Εγκύκλιος Συντονιστικής 61/2019 – Έννοια «υποτροπής» σε φορολογικό έλεγχο

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την υπ’ αριθμ. ΔΕΔ 1995/20-9-2019 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, με την οποία εξειδικεύεται η έννοια της υποτροπής στο πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση «Η έννοια της υποτροπής προϋποθέτει ότι ο φορολογούμενος έλαβε γνώση της παραβατικής συμπεριφοράς του με την έκδοση της αρχικής πράξης επιβολής προστίμου και ακολούθως, έχει την υποχρέωση φορολογικής συμμόρφωσης καθ’ υπόδειξη της ελεγκτικής αρχής, ώστε ο τελευταίος να γνωρίζει εκ των προτέρων την παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας και τον τρόπο προσδιορισμού του προστίμου. Επομένως, κρίσιμο στοιχείο για την συντέλεση της υποτροπής είναι η ημερομηνία της εκ νέου διάπραξης (τέλεσης) της ίδιας παράβασης να ανάγεται σε ημερομηνία ή περίοδο μεταγενέστερη του χρόνου έκδοσης της αρχικής πράξης και όχι πέραν της πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης αυτής».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Eγκύκλιος Συντονιστικής-60 2019-Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ενημερώσεων Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΣΣΕΑΠΑΔ (https://enotariat.gr/?page_id=5545/) έχει δημιουργηθεί ειδικός σύνδεσμος για το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, στον οποίο φιλοξενούνται έγγραφα και ανακοινώσεις ανά θεματική κατηγορία.

Εφεξής και για λόγους ταχύτητας στην ενημέρωσή σας, η ανάρτηση και η αναζήτηση όλων των εγγράφων και ανακοινώσεων που αφορούν το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ θα γίνεται στον συγκεκριμένο σύνδεσμο και δεν θα αποστέλλεται ξεχωριστή ανακοίνωση ή εγκύκλιος.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 59/2019-Συγκρότηση Δήμων-Ν.4555 2018

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 4 Ν. 4555/2018 (Α΄133) αντικαθίσταται το άρθρο 2 του Ν. 3852/2010 ως εξής:

 

«Άρθρο 2 Συγκρότηση δήμων

  1. Η εδαφική περιφέρεια του κάθε δήμου που συνιστάται με τον παρόντα νόμο αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των συνενούμενων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Οι εδαφικές αυτές περιφέρειες αποτελούν τις δημοτικές ενότητες του νέου δήμου και φέρουν το όνομα του δήμου ή της κοινότητας.
  2. Τα τοπικά διαμερίσματα που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α` 114), μετονομάζονται σε κοινότητες, ανεξαρτήτως του πληθυσμού τους. Κοινότητες αποτελούν και οι δήμοι ή οι κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 410/1995 (Α` 231) ή συνενώνονται με τον παρόντα νόμο και δεν αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα.
  3. Κοινότητα συγκροτούν τα τοπικά διαμερίσματα νησιών που έχουν πληθυσμό άνω των χιλίων (1.000) κατοίκων. Επίσης, συγκροτούν κοινότητα, ανεξαρτήτως πληθυσμού, πρώην κοινότητες ή τοπικά διαμερίσματα που εκτείνονται σε όλη την περιφέρεια του νησιού και δεν αποτελούν δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 1.
  4. Τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία διαιρούνται οι δήμοι άνω των 100.000 κατοίκων μετονομάζονται σε κοινότητες».

Σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρ. 44 Ν.4555/2018 που ρυθμίζει τις Τελικές – Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ, στο οποίο υπάγεται το ανωτέρω άρθρο 4 του αυτού νόμου, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται δημοτικές ή τοπικές κοινότητες ή πρόεδροι και σύμβουλοι δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων, νοούνται οι κοινότητες και οι σύμβουλοι κοινοτήτων του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Όπου αναφέρονται εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας νοείται ο πρόεδρος της κοινότητας έως τριακοσίων (300) κατοίκων. Σύμφωνα δε με την παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου, οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ` ισχύουν από την πρώτη, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δημοτική περίοδο.

.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 58/2019 – Έναρξη ισχύος Κτηματολογίου 1-10-2019 σε διαφόρους Δήμους της Αττικής

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με την υπ’ αριθμ. 82/4/17.9.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα (ΝΠΔΔ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» που δημοσιεύτηκε σήμερα στο ΦΕΚ Β/3619/1-10-2019, διαπιστώνεται η περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης και η ολοκλήρωση της καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα κατά μεταφορά από τους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Ανάρτησης, όπου αυτά περιλαμβάνονται με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων από τον Φορέα (Ν.Π.Δ.Δ.) «Ελληνικό Κτηματολόγιο» 291/2.7.2019:

1) Στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής (πρώην Νομός Αττικής) και ειδικότερα:

α) στο Δήμο Παπάγου, νυν Δημοτική Ενότητα Παπάγου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού,

β) στο Δήμο Ψυχικού νυν Δημοτική Ενότητα Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού,

γ) στο Δήμο Μεταμόρφωσης,

δ) στο Δήμο Λυκοβρύσεως, νυν Δημοτική Ενότητα Λυκοβρύσεως του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης  και

ε) στο Δήμο Πεύκης νυν Δημοτική Ενότητα Πεύκης του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης.

2) Στην Περιφερειακή Ενότητα του Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής (πρώην Νομός Αττικής) και ειδικότερα:

α) στο Δήμο Νέας Χαλκηδόνος, νυν Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνος του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος και

β) στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, νυν Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος.

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου σε όλες τις ανωτέρω περιοχές ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 2664/1998 για τη σύνταξη και καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στα κτηματολογικά βιβλία, καθώς και για τη συζήτηση αγωγών ενώπιον των Δικαστηρίων.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 57-2019 – Παράταση αναστολής πλειστηριασμών σε βάρος πυρόπληκτων

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Με την ΠΝΠ από 26-7-2018 (ΦΕΚ 138 Α) «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018», η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 3 του Ν. 4576/2018 (ΦΕΚ 196 Α), αναστάλθηκε μέχρι 30-9-2019 η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολή και προσωπικών κρατήσεων, καθώς και οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων που αφορούν στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2018 στην Αττική.

Με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. α’ του Ν. 4626/2019 (ΦΕΚ 141 Α) «Κύρωση της από 24.07.2019 Π.Ν.Π. “Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018” (Α’ 127), σύσταση και καταστατικό λειτουργίας της εταιρείας “Μάτι Ξανά” και άλλες διατάξεις», η ανωτέρω περίοδος αναστολής κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων παρατάθηκε μέχρι και 31-7-2020.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 56/2019-Παράταση Κτηματολογίου-Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/80345/3621/13.09.2019 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί Παράτασης της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 (Α’ 114) από τους δικαιούχους εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων (ΦΕΚ Β/3495/18.09.2019).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

 

Εγκύκλιος Συντονιστικής 55/2019-Αστικές επαγγελματικές εταιρίες συμβολαιογράφων

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με την με αριθμ. 67343 ΕΞ / 19 Ιουνίου 2019 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου (ΦΕΚ Β΄ 2443/20 Ιουνίου 2019), ορίζονται ως υπόχρεοι καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του αρθρ. 20 του ν. 4557/2018, μεταξύ άλλων, και οι αστικές επαγγελματικές εταιρείες συμβολαιογράφων (ιδ. αρθρ. 2 περ. Α. παρ. 3 της σχετικής υπουργικής αποφάσεως). Στην ίδια αυτή απόφαση προσδιορίζεται η διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (άρθρ. 3 της αυτής αποφάσεως), τα στοιχεία καταχώρισης των υπόχρεων (άρθρ. 4 της αυτής αποφάσεως) και προσδιορίζεται ο χρόνος και η διαδικασία καταχώρισης των στοιχείων της παρ. 2 (ιδ. άρθρ. 8 της αυτής αποφάσεως), η οποία πραγματοποιείται χρονικά ανά Ομάδα υπόχρεων, σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανωτέρω Απόφασης του Υπουργού. Οι αστικές επαγγελματικές εταιρείες συμβολαιογράφων, ανήκουν στην Ομάδα Α΄, σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄, για την οποία σύμφωνα με το άρθρ. 8 της Υπουργικής Αποφάσεως, προβλέπεται η διαδικασία καταχώρισης να πραγματοποιείται χρονικά από 16/9/2019-14/10/2019.

Παρατίθενται σε συνημμένα αρχεία το άρθρο 20 του ν. 4557/2018 όπως ισχύει και η  με αριθμ. 67343 ΕΞ 2019 προαναφερομένη Υπουργική Απόφαση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 54/2019-Κοινοποίηση Γνωμοδότησης ΝΣΚ 146/2019

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. Ε. 2165/9-9-2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Διεύθυνση Εισπράξεων, Τμήμα Ε’), με το οποίο κοινοποιείται η υπ’ αριθμ. 146/2019 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Η γνωμοδότηση αυτή, η οποία έχει γίνει δεκτή από το Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., αφορά το ζήτημα αν εμπορικές εταιρείες που τελούν υπό εκκαθάριση, όπως εκπροσωπούνται νόμιμα από τους εκκαθαριστές τους, εξαιρούνται από την προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για πράξεις που εμπίπτουν στη διαδικασία εκκαθάρισης, κατ’ εφαρμογή της περιπτ. β’ του άρθρου 2 της ΠΟΛ. 1274/2019, όπως ισχύει.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 2019-Υπενθύμιση κλήρωσης Ιανουαρίου 2020 για Μητρώο εκτελεστών διαθηκών

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 73108 ΕΞ 2019/1-7-2019 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2876 Β’), περί καθορισμού των λεπτομερειών για την κατάρτιση και λειτουργία του Μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στην κλήρωση του Ιανουαρίου 2020, θα πρέπει να υποβάλλετε  αίτηση μέχρι και την 31.10.2019.

            Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (http://www.minfin.gr) – Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών, στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.minfin.gr/web/guest/-/psephiakes-yperesies-ethnikon-klerodotematon

Για την υποβολή της ως άνω αίτησης θα πρέπει να εισάγετε τους κωδικούς πρόσβασής σας στο TAXISnet.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 53/2019-Διαβίβαση εγγράφων ΔΟΥ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα έγγραφα (30 έγγραφα συνολικά) των Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων (4 έγγραφα), Δ.Ο.Υ Σερρών (5 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π., Δ.Ο.Υ. Λάρισας (4 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Κορίνθου (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, Δ.Ο.Υ. Χανίων (6 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Λαμίας και Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σ’ αυτά, να αποστείλει  άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: