Εγκύκλιος Συντονιστικής 7/2020-Ν.4495 2017-Μη επιβολή κυρώσεων-αυθαίρετα

ΘΕΜΑ: Μη επιβολή κυρώσεων για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης πριν από τις 28.7.2011, που εξαιρούνται από την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή εξαιρέθηκαν από την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3843/2010 (Α’ 62), 4014/2011 (Α’ 209) και 4178/2013 (Α’ 174) σύμφωνα με το άρ.105 παρ. 4 Ν.4495/2017.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Επ’ αφορμής σχετικών ερωτημάτων μελών μας, σας ενημερώνουμε ότι όπως προκύπτει από την παρ. 4 του άρ.105 Ν.4495/2017 όπως ισχύει για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης πριν από τις 28.07.2011, που εξαιρούνται από την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου ή εξαιρέθηκαν από την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3843/2010 (Α’ 62), 4014/2011 (Α’ 209) και 4178/2013 (Α’ 174) λόγω της υπαγωγής τους στις ρυθμίσεις αυτών, δεν απαιτείται η σύνταξη πράξεων διόρθωσης προγενέστερων τίτλων κτήσης ούτε οποιαδήποτε πρόσθετη φορολογική υποχρέωση, με απώτερη ημερομηνία της απαλλαγής από τις υποχρεώσεις αυτές την 08.08.2013. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης πριν από τις 28.07.2011 που υπήχθησαν στις διατάξεις των νόμων 3843/2010, 4014/2011 και 4178/2013 και 4495/2017 ανακύπτει πρόσθετη φορολογική υποχρέωση από τη διαφορά των τετραγωνικών ή την αλλαγή χρήσης μόνον όταν η ημερομηνία γέννησης της φορολογικής υποχρέωσης είναι μετά την 08.08.2013.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Επείγουσα Εγκύκλιος Συντονιστικής 6/2020-Δικαιολογητικά-Δασικοί χάρτες

ΘΕΜΑ: Διατυπώσεις στη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων μετά τη κύρωση του δασικού χάρτη.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων μελών μας που προκλήθηκαν από την απαίτηση ορισμένων Κτηματολογικών Γραφείων, στις περιοχές αρμοδιότητάς τους που έχουν κυρωθεί δασικοί χάρτες, να προσκομίζονται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώρηση των πράξεων βεβαιώσεις των οικείων Δήμων ότι το εντός σχεδίου ακίνητο, στο οποίο αφορά η πράξη, δεν βρίσκεται εντός άλσους ή πάρκου, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Οι μόνες διατυπώσεις που πρέπει να τηρηθούν για πράξεις που συντάσσουν οι συμβολαιογράφοι καθώς και για την μεταγραφή / καταχώρηση αυτών στα οικεία Βιβλία, που αφορούν σε εκτάσεις που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο δασικό χάρτη και είτε είναι δασικές είτε όχι, είναι αυτές που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 20 Ν.3889/2010 ως ισχύει και οι οποίες έχουν ως εξής:

«4. Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη κάθε μεταβίβαση, σύσταση, αλλοίωση και γενικά κάθε μεταβολή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, στις δασικές εν γένει εκτάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13, που περιλαμβάνονται σε αυτόν, είναι άκυρη και ανίσχυρη, αν δεν συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Διεύθυνσης Δασών, με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης.

Το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν εκδίδεται για περιοχές του δασικού χάρτη που δεν περιλαμβάνονται στις δασικές εν γένει εκτάσεις.

[….]

  1. Στις πράξεις που συντάσσουν οι συμβολαιογράφοι, που αφορούν στις δασικές εν γένει εκτάσεις που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο δασικό χάρτη, υποχρεούνται να επισυνάπτουν τα πιστοποιητικά τής προηγουμένης παραγράφου και να μνημονεύουν το περιεχόμενό τους.

Για περιοχές που στο δασικό χάρτη δεν αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13, το πιστοποιητικό της προηγούμενης παραγράφου αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (A΄ 75) επί του τοπογραφικού διαγράμματος, που συνοδεύει τη σχετική πράξη του συμβολαιογράφου, με την οποία δηλώνεται υπευθύνως από τον συντάκτη του ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν εμπίπτει στις δασικές εν γένει εκτάσεις. Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση πρέπει να μνημονεύεται στις πράξεις που συντάσσονται από τους συμβολαιογράφους.

Δεν επιτρέπεται η εγγραφή ή η μετεγγραφή των πράξεων αυτών στα οικεία υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, αν δεν έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις των ανωτέρω παραγράφων».

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι για περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στο δασικό χάρτη δεν τηρούνται οι διατυπώσεις του άρθρου 20 Ν.3889/2010 και δεν ζητούνται τα αναφερόμενα σε αυτό πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.

Οι εντός σχεδίου περιοχές δεν περιλαμβάνονται στο δασικό χάρτη σύμφωνα με το άρθρο 13 σε συνδυασμό με το άρθρο 23 παρ. 2 α) Ν. 3889/2010 όπως και τα εντός των πόλεων και των οικιστικών περιοχών πάρκα και άλση, τα οποία, μάλιστα, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 Ν.3889/2010 ρητώς δεν απεικονίζονται στον δασικό χάρτη. Για τις συγκεκριμένες δε περιοχές δεν καταρτίζεται καν δασικός χάρτης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η απαίτηση προσκόμισης βεβαίωσης ότι το ακίνητο, στο οποίο αφορά η πράξη δεν βρίσκεται εντός άλσους ή πάρκου δεν έχει έρεισμα στη κείμενη νομοθεσία.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 5/2020-Προϋποθέσεις άδειας παραμονής επενδυτή

ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινίσεων από τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής για επιμέρους θέματα εφαρμογής του άρ.20 παρ. Β του Ν.4251/2014 ως ισχύει.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα προς ενημέρωσή σας το με ΑΠ οικ.7311/06.02.2020 έγγραφο του Τμήματος Νομικού Συντονισμού και Ελέγχου της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις για επιμέρους θέματα εφαρμογής του άρ.20 παρ. Β του Ν.4251/2014 ως ισχύει.

Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στο παραπάνω έγγραφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 4 2020-Αναστολή ΦΠΑ στα ακίνητα

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική Εγκύκλιος για την αναστολή εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα – Επιβολή χαρτοσήμου σε εργολαβικά προσύμφωνα αντιπαροχής που συντάσσονται μετά την οικειοθελή ένταξη στο καθεστώς αναστολής

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σε συνέχεια της από 31 Ιανουαρίου 2020 υπ’ αριθμ. 2 Εγκύκλιο της Συντονιστικής και μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών, σας ενημερώνουμε ότι ο υπολογισμός του τέλους χαρτοσήμου στην περίπτωση που συντάσσεται εργολαβικό προσύμφωνο αντιπαροχής μετά την οικειοθελή ένταξη του υποκείμενου κατασκευαστή στο καθεστώς αναστολής, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 15 του ΚΝΤΧ, και το τέλος χαρτοσήμου υπολογίζεται επί της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου σύμφωνα με το άρθρο 23 Ν. 3296/2004, εκτός εάν στο προσύμφωνο αναγράφεται αξία μεγαλύτερη από την αντικειμενική.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του ανωτέρω Νόμου που ρυθμίζει θέματα για τα τέλη χαρτοσήμου, το τέλος χαρτοσήμου που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 15ε του Π.Δ. της 28.7.1931 (ΦΕΚ 239 Α΄) για τις εργολαβικές συμβάσεις για ανέγερση οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής ποσοστών οικοπέδου, υπολογίζεται στην αντικειμενική αξία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 48 Α΄) όπως ισχύει, των ποσοστών οικοπέδου που συμφωνείται να περιέλθουν στον εργολάβο, εφόσον στις εργολαβικές συμβάσεις δεν αναγράφεται αξία μεγαλύτερη από την αντικειμενική αξία.

Σημειώνεται. ότι η αναστολή από το καθεστώς ΦΠΑ καταλαμβάνει όλα τα αδιάθετα ακίνητα του υποκειμένου κατασκευαστή, από όλες τις άδειες οικοδομής που έχουν εκδοθεί και αφορούν είτε ιδιόκτητα ακίνητά του είτε ακίνητα τα οποία ανεγείρει με το σύστημα της αντιπαροχής, μέχρι την αίτηση αναστολής.

Το αναλογούν τέλος χαρτοσήμου για το συμβολαιογραφικό προσύμφωνο που έχει ήδη υπογραφεί και έπεται η έκδοση της άδειας οικοδομής, θα καταβληθεί από τον υποκείμενο κατασκευαστή με την έκδοση του τελικού παραστατικού ολοκλήρωσης των εργασιών και ουδεμία ευθύνη φέρει ο συμβολαιογράφος για την καταβολή του.

Στην ειδική δε περίπτωση, που ο υποκείμενος κατασκευαστής επιθυμεί να συντάξει εργολαβικό προσύμφωνο αντιπαροχής ακινήτου, για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί οικοδομική άδεια, και δεν έχει οικειοθελώς ενταχθεί στο καθεστώς αναστολής του ΦΠΑ, συστήνεται να ζητείται και να προσαρτάται υπεύθυνη δήλωση του υποκειμένου κατασκευαστή που να βεβαιώνει ότι δεν έχει ενταχθεί οικειοθελώς στο καθεστώς αναστολής του ΦΠΑ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συντονιστικής 3/2020-Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Hνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις.

ΘΕΜΑ: Ν.4652/2020 (Α΄9) Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Hνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το Ν.4652/2020 (Α΄9) που αφορά στις ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις προς ενημέρωσή σας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 2/2020-Αναστολή ΦΠΑ στα ακίνητα

ΘΕΜΑ: Αναστολή εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα – Επιβολή χαρτοσήμου σε εργολαβικά προσύμφωνα αντιπαροχής που συντάσσονται μετά την οικειοθελή ένταξη στο καθεστώς αναστολής.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα προς ενημέρωσή σας:

α) την υπ’ αριθ. Α.1012/23.01.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Α΄87) με τίτλο «Διαδικασία χορήγησης αναστολής ΦΠΑ στα ακίνητα, σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ»,

β) την υπ’ αριθ. Α.1013/23.01.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Α΄87) με τίτλο «Καθορισμός διαδικασίας διακανονισμού έκπτωσης ΦΠΑ για ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ» και

γ) το υπ’ αριθ. Ε.2006/24.01.2020 έγγραφο του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 4646/12-12-19 περί αναστολής του ΦΠΑ στα ακίνητα».

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο του κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ, «εξαιρετικά, σε περίπτωση που συντάσσεται εργολαβικό προσύμφωνο αντιπαροχής μετά την οικειοθελή ένταξη του υποκείμενου κατασκευαστή στο καθεστώς αναστολής, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 15.ε του ΚΝΤΧ και το τέλος χαρτοσήμου υπολογίζεται επί της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου, εκτός εάν στο προσύμφωνο αναγράφεται αξία μεγαλύτερη από την αντικειμενική».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συντονιστικής 1 2020-Στατιστικοί Πίνακες συμβολαιογραφικών πράξεων-ΕΛΣΤΑΤ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το υπ’ αριθμ. πρωτ. 316/10-1-2019 έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), με θέμα «Αποστολή και συμπλήρωση στατιστικού πίνακα συμβολαιογραφικών, έτους 2019». Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο έγγραφο αυτό, οφείλετε μέχρι 31-3-2020 να αποστείλετε συμπληρωμένο το συνημμένο πίνακα συμβολαιογραφικών πράξεων στη Διεύθυνση Στατιστικών Δικαιοσύνης, σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου c.spanoudaki@statistics.gr. Ο πίνακας επισυνάπτεται σε δύο (2) μορφές, για να επιλέξετε τη συμπλήρωση με το χέρι (.pdf) ή ηλεκτρονικά (.xls).

Επισημαίνεται, ότι από το 2018 ο πίνακας συμβολαιογραφικών πράξεων έχει επικαιροποιηθεί ως προς τα σύμφωνα  συμβίωσης και τις λύσεις τους, τις συναινετικές λύσεις γάμου και τις αναγνωρίσεις τέκνων. Κατά συνέπεια, ελέγξτε προσεκτικά πριν τη συμπλήρωση, ότι χρησιμοποιείτε το σωστό έντυπο.

Για διευκρινήσεις ή πρόσθετες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το αρμόδιο Τμήμα Στατιστικών Δικαιοσύνης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στα τηλέφωνα 213-1352768 (κα. Χρ. Σπανουδάκη) και 213-1352135 (κα. Δήμητρα Αθανασοπούλου).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 67-2019-Τροποποίηση ΠΟΛ 1274/2013-Αποδεικτικό ενημερότητας

ΘΕΜΑΤροποποίηση Συμπλήρωση της απόφασης του ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1274/27.12.2013 (ΦΕΚ 3398 Β΄) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας άρθρου 12 Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β΄4820) η υπ’ αριθμ. Α.1464/12.12.2019 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ με περιεχόμενο την Τροποποίηση – Συμπλήρωση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 (Β΄ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας άρθρου 12 Ν.4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύει.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, η παράγραφος 5 του άρθρου 3 της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Στην περίπτωση της μεταβίβασης ακινήτου ή της σύστασης εμπράγματου δικαιώματος επ΄ αυτού χωρίς τίμημα, δεν χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, εφόσον η είσπραξη της οφειλής δεν είναι διασφαλισμένη.

Κατ΄ εξαίρεση, στην περίπτωση που το αποδεικτικό ζητείται για διανομή ή ανταλλαγή κοινών ακινήτωνσύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας ή τροποποίηση αυτώνδεν απαιτείται διασφάλισηεάν ο οφειλέτης αποκτήσει εμπράγματο δικαίωμαεπί ακινήτου αξίας τουλάχιστον ίσης με την αξία του εμπράγματου δικαιώματος που είχε, όπως αυτή προσδιορίζεται για την επιβολή του φόρου μεταβίβασης ακινήτων.

Στις ως άνω περιπτώσεις θα αναγράφεται επί του αποδεικτικού η αντίστοιχη επισημείωση».

Με την ανωτέρω απόφαση έγινε αποδεκτό από την Φορολογική Διοίκηση ένα πάγιο αίτημα της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας. Ειδικότερα, καθίσταται εφεξής δυνατή η χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας χωρίς την εξόφληση των οφειλών του αποκτώντος εμπραγμάτου δικαιώματος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) διανομή 

β) ανταλλαγή κοινών ακινήτων, 

γ) σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας ή τροποποίηση αυτών, 

εφόσον ο οφειλέτης αποκτήσει εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου αξίας τουλάχιστον ίσης με την αξία του εμπράγματου δικαιώματος που είχε, όπως αυτή προσδιορίζεται για την επιβολή του φόρου μεταβίβασης ακινήτων.

Συνεπώς, από τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παράγραφος 1 περίπτωση γ. της ιδίας ως άνω ΠΟΛ.1274/2013, προκύπτει ότι στην περίπτωση τροποποίησης σύστασης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών, οι μη μεταβιβάζοντες (αμέσως ή εμμέσως) ή οι μη αποκτώντες εμπράγματο δικαίωμα – συμπράττοντες στην τροποποίηση αυτή συνιδιοκτήτες, δεν υποχρεούνται σε προσκομιδή αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας. Για τον δε οφειλέτη που αποκτά εμπράγματο δικαίωμα στις ανωτέρω περιπτώσεις είναι δυνατή η χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας χωρίς διασφάλιση της οφειλής μόνον στην περίπτωση που αποκτά εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου αξίας τουλάχιστον ίσης με την αξία του εμπράγματου δικαιώματος που είχε, όπως αυτή προσδιορίζεται για την επιβολή του φόρου μεταβίβασης ακινήτων και θα αναγράφεται επί του αποδεικτικού η αντίστοιχη επισημείωση.

Με τιμή

O Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής-66 2019-Πληρωμή ΦΜΑ στις ΔΟΥ

Θέμα: « «Πληρωμή Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων στις Δ.Ο.Υ.».

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα έγγραφο του Γενικού Δ/ντη Φορολογικής Διοίκησης της ΓενικήςΔιευθυνσης Φορολογικής Διοίκησης 1.Διεύθυνση Εισπράξεων 2. Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίουτης ΑΑΔΕ κ. Ευθυμίου Σαΐτη, με θέμα την πληρωμή Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου στις ΔΟΥ, 

η καταβολή του Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων (Φ.Μ.Α.), για τις 30/12/2019 και 31/12/2019, δύναται να πραγματοποιηθεί στις Δ.Ο.Υ. με την προσκόμιση τραπεζικής επιταγήςκατά παρέκκλιση των οριζομένων στην ΠΟΛ. 1212/2012, όπως ισχύει, και για λόγους εξαιρετικής ανάγκης για την οποία απαιτείται η εμφάνιση της πληρωμής του Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων (Φ.Μ.Α.) στο σύστημα taxis εντός του έτους 2019.

Στις περιπτώσεις αυτές, και μόνο για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι Δ.Ο.Υ. βεβαιώνουν την εξόφληση του φόρου επί του σώματος της υποβληθείσας δήλωσης Φ.Μ.Α., προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση σύνταξη του μεταβιβαστικού συμβολαίου.

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συντονιστικής-65 2019-Προσάρτηση αντιγράφων δηλώσεων φόρου κληρονομίας

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων που ετέθησαν από συναδέλφους, σας υπενθυμίζουμε ότι η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 112 Ν.2961/2001 για την φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών κλπ., όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 12 του άρθρου 48 του Ν.4646/2019 (Α΄201)με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» που αφορά στην υποχρέωση προσάρτησης στα συμβολαιογραφικά έγγραφα δωρεών, γονικών παροχών και αποδοχής κληρονομιάς αντιγράφου της δήλωσης, εφαρμόζεται από 01.01.2020.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 48 Ν.4646/2019 η παράγραφος 2 του άρθρου 112 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στα συμβολαιογραφικά έγγραφα δωρεών, γονικών παροχών και αποδοχής κληρονομιάς προσαρτάται αντίγραφο της δήλωσης. Εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη σύνταξη του συμβολαίου, ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να ενημερώσει τη Φορολογική Διοίκηση για τον αριθμό και την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαιογραφικού εγγράφου και τον τρόπο καταβολής του ποσού, εφόσον πρόκειται για χρηματικές δωρεές ή γονικές παροχές, και να αποστείλει αντίγραφο αυτού.»

Σύμφωνα δε με την παράγραφο 37 του άρθρου 66 Ν.4646/2019 που ρυθμίζει τις μεταβατικές διατάξεις και έναρξη εφαρμογής του ανωτέρω νόμου αναφέρεται ότι «Οι διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του παρόντος εφαρμόζονται από 1.1.2020».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας Θεόδωρος Χαλκίδης