όλα αυτά. Απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, που περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα του υπέρ ου και του καθ’ ου η εκτέλεση, καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου αυτών και, αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, την επωνυμία και τον αριθμό φορολογικού τους μητρώου, συνοπτική περιγραφή του ακινήτου που κατασχέθηκε κατά το είδος, τη θέση, τα όρια και την έκτασή του, με τα συστατικά και όσα παραρτήματα συγκατάσχονται, καθώς και μνεία των υποθηκών ή προσημειώσεων που υπάρχουν επάνω στο ακίνητο, την τιμή της πρώτης προσφοράς, του ποσού για το οποίο γίνεται η κατάσχεση, τους όρους του πλειστηριασμού, που θέτει ο υπέρ ου η εκτέλεση και που γνωστοποιήθηκαν στον δικαστικό επιμελητή με την εντολή για εκτέλεση του άρθρου 927 και το όνομα και τη διεύθυνση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, καθώς και τον τόπο, την ημέρα και την ώρα του πλειστηριασμού, εκδίδεται από τον δικαστικό επιμελητή και δημοσιεύεται με επιμέλεια αυτού μέχρι την δέκατη πέμπτη ημέρα από την κατάσχεση στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Στο απόσπασμα περιλαμβάνεται και η βεβαίωση του δικαστικού επιμελητή, σχετικά με την αδυναμία ορισμού συμβολαιογράφου του τόπου εκτέλεσης ή της περιφέρειας του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης. Το απόσπασμα επιδίδεται μέσα στην ίδια προθεσμία στον τρίτο κύριο ή νομέα και στους ενυπόθηκους δανειστές. Ο πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις των προηγούμενων εδαφίων, διαφορετικά είναι άκυρος. Ο δικαστικός επιμελητής παραδίδει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, σε ηλεκτρονική μορφή, φωτογραφίες του κατασχεθέντος ακινήτου, τις οποίες λαμβάνει κατά την επιτόπια μετάβασή του σ΄ αυτό. Η λήψη τους από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού αναφέρεται στην παραπάνω έκθεση.

Τα πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνονται στο απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, καθώς και η έκθεση του πιστοποιημένου εκτιμητή και οι φωτογραφίες αναρτώνται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού στο ηλεκτρονικό σύστημα πλειστηριασμού.

  1. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, οι διατάξεις των άρθρων 972 και 973 εφαρμόζονται και εδώ».

Σύμφωνα δε με το άρθρ. 97 του Ν. 4745/2020 [Μεταβατική διάταξη επί της προδικασίας του πλειστηριασμού] η παρ. 4 του άρθρ. 995 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιείται με το άρθρ. 29 του παρόντος, εφαρμόζεται επί κατασχέσεων ακινήτων, που επιβάλλονται από την 1η.12.2020.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 26-2020-Ταυτότητα κτιρίου από 1.10.2020 έως έναρξη λετουργίας μητρώου αρθρ.62 Ν.4495/2017

ΘΕΜΑ: «Ταυτότητα Κτιρίου από 01-10-2020 έως την έναρξη λειτουργίας του μητρώου του αρ. 62 ν. 4495/2017 (ταυτότητας κτιρίου)»

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σε απάντηση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 375/21-09-2020 εγγράφου της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. προς τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χθες εξεδόθη Εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, αναρτητέα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αναφορικά με την ορθή εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του αρ.102 του ν. 4495/2017, για το διάστημα της μη λειτουργίας  του μητρώου 62 (Ταυτότητα Κτιρίου) του ν. 4495/2017. Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή, από την 01-10-2020 και εφεξής, έως την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου του αρ. 62 του ν. 4495/2017, οι συνέπειες των υπαγωγών στο ν. 4495/2017 επέρχονται χωρίς να απαιτείται καταχώρηση της ταυτότητας κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας για τις υπαγωγές που θα γίνουν από την 1η Οκτωβρίου 2020.

Συνημμένη η σχετική εγκύκλιος του ΥΠΕΝ.

Σημειώνονται:

Α.  Η παράγραφος 1 του άρθρου 102, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 παρ. 1 Ν. 4710/2020 (ΦΕΚ 142/23.07.2020.`Εναρξη ισχύος, σύμφωνα με την παρ.5 του αυτού άρθρου, από 1.7.2020) , ορίζει ότι : «Για τις αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις του άρθρου 96 που υπάγονται στις διατάξεις για την αναστολή επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97, η αίτηση υπαγωγής μπορεί να υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Εντός της προθεσμίας αυτής ισχύουν οι εκπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 101. Μετά από την παρέλευση της προθεσμίας αυτής και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος μόνο για αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 (Α`174) και των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 96 του παρόντος που είναι προγενέστερες της 28ης Ιουλίου 2011. Για τις υπαγωγές που θα γίνουν από την 1η Οκτωβρίου 2020 και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 το ενιαίο ειδικό πρόστιμο θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά τα οριζόμενα στις περ. β` έως στ` της παρ. 3. Στις περιπτώσεις αυτές, η καταχώριση της ταυτότητας του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 62 του παρόντος αποτελεί όρο για την επέλευση των συνεπειών της υπαγωγής.»

Β. Το άρθρο 62 ν. 4495/2020, ορίζει ότι:

«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου.

Μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 52 έως 61.»

Μέχρι σήμερα, δεν έχει εκδοθεί η εν λόγω απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος  και Ενέργειας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 25-2020 – Μη επισύναψη πιστοποιητικών άρθρ. 20 Ν. 3889-2010 στις αποδοχές κληρονομιάς

ΘΕΜΑ: «Οδηγία Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ: Μη απαίτηση επισύναψης πιστοποιητικών των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 Ν. 3889/2010 όπως ισχύει, στις πράξεις αποδοχής κληρονομίας».

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 19/2020 Εγκυκλίου της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος και κατόπιν σχετικού αιτήματος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς –Αιγαίου και Δωδεκανήσου, που υποβλήθηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 837/04.06.2020 έγγραφό του και κατόπιν σχετικής επικοινωνίας του Συλλόγου με τους αρμόδιους φορείς, η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε την συνημμένη στην παρούσα υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/54730/2468/03.09.2020 οδηγία, σύμφωνα με την οποία δεν επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής των παρ. 4 και 5 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010, όπως πλέον ισχύουν, και των προβλεπόμενων σε αυτές υποχρεώσεων και στις δηλώσεις αποδοχής κληρονομίας, στις οποίες δεν είναι υποχρεωτική η κατάρτιση τοπογραφικού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα και στην υπ’ αριθμ. 19/2020 Εγκύκλιο της ΣΕΣΣΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Εγκύκλιο ΣΕΣΕ, και μετά την τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 20 Ν. 3889/2010 με το άρθρο 48 παρ. 8β’ Ν. 4685/2020 (Α’ 92), δεν απαιτείται η επισύναψη των πιστοποιητικών των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 Ν. 3889/2010, όπως ισχύει στις συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομίας και δεν ελέγχεται η επισύναψη των πιστοποιητικών των ανωτέρω παραγράφων κατά την καταχώριση στα κτηματολογικά βιβλία εγγρα-πτέων συμβολαιογραφικών πράξεων αποδοχής κληρονομίας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 24-2020 – Παράταση αναστολής πλειστηριασμών σε βάρος πυροπλήκτων Ραφήνας, Μαραθώνα

ΘΕΜΑ: Αρ.84 Ν. 4712/2020 (ΦΕΚ Α΄146) – Παράταση αναστολής πλειστηριασμών πυρόπληκτων στους Δήμους Ραφήνας και Μαραθώνος μέχρι 25-01-2021

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Με την ΠΝΠ από 26-7-2018 (ΦΕΚ 138 Α) «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018», η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 3 του Ν. 4576/2018 (ΦΕΚ 196 Α), αναστάλθηκε μέχρι 30-9-2019 η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολή και προσωπικών κρατήσεων, καθώς και οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων που αφορούν στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2018 στην Αττική.

Με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. α’ του Ν. 4626/2019 (ΦΕΚ 141 Α) «Κύρωση της από 24.07.2019 Π.Ν.Π. “Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018” (Α’ 127), σύσταση και καταστατικό λειτουργίας της εταιρείας “Μάτι Ξανά” και άλλες διατάξεις», η ανωτέρω περίοδος αναστολής κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων παρατάθηκε μέχρι και 31-7-2020.

Με το άρθρο 84 [Παράταση αναστολής πλειστηριασμών πυρόπληκτων στους Δήμους Ραφήνας και Μαραθώνος] Ν.4712/2020 (Α΄146) με τίτλο «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις» ορίζεται ότι στο άρθρο 11 της από 26ης Ιουλίου 2018 ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4576/2018 (Α΄196), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 εδάφ. α΄ του ν. 4626/2019 (Α΄ 141), η ημερομηνία «30.7.2020» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «25.1.2021».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 22/2020 – Ν. 4686/2020 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ: «Ν. 4686/2020 Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A΄ 169), 4375/2016 (A΄ 51), 4251/2014 (Α΄ 80) και άλλες διατάξεις (Α΄ 96)»

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 96 ο Ν. 4686/2020 με τίτλο «Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A΄ 169), 4375/2016 (A΄ 51), 4251/2014 (Α΄ 80) και άλλες διατάξεις».

Μεταξύ άλλων με την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του ανωτέρω νόμου, το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της παραγράφου Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) [«Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και άλλες διατάξεις»], αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά τον χρόνο κτήσης της, καθώς και το συνολικό συμβατικό μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών του παρόντος άρθρου, όπως προκύπτει από τις συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης και, σε περίπτωση που τελούν υπό αίρεση της καταβολής πιστούμενου τιμήματος, από τις αντίστοιχες νόμιμα μεταγεγραμμένες συμβολαιογραφικές πράξεις εξόφλησης και άρσης διαλυτικής αίρεσης, ή τις συμβάσεις μίσθωσης, αντίστοιχα, καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς πριν την υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή».

Επίσης, με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του αυτού νόμου, μετά το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της παραγράφου Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«Ο πολίτης τρίτης χώρας, κατά την κατάθεση της αίτησης για τη χορήγηση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, υποβάλλει βεβαίωση του συμβολαιογράφου που συνέταξε τις συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης ή τις συμβάσεις μίσθωσης της περίπτωσης 2 της παραγράφου Β του παρόντος άρθρου, με την οποία βεβαιώνονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων μερών, τα στοιχεία του ακινήτου, ο τρόπος καταβολής του συμφωνηθέντος τιμήματος ή μισθώματος και όλα τα ειδικότερα στοιχεία διενέργειας της πληρωμής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, η ύπαρξη τυχόν διαλυτικής αίρεσης καθώς και εάν το συγκεκριμένο ακίνητο έχει χρησιμοποιηθεί από τον πωλητή για την έκδοση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα».

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση αναφορικά με την ανωτέρω κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών για τον τύπο και το περιεχόμενο της παραπάνω βεβαίωσης.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 20/2020 – Παραμεθόριες – Ακίνητα – Brexit

ΘΕΜΑ: Σύσταση εμπραγμάτου ή ενοχικού δικαιώματος επί ακινήτου, κειμένου στην παραμεθόριο υπέρ πολίτου του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας ή νομικού προσώπου με έδρα την χώρα αυτή άνευ της απαιτουμένης εκ του άρθρου 26 του Ν. 1892/1990 αδείας, μετά την εφαρμογή των ρυθμίσεων του Ν. 4652/2020.

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 1892/1990, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία εν ζωή με την οποία συνιστάται υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με ιθαγένεια ή έδρα εκτός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα, που αφορά ακίνητα, κείμενα στις παραμεθόριες περιοχές, καθώς και η μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή η μεταβολή του προσώπου εταίρων εταιρειών οποιασδήποτε μορφής που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα στις περιοχές αυτές………….» και β) του άρθρου 26 του Ν. 1892/1990 (διαδικασία άρσης απαγορεύσεων), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «1. α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ανήκουν στις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 25 μπορούν να ζητήσουν την άρση της απαγόρευσης για τις παραμεθορίους περιοχές με αίτησή τους, στην οποία πρέπει να αναφέρεται και ο σκοπός για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί το ακίνητο. β. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται σε επιτροπή, που συνιστάται με θητεία πέντε (5) ετών σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα και απαρτίζεται από τον ίδιο ως Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του και από έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τα οικεία Υπουργεία. γ. Η απαγόρευση αίρεται με απόφαση της επιτροπής, που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνόλου του αριθμού των μελών της και με θετική οπωσδήποτε ψήφο του εκπροσώπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας………..».

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (Απόφαση (ΕΕ) 2020/135 του Συμβουλίου της 30ης Ιανουαρίου 2020) ορίστηκε μεταβατική περίοδος από 31-1-2020 έως 31-12-2020, κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπίζει το Ηνωμένο Βασίλειο ως κράτος-μέλος με εξαίρεση τη συμμετοχή του στα θεσμικά όργανα και τις δομές διακυβέρνησης αυτής. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 127 της συμφωνίας, ορίζεται ότι το δίκαιο της Ένωσης εφαρμόζεται για το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας μεταβατικής περιόδου, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά στην εν λόγω συμφωνία.

Κατ΄ εφαρμογή της συμφωνίας αυτής (BREXIT) και για τη ρύθμιση των διαφόρων θεμάτων που προκύπτουν από το γεγονός αυτό σε εθνικό πεδίο ψηφίστηκε ο Ν. 4652/2020 «Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» (Α΄92). Ειδικότερα από το περιεχόμενο των ρυθμίσεων του ως άνω Νόμου, καθώς επίσης και από τα αναφερόμενα στην Εισηγητική Έκθεση αυτού, προκύπτει ότι σκοπός του νόμου είναι να ρυθμίσει το σύνολο των σχέσεων (παραμονή, εργασία, ασφάλιση, περίθαλψη, οικονομική δραστηριότητα) των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των εταιρειών που εδρεύουν στη χώρα αυτή μέχρι την 31-12-2020, η οποία τέθηκε ως καταληκτική ημερομηνία της προαναφερθείσας μεταβατικής περιόδου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι ρυθμίσεις των παραγράφων 2 περίπτωση α) και 3 περίπτωση α) του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου, στις οποίες οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, που είναι είτε πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας και εισέρχονται στην Ελλάδα μετά την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έως τις 31.12.2020, είτε έχουν εισέλθει πριν αλλά δεν έχουν αιτηθεί τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής κατά το άρθρο 8 του π.δ. 106/2007, εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 106/2007 και έως 31.12.2020, εξομοιώνοντας αυτούς, μέχρι τις 31.12.2020, με τους πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ.

Εκ των προαναφερθέντων προκύπτει ότι οι διατάξεις του άρθρου 25 Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, εξακολουθούν να εφαρμόζονται και για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι τις 31.12.2020, άλλως θα εθεσπίζετο διάκριση σε βάρος τους σε σχέση με τους πολίτες των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απαγορεύεται από το Ενωσιακό Δίκαιο, σε συνδυασμό μάλιστα και με την συμφωνία αποχώρησης (BREXIT). Επομένως δεν απαιτείται η τήρηση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1892/1990 διαδικασία για την άρση της απαγόρευσης κάθε δικαιοπραξίας εν ζωή, με την οποία συνιστάται υπέρ φυσικού ή νομικού προσώπου με ιθαγένεια ή έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρεττανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα, που αφορά ακίνητα, κείμενα στις παραμεθόριες περιοχές, καθώς και η μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή η μεταβολή του προσώπου εταίρων εταιρειών οποιασδήποτε μορφής που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα στις περιοχές αυτές και η προσάρτηση της εν λόγω αδείας μεταβίβασης στα σχετικά συμβόλαια που θα καταρτιστούν μέχρι την 31.12.2020.

Με τιμή

Ο Προέδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: