Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί, με τα άρθρα 14 και 15 Ν.4727/2020 (Α΄184) ρυθμίζεται το κύρος και η αποδεικτική ισχύς των ηλεκτρονικών δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων.

Κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 8 και 9 του άρ.107 του αυτού ως άνω νόμου, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 32256 ΕΞ 2021/15.09.2021 απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας με τίτλο «Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς» (Β΄4651/08.10.2021).

Στο άρθρο 1 της απόφασης περιγράφεται το αντικείμενο που αφορά η απόφαση και ειδικότερα, συνοπτικά:

 • Ρυθμίζονται η διαδικασία επικύρωσης των εκτυπώσεων των ηλεκτρονικών δημόσιων και των ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο καθώς και ειδικότερα ζητήματα για την ισχύ των εκτυπώσεων αυτών κατά την έντυπη διακίνησή τους.
 • Η απόφαση αφορά στις εκτυπώσεις των ηλεκτρονικών δημόσιων εγγράφων του άρθρου 13 του ν. 4727/2020 και των ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων του άρθρου 15 του ιδίου νόμου.
 • Ρυθμίζονται οι εκτυπώσεις των εγγράφων που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 4727/2020.
 • Οι εκτυπώσεις ηλεκτρονικών εγγράφων (δημόσιων και ιδιωτικών) γίνονται δεκτές από τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτοί ορίζονται στην περ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, μόνο κατ’ εξαίρεση του κανόνα της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, σύμφωνα μετην παρ. 1 του άρθρου 29 του ιδίου νόμου, και όπως αναφέρονται οι εξαιρέσεις αυτές λεπτομερώς στην απόφαση.
 • Η επικύρωση των εκτυπώσεων ηλεκτρονικών δημόσιων εγγράφων δεν είναι αναγκαία, εάν μπορούν να επιβεβαιωθούν η ακρίβεια και η ισχύς της εκτύπωσης με χρήση ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών). Τέτοια περίπτωση συνιστούν τα έγγραφα που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και κάθε άλλη περίπτωση που το πρωτότυπο ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο ή το ηλεκτρονικό ακριβές αντίγραφο ή το ψηφιοποιημένο ηλεκτρονικό αντίγραφο φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και παρέχεται η δυνατότητα επαλήθευσης μέσω πληροφοριακού συστήματος του Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4727/2020.

Στο άρθρο 2 αναφέρονται οι ορισμοί και τα ακρωνύμια για την εφαρμογή της απόφασης.

Στο άρθρο 3 ρυθμίζεται η αποδεικτική ισχύς των εκτυπώσεων ηλεκτρονικών δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων.

Συγκεκριμένα:

 1. Οι εκτυπώσεις ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές από τους φορείς του δημόσιου τομέα, από τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, χωρίς άλλη διατύπωση ή επικύρωση, εφόσον είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια και η ισχύς της εκτύπωσης με χρήση ΤΠΕ, ιδίως στην περίπτωση που το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και παρέχεται η δυνατότητα επαλήθευσης μέσω πληροφοριακού συστήματος του Δημοσίου.
 2. Επικύρωση των εκτυπώσεων της παρ. 1 απαιτείται όταν δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση της ακρίβειας και της ισχύος τους με χρήση ΤΠΕ, ιδίως όταν τα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα δεν φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και δεν παρέχεται η δυνατότητα επαλήθευσης μέσω πληροφοριακού συστήματος του Δημοσίου.
 3. Επικύρωση των εκτυπώσεων απαιτείται σε κάθε περίπτωση για τα ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα του άρθρου 15 του ν. 4727/2020. Εφόσον επικυρωθούν οι εκτυπώσεις των ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές, κατά την έντυπη διακίνησή τους, από τους φορείς του δημόσιου τομέα, από τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες.
 4. Όταν ένα ηλεκτρονικό έγγραφο εκτυπωθεί και επικυρωθεί, διακινείται ως έντυπο έγγραφο (έντυπη διακίνηση). Για την ηλεκτρονική διακίνησή του δεν απαιτείται ουδεμία επικύρωση, καθώς διακινείται ως ηλεκτρονικό έγγραφο με τα χαρακτηριστικά των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 13 και της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4727/2020.

Στο άρθρο 4 περιγράφεται η διαδικασία επικύρωσης των εκτυπώσεων ηλεκτρονικών δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων.

Στο άρθρο 5 καθορίζεται η αποδεικτική ισχύς των εκτυπώσεων εγγράφων που εκδίδονται μέσω της ΕΨΠ (Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, gov.gr – ΕΨΠ).

Συγκεκριμένα:

 1. Οι εκτυπώσεις των ηλεκτρονικών εγγράφων που εκδίδονται μέσω της ΕΨΠ και φέρουν τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με την ισχύ ακριβούς αντιγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β της παρ. 3 του ν. 4727/2020.
 2. Η επαλήθευση του περιεχομένου του εγγράφου της παρ. 1 του αυτού άρθρου από τον λήπτη γίνεται μέσω της υπηρεσίας επαλήθευσης που παρέχεται από την ΕΨΠ, με τη χρήση του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού επαλήθευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.

Η ισχύς της απόφασης άρχισε από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 8η Οκτωβρίου 2021.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος_Συντονιστικής 57_Μη προσκόμιση δήλωσης φόρου για μεταγραφή συμβολαιογραφικών πράξεων δωρεών, γονικών παροχών και αποδοχής κληρονομιάς

ΘΕΜΑ: «Μη προσκόμιση δήλωσης φόρου κατά την καταχώρηση / μεταγραφή συμβολαιογραφικών πράξεων δωρεών, γονικών παροχών και αποδοχής κληρονομιάς»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σύμφωνα με την παρ.4 του άρ.13 Ν.1587/1950 περί φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου / υποθηκοφύλακας υποχρεούται να αρνηθεί τη μεταγραφή σύμβασης ή δικαστικής απόφασης ή οιασδήποτε άλλης πράξης που αφορά στην μεταβίβαση της κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, πλην υποθήκης, εφόσον δεν προσάγεται σε αυτό αντίγραφο της δήλωσης φόρου μεταβίβασης.

Παρόμοια υποχρεώση δεν υφίσταται στο Ν. 2961/2001 για τη ρύθμιση θεμάτων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια. Στη παρ.2 του άρ.112 Ν.2961/2001 όπως ισχύει, ορίζεται ότι αντίγραφο της δήλωσης φόρου προσαρτάται στα συμβολαιογραφικά έγγραφα δωρεών, γονικών παροχών και αποδοχής κληρονομιάς.

Συνεπώς κατά την καταχώρηση / μεταγραφή των συμβολαιογραφικών πράξεων δωρεών, γονικών παροχών και αποδοχής κληρονομιάς δεν προσάγεται σε αυτά αντίγραφο της δήλωσης φόρου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 56/2021 – Ν. 4839/2021 Αύξηση αφορολόγητου ποσού γονικών παροχών & δωρεών

ΘΕΜΑ:  Ν. 4839/2021 – Αύξηση αφορολόγητου ποσού δωρεών & γονικών παροχών περιουσιακών στοιχείων & Χρηματικών ποσών

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε, ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 181/2-10-2021 τευχ. Α’ ο Ν. 4839/2021, με τίτλο «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», όπου στο άρθρο πεντηκοστό έκτο του Τρίτου Μέρους προβλέπεται η προαναγγελθείσα αύξηση του αφορολόγητου ποσού δωρεών και γονικών παροχών κατά τροποποίηση του άρθρ. 44 του Ν. 2961/2001. Το κείμενό του έχει ως ακολούθως:

Άρθρο πεντηκοστό έκτο

Αύξηση αφορολόγητου ποσού δωρεών και γονικών παροχών περιουσιακών στοιχείων, χρηματικών ποσών – Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν. 2961/2001

 

 1. Στο άρθρο 44 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α’ 266): α) η περ. α) της παρ. 1 επικαιροποιείται, β) προστίθενται στην παρ. 1 νέα εδάφια τρίτο και τέταρτο, γ) η παρ. 2 τροποποιείται ως προς την αύξηση του αφορολόγητου ποσού για δωρεές και γονικές παροχές περιουσιακών στοιχείων και χρηματικών ποσών και τον μη συνυπολογισμό αυτών στην αιτία θανάτου κτήση περιουσίας, και οι ως άνω παρ. ι διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Το υπόλοιπο της περιουσίας, πλην των χρηματικών ποσών, που αποκτάται αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής, το οποίο απομένει μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων και απαλλαγών που προβλέπονται στα άρθρα 41 και 43, υποβάλλεται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29, οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα.

Από τον φόρο που προκύπτει εκπίπτει: α) ο φόρος που αναλογεί στις προγενέστερες δωρεές και γονικές παροχές, που συνυπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 36, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31, και β) ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε ή οριστικά και τελεσίδικα βεβαιώθηκε στην αλλοδαπή για τις δωρεές και γονικές παροχές κινητών που έγιναν εκεί, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32.

Ειδικά η γονική παροχή ή η δωρεά προς τα πρόσωπα που υπάγονται στην Α’ κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 29 οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, καθώς και η γονική παροχή ή η δωρεά χρηματικών ποσών προς τα ως άνω πρόσωπα, η οποία διενεργείται με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, υπόκεινται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), μετά την αφαίρεση εφάπαξ αφορολογήτου ποσού οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ. Οι δωρεές και γονικές παροχές του προηγούμενου εδαφίου δεν  συνυπολογίζονται στην αιτία θανάτου κτήση περιουσίας μεταξύ των αυτών προσώπων.

 1. Η αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής κτήση χρηματικών ποσών, πλην των προβλεπομένων στην παρ. 1, υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στην Α’ κατηγορία, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Β’ κατηγορία και με συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Γ’ κατηγορία.»
 2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται για δωρεές και γονικές παροχές, οι οποίες συστήνονται από την 1η Οκτωβρίου 2021. Για την εφαρμογή του τρίτου και του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 2961/2001 (Α’ 266), όπως τροποποιείται με την παρ. 1 του παρόντος, δωρεές και γονικές παροχές που έχουν διενεργηθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή, δεν συνυπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 36, περί συνυπολογισμού προγενέστερων δωρεών και γονικών παροχών.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 55/2021 – Διευκρίνιση σχετικά με την εφαρμογή του άρθρ. 9 ΚΥΑ 145026/2014 για το Πιστοποιητικό ΕΜΣΥ στις συμβολαιογραφικές πράξεις

ΘΕΜΑ: Διευκρίνιση σχετικά με την εφαρμογή του άρθρ. 9 ΚΥΑ 145026/2014 (ΦΕΚ31 Β), για το Πιστοποιητικό Ε.Μ.Σ.Υ. στις συμβολαιογραφικές πράξεις

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε, προς ενημέρωσή σας, το έγγραφο υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/88507/1206/23-9-2021 του Τμήματος Επιφανειακών & Υπόγειων Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με θέμα: «Διευκρίνιση σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 9 της ΚΥΑ 145026/2014 (ΦΕΚ 31 Β’/14-01-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορά στον κωδικό ή πιστοποιητικό Ε.Μ.Σ.Υ. (Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας) κατά τις συμβολαιογραφικές πράξεις». Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, εφ’ όσον έχει εκδοθεί η απόφαση άδειας χρήσης σημείου υδροληψίας, στην οποία αναγράφεται και ο κωδικός Ε.Μ.Σ.Υ., δεν απαιτείται επιπλέον και η έκδοση του Πιστοποιητικού Ε.Μ.Σ.Υ. από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και αρκεί η χρήση του αναγραφόμενου στη σχετική απόφαση κωδικού Ε.Μ.Σ.Υ. στις συμβολαιογραφικές πράξεις.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 50-ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «ΝΕΟ – Μνημόνευση και επισύναψη αποδεικτικού υποβολής δήλωσης στις συμβολαιογραφικές πράξεις μετά την έναρξη της συλλογής δηλώσεων στη κτηματογράφηση».

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στο Ν.4821/2021 (Α΄134/31.07.2021) με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 31.07.2021, και ειδικότερα στην παρ.2 του άρθρου 5 του ανωτέρω νόμου τροποποιήθηκε η παρ.8 του άρθρου 2 του ν.2308/1995.

Ειδικότερα, στην περ. α’ της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο, στο τέλος της περ. β’ προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 8 του άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. α) Αν δεν υποβληθεί δήλωση, απαγορεύεται η κατάρτιση εμπράγματης δικαιοπραξίας για το δικαίωμα που δεν δηλώθηκε, καθώς και η χορήγηση άδειας οικοδομής στο όνομα εκείνου που παρέλειψε να υποβάλει τη δήλωση. Το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης μνημονεύεται και επισυνάπτεται στο συμβόλαιο, μνημονεύεται στην οικοδομική άδεια και τηρείται στον φάκελο της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα επιβάλλεται πρόστιμο.

Το πρόστιμο υπολογίζεται βάσει του είδους του εγγραπτέου δικαιώματος που δηλώνεται της αξίας των ακινήτων, βάσει του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αυτής, καθώς και του χρόνου κατά τον οποίον καθυστέρησε η υποβολή της δήλωσης σε σχέση με την προθεσμία που καθορίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5. Το πρόστιμο για δικαιώματα κυριότητας (ψιλής και πλήρους) και επικαρπίας υπολογίζεται για το σύνολο των ακινήτων που δεν έχουν δηλωθεί εμπροθέσμως ακόμη και στις αγροτικές περιοχές της υποπεραα’ της περ. α’ της παρ. 10, βάση υπολογισμού του προστίμου αποτελεί η αξία του δικαιώματος που δηλώνεται. Η βάση υπολογισμού αντιστοιχεί σε ποσό που δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) και ανώτερο των δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται, ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία δημοσιεύεται έως την 31η.12.2022, ορίζονται ο ειδικότερος τρόπος υπολογισμού του προστίμου ανά είδος δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου του συντελεστή προσαύξησης λόγω καθυστέρησης, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Η απόφαση αρχίζει να ισχύει έναν (1) μήνα μετά τη δημοσίευσή της.

Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας καταβολής προστίμου, αυτό εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

β) Οποιαδήποτε απαγόρευση και ακυρότητα από την εφαρμογή της παρούσας αίρεται είτε με την εκ των υστέρων υποβολή δήλωσης από εκείνον που παρέλειψε να την υποβάλει εμπροθέσμως, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποξενώθηκε πλήρως από το δικαίωμά του επί του ακινήτου, είτε από εκείνον που αποκτά εγγραπτέοδικαίωμα με την παραπάνω δικαιοπραξία. Η υποβολή των δηλώσεων αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση, η οποία εκδίδεται ατελώς από το αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης».

Συνεπώς, στο συμβόλαιο εμπράγματης δικαιοπραξίας που συντάσσεται μετά την έναρξη της συλλογής των δηλώσεων για τη κτηματογράφηση και πριν την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων και διαγραμμάτων μνημονεύεται και επισυνάπτεται στο συμβόλαιο το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης.

Η συγκεκριμένη μνεία και επισύναψη δεν ορίζεται στη παρ.8 του άρθρου 2 του ν.2308/1995 να είναι με ποινή ακυρότητας της συμβολαιογραφικής πράξης ούτε ορίζεται ότι αποτελεί προϋπόθεση για τη μεταγραφή της.

Σε κάθε περίπτωση η οποιαδήποτε απαγόρευση και ακυρότητα από την εφαρμογή της παρ.8 του άρθρου 2 του ν.2308/1995 που αφορά στην κατάρτιση εμπράγματης δικαιοπραξίας αν δεν υποβληθεί δήλωση,αίρεται είτε με την εκ των υστέρων υποβολή δήλωσης από εκείνον που παρέλειψε να την υποβάλει εμπροθέσμως, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποξενώθηκε πλήρως από το δικαίωμά του επί του ακινήτου, είτε από εκείνον που αποκτά εγγραπτέο δικαίωμα με την παραπάνω δικαιοπραξία. Η υποβολή των δηλώσεων αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση, η οποία εκδίδεται ατελώς από το αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 47_21072021_ΟΔΗΓΙΕΣ_ΥΠΕΝ_ΑΡ116_Ν4495

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 116 του ν.4495/17, όπως ισχύει.»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/61939/2576/25-6-2021 έγγραφο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αφορά σε οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 116 του ν.4495/2017, όπως ισχύει.

Συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος αποτελεί η παράγραφος 5 της ενότητας «Γενικές οδηγίες για τον ασκούμενο έλεγχο, που αφορούν όλες τις διαδικασίες και για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου», σύμφωνα με την οποία:

«5. Η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, τα οποία βρίσκονται εντός παραδοσιακών οικισμών, εντός παραδοσιακών τμημάτων πόλεων καθώς και εντός περιοχών που υπάγονται σε καθεστώς προστασίας υπό τις διατάξεις του ν.3028/02, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της περίπτωσης α της παρ.2 στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ και την καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού ποσού του προστίμου και προ της υποβολής των σχετικών αιτήσεων για την εξέταση της υπαγωγής των δηλωθεισών αυθαιρέτων κατασκευών από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο, επιτροπή ή τυχόν υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ. Την υποχρέωση δε ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναλαμβάνει ο νέος κύριος, με ειδική μνεία στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 46-2021 – Διευκρινίσεις για υπολογισμό παλαιότητας ακινήτων

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων για τον υπολογισμό της παλαιότητας των ακινήτων»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σε συνέχεια της υπ’ αριθm. 34/14-7-2021 Εγκυκλίου της ΣΕΣΣΕ, με την οποία σας αποστείλαμε την υπ’ αριθμ. 60449 ΕΞ 2021/24-5-2021 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού των Οικονομικών, με τίτλο “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (ΠΟΛ.1149) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα» (Β’ 549) και της υπό στοιχεία 1129485/479/Γ0013/ 03.12.1996 (ΠΟΛ. 1310) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός κατ’ άρθρο 41α του ν. 1249/1982 με αντικειμενικά κριτήρια, αξίας κτισμάτων ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού» (Β’ 1152)”, σας κοινοποιούμε με την παρούσα το υπ’ αριθμ. πρωτ. 86759 ΕΞ/14-7-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεως & Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Παροχή Διευκρινίσεων για την παλαιότητα».

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, σχετικά με τα έγγραφα απόδειξης της παλαιότητας, όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 60449 ΕΞ 2021/24-5-2021 (Β’ 2146) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, εκτός από τα δημόσια έγγραφα που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 60449 ΕΞ 2021/24-5-2021 (Β’ 2146) απόφαση, όπως προγενέστερος τίτλος κτήσης, νομιμοποίηση αυθαιρέτου, έναρξη ηλεκτροδότησης και γενικά κάθε σχετικό έγγραφο που έχει εκδοθεί από Δημόσια Αρχή,

όσον αφορά τις τακτοποιούμενες επιφάνειες ακινήτων, πέρα από τη βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής του ακινήτου στις ισχύουσες κατά την έκδοση της βεβαίωσης διατάξεις περί ρύθμισης αυθαιρέτων, γίνονται δεκτά επίσης για την απόδειξη της παλαιότητας:

 • και τα όμοιου χαρακτήρα εκδιδόμενα έντυπα από το σχετικό πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας των Ν. 4014/2011, 4178/2013 και 4495/2017 της οριστικής υπαγωγής, συνοδευόμενης από το αντίστοιχο φύλλο καταγραφής,
 • καθώς και το έντυπο που εκδίδεται από το σύστημα για τα νομίμως προϋφιστάμενα του 1955 κτίρια, όπως κατάσταση δήλωσης περαιωμένη, συνοδευόμενη από το αντίστοιχο φύλλο καταγραφής (εάν αυτό εκδίδεται).

Στα προαναφερόμενα έντυπα, για τον υπολογισμό της παλαιότητας λαμβάνεται υπόψη η καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος που αναγράφεται στο πεδίο παλαιότητας του αντίστοιχου φύλλου καταγραφής.

Επίσης, γίνεται δεκτό για την απόδειξη της παλαιότητας και το έντυπο, με το οποίο τακτοποιήθηκαν οι ημιυπαίθριοι χώροι και σοφίτες με το Ν. 3843/2010, το οποίο δεν εκδίδεται από κάποια πλατφόρμα του ΤΕΕ, αλλά φέρει τις σχετικές σφραγίδες από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος-Συντονιστικής 45-2021-Σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων

ΘΕΜΑ: «Σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2000»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 18 Ν.1587/1950 όπως προστέθηκε με το άρθρο 152 Ν.4808/2021 (Α΄101/19.06.2021), ορίζονται τα εξής:

«5. Κατά τη σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2000, επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων μόνο από τον αγοραστή ή τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους αυτού, εφόσον συνταχθούν μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (σ.σ. 19.06.2021). Κατά τη σύνταξη των συμβολαίων αυτών, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, δεν απαιτείται η προσκόμιση του αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α` 170) και του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α` 266).

Για τα προσύμφωνα που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 29η Ιουνίου 1999, δεν απαιτείται, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η αναγραφή του αριθμού φορολογικού μητρώου του πωλητή. Αντίγραφα των οριστικών συμβολαίων, που καταρτίζονται κατά τα προηγούμενα, αποστέλλονται, με ευθύνη του συμβολαιογράφου, και στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος του πωλητή υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης.».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 43/2021 – Δυνατότητα μη συνυποβολής απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά την υποβολή των ηλεκτρονικών δηλώσεων myProperty – Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ A.1149

ΘΕΜΑ: «Δυνατότητα μη συνυποβολής απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά την υποβολή των ηλεκτρονικών δηλώσεων myProperty – Α.1149/29-6-2021 (Β΄ 2825) Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε η  υπ’ αριθμ. Α.1149/29-6-2021 (Β’ 2825/30-06-2021) Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ (σε συνέχεια της Α.1031/19-2-2021 (Β’ 839) Απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ), με την οποία ορίζεται ότι οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, οι οποίες υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής myProperty, δύνανται να υποβάλλονται χωρίς τη συνυποβολή των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021.

Σημειώνεται, ότι τα δικαιολογητικά, στην περίπτωση που ΔΕΝ συνυποβάλλονται με την ηλεκτρονική δήλωση, αποστέλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τη διαδικασία που ορίζεται στην υπ’ αριθμ.  Α.1137/11-6-2020 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με τίτλο «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων διορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου» (Β’ 2423), εφόσον ζητηθούν στο στάδιο του ελέγχου και συγκεκριμένα:

 • ταχυδρομικά (με φυσικό φάκελο) μέσω συστημένης επιστολής ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή
 • με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας της ΑΑΔΕ.
 • Είναι επίσης δυνατή η κατάθεση των δικαιολογητικών και στο πρωτόκολλο της αρμόδιας υπηρεσίας εντός φακέλου.

Στο στάδιο του ελέγχου της δήλωσης για την περίπτωση έκδοσης πράξης προσδιορισμού του φόρου, όταν κριθεί ότι υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού της φορολογικής υποχρέωσης ή έκδοσης του πιστοποιητικού, αναρτάται στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του υποχρέου πρόσκληση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 14 ν. 4174/2013 (ΚΦΔ), προκειμένου ο υπόχρεος είτε να συμπληρώσει τη δήλωση/αίτηση, είτε να προσκομίσει τα έγγραφα που λείπουν, ώστε να προσδιορισθεί η φορολογητέα ύλη ή να εκδοθεί το πιστοποιητικό.

Συνεπώς, υπόχρεος για την υποβολή των δικαιολογητικών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι ο φορολογούμενος.

Εάν ο φορολογούμενος δεν ανταποκριθεί μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, είτε η δήλωση ή η αίτηση θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί, είτε ο φόρος υπολογίζεται και η οικεία πράξη ή το πιστοποιητικό εκδίδονται χωρίς να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που δεν προσκομίσθηκαν κατά περίπτωση.

Τα ελλείποντα δικαιολογητικά αποστέλλονται από τον φορολογούμενο (όπως αναφέρθηκε ανωτέρω) είτε ταχυδρομικά είτε ηλεκτρονικά είτε κατατίθενται μέσα σε φάκελο στο πρωτόκολλο ως ανωτέρω. Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, ή το αυτοματοποιημένο μήνυμα που αποστέλλεται ως απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα του φορολογουμένου, αποτελεί γι’ αυτόν αποδεικτικό υποβολής των δικαιολογητικών και επέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους της Δ.Ο.Υ.. Ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών θεωρείται η ημερομηνία που προκύπτει από τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή η ημερομηνία αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντίστοιχα.

Περαιτέρω, στο άρθρ. 2 της υπ’ αριθμ. Α.1149/29-6-2021 Απόφασης ορίζεται, ότι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, οι οποίες τροποποιούν αρχικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέσω της εφαρμογής myProperty, καθώς και δηλώσεις για πλασματική μεταβίβαση κατά την παρ. 2 του άρθρ. 2 του α.ν. 1521/1950, υποβάλλονται στην αρμόδια για την ηλεκτρονική δήλωση Δ.Ο.Υ..

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος-Συντονιστικής 41-2021-Υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας των συμβαλλομένων

ΘΕΜΑ: «Υποχρέωση υποβολής από το συμβολαιογράφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας των συμβαλλομένων»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σύμφωνα με την παρ. 1 α. του άρθρου 23 ν.3427/2005, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 49 ν.4646/2019 (Α΄201), μετά τη σύνταξη υποσχετικής ή εκποιητικής δικαιοπραξίας, με την οποία συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα επί ακινήτου, ο συμβολαιογράφος υποχρεούται εντός τριάντα (30) ημερών σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας των συμβαλλομένων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία δηλωθεί ρητά από τον ή από τους συμβαλλομένους ότι η σχετική δήλωση στοιχείων ακινήτων θα υποβληθεί από τους ίδιους. Τα ανωτέρω ισχύουν και κατά τη σύνταξη περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης επί εκούσιου πλειστηριασμού. Στον συμβολαιογράφο που παραβαίνει την ανωτέρω υποχρέωση επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) ευρώ.

Εν όψει σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων δέον είναι στη συμβολαιογραφική πράξη να δηλώνεται ρητά από τον ή από τους συμβαλλομένους ότι η ανωτέρω σχετική δήλωση στοιχείων ακινήτων θα υποβληθεί από τον ή τους ίδιους.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας