Εγκύκλιος ΣΕΣΣΕ-Golden Visa-ορθή επανάληψη

ΘΕΜΑ: «Τροποποιήσεις διατάξεων άδειας διαμονής που συνδέεται με επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (“Golden Visa”)»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με το άρθρο 64 Ν.5100/2024 (Α΄49) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2523 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Pillar II) και άλλες επείγουσες διατάξεις», που επισυνάπτεται στην παρούσα, επήλθαν αλλαγές στις διατάξεις άδειας διαμονής που συνδέεται με επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (“Golden Visa”).

Ειδικότερα, με το άρθρο 64 Ν.5100/2024 με τίτλο «Άδεια διαμονής που συνδέεται με επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία» αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 100 [(Επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή) (άδεια διαμονής «τύπου Β.5»)] και 176 παρ. 49 [εξουσιοδοτικές διατάξεις] Ν.5038/2023, και συνοπτικά οι αλλαγές έχουν ως εξής:

Για τη χορήγηση άδειας διαμονής διάρκειας πέντε (5) ετών σε πολίτες τρίτων χωρών (“Golden Visa”), από τις 31 Μαρτίου 2024 θα ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

 • Στην Περιφέρεια Αττικής, τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Μυκόνου και Σαντορίνης και στα νησιά με πληθυσμό πάνω από 3.100 κατοίκους, η αξία της ακίνητης περιουσίας που πρέπει να κατέχει ο ενδιαφερόμενος αυξάνεται στις 800.000 ευρώ. ( από τις 500.000 ευρώ).
 •  Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η αξία της ακίνητης περιουσίας διαμορφώνεται στις 400.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση η επένδυση πρέπει να γίνει σε ένα ακίνητο (όχι σε περισσότερα ακίνητα μικρότερης αξίας) επιφάνειας τουλάχιστον 120 τ.μ. Επιτρέπεται η αγορά ποσοστού εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας ακινήτου, η ελάχιστη αξία του οποίου διαμορφώνεται αντίστοιχα στις 800.000 και 400.000 ευρώ σε περίπτωση συζύγων ή συμβίων με σύμφωνο συμβίωσης.
 • Για κτίρια που έχουν σήμερα διαφορετική χρήση και μετατρέπονται σε κατοικίες (π.χ. κτίρια γραφείων, καταστήματα ή βιομηχανικά ακίνητα που θα μετασκευαστούν για να είναι κατοικήσιμα κ.α.). Το ελάχιστο ύψος επένδυσης διαμορφώνεται στις 250.000 ευρώ. Η μετατροπή της χρήσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση της άδειας διαμονής. Απαγορεύεται  η χρήση τους ως έδρα ή υποκατάστημα επιχείρησης.
 • Ειδικώς στις περιπτώσεις επένδυσης μέσω αγοράς ακίνητης περιουσίας που αποτελείται από προς αποκατάσταση ή ανακατασκευή διατηρητέο κτίριο ή τμήμα διατηρητέου κτιρίου ή εντός της οποίας ευρίσκεται διατηρητέο κτίριο, η ελάχιστη αξία κτήσης της κατά τον χρόνο απόκτησής της καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Η επένδυση του πρώτου εδαφίου πραγματοποιείται σε ένα μόνο ακίνητο. Στην περίπτωση επένδυσης μέσω αγοράς σε ποσοστό εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας ακινήτου, η ελάχιστη αξία του ποσοστού συγκυριότητας καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ, τηρουμένων των όρων των προηγούμενων εδαφίων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να ληφθεί κατά την μεταβίβαση του ανωτέρω ακινήτου καθώς σύμφωνα με την σχετική διάταξη του ανωτέρω άρθρου, η μεταβίβαση του ακινήτου της περίπτωσης αυτής προτού ολοκληρωθεί η πλήρης αποκατάσταση ή ολική ανακατασκευή του είναι άκυρη.
 • Οι άδειες διαμονής μπορούν να ανανεώνονται για το ίδιο χρονικό διάστημα (πέντε χρόνια) εφόσον η ακίνητη περιουσία παραμένει στην ιδιοκτησία του επενδυτή. Αν πρόκειται για επένδυση σε διατηρητέο κτίριο, πρόσθετη προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας διαμονής είναι να έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του κτιρίου. Αν ο επενδυτής πουλήσει το ακίνητο τότε η άδεια διαμονής του ανακαλείται και ο αγοραστής αποκτά δικαίωμα να αποκτήσει άδεια διαμονής.
 • Οι επενδυτές μπορούν να εκμισθώνουν τα ακίνητα  που αποκτούν, δεν επιτρέπεται όμως η διάθεσή τους μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων
 • Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω η άδεια διαμονής ανακαλείται και επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ.
 • Εκτός από την αγορά ακινήτων οι πολίτες τρίτων χωρών αποκτούν άδεια διαμονής και με την σύναψη μακροχρόνιας σύμβασης σύνθετου τουριστικού καταλύματος ή σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης τουριστικού καταλύματος, αντίστοιχης ανά περιοχή αξίας (800.000 ευρώ σε Αττική κλπ., 400.000 ευρώ στην υπόλοιπη χώρα).
 • Πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι θα εξοφλήσουν το τίμημα ή θα καταβάλουν προκαταβολή 10%, ή θα υπογράψουν  προσύμφωνο  συνοδευόμενο από τις σχετικές αποδείξεις της πίστωσης των ποσών σε λογαριαασμό του πωλητή μέχρι τις 31 Αυγούστου 2024, μπορούν να ολοκληρώσουν την επένδυσή τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024  με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν έως τώρα. Στις περιπτώσεις αυτές, αν δεν ολοκληρωθεί η αγορά του ακινήτου, ο αγοραστής μπορεί να ολοκληρώσει την επένδυσή του σε άλλο ακίνητο πάντα με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν από την έναρξη ισχυος του παρόντος Νόμου, αλλά πάντως όχι μετά τις 30ης Απριλίου 2025.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Εγκύκλιος-Συντονιστικής-13η-11.04.2024-Golden Visa Τροποποιήσεις

ΘΕΜΑ: «Τροποποιήσεις διατάξεων άδειας διαμονής που συνδέεται με επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (“Golden Visa”)»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με το άρθρο 64 Ν.5100/2024 (Α΄49) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2523 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Pillar II) και άλλες επείγουσες διατάξεις», που επισυνάπτεται στην παρούσα, επήλθαν αλλαγές στις διατάξεις άδειας διαμονής που συνδέεται με επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (“Golden Visa”).

Ειδικότερα, με το άρθρο 64 Ν.5100/2024 με τίτλο «Άδεια διαμονής που συνδέεται με επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία» αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 100 [(Επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή) (άδεια διαμονής «τύπου Β.5»)] και 176 παρ. 49 [εξουσιοδοτικές διατάξεις] Ν.5038/2023, και συνοπτικά οι αλλαγές έχουν ως εξής:

Για τη χορήγηση άδειας διαμονής διάρκειας πέντε (5) ετών σε πολίτες τρίτων χωρών (“Golden Visa”), από τις 31 Μαρτίου 2024 θα ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

 • Στην Περιφέρεια Αττικής, τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Μυκόνου και Σαντορίνης και στα νησιά με πληθυσμό πάνω από 3.100 κατοίκους, η αξία της ακίνητης περιουσίας που πρέπει να κατέχει ο ενδιαφερόμενος αυξάνεται στις 800.000 ευρώ. ( από τις 500.000 ευρώ).
 •  Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η αξία της ακίνητης περιουσίας διαμορφώνεται στις 400.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση η επένδυση πρέπει να γίνει σε ένα ακίνητο (όχι σε περισσότερα ακίνητα μικρότερης αξίας) επιφάνειας τουλάχιστον 120 τ.μ. Επιτρέπεται η αγορά ποσοστού εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας ακινήτου, η ελάχιστη αξία του οποίου διαμορφώνεται αντίστοιχα στις 800.000 και 400.000 ευρώ σε περίπτωση συζύγων ή συμβίων με σύμφωνο συμβίωσης.
 • Για κτίρια που έχουν σήμερα διαφορετική χρήση και μετατρέπονται σε κατοικίες (βιομηχανικά ακίνητα που θα μετασκευαστούν για να είναι κατοικήσιμα).Το ελάχιστο ύψος επένδυσης διαμορφώνεται στις 250.000 ευρώ. Η μετατροπή της χρήσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση της άδειας διαμονής. Απαγορεύεται  η χρήση τους ως έδρα ή υποκατάστημα επιχείρησης.
 • Στις 250.000 ευρώ καθορίζεται επίσης το όριο αν πρόκειται για επένδυση σε διατηρητέο κτίριο που είναι προς αποκατάσταση.
 • Οι άδειες διαμονής μπορούν να ανανεώνονται για το ίδιο χρονικό διάστημα (πέντε χρόνια) εφόσον η ακίνητη περιουσία παραμένει στην ιδιοκτησία του επενδυτή. Αν πρόκειται για επένδυση σε διατηρητέο κτίριο, πρόσθετη προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας διαμονής είναι να έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του κτιρίου. Αν ο επενδυτής πουλήσει το ακίνητο τότε η άδεια διαμονής του ανακαλείται και ο αγοραστής αποκτά δικαίωμα να αποκτήσει άδεια διαμονής.
 • Οι επενδυτές μπορούν να εκμισθώνουν τα ακίνητα  που αποκτούν, δεν επιτρέπεται όμως η διάθεσή τους μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων
 • Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω η άδεια διαμονής ανακαλείται και επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ.
 • Εκτός από την αγορά ακινήτων οι πολίτες τρίτων χωρών αποκτούν άδεια διαμονής και με την σύναψη μακροχρόνιας σύμβασης σύνθετου τουριστικού καταλύματος ή σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης τουριστικού καταλύματος, αντίστοιχης ανά περιοχή αξίας (800.000 ευρώ σε Αττική κλπ., 400.000 ευρώ στην υπόλοιπη χώρα).
 • Πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι θα εξοφλήσουν το τίμημα ή θα καταβάλουν προκαταβολή 10%, ή θα υπογράψουν  προσύμφωνο  συνοδευόμενο από τις σχετικές αποδείξεις της πίστωσης των ποσών σε λογαριαασμό του πωλητή μέχρι τις 31 Αυγούστου 2024, μπορούν να ολοκληρώσουν την επένδυσή τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024  με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν έως τώρα. Στις περιπτώσεις αυτές, αν δεν ολοκληρωθεί η αγορά του ακινήτου, ο αγοραστής μπορεί να ολοκληρώσει την επένδυσή του σε άλλο ακίνητο πάντα με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν από την έναρξη ισχυος του παρόντος Νόμου, αλλά πάντως όχι μετά τις 30ης Απριλίου 2025.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστιής-12η-5.4.2024-Έναρξη Λετουργίας Κτηματολογικού Γραφείου-ΠΕ Ανατολικής Αττικής-Δήμος Σαρωνικού

ΘΕΜΑ: «Έναρξη Λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για ακίνητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής – Δήμος Σαρωνικού»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες κτηματογράφησης του ν. 2308/1995 και καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα κινηματογραφημένα ακίνητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής και ειδικότερα στο Δήμο Σαρωνικού: Δημοτικές Κοινότητες Αναβύσσου, Καλυβίων – Θορικού, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδος και Τοπική Κοινότητα Κουβαρά.

Κατόπιν τούτων, καταργείται το ισχύον μέχρι σήμερα σύστημα μεταγραφών και υποθηκών για τις εν λόγω περιοχές και αντικαθίσταται με το σύστημα Κτηματολογίου με βάση τις διατάξεις του ν. 2664/1998. Περαιτέρω, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 851/2416050/01.04.2024 απόφαση του Ελληνικού Κτηματολογίου ορίστηκε η Δευτέρα 8 Απριλίου 2024 ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου στις ανωτέρω περιοχές.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ’ αριθμ. 2420149/ΔΚ575/03.04.2024 έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος-Συντονιστικής-11η-04.04.2024-Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΧΔΙΚ

ΘΕΜΑ: «Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΧΔΙΚ»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το υπ’ αριθ. πρωτ. 4342/27.03.2024 έγγραφο του ΤΑΧΔΙΚ σχετικά με την απόδοση των εισφορών υπέρ του.

Υπενθυμίζεται ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 89 του ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.04.2023) και σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.4 της με αριθμό 374/6-3-2024 κοινής Υπουργικής απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄1655/11.03.2024), σχετικά με την απόδοση εισφορών υπέρ του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., οι εισφορές αποδίδονται από τους συμβολαιογράφους στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. κάθε τρίμηνο, το αργότερο μέχρι και τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από την τελευταία ημέρα λήξης του τριμήνου αναφοράς.

Συνεπώς, οι εισφορές για το τρίμηνο Ιανουάριος-Μάρτιος 2024 θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι και την 10η εργάσιμη ημέρα του μηνός Απριλίου 2024 (12 Απριλίου 2024).

Σύμφωνα δε με την παρ.2 του άρθρου 4 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, ειδικά οι εισφορές που εισπράχθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 89 του ν. 5043/2023 και που αφορούσαν σε πράξεις που συντάχθηκαν πριν ή μετά την έναρξη ισχύος του ιδίου άρθρου του αυτού νόμου και μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται ότι θα αποδοθούν από τον συμβολαιογράφο έως και έξι μήνες μετά από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (11.03.2024 – 11.09.2024).

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο του ΤΑΧΔΙΚ, οι ως άνω εισφορές θα κατατίθενται στο λογαριασμό του Ταμείου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με αριθμό ΙΒΑΝ GR 83 0100 0240 0000 0000 0268 318, με αναφορά στο όνομα του συμβολαιογράφου και στην περίοδο είσπραξης των εισφορών.

Θα ακολουθήσει διαδικτυακή ενημέρωση τη Δευτέρα 8.4.2024 και ώρα 15:00, για την οποία θα αποσταλεί  σχετική ανακοίνωση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 8η-22.1.2024-Μη υποχρέωση προσάρτησης δήλωσης ΦΜΑ

ΘΕΜΑ: «Μη προσάρτηση δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου στις συμβολαιογραφικές πράξεις»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κατόπιν σχετικών αναφορών συναδέλφων κατά τη συναλλαγή τους με ορισμένα Κτηματολογικά Γραφεία, τα οποία απαίτησαν να αναγράφεται στη συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης ότι προσαρτάται η δήλωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτου προκειμένου να δεχθούν την πράξη προς μεταγραφή, μετά και από σχετική συνεννόηση με τον Φορέα, σας ενημερώνουμε ότι:

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 13 Ν.1587/1950 όπως ισχύει, ο συμβολαιογράφος υποχρεούται:

α) να αναγράψη εις το συμβόλαιον τον αύξοντα αριθμόν της δηλώσεως και την Οικ. Εφορίαν την παραλαβούσαν ταύτην, τον αριθμόν και την ημερομηνίαν του αποδεικτικού εισπράξεως, το καταβληθέν ποσόν του φόρου μεταβιβάσεως, το Δημόσιον Ταμείον και το ονοματεπώνυμον του επιμελητού εισπράξεως,

β) να επισυνάψη το αποδεικτικόν εισπράξεως εις το συμβόλαιον και

γ) να υπομιμνήσκη εις τους συμβαλλομένους απάσας τας εκ του παρόντος νόμου υποχρεώσεις αυτώνκαι τας Κυρώσεις δια τας παραβάσεις των διατάξεών του, ποιούμενος ρητήν μνείαν εν τω συμβολαίω περί τούτου.

δ) να αναγράψη εις το συμβόλαιον εάν η περί ης τούτο μεταβίβασις έτυχεν απαλλαγής εκ του φόρου μεταβιβάσεως, ως αφορώσα απόκτησιν πρώτης κατοικίας ή μη.

ε) να ενημερώσει τον υπόχρεο σε φόρο και να αναγράψει στο συμβόλαιο τις υποχρεώσεις, οι οποίες πηγάζουν από την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του παρόντος και

στ) εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη σύνταξη του συμβολαίου, να ενημερώσει τη φορολογική διοίκηση για τον αριθμό και την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαιογραφικού εγγράφου και για τον τρόπο εξόφλησης του τιμήματος και να αποστείλει αντίγραφο αυτού.

ζ) να αναγράψει στο συμβόλαιο τον τρόπο εξόφλησης του τιμήματος αποκλειστικά με τη χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α` 58).».

Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και επί των περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρ. 7 του παρόντος.

Ο συμβολαιογράφος ευθύνεται για την ορθή συμπλήρωση της δήλωσης με βάση τα στοιχεία που προσκόμισαν οι συμβαλλόμενοι, τον τίτλο κτήσης και την περιγραφή του ακινήτου στο συμβολαιογραφικό έγγραφο που συντάσσεται. Δεν έχει ευθύνη για όσα στοιχεία δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του και δεν περιλαμβάνονται στο συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 33 Ν.5076/2023 (Α΄207) δεν εφαρμόζεται στις μεταγραφές δικαιωμάτων επί ακινήτων η υποχρέωση, του πρώτου εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 13 Ν.1587/1950, περί προσκόμισης στο μεταγραφοφύλακα του αντιγράφου της δήλωσης φόρου μεταβίβασης θεωρημένο από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας.

Συνεπώς, από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι:

1) δεν εφαρμόζεται στις μεταγραφές δικαιωμάτων επί ακινήτων η υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου φορολογικής δήλωσης στον μεταγραφοφύλακα.

2) δεν υφίσταται υποχρέωση προσάρτησης της δήλωσης φόρου στις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις.

Τέλος, σημειώνεται ότι άρνηση Κτηματολογικού Γραφείου να δεχθεί την αίτηση προς καταχώρηση συμβολαιογραφικής πράξης μόνον εκ του λόγου ότι δεν αναγράφεται σε αυτή ότι προσαρτάται η σχετική δήλωση του φόρου πέραν ότι δεν έχει έρεισμα στο νόμο, προσκρούει στο άρθρο 16 παρ.1 περ. γ) ν.2664/1998 όπως ισχύει περί του περιορισμού του ελέγχου νομιμότητας «στο αν από το περιεχόμενο της πράξης προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί εκείνες οι διατυπώσεις, που αν δεν τηρηθούν, ο νόμος ρητώς απαγορεύει την καταχώριση επί ποινή απολύτου ακυρότητας».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος-Συντονιστικής-7η-12.01.2024-Κτηματολόγιο-Υποβολή αιτήσεων-Έκδοση πιστοποιητικών

ΘΕΜΑ: «Θέματα που αφορούν στην υποβολή αιτήσεων για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων και την έκδοση πιστοποιητικών στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο»»

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν.5076/2023 (Α΄207) στις διατάξεις του ν. 2664/1998 αναφορικά με την διαδικασία καταχώρησης των συμβολαιογραφικών πράξεων στο Κτηματολόγιο, καθώς και τα ερωτήματα που έχουν τεθεί από συναδέλφους, σας ενημερώνουμε επιγραμματικά τα εξής:

Η υποχρέωση της προσάρτησης στη συμβολαιογραφική πράξη του Αποσπάσματος Κτηματολογικού Διαγράμματος και η συνυποβολή του αντιγράφου του κατά την διαδικασία της καταχώρησης παραμένει. Μόνον στην περίπτωση της διαδικασίας μέσω του ηλεκτρονικού φακέλου του ακινήτου στην συμβολαιογραφική πράξη δεν προσαρτάται και δεν συνυποβάλλεται Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος (ΑΚΔ).

Για τα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» καθώς και για τα έμμισθα Υποθηκοφυλακεία που λειτουργούν ως μεταβατικά κτηματολογικά γραφεία (Θεσσαλονίκης, Ζωγράφου, Ηρακλείου,  Κατερίνης, και Μυκόνου), τα ΑΚΔ εκδίδονται ηλεκτρονικά από το ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο, συνιστούν δημόσιο ηλεκτρονικό έγγραφο του άρθρου 13 Ν.4727/2020 (Α΄184) και φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα και την εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του φορέα σύμφωνα με την παρ.3 του αυτού άρθρου. Τα ΑΚΔ έχουν σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 14 του αυτού νόμου, την ίδια νομική και αποδεικτική ισχύ με τα δημόσια έγγραφα που φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τους φορείς του δημόσιου τομέα, από τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, κατά την ηλεκτρονική διακίνησή τους. Επειδή, τα ΑΚΔ φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και QR code και συνεπώς είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν η ακρίβεια και η ισχύς της εκτύπωσής τους με χρήση Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η εκτύπωσή τους γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή με ισχύ ακριβούς αντιγράφου από τους φορείς του δημόσιου τομέα, από τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, δυνάμει της παρ.4 του άρθρου 14 του αυτού νόμου. Κατά συνέπεια στις παρ.4 και 5 του άρθρου 14 Ν.2664/1998 που γίνεται αναφορά σε «κυρωμένο απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος» νοείται η εκτύπωση του αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος που έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από τον Φορέα. Για τα ΑΚΔ που εκδίδονται από άμισθα Υποθηκοφυλακεία και φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα εξακολουθεί να ισχύει η πρόβλεψη για τη συνυποβολή με την αίτηση προς καταχώρηση της πράξης απλού αντιγράφου αυτού δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρ.5 του άρθρου 14 Ν.2664/1998.

Ως προς την διαδικασία υποβολής των πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία ισχύουν τα κάτωθι:

Οι τρόποι υποβολής στα Κτηματολογικά Γραφεία είναι, σήμερα, τρεις:

1) Διά ζώσης και αφορά στο σύνολο των Κτηματολογικών Γραφείων είτε υπάγονται στον Φορέα είτε όχι.

Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται έντυπη αίτηση και περίληψη υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, που συνοδεύεται από έγχαρτο επικυρωμένο αντίγραφο του συμβολαίου. Στη συμβολαιογραφική πράξη προσαρτάται το απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος για το ακίνητο, στο οποίο αφορά η εγγραπτέα πράξη, απλό αντίγραφο του οποίου συνυποβάλλεται με την αίτηση προς καταχώρηση. Αν η εγγραπτέα πράξη αφορά σε δύο ή περισσότερες διηρημένες ιδιοκτησίες κείμενες εντός του ιδίου γεωτεμαχίου, προσαρτάται στην συμβολαιογραφική πράξη το απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος του γεωτεμαχίου και αντίγραφό του συνυποβάλλεται με την αίτηση καταχώρησης. Επίσης, αντίγραφο του αποδεικτικού υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος (ΚΗΔ), όταν έχει προσαρτηθεί τοπογραφικό που φέρει ΚΗΔ στην εγγραπτέα, υποβάλλεται με την αίτηση προς καταχώρηση. Η πληρωμή για την καταχώρηση γίνεται με μετρητά ή τραπεζική επιταγή για τα Κτηματολογικά Γραφεία που δεν υπάγονται στον Φορέα. Για τα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα η πληρωμή για την καταχώρηση γίνεται μέσω χρεωστικής/ πιστωτικής κάρτας ή με έντυπο οφειλής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η πληρωμή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπολογισμού της οφειλής που αναγράφεται στο οικείο έντυπο οφειλής.

2) Διά της ηλεκτρονικής εφαρμογής καταχώρησης του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο που αφορά στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Η υποβολή της πράξης προς καταχώρηση μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής ισοδυναμεί με αίτηση. Υποβάλλεται είτε σαρωμένο επικυρωμένο αντίγραφο του συμβολαιογραφικού εγγράφου υπογεγραμμένο  ψηφιακά από τον συμβολαιογράφο είτε ψηφιακό αντίγραφο που φέρει την ψηφιακή υπογραφή του συμβολαιογράφου, σε αναγνώσιμη μορφή φορητού εγγράφου (.pdf). Η περίληψη αναπαράγεται από το σύστημα σύμφωνα με τα στοιχεία που καταχωρίστηκαν. Αντί της εκ του συστήματος αναπαραγόμενης περίληψης, μπορεί να μεταφορτωθεί σαρωμένη περίληψη ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον συμβολαιογράφο. Στη συμβολαιογραφική πράξη προσαρτάται το απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος για το ακίνητο, στο οποίο αφορά η εγγραπτέα πράξη, και αντίγραφο αυτού μεταφορτώνεται στην εφαρμογή στα συνυποβαλλόμενα έγγραφα. Αν η εγγραπτέα πράξη αφορά σε δύο ή περισσότερες διηρημένες ιδιοκτησίες κείμενες εντός του ιδίου γεωτεμαχίου, προσαρτάται στην συμβολαιογραφική πράξη το απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος του γεωτεμαχίου και αντίγραφό του μεταφορτώνεται ως συνυποβαλλόμενο έγγραφο. Στην περίπτωση που στην εγγραπτέα πράξη έχει προσαρτηθεί τοπογραφικό διάγραμμα που φέρει ΚΗΔ, τότε στην εφαρμογή καταχωρείται ο αριθμός ΚΗΔ του τοπογραφικού διαγράμματος που προσαρτάται στην πράξη. Παρέχεται, όμως, η δυνατότητα μεταφόρτωσης τοπογραφικού διαγράμματος που δεν φέρει ΚΗΔ. Η πληρωμή για την καταχώρηση της πράξης γίνεται μέσω εντύπου οφειλής και θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπολογισμού της οφειλής που αναγράφεται στο οικείο έντυπο οφειλής μη συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας αυτής (B’ 5869/06.10.2023).

3) Διά της πλατφόρμας του ηλεκτρονικού φακέλου του ακινήτου που αφορά στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Η υποβολή της πράξης προς καταχώρηση μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας ισοδυναμεί με αίτηση ενώ τα στοιχεία της περίληψης αντλούνται από το Σύστημα αυτόματα. Υποβάλλεται ψηφιακό αντίγραφο του συμβολαίου, σε αναγνώσιμη μορφή φορητού εγγράφου (.pdf), και όχι ως σαρωμένο αρχείο που φέρει την ψηφιακή υπογραφή του συμβολαιογράφου, χωρίς χειρόγραφες παραπομπές. Στην συμβολαιογραφική πράξη δεν προσαρτάται Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος. Το απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος προσαρτάται από την αρμόδια υπηρεσία του Φορέα, μετά από την καταβολή του σχετικού τέλους από τον αιτούντα την καταχώριση, κατά την υποβολή της αίτησης καταχώρισης. Επίσης, δεν συνυποβάλλεται απλό αντίγραφο κυρωμένου αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος της παρ 5. του άρθρου 14 του ν. 2664/1998, καθώς και το ηλεκτρονικό διάγραμμα της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016. Στην εφαρμογή καταχωρείται ο αριθμός ΚΗΔ του τοπογραφικού διαγράμματος που προσαρτάται στην πράξη. Παρέχεται η δυνατότητα μεταφόρτωση τοπογραφικού διαγράμματος που δεν φέρει ΚΗΔ. Η πληρωμή για την καταχώρηση της πράξης γίνεται μέσω χρεωστικής/ πιστωτικής κάρτας (διεκπεραίωση άμεσα σε μία εργάσιμη μέρα) ή μέσω RF πληρωμής (διεκπεραίωση εντός τριών εργασίμων ημερών) που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπολογισμού της οφειλής που αναγράφεται στο οικείο έντυπο οφειλής μη συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας αυτής (B’ 5869/06.10.2023, άρ.5 παρ.2 109 ΕΞ 2024 ΚΥΑ Β΄2/2024).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Eγκύκλιος Συντονιστικής-6η-11.01.2024-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ΔΣ ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων και την έκδοση πιστοποιητικών στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ Αριθμ. ΔΣ 265/4/ 09.01.2024 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ με τίτλο: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 177/11/17.03.2022 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Ρύθμιση θεμάτων για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων και την έκδοση πιστοποιητικών στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β’ 1550)», που δημοσιεύτηκε σήμερα στο ΦΕΚ Β΄144.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, μεταξύ άλλων, από 01.01.2024, ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ακινήτου του άρθρου 29 ν. 4821/2021 δυνάμει του άρθρου 9 της υπό στοιχεία 109 ΕΞ 2024/3.1.2024 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄2), καταργείται η υποχρέωση προσάρτησης αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος από τον αιτούντα την καταχώριση εγγραπτέας πράξης στον ψηφιακό φάκελο ακινήτου. Στην περίπτωση αυτή, το απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος προσαρτάται ψηφιακά από την αρμόδια υπηρεσία του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», μετά από την καταβολή του σχετικού τέλους από τον αιτούντα την καταχώριση, κατά την υποβολή της αίτησης καταχώρισης. Επίσης, καταργείται η υποχρέωση συνυποβολής απλού αντιγράφου κυρωμένου αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος της παρ 5. του άρθρου 14 του ν. 2664/1998, καθώς και ηλεκτρονικού διαγράμματος της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016.

Ειδικότερα στην  συγκεκριμένη απόφαση προβλέπονται τα εξής:

«Άρθρο 1

Μετά το άρθρο 3 της υπ’ αρ. 177/11/17.03.2022 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Ρύθμιση θεμάτων για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων και την έκδοση πιστοποιητικών στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β’ 1550), προστίθεται άρθρο 3 Α ως έξης:

«3 Α. Για κάθε υποβαλλόμενη μέσω της πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ακινήτου του άρθρου 29 ν. 4821/2021 πράξη, από την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας αυτής δυνάμει της υπό στοιχεία 109 ΕΞ 2024/3.1.2024 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Λειτουργία πλατφόρμας «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» για την διενέργεια εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων -Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1617/9-3-2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Πιλοτική Λειτουργία πλατφόρμας “’Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου” για την διενέργεια εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων» (Β’2):

α) Οι εγγραπτέες συμβολαιογραφικές πράξεις, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση καταχώρισης σύμφωνα με το παρόν άρθρο, υποβάλλονται σε ψηφιακό αντίγραφο, σε αναγνώσιμη μορφή φορητού εγγράφου (.pdf), και όχι ως σαρωμένα αρχεία, και φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του συμβολαιογράφου, χωρίς χειρόγραφες παραπομπές.

β) καταργείται η υποχρέωση προσάρτησης αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος από τον αιτούντα την καταχώριση εγγραπτέας πράξης στον ψηφιακό φάκελο ακινήτου. Στην περίπτωση αυτή, το απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος προσαρτάται ψηφιακά από την αρμόδια υπηρεσία του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», μετά από την καταβολή του σχετικού τέλους από τον αιτούντα την καταχώριση, κατά την υποβολή της αίτησης καταχώρισης.

γ) καταργείται η υποχρέωση συνυποβολής απλού αντιγράφου κυρωμένου αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος της παρ 5. του άρθρου 14 του ν. 2664/1998, καθώς και ηλεκτρονικού διαγράμματος της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016.»

«Άρθρο 2

Οιαδήποτε αναστολή της υπ’ αρ. 177/11/17.03.2022 απόφασης του ΔΣ του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 1550), δεν επηρεάζει την ισχύ της διάταξης του άρθρου 1».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Εγκύκλιος-Συντονιστικής-5η-10.01.2024-golden visa-τροποποιήσεις-παράταση

ΘΕΜΑ: «N.5079/2023 (Α΄215): “Golden Visa”, Τροποποιήσεις και παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επένδυσης πολιτών τρίτων χωρών»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ.2 Ν.5079/2023 (Α΄215), στο άρθρο 92 του ν. 5007/2022 (Α’ 241), περί της μεταβατικής διάταξης για τις άδειες διαμονής της παρ. Β’ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ως προς την αναφορά σε ένα ή περισσότερα ακίνητα του πρώτου εδαφίου και ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσής της επένδυσης, και το άρθρο 92 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 92

Μεταβατική διάταξη για τις άδειες διαμονής της παρ. Β’ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014

Πολίτες τρίτων χωρών δύνανται να ολοκληρώσουν την επένδυσή τους σε ένα ή περισσότερα ακίνητα στις περιοχές της περ. α’ της υποπαρ. 2 της παρ. Β’ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), έως την 30ή Απριλίου 2024, με ελάχιστη αξία επένδυσης τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ, υπό την προϋπόθεση πληρωμής προκαταβολής ύψους δέκα τοις εκατό (10%) επί του τιμήματος αγοράς ή μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών του παρόντος μέχρι την 31η Ιουλίου 2023, είτε όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της υποπαρ. 5 της παρ. Β’ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 μέχρι την 31η Ιουλίου 2023, είτε με υπογραφή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, είτε με υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού βεβαίας χρονολογίας και σχετική απόδειξη πίστωσης της τράπεζας του αγοραστή ως προς την αποστολή του ποσού της προκαταβολής σε λογαριασμό του πωλητή μέχρι την 31η Ιουλίου 2023.

Αν δεν ολοκληρωθεί η αγορά του ακίνητου ή των ακινήτων του προηγουμένου εδαφίου, ο πολίτης τρίτης χώρας δύναται να ολοκληρώσει την επένδυσή του σε έτερο ή έτερα ακίνητα, με ελάχιστη αξία επένδυσης διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και πάντως όχι πέραν της 30ής Απριλίου 2024.»

Συνημμένα στο παρόν ο Ν.5079/2023.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος-Συντονιστικής-4η-09.01.2024-τροποποιητικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ΦΜΑ εντός ΑΠΑΑ

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ΑΑΔΕ: υποβολή τροποποιητικών εμπροθέσμων δηλώσεων ΦΜΑ που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας εφόσον η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί μέσω της εφαρμογής myPROPERTY της ΑΑΔΕ»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. Α.1002/29.12.2023 απόφαση του κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ με τίτλο: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1110/5.8.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων -“Δήλωση Φ.Μ.Α.”» (Β’ 4334)» που δημοσιεύτηκε στις 05.01.2024 στο ΦΕΚ Β΄64 και ισχύει πέντε (5) ημέρες από την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ.

Σύμφωνα με το άρθρο Μόνο της συγκεκριμένης απόφασης, τροποποιείται η υπό στοιχεία Α. 1110/5.8.2022 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων -“Δήλωση Φ.Μ.Α.”» (Β’ 4334), ως εξής:

α) Στην παρ. 1 του άρθρου μόνου προστίθεται περ. Δ. ως εξής:

«Δ. Οι τροποποιητικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας, εφόσον η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί μέσω της εφαρμογής myPROPERTY της Α.Α.Δ.Ε., δεν έχει συνταχθεί το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο και αφορούν τις υποπερ. α), β), γ) και ε) της περ. Α[1].».

β) Η παρ. 8 του άρθρου μόνου[2] καταργείται.

2. Οι δηλώσεις της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας


[1] Α.1110/5.8.2022 (Β΄4334): «Α. Οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας και αφορούν: α) Τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου για τη μεταβίβαση ακινήτου ή τη σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητο με επαχθή αιτία, για την οποία υποβάλλεται κοινή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων από τους συμβαλλόμενους και ο φόρος υπολογίζεται δυνάμει της της περ. Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του α.ν. 1521/1950 (Α’ 245), πλην των συμβολαιογραφικών εγγράφων σύστασης ή τροποποίησης σύστασης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών, εξώνησης, διόρθωσης, επανάληψης ή ακύρωσης συμβολαίου. β) Την επίκληση από τον μεταβιβάζοντα της κτήσης του ακινήτου με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, σε συμβόλαιο μεταβίβασης της κυριότητας αυτού ή σύστασης άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος σε αυτό με οποιαδήποτε αιτία. γ) Τη διαφορά της έκτασης, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στον με επαχθή αιτία τίτλο κτήσης του ακινήτου, σε περίπτωση που αυτό μεταβιβάζεται ή συστήνεται εμπράγματο δικαίωμα σ’ αυτό με οποιαδήποτε αιτία. [δ. …] ε) Τη μεταβίβαση στον εργολάβο από τον οικοπεδούχο, λόγω εκτέλεσης εργολαβικού προσυμφώνου, ιδανικού μεριδίου οικοπέδου».

[2] «8. Δηλώσεις φόρου μεταβίβασης οι οποίες τροποποιούν αρχικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέσω της εφαρμογής «myPROPERTY» υποβάλλονται στην αρμόδια για την ηλεκτρονική δήλωση Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή».

Εγκύκλιος Συντονιστικής 3η-2024-Ηλεκτρονική υποβολή προδήλων σφαλμάτων στο Κτηματολόγιο

ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων του ν. 2664/1998 στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. ΔΣ 264/8/28.12.2023 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» με τον τίτλο:  «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων του ν. 2664/1998 στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Με την απόφαση αυτή προβλέπεται η δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολή αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων του ν. 2664/1998 στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα και από τους συμβολαιογράφους.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας