ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 47_21072021_ΟΔΗΓΙΕΣ_ΥΠΕΝ_ΑΡ116_Ν4495

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 116 του ν.4495/17, όπως ισχύει.»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/61939/2576/25-6-2021 έγγραφο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αφορά σε οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 116 του ν.4495/2017, όπως ισχύει.

Συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος αποτελεί η παράγραφος 5 της ενότητας «Γενικές οδηγίες για τον ασκούμενο έλεγχο, που αφορούν όλες τις διαδικασίες και για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου», σύμφωνα με την οποία:

«5. Η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, τα οποία βρίσκονται εντός παραδοσιακών οικισμών, εντός παραδοσιακών τμημάτων πόλεων καθώς και εντός περιοχών που υπάγονται σε καθεστώς προστασίας υπό τις διατάξεις του ν.3028/02, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της περίπτωσης α της παρ.2 στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ και την καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού ποσού του προστίμου και προ της υποβολής των σχετικών αιτήσεων για την εξέταση της υπαγωγής των δηλωθεισών αυθαιρέτων κατασκευών από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο, επιτροπή ή τυχόν υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ. Την υποχρέωση δε ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναλαμβάνει ο νέος κύριος, με ειδική μνεία στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 46-2021 – Διευκρινίσεις για υπολογισμό παλαιότητας ακινήτων

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων για τον υπολογισμό της παλαιότητας των ακινήτων»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σε συνέχεια της υπ’ αριθm. 34/14-7-2021 Εγκυκλίου της ΣΕΣΣΕ, με την οποία σας αποστείλαμε την υπ’ αριθμ. 60449 ΕΞ 2021/24-5-2021 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού των Οικονομικών, με τίτλο “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (ΠΟΛ.1149) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα» (Β’ 549) και της υπό στοιχεία 1129485/479/Γ0013/ 03.12.1996 (ΠΟΛ. 1310) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός κατ’ άρθρο 41α του ν. 1249/1982 με αντικειμενικά κριτήρια, αξίας κτισμάτων ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού» (Β’ 1152)”, σας κοινοποιούμε με την παρούσα το υπ’ αριθμ. πρωτ. 86759 ΕΞ/14-7-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεως & Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Παροχή Διευκρινίσεων για την παλαιότητα».

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, σχετικά με τα έγγραφα απόδειξης της παλαιότητας, όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 60449 ΕΞ 2021/24-5-2021 (Β’ 2146) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, εκτός από τα δημόσια έγγραφα που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 60449 ΕΞ 2021/24-5-2021 (Β’ 2146) απόφαση, όπως προγενέστερος τίτλος κτήσης, νομιμοποίηση αυθαιρέτου, έναρξη ηλεκτροδότησης και γενικά κάθε σχετικό έγγραφο που έχει εκδοθεί από Δημόσια Αρχή,

όσον αφορά τις τακτοποιούμενες επιφάνειες ακινήτων, πέρα από τη βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής του ακινήτου στις ισχύουσες κατά την έκδοση της βεβαίωσης διατάξεις περί ρύθμισης αυθαιρέτων, γίνονται δεκτά επίσης για την απόδειξη της παλαιότητας:

  • και τα όμοιου χαρακτήρα εκδιδόμενα έντυπα από το σχετικό πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας των Ν. 4014/2011, 4178/2013 και 4495/2017 της οριστικής υπαγωγής, συνοδευόμενης από το αντίστοιχο φύλλο καταγραφής,
  • καθώς και το έντυπο που εκδίδεται από το σύστημα για τα νομίμως προϋφιστάμενα του 1955 κτίρια, όπως κατάσταση δήλωσης περαιωμένη, συνοδευόμενη από το αντίστοιχο φύλλο καταγραφής (εάν αυτό εκδίδεται).

Στα προαναφερόμενα έντυπα, για τον υπολογισμό της παλαιότητας λαμβάνεται υπόψη η καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος που αναγράφεται στο πεδίο παλαιότητας του αντίστοιχου φύλλου καταγραφής.

Επίσης, γίνεται δεκτό για την απόδειξη της παλαιότητας και το έντυπο, με το οποίο τακτοποιήθηκαν οι ημιυπαίθριοι χώροι και σοφίτες με το Ν. 3843/2010, το οποίο δεν εκδίδεται από κάποια πλατφόρμα του ΤΕΕ, αλλά φέρει τις σχετικές σφραγίδες από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος-Συντονιστικής 45-2021-Σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων

ΘΕΜΑ: «Σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2000»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 18 Ν.1587/1950 όπως προστέθηκε με το άρθρο 152 Ν.4808/2021 (Α΄101/19.06.2021), ορίζονται τα εξής:

«5. Κατά τη σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2000, επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων μόνο από τον αγοραστή ή τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους αυτού, εφόσον συνταχθούν μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (σ.σ. 19.06.2021). Κατά τη σύνταξη των συμβολαίων αυτών, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, δεν απαιτείται η προσκόμιση του αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α` 170) και του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α` 266).

Για τα προσύμφωνα που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 29η Ιουνίου 1999, δεν απαιτείται, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η αναγραφή του αριθμού φορολογικού μητρώου του πωλητή. Αντίγραφα των οριστικών συμβολαίων, που καταρτίζονται κατά τα προηγούμενα, αποστέλλονται, με ευθύνη του συμβολαιογράφου, και στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος του πωλητή υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης.».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 43/2021 – Δυνατότητα μη συνυποβολής απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά την υποβολή των ηλεκτρονικών δηλώσεων myProperty – Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ A.1149

ΘΕΜΑ: «Δυνατότητα μη συνυποβολής απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά την υποβολή των ηλεκτρονικών δηλώσεων myProperty – Α.1149/29-6-2021 (Β΄ 2825) Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε η  υπ’ αριθμ. Α.1149/29-6-2021 (Β’ 2825/30-06-2021) Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ (σε συνέχεια της Α.1031/19-2-2021 (Β’ 839) Απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ), με την οποία ορίζεται ότι οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, οι οποίες υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής myProperty, δύνανται να υποβάλλονται χωρίς τη συνυποβολή των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021.

Σημειώνεται, ότι τα δικαιολογητικά, στην περίπτωση που ΔΕΝ συνυποβάλλονται με την ηλεκτρονική δήλωση, αποστέλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τη διαδικασία που ορίζεται στην υπ’ αριθμ.  Α.1137/11-6-2020 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με τίτλο «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων διορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου» (Β’ 2423), εφόσον ζητηθούν στο στάδιο του ελέγχου και συγκεκριμένα:

  • ταχυδρομικά (με φυσικό φάκελο) μέσω συστημένης επιστολής ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή
  • με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας της ΑΑΔΕ.
  • Είναι επίσης δυνατή η κατάθεση των δικαιολογητικών και στο πρωτόκολλο της αρμόδιας υπηρεσίας εντός φακέλου.

Στο στάδιο του ελέγχου της δήλωσης για την περίπτωση έκδοσης πράξης προσδιορισμού του φόρου, όταν κριθεί ότι υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού της φορολογικής υποχρέωσης ή έκδοσης του πιστοποιητικού, αναρτάται στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του υποχρέου πρόσκληση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 14 ν. 4174/2013 (ΚΦΔ), προκειμένου ο υπόχρεος είτε να συμπληρώσει τη δήλωση/αίτηση, είτε να προσκομίσει τα έγγραφα που λείπουν, ώστε να προσδιορισθεί η φορολογητέα ύλη ή να εκδοθεί το πιστοποιητικό.

Συνεπώς, υπόχρεος για την υποβολή των δικαιολογητικών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι ο φορολογούμενος.

Εάν ο φορολογούμενος δεν ανταποκριθεί μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, είτε η δήλωση ή η αίτηση θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί, είτε ο φόρος υπολογίζεται και η οικεία πράξη ή το πιστοποιητικό εκδίδονται χωρίς να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που δεν προσκομίσθηκαν κατά περίπτωση.

Τα ελλείποντα δικαιολογητικά αποστέλλονται από τον φορολογούμενο (όπως αναφέρθηκε ανωτέρω) είτε ταχυδρομικά είτε ηλεκτρονικά είτε κατατίθενται μέσα σε φάκελο στο πρωτόκολλο ως ανωτέρω. Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, ή το αυτοματοποιημένο μήνυμα που αποστέλλεται ως απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα του φορολογουμένου, αποτελεί γι’ αυτόν αποδεικτικό υποβολής των δικαιολογητικών και επέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους της Δ.Ο.Υ.. Ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών θεωρείται η ημερομηνία που προκύπτει από τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή η ημερομηνία αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντίστοιχα.

Περαιτέρω, στο άρθρ. 2 της υπ’ αριθμ. Α.1149/29-6-2021 Απόφασης ορίζεται, ότι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, οι οποίες τροποποιούν αρχικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέσω της εφαρμογής myProperty, καθώς και δηλώσεις για πλασματική μεταβίβαση κατά την παρ. 2 του άρθρ. 2 του α.ν. 1521/1950, υποβάλλονται στην αρμόδια για την ηλεκτρονική δήλωση Δ.Ο.Υ..

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος-Συντονιστικής 41-2021-Υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας των συμβαλλομένων

ΘΕΜΑ: «Υποχρέωση υποβολής από το συμβολαιογράφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας των συμβαλλομένων»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σύμφωνα με την παρ. 1 α. του άρθρου 23 ν.3427/2005, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 49 ν.4646/2019 (Α΄201), μετά τη σύνταξη υποσχετικής ή εκποιητικής δικαιοπραξίας, με την οποία συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα επί ακινήτου, ο συμβολαιογράφος υποχρεούται εντός τριάντα (30) ημερών σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας των συμβαλλομένων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία δηλωθεί ρητά από τον ή από τους συμβαλλομένους ότι η σχετική δήλωση στοιχείων ακινήτων θα υποβληθεί από τους ίδιους. Τα ανωτέρω ισχύουν και κατά τη σύνταξη περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης επί εκούσιου πλειστηριασμού. Στον συμβολαιογράφο που παραβαίνει την ανωτέρω υποχρέωση επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) ευρώ.

Εν όψει σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων δέον είναι στη συμβολαιογραφική πράξη να δηλώνεται ρητά από τον ή από τους συμβαλλομένους ότι η ανωτέρω σχετική δήλωση στοιχείων ακινήτων θα υποβληθεί από τον ή τους ίδιους.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 40/2021 – Αναγραφή στο συμβόλαιο των δηλώσεων Φ.Μ.Α. του MyProperty (Υπόδειγμα)

ΘΕΜΑ: «Αναγραφή στο συμβολαιογραφικό έγγραφο των δηλώσεων my property»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε σχετικό υπόδειγμα, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε για την καταγραφή των δηλώσεων my property της πληρωμής του φόρου κλπ. στα σχετικά συμβολαιογραφικά έγγραφα.

«Υποβλήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Α.Α.Δ.Ε. «my PROPERTY» η υπ’ αριθμόν [*]/[*]-[*]-2021 ηλεκτρονική δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου για τον αγοραστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με Α. 1031/2021 Απόφαση Α.Α.Δ.Ε. – ΦΕΚ 839/Β/3-3-2021, με τίτλο «Ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων – Δήλωση Φ.Μ.Α.», βάσει της οποίας υπολογίσθηκε και καταβλήθηκε Φ.Μ.Α. επί του τιμήματος των μεταβιβαζόμενων ακινήτων, ήτοι επί ποσού ευρώ [*] (€[*]) ευρώ συνολικά, η αντικειμενική αξία των οποίων ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ευρώ [*](€[*]) και καταβλήθηκε από τον αγοραστή φόρος μεταβιβάσεως ακινήτου ποσού ευρώ [*] (€[*]), με ταυτότητα οφειλής [*], όπως προκύπτει και από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ’ αριθμ. [*]/[*]-[*]-2021 αποδεικτικό καταβολής που εκδόθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (άρθρο 15, παρ. 1 του Ν. 4223/2013).

Η παρούσα σύμβαση δεν έτυχε απαλλαγής για Α’ Κατοικία, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 1078/1980, όπως ισχύει. [εφόσον δεν υπάρχει απαλλαγή πρώτης κατοικίας].

Αντίγραφο της δήλωσης αυτής, η οποία συμπληρώθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσαν οι εδώ συμβαλλόμενοι και με δική τους ευθύνη, θα προσκομισθεί στο αρμόδιο για την καταχώριση της σύμβασης Κτηματολογικό Γραφείο».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συμπληρωματική Εγκύκλιος Συντονιστικής επί της Εγκ. 33/2021 – Συναινετικό διαζύγιο (Ν. 4830-2021)

ΘΕΜΑ: «Άθικτος ο ρόλος του συμβολαιογράφου στη διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 4 Ν. 4800/2021 (Α’ 81)»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Επ’ αφορμή ερωτημάτων συναδέλφων και σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 33/24-5-2021 Εγκυκλίου της ΣΕΣΣΕ, διευκρινίζεται ότι παραμένει άθικτος ο ρόλος του συμβολαιογράφου στην διαδικασία λύσης του γάμου, σύμφωνα με το άρθρο 1441 παρ. 1 και 2 ΑΚ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 Ν. 4800/2021 (Α’ 81).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 1441 ΑΚ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 Ν. 4800/2021 (Α’ 81), ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη, με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Η δε λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει κατατεθεί η σύσταση του γάμου, ή με ενημέρωση του ληξιαρχείου της συμβολαιογραφικής πράξης με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι σύμφωνα με το άρθρο 20 Ν. 4800/2021, αναμένεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την οποία θα ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στην υλοποίηση των διαδικασιών του άρθρου 4 του αυτού νόμου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 33/2021 – Συναινετικό διαζύγιο (Ν. 4800/2021 – ΦΕΚ 81 Α)

ΘΕΜΑ: «Συναινετικό διαζύγιο με έγγραφη συμφωνία ή κοινή ψηφιακή δήλωση των συζύγων (άρθρ. 4 Ν. 4800/2021 – ΦΕΚ 81 Α/21-5-2021)»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 81/21-5-2021 τευχ. Α’) ο Ν. 4800/2021, με τίτλο «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις».

Με τον νόμο αυτό αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις δέκα τριών (13) άρθρων του Αστικού Κώδικα, μεταξύ των οποίων και οι διατάξεις του άρθρου 1441 περί συναινετικού διαζυγίου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4800/2021, δίνεται εφεξής η δυνατότητα α) λύσης του γάμου με έγγραφη συμφωνία ή κοινή ψηφιακή δήλωση των συζύγων και β) άμεσης ενημέρωσης του ληξιαρχείου με την καταχώριση/ανάρτηση της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης μέσω της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής (πλατφόρμας), η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 4800/2021 αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης αυτού (21-5-2021), εκτός της διαδικασίας συναινετικής λύσης του γάμου με ηλεκτρονικά μέσα, η οποία θα αρχίσει μετά τη δημοσίευση της σχετικής Κοινής Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως αναφέρεται ειδικά στο άρθρο 20 (εξουσιοδοτική διάταξη) του νόμου αυτού. Αναμένεται η άμεση έκδοση της απόφασης αυτής, με την οποία θα παρέχονται οδηγίες για τη διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου με ηλεκτρονικά μέσα, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της νέας διάταξης.

Επίσης, στο άρθρο 8 του Ν. 4800/2021, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 1514 ΑΚ, ορίζεται ότι, κατά παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, «οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον ένα από αυτούς και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, τον γονέα με τον οποίο θα διαμένει, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. Το ανωτέρω έγγραφο ισχύει τουλάχιστον για δύο (2) έτη και παρατείνεται αυτοδικαίως, εκτός αν κάποιος από τους γονείς δηλώσει εγγράφως στον άλλο γονέα πριν τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου ότι δεν επιθυμεί την παράταση του».

Αποστέλλονται συνημμένα, προς πληρέστερη ενημέρωση Σας, το υπ’ αριθμ. 81 Α/21-5 -2021 ΦΕΚ, καθώς και τα άρθρα 1441 και 1514 ΑΚ όπως έχουν πλέον διαμορφωθεί (με επισήμανση της τροποποίησης αυτών σε έντονη γραφή), σας γνωστοποιούμε δε, ότι θα διεξαχθεί άμεσα ενημερωτικό σεμινάριο με εισηγήτρια την κα Λένα Κοντογεώργου, συμβολαιογράφο Αθηνών, Αντιπρόεδρο του ΣΣΕΑΠΑΔ, ενόψει της έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης και της έναρξης λειτουργίας της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Με τιμή

Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας    

Εγκύκλιος Συντονιστικής 29/2021 – Νέος ΕΝΦΙΑ – Συμπληρωματικές Πληροφορίες – Παράταση αναστολής διατάξεων άρθρων 47, 48 και 49 Ν. 4646/2019

ΘΕΜΑ: «Νέος ΕΝΦΙΑ – Συμπληρωματικές Πληροφορίες – Παράταση της αναστολής των διατάξεων των άρθρων 47, 48 και 49 του Ν. 4646/2019»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σε συνέχεια των προηγούμενων ενημερώσεών μας και της σχετικής Εγκυκλίου που εκδόθηκε χθες, σας ενημερώνουμε συμπληρωματικά τα κάτωθι:

  1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΦΙΑ

Με την υπ’ αριθμ. Α.1106/11.05.2021 (Β’ 1976) απόφαση του κ. Διοικητή ΑΑΔΕ, με τίτλο «Πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α του ν. 4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)», που δημοσιεύτηκε στις 14.05.2021, καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης αντί του Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, με μοναδική εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΕΝΦΙΑ με βάση την κείμενη νομοθεσία για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους.

Αυτό σημαίνει ότι ΔΕΝ προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση αντί του Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ σε όλες τις περιπτώσεις που μέχρι σήμερα προσκομίζαμε τις υπεύθυνες δηλώσεις αντί του Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ.

Ενδεικτικά: ΔΕΝ υποβάλλουμε υπεύθυνες δηλώσεις στις περιπτώσεις ψιλής και επικαρπίας ή στις περιπτώσεις κληρονομίας.

  1. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΣΧΕΡΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 41 ΤΟΥ Ν. 4756/2020

Με την παρ. 5 του άρθρ. 8 της υπ’ αριθμ. Α.1106/2021 που ρυθμίζει τις Ειδικές Περιπτώσεις Χορήγησης του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ, προβλέπεται ότι ειδικά στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το τίμημα από τη μεταβίβαση ακινήτου δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας αυτού αλλά δεν επαρκεί για την ολοσχερή εξόφληση του αναγραφόμενου ποσού στις βεβαιώσεις οφειλής προς τη Δ.Ο.Υ. και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, βάσει του άρθρ. 41 του ν. 4756/2020, εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 4 του ιδίου άρθρου, ΑΛΛΑ στην περίπτωση αυτή απαιτείται η καταβολή του ΣΥΝΟΛΙΚΑ αναγραφόμενου στο πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. ποσού φόρου.

  1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 47, 48 ΚΑΙ 49 ΤΟΥ Ν. 4646/2019 (Α’ 201)»

Σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες, αναμένεται η εκ νέου παράταση της αναστολής εφαρμογής των υποχρεώσεων των συμβολαιογράφων για τις δηλώσεις μεταβιβάσεων ακινήτων των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019.

  1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΜΑ

Σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες αναμένεται απόφαση περί μετάθεσης του χρόνου έναρξης της δήλωσης Φ.Μ.Α. αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, που επρόκειτο να ξεκινήσει από την 1η Ιουνίου 2021, σύμφωνα με την παρ. 9 της υπ’ αριθμ. Α.1031 απόφασης του κ. Διοικητή ΑΑΔΕ, με τίτλο “Ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων – «Δήλωση Φ.Μ.Α.»” (Β’ 839).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος 28η-Συντονιστικής-18052021-ΠΙΝΑΚΑΣ_ΑΛΛΑΓΩΝ_ΕΝΦΙΑ_Α1106

ΘΕΜΑ: «Πίνακας αλλαγών ΕΝΦΙΑ μετά την υπ’ αριθ. Α.1106/11.05.2021 απόφαση ΑΑΔΕ – Συγκριτικός Πίνακας σε σχέση με την υπ’ αριθ. Α.1008/18.01.2021 απόφαση»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Με την υπ’ αριθ. Α.1106/11.05.2021 απόφαση του κ. Διοικητή ΑΑΔΕ με τίτλο «Πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α του ν. 4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» που δημοσιεύτηκε στις 14.05.2021στο ΦΕΚ Β΄1976 τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. Α.1008/18.01.2021 (Β΄229) απόφαση του κ. Διοικητή.

Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί με την χθεσινή μας ανακοίνωση, με την ανωτέρω απόφαση, μεταξύ άλλων, καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης αντί του Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα με μοναδική εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΕΝΦΙΑ με βάση την κείμενη νομοθεσία για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ.9 της ανωτέρω απόφασης, από τη δημοσίευσή της την 14.05.2021 καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση που ρυθμίζει τα οριζόμενα σε αυτήν θέματα. Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις εξακολουθούν να ισχύουν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους. Το αυτό ισχύει και για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί με προϊσχύοντα υποδείγματα, μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας.

Οι αλλαγές που επήλθαν με την υπ’ αριθ. Α.1106/11.05.2021 απόφαση καταγράφονται στον ακόλουθο Πίνακα.

Πίνακας Τροποποιήσεων της υπ’ αριθ. Α.1008/2021 (Β΄229) απόφασης του κ. Διοικητή ΑΑΔΕ όπως επήλθαν με την υπ’ αριθ. Α.1106/2021 (Β΄1976) απόφαση σχετικά με το Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.

Α.1008/2021 *ΝΕΟ* Α.1106/2021 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Άρθρο 1 : Γενικά

2. Αν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ο φορολογούμενος απέκτησε δικαίωμα επί ακινήτου μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους ή των ετών για τα οποία απαιτείται αυτό, για το έτος ή τα έτη αυτά, αντί του πιστοποιητικού, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει τα στοιχεία του ακινήτου, τον χρόνο απόκτησης του δικαιώματος επί του ακινήτου καθώς και ότι δεν είχε υποχρέωση να το συμπεριλάβει στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. των εν λόγω ετών.

Η ανωτέρω δήλωση μνημονεύεται και επισυνάπτεται στο συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Το αυτό ισχύει και για νομικό πρόσωπο, για τα έτη για τα οποία δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α..

Άρθρο 1 : Γενικά

2. Αν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ο φορολογούμενος είναι νομικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει υποχρέωση δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. με βάση την κείμενη νομοθεσία, για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του, αντί του πιστοποιητικού για το έτος ή τα έτη αυτά, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει τα στοιχεία του ακινήτου.

Η υποχρέωση προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης αντί του Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ καταργείται για όλα τα πρόσωπα με μοναδική εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΕΝΦΙΑ με βάση την κείμενη νομοθεσία για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους. (Ενδεικτικά το Ελληνικό Δημόσιο, ΤΑΙΠΕΔ, ΕΤΑΔ ΑΕ).
Άρθρο 1 : Γενικά

4. Τα μνημονευόμενα και επισυναπτόμενα στο συμβολαιογραφικό έγγραφο πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α. εκδίδονται για τα πέντε (5) προηγούμενα από τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου έτη, ανεξάρτητα από το χρόνο μεταγραφής του. Κατά τη μνημόνευση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. αναγράφονται υποχρεωτικά στο συμβολαιογραφικό έγγραφο ο αριθμός, η ημερομηνία έκδοσης, τα έτη και ο Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Άρθρο 1 : Γενικά

4. Τα μνημονευόμενα και επισυναπτόμενα στο συμβολαιογραφικό έγγραφο πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α. εκδίδονται για τα πέντε (5) προηγούμενα από τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου έτη, ανεξάρτητα από τον χρόνο μεταγραφής του. Δεν απαιτείται πιστοποιητικό στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος απέκτησε δικαίωμα επί ακινήτου μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους ή των ετών για τα οποία απαιτείται αυτό. Κατά τη μνημόνευση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. αναγράφονται υποχρεωτικά στο συμβολαιογραφικό έγγραφο ο αριθμός, η ημερομηνία έκδοσης, τα έτη και ο Α.Φ.Μ. του υποχρέου, που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Δεν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος απέκτησε δικαίωμα επί ακινήτου μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους ή των ετών για τα οποία απαιτείται αυτό.
Άρθρο 1 : Γενικά

5. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει εκδοθεί πιστοποιητικό με παρακράτηση οφειλόμενου φόρου, δεν εκδίδεται άλλο πριν τη χρησιμοποίησή του, με εξαίρεση την περίπτωση που έχει ήδη εξοφληθεί μέρος ή το σύνολο του οφειλόμενου φόρου, οπότε εκδίδεται νέο πιστοποιητικό.

Άρθρο 1 : Γενικά

5. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει εκδοθεί πιστοποιητικό με παρακράτηση οφειλόμενου φόρου, δεν εκδίδεται άλλο πριν τη χρησιμοποίησή του, με εξαίρεση την περίπτωση που έχει ήδη εξοφληθεί μέρος ή το σύνολο του οφειλόμενου φόρου ή έχει υποβληθεί τροποποιητική δήλωση ή αυτό έχει απολεσθεί κατά δήλωση του φορολογουμένου, οπότε εκδίδεται νέο πιστοποιητικό.

Έκδοση άλλου Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ πριν τη χρησιμοποίησή του σε περίπτωση που έχει ήδη εξοφληθεί μέρος ή το σύνολο του οφειλόμενου φόρου ή έχει υποβληθεί τροποποιητική δήλωση ή το Πιστοποιητικό έχει απολεσθεί κατά δήλωση του φορολογουμένου.
Άρθρο 1 : Γενικά

7. (τελευταίο εδάφιο) Εφόσον το πιστοποιητικό επισυνάπτεται σε οποιοδήποτε άλλο συμβολαιογραφικό έγγραφο εκτός από συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταβίβασης με επαχθή αιτία, τα αριθμητικά πεδία είναι δυνατόν να συμπληρώνονται και με τον αριθμό μηδέν.

Άρθρο 1 : Γενικά

7. (τελευταίο εδάφιο με προσθήκη νέου) Εφόσον το πιστοποιητικό επισυνάπτεται σε οποιοδήποτε άλλο συμβολαιογραφικό έγγραφο εκτός από συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταβίβασης με επαχθή αιτία, τα αντίστοιχα αριθμητικά πεδία συμπληρώνονται με τον αριθμό μηδέν. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μεταβιβάζεται οικόπεδο εκτός Α.Π.Α.Α., στο πεδίο της αντικειμενικής αξίας αναγράφεται η αξία του ΕΝ.Φ.Ι.Α..

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μεταβιβάζεται οικόπεδο εκτός Α.Π.Α.Α., στο πεδίο της αντικειμενικής αξίας αναγράφεται η αξία του ΕΝ.Φ.Ι.Α..
Άρθρο 2 :Διαδικασία και Τρόπος χορήγησης του Πιστοποιητικού

1. Το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. καθώς και η υπεύθυνη δήλωση εκδίδονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τη διαδικτυακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ μέσω του ΟΠΣ Περιουσιολογίου σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενεργό χρήστη των υπηρεσιών του Taxisnet, με τους προσωπικούς κωδικούς του, για κάθε Α.Τ.ΑΚ. χωριστά. Ο τύπος και το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού πιστοποιητικού έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης έχει ως τα συνημμένα υποδείγματα 2 και 2Α. Ο τύπος και το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης νομικών προσώπων που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 3.

Άρθρο 2 :Διαδικασία και Τρόπος χορήγησης του Πιστοποιητικού

1. Το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. καθώς και η υπεύθυνη δήλωση, όπου αυτή απαιτείται, εκδίδονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τη διαδικτυακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ μέσω του ΟΠΣ Περιουσιολογίου σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενεργό χρήστη των υπηρεσιών του Taxisnet, με τους προσωπικούς κωδικούς τους. Ο τύπος και το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού πιστοποιητικού έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης νομικών προσώπων που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 2.

Άρθρο 2 :Διαδικασία και Τρόπος χορήγησης του Πιστοποιητικού

2. v. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε εκτελεστή διαθήκης ή σε εκκαθαριστή κληρονομιάς εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά.

Άρθρο 2 :Διαδικασία και Τρόπος χορήγησης του Πιστοποιητικού

2. v. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς, εκτελεστή διαθήκης ή σε εκκαθαριστή κληρονομιάς, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά.

Προσθήκη της περίπτωσης του κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας.
Άρθρο 2 :Διαδικασία και Τρόπος χορήγησης του Πιστοποιητικού

2. (τελευταίο εδάφιο) Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 4. Για αποδοχή κληρονομιάς ή για δικαίωμα πτωχού ή δικαίωμα το οποίο ανήκει σε υπό εκκαθάριση νομικό πρόσωπο ή κληρονομιαίο ακίνητο ή δικαίωμα για το οποίο έχει ορισθεί εκτελεστής διαθήκης ή εκκαθαριστής κληρονομιάς, ο τύπος και το περιεχόμε-

νο της αίτησης έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 8. Το πιστοποιητικό χορηγείται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 1.

Άρθρο 2 :Διαδικασία και Τρόπος χορήγησης του Πιστοποιητικού

2. (τελευταίο εδάφιο) Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 3. Το πιστοποιητικό χορηγείται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 1.

3. Το πιστοποιητικό εκδίδεται για κάθε Α.Τ.ΑΚ. χωριστά, με εξαίρεση τις ειδικές περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 8 της παρούσας. Δεν εκδίδεται πιστοποιητικό στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στην αίτηση για χορήγηση αυτού δεν αναγράφεται ο Α.Τ.ΑΚ. με εξαίρεση την αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού για μη δηλωθέν ακίνητο μετά από έλεγχο.

Αλλαγή του τελευταίου εδαφίου της παρ.2 καθώς και προσθήκη νέας παρ.3.

Δεν εκδίδεται πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στην αίτηση για χορήγηση αυτού δεν αναγράφεται ο Α.Τ.ΑΚ. με εξαίρεση την αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού για μη δηλωθέν ακίνητο μετά από έλεγχο.

Άρθρο 3 :Δικαίωμα λήψης Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ

3. Σε περίπτωση κληρονομιάς, στην οποία έχει ορισθεί εκκαθαριστής ή εκτελεστής διαθήκης, το πιστοποιητικό χορηγείται στον κατά το χρόνο χορήγησης αυτού εκτελεστή ή εκκαθαριστή διαθήκης ή σε πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για αυτό.

Άρθρο 3 :Δικαίωμα λήψης Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ

3. Σε περίπτωση κληρονομιάς, στην οποία έχει ορισθεί κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκκαθαριστής ή εκτελεστής διαθήκης, το πιστοποιητικό χορηγείται στον κατά το χρόνο χορήγησης αυτού κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς εκτελεστή ή εκκαθαριστή διαθήκης ή σε πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για αυτό.

Προσθήκη της περίπτωσης του κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας
Άρθρο 3 :Δικαίωμα λήψης Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ

7. Σε περίπτωση καταπιστεύματος, μέχρι να περιέλθει το ακίνητο στον καταπιστευματοδόχο, υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού έχει ο βεβαρημένος με καταπίστευμα. Μετά την επαγωγή του καταπιστεύματος, ο καταπιστευματοδόχος προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση ή και πιστοποιητικό, κατά περίπτωση.

Άρθρο 3 :Δικαίωμα λήψης Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ

7. Σε περίπτωση καταπιστεύματος, μέχρι να περιέλθει το ακίνητο στον καταπιστευματοδόχο, υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού έχει ο βεβαρημένος με καταπίστευμα. Ο καταπιστευματοδόχος προσκομίζει πιστοποιητικό και για τον αποβιώσαντα αρχικό διαθέτη και όχι για τον βεβαρημένο, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε έτη από τον θάνατο αυτού.

Ο καταπιστευματοδόχος προσκομίζει πιστοποιητικό και για τον αποβιώσαντα αρχικό διαθέτη και όχι για τον βεβαρημένο, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε έτη από τον θάνατο αυτού. (π.χ. έστω θάνατος αρχικού διαθέτη το έτος 2010. Θάνατος βεβαρημένου το 2019. Ο καταπιστευματοδόχος θα προσκομίσει ΕΝΦΙΑ μόνον για τον ίδιο. Έστω θάνατος αρχικού διαθέτη το έτος 2017. Θάνατος βεβαρημένου 2019. Ο καταπιστευματοδόχος θα προσκομίσει ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2016 και 2017 από τον διαθέτη και για το 2020 για τον ίδιο).
Άρθρο 3 :Δικαίωμα λήψης Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ Άρθρο 3 :Δικαίωμα λήψης Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ

Προσθήκη νέας περ. 10 και επαναρίθμηση των περ.10 έως 14 της Α.1008/2021 σε 11 έως 15 στην Α.1106/2021 αντίστοιχα.

10. Ο έχων το δικαίωμα της αυτοσύμβασης, δύναται να λαμβάνει πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. για λογαριασμό του αντισυμβαλλομένου.

 

Ο έχων το δικαίωμα της αυτοσύμβασης, δύναται να λαμβάνει πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. για λογαριασμό του αντισυμβαλλομένου.
Άρθρο 3 :Δικαίωμα λήψης Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ

10. Σε περίπτωση σύνταξης οριστικού συμβολαίου από προσύμφωνο πώλησης, χωρίς τον όρο της αυτοσύμβασης, πιστοποιητικό λαμβάνει ο εκ προσυμφώνου πωλητής.

Άρθρο 3 :Δικαίωμα λήψης Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ

11. Σε περίπτωση σύνταξης οριστικού συμβολαίου από προσύμφωνο πώλησης, δωρεάς ή γονικής παροχής χωρίς τον όρο της αυτοσύμβασης, πιστοποιητικό λαμβάνει ο εκ προσυμφώνου πωλητής, δωρητής ή ο γονέας κατά περίπτωση.

Προσθήκη της περίπτωσης της δωρεάς ή γονικής παροχής.
Άρθρο 4 : Λοιπές περιπτώσεις προσκόμισης πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. απαιτείται και:

1. Σε περίπτωση σύνταξης συμβολαιογραφικών εγγράφων, με τα οποία προσκυρώνεται οικοπεδική έκταση που ανήκει σε δήμο, μετά από κύρωση της πράξης εφαρμογής σχεδίου πόλης.

Άρθρο 4 : Λοιπές περιπτώσεις προσκόμισης πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α

Προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. απαιτείται και:

1. Σε περίπτωση σύνταξης συμβολαιογραφικού εγγράφου, με το οποίο προσκυρώνεται οικοπεδική έκταση που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του δήμου, μετά από κύρωση της πράξης εφαρμογής σχεδίου πόλης.

Εξειδίκευση ότι απαιτείται Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ σε περίπτωση σύνταξης συμβολαιογραφικού εγγράφου, με το οποίο προσκυρώνεται οικοπεδική έκταση που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του δήμου, μετά από κύρωση της πράξης εφαρμογής σχεδίου πόλης.
Άρθρο 4 : Λοιπές περιπτώσεις προσκόμισης πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. απαιτείται και:

4. Σε παροχή δικαιώματος προσημείωσης ή υποθήκης επί ακινήτου ή εξάλειψης προσημείωσης ή υποθήκης.

Άρθρο 4 : Λοιπές περιπτώσεις προσκόμισης πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. απαιτείται και:

4. Σε παροχή υποθήκης επί ακινήτου.

Δεν απαιτείται Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ σε παροχή δικαιώματος προσημείωσης επί ακινήτου.
Άρθρο 5 : Περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Δεν απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή της υπεύθυνης δήλωσης:

1. Σε περίπτωση σύνταξης περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης επί αναγκαστικού πλειστηριασμού.

Άρθρο 5 : Περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Δεν απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας:

1. Σε περίπτωση σύνταξης περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης επί αναγκαστικού πλειστηριασμού καθώς και σε σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση καταδίκης σε δήλωση βούλησης.

Προσθήκη της περίπτωσης της σύνταξης συμβολαιογραφικού εγγράφου μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση καταδίκης σε δήλωση βούλησης.

Σημειώνεται ότι με την Α.1106/2021 καταργείται η παρ.6 του άρ.6 της Α.1008/2021 και το περιεχόμενό της ρυθμίζεται με την παρούσα.

Άρθρο 5 : Περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Δεν απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή της υπεύθυνης δήλωσης:

4. Στην περίπτωση συμβολαιογραφικού εγγράφου με το οποίο συμφωνείται η άρση/απαλοιφή τεθείσας διαλυτικής αίρεσης (π.χ. εξόφληση του τιμήματος) και με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλονται τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου καθώς και το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο ή ο αριθμός φορολογικού μητρώου συμβαλλόμενου. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση συμφωνίας περί μη ισχύος/εξάλειψης της διαλυτικής αίρεσης.

Άρθρο 5 : Περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Δεν απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας:

4. Στην περίπτωση συμβολαιογραφικού εγγράφου με το οποίο συμφωνείται η άρση, η απαλοιφή ή η μη ισχύς τεθείσας διαλυτικής αίρεσης (π.χ. εξόφλησης του τιμήματος) και με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλονται τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου καθώς και το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο ή ο αριθμός φορολογικού Μητρώου συμβαλλομένου.

Αναδιατύπωση
Άρθρο 5 : Περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Δεν απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή της υπεύθυνης δήλωσης:

8. Σε μονομερή εξάλειψη υποθήκης ή στην άρση κατάσχεσης.

Άρθρο 5 : Περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Δεν απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας:

8. Σε μονομερή εξάλειψη υποθήκης και προσημείωση υποθήκης ή στην άρση κατάσχεσης.

Προσθήκη της περίπτωσης της μονομερούς εξάλειψης προσημείωσης.
Άρθρο 6 : Ειδικά Θέματα

1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες για τη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου εμπράγματης αγωγής επί ακινήτου απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., ο φορολογούμενος, αντί του πιστοποιητικού, δύναται να υποβάλει τις πράξεις προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. των πέντε (5) προηγουμένων ετών, από τις οποίες προκύπτει ότι το ακίνητο περιλαμβάνεται στις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α., ή την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, κατά περίπτωση.

Άρθρο 6 : Ειδικά Θέματα

1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες για τη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου εμπράγματης αγωγής επί ακινήτου απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., ο φορολογούμενος, αντί του πιστοποιητικού, δύναται να υποβάλει τις πράξεις προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. των πέντε (5) προηγουμένων ετών, από τις οποίες προκύπτει ότι το ακίνητο περιλαμβάνεται στις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Άλλως υποβάλλει την αίτηση του υποδείγματος 3 και χορηγείται το πιστοποιητικό του υποδείγματος 4, εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά.

Προσθήκη νέας παρ.2 και επαναρίθμηση των παρ. 3, 4 και 5 της Α.1008/2021 σε 4,5 και 6 στην Α.1106/2021 αντίστοιχα:

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση με την οποία εντέλλεται η Δ.Ο.Υ. να χορηγήσει πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. χωρίς υποχρέωση καταβολής του αναλογούντος φόρου και ρύθμισης του φόρου από τον φορολογούμενο, ο τελευταίος υποβάλλει την αίτηση του υποδείγματος 3 με επισυναπτόμενη τη δικαστική απόφαση και χορηγείται το πιστοποιητικό του υποδείγματος 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έκδοση δικαστικής απόφασης, με την οποία εντέλλεται η Δ.Ο.Υ. να χορηγήσει πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. χωρίς υποχρέωση καταβολής του αναλογούντος φόρου και ρύθμισης του φόρου από τον φορολογούμενο

Άρθρο 6 : Ειδικά Θέματα

6. Αυτός που αποδέχεται ακίνητο ή δικαίωμα επί ακινήτου μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση, με την οποία φυσικό ή νομικό πρόσωπο καταδικάστηκε σε δήλωση βουλήσεως, πριν από την αποδοχή, απαιτείται να υποβάλει κυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. του φυσικού ή νομικού προσώπου, που καταδικάστηκε. Η δικαστική απόφαση θεωρείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να επισυναφθεί στο οικείο συμβόλαιο αντί του πιστοποιητικού.

Άρθρο 6 : Ειδικά Θέματα

7. Για ακίνητο που αποκτήθηκε από αναδασμό εντός της πενταετίας για την οποία απαιτείται το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., το πιστοποιητικό εκδίδεται τόσο για το μετά τον αναδασμό αποκτηθέν ακίνητο όσο και για την προσφερθείσα στον αναδασμό προηγούμενη ιδιοκτησία.

8. Κατά τη διάσπαση ή συγχώνευση πιστωτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 143 του ν. 4601/2019, το πιστοποιητικό προσαρτάται είτε στη σύμβαση διάσπασης ή συγχώνευσης, κατά περίπτωση, εφόσον περιγράφονται σε αυτήν τα ακίνητα, είτε στην έκθεση που περιέχει τα στοιχεία των δικαιωμάτων και την ταυτότητα των ακινήτων κατά τη μεταγραφή της.

Η παρ.6 του άρ.6 Α.1008/2021 καταργείται και το περιεχόμενό της ρυθμίζεται στην περ.1 του άρ.5 της Α.1106/2021.

Εισάγονται νέες παρ. 7 και 8 για τα ακίνητα που αποκτήθηκαν από αναδασμό καθώς και για τις περιπτώσεις διάσπασης ή συγχώνευσης πιστωτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 143 του ν. 4601/2019.

Άρθρο 7 : Χορήγηση πιστοποιητικού μετά από έλεγχο

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει εκδοθεί πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μετά από έλεγχο ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας ή για μέρος αυτής, αρμόδιος για τη χορήγηση πιστοποιητικού του έτους αυτού για δικαίωμα επί ακινήτου, το οποίο περιλαμβάνεται στην οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, είναι ο προϊστάμενος που είναι αρμόδιος για την έκδοση αυτής, μετά από αίτηση του φορολογουμένου. Η αυτή διαδικασία εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα στοιχεία του ακινήτου, κατόπιν ελέγχου, δεν διαφοροποιούνται των δηλωθέντων. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από το τμήμα Ελέγχου.

Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης καθώς και του πιστοποιητικού έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 5.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες για ακίνητο, για το οποίο ζητείται το πιστοποιητικό δεν έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος για όλα τα έτη, για τα έτη αυτά το πιστοποιητικό εκδίδεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 διαδικασία εφαρμόζεται ανάλογα και στις ανωτέρω περιπτώσεις, στις οποίες έχει εκδοθεί πράξη προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. μετά από έλεγχο. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού σε αυτές απαιτείται η υποβολή αίτησης από τον φορολογούμενο σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 6. Ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 7.

Άρθρο 7 : Χορήγηση πιστοποιητικού μετά από έλεγχο

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει εκδοθεί πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μετά από έλεγχο ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας ή για μέρος αυτής, αρμόδιος για τη χορήγηση πιστοποιητικού του έτους αυτού για δικαίωμα επί ακινήτου, το οποίο περιλαμβάνεται στην οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, είναι ο προϊστάμενος που είναι αρμόδιος για την έκδοση αυτής, μετά από αίτηση του φορολογουμένου. Η αυτή διαδικασία εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα στοιχεία του ακινήτου, κατόπιν ελέγχου, δεν διαφοροποιούνται των δηλωθέντων. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από το τμήμα Ελέγχου. Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης καθώς και του πιστοποιητικού έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 5.

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 διαδικασία εφαρμόζεται ανάλογα και στις περιπτώσεις, στις οποίες έχει εκδοθεί πράξη προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. μετά από έλεγχο. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού απαιτείται η υποβολή αίτησης από τον φορολογούμενο σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 6. Ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 7.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες για ακίνητο, για το οποίο ζητείται το πιστοποιητικό δεν έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος για όλα τα έτη, για τα έτη αυτά το πιστοποιητικό εκδίδεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ..

Αναδιατύπωση
Άρθρο 8 : Χορήγηση πιστοποιητικού σε ειδικές περιπτώσεις

1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη ή η προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ο φορολογούμενος έχει ανεξόφλητες οφειλές από διαφορετικές πηγές, συμπεριλαμβανομένου και του ΕΝ.Φ.Ι.Α., οι οποίες έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής, υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 ή σύμφωνα με το υπόδειγμα 8, προκειμένου για κληρονόμο ή σύνδικο πτώχευσης ή εκκαθαριστή νομικού προσώπου ή εκτελεστή διαθήκης ή εκκαθαριστή κληρονομιάς.

Προκειμένου να χορηγηθεί το πιστοποιητικό αυτό ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

 

Άρθρο 8 : Χορήγηση πιστοποιητικού σε ειδικές περιπτώσεις

1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη ή η προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ο φορολογούμενος έχει ανεξόφλητες οφειλές από διαφορετικές πηγές, συμπεριλαμβανομένου και του ΕΝ.Φ.Ι.Α., οι οποίες έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής, υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με το υπόδειγμα 3.

Προκειμένου να χορηγηθεί το πιστοποιητικό αυτό ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

Αλλαγή στα υποδείγματα με ενοποίησή τους..
Άρθρο 8 : Χορήγηση πιστοποιητικού σε ειδικές περιπτώσεις

4. γ) Μετά τη συμπλήρωση του πίνακα υπολογισμού καταβολής ΕΝ.Φ.Ι.Α. συντάσσεται και εκδίδεται το πιστοποιητικό του άρθρου 54Α’ του ν. 4174/2013 σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 16. Στο πιστοποιητικό αναγράφονται τα στοιχεία του συμβολαιογράφου που θα προβεί στην απόδοση των φόρων, το σύνολο του επιμεριστικά αναλογούντος ΕΝ.Φ.Ι.Α., το υπόλοιπο ποσό ΕΝ.Φ.Ι.Α. για καταβολή και η ταυτότητα οφειλής. Στο πιστοποιητικό που εκδίδεται επισυνάπτεται ο πίνακας υπολογισμού καταβολής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ως αναπόσπαστο μέρος αυτού.

Άρθρο 8 : Χορήγηση πιστοποιητικού σε ειδικές περιπτώσεις

4. γ) Μετά τη συμπλήρωση του πίνακα υπολογισμού καταβολής ΕΝ.Φ.Ι.Α. συντάσσεται και εκδίδεται το πιστοποιητικό του άρθρου 54Α’ του ν. 4174/2013 σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 13. Στο πιστοποιητικό αναγράφονται τα στοιχεία του συμβολαιογράφου που θα προβεί στην απόδοση των φόρων, το σύνολο του επιμεριστικά αναλογούντος ΕΝ.Φ.Ι.Α., το υπόλοιπο ποσό ΕΝ.Φ.Ι.Α. για καταβολή και η ταυτότητα οφειλής. Στο πιστοποιητικό που εκδίδεται επισυνάπτεται ο πίνακας υπολογισμού καταβολής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ως αναπόσπαστο μέρος αυτού.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φορολογούμενος ζητά την έκδοση πιστοποιητικού με τη διαδικασία αυτή για περισσότερους του ενός Α.Τ.ΑΚ., τότε αυτό χορηγείται συνολικά για όλα τα ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα και με την προϋπόθεση ότι αυτά μεταβιβάζονται με το ίδιο συμβολαιογραφικό έγγραφο. Στις περιπτώσεις αυτές επισυνάπτονται οι Πίνακες των ακινήτων, υπογεγραμμένοι από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

 

Προσθήκη δευτέρου εδαφίου στην περ. γ) της παρ.4 του άρ.8 για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φορολογούμενος ζητά την έκδοση πιστοποιητικού με τη διαδικασία της παρ.4 του άρ.8 για περισσότερους του ενός Α.Τ.ΑΚ. που χορηγείται συνολικά για όλα τα ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα και με την προϋπόθεση ότι αυτά μεταβιβάζονται με το ίδιο συμβολαιογραφικό έγγραφο.
Άρθρο 8 : Χορήγηση πιστοποιητικού σε ειδικές περιπτώσεις

5. Η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου αυτού, εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το τίμημα από τη μεταβίβαση ακινήτου δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας αυτού αλλά δεν επαρκεί για την ολοσχερή εξόφληση του αναγραφόμενου ποσού στις βεβαιώσεις οφειλής προς τη Δ.Ο.Υ. και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, βάσει του άρθρου 41 του ν. 4756/2020.

Άρθρο 8 : Χορήγηση πιστοποιητικού σε ειδικές περιπτώσεις

5. Η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου αυτού, εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το τίμημα από τη μεταβίβαση ακινήτου δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας αυτού αλλά δεν επαρκεί για την ολοσχερή εξόφληση του αναγραφόμενου ποσού στις βεβαιώσεις οφειλής προς τη Δ.Ο.Υ. και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, βάσει του άρθρου 41 του ν. 4756/2020. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η καταβολή του συνολικά αναγραφόμενου στο πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α..

Προσθήκη τελευταίου εδαφίου στην παρ.5 του άρ.8 ότι απαιτείται η καταβολή του συνολικά αναγραφόμενου στο πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. ποσού για την περίπτωση της παρ.5.
Άρθρο 9

1. Για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και των υπεύθυνων δηλώσεων, και λήψης πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.ΙΑ., στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται ηλεκτρονική υποβολή ή λήψη αυτών, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ 1137/2020 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.. Οι αιτήσεις, οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα δικαιολογητικά και τα πιστοποιητικά φυλάσσονται στο αρχείο της Δ.Ο.Υ

Άρθρο 9

1. Για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και λήψης πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.ΙΑ., στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται ηλεκτρονική υποβολή ή λήψη αυτών, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α 1137/2020 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.. Οι αιτήσεις, οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα δικαιολογητικά και τα πιστοποιητικά φυλάσσονται στο αρχείο της Δ.Ο.Υ.

Διαγράφεται η περίπτωση των υπευθύνων δηλώσεων στο α΄εδάφιο.

Σημειώνεται ως γενική παρατήρηση ότι μειώνεται από 17 σε 13 το πλήθος των Υποδειγμάτων και επανακαθορίζεται το περιεχόμενό τους όπως αυτά προσαρτώνται στην υπ’ αριθ. Α.1106/2021 απόφαση του κ. Διοικητή ΑΑΔΕ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας