Εγκύκλιος Συντονιστικής 23/2021 – Νέα Υ.Α. για Ασφαλιστική Ενημερότητα

ΘΕΜΑ: «2η Τροποποίηση–συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 15435/913/16-4-2020 Υ.Α. “Διαδικασία χορήγησης και περιε-χόμενο του αποδεικτικού  Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e-ΕΦΚΑ”»

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε με την παρούσα προς ενημέρωσή σας την υπ’ αριθμ. οικ. 20746/19-4-2021 απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 1586), με την οποία για 2η φορά τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε η υπ’ αριθμ. 15435/913/16-4-2020 Υπουργική Απόφαση, που αφορά στην «Διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e-Ε.Φ.Κ.Α.» (Β’ 1559), που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του ν. 4611/2019 (Β’ 73) και ειδικότερα τροποποιήθηκε το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 15435/913/16-04-2020 Υ.Α..

Υπενθυμίζεται, ότι η πρώτη τροποποίηση είχε λάβει χώρα με την υπ’ αριθμ. 46/04-01-2021 (Β’ 3) Υ.Α., για την οποία εξεδόθη η εγκύκλιος 1/2021 του Συλλόγου. 

 Η ισχύς της σχετικής αποφάσεως άρχεται στις 19-04-2021, ημερομηνία δημοσίευσής της στο ΦΕΚ.

Οι νέες τροποποιήσεις είναι οι εξής:

 1. Με το άρθρο 1 της νέας υπουργικής απόφασης (Υ.Α. οικ.), ορίζεται η αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρ. 2 της υπ’ αριθμ. 15435/913/16-4-2020 Υ.Α., στο οποίο αναφέρονται οι απαλλαγές – εξαιρέσεις από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, ως εξής : «Το Ελληνικό Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εκτός των Δήμων, Κοινοτήτων, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Διαδημοτικών, Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων, το Δημόσιο άλλων Κρατών, οι Διεθνείς Οργανισμοί καθώς και τα ιδρύματα που είχαν συσταθεί με τον ν. 2039/1939 (Α’ 455) και συνιστώνται με τις διατάξεις του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών – Σχολαζουσών Περιουσιών (ν. 4182/2013 Α’ 185)».
 2. Με το άρθρ. 2 της νέας Υ.Α. ορίζεται, ότι καταργείται η παρ. 20 του άρθρ. 2 της υπ’ αριθμ. 15435/913/16-4-2020 Υ.Α. ως ίσχυε, ήτοι ότι καταργείται η εξαίρεση που είχε επιχειρηθεί να εισαχθεί με την υπ’ αριθμ. 46/04-1-2021 (Β΄3) Υ.Α. και όριζε, ότι «20. Για διανομή ή ανταλλαγή κοινών ακινήτων, σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας ή τροποποίηση αυτών, εφόσον τουλάχιστον ένας από τους συμβαλλόμενους στις ως άνω πράξεις είναι το Ελληνικό Δημόσιο, υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης – θα αποκτήσει εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου αξίας τουλάχιστον ίσης και όχι μεγαλύτερης κατά ποσοστό 10% της αξίας του εμπράγματου δικαιώματος που είχε, όπως αυτή προσδιορίζεται για την επιβολή του φόρου μεταβίβαση ακινήτων».  Για την καταργηθείσα διάταξη είχαμε επισημάνει με την υπ’ αριθμ. 1/2021 εγκύκλιό μας, ότι δεν μπορούσε να εφαρμοστεί, ως μη ερειδόμενη σε καμία διάταξη της κείμενης νομοθεσίας.

Εξ αφορμής της εκδόσεως της νέας Υ.Α., επισημαίνεται για μια ακόμη φορά, ότι οι πράξεις και οι συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση ΑΑΕ ορίζονται ρητώς και αποκλειστικώς στο άρθρ. 23 του ν. 4611/2019, όπως ισχύει και στο άρθρ. 1 της άνω υπ’ αριθμ. 15435/913/16-4-2020 Υ.Α.. 

Μεταξύ των πράξεων αυτών, περιοριστικώς αναφέρονται στα ακίνητα οι εξής πράξεις:

Α. «Για τη μεταβίβαση ακινήτων λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς από τον πωλητή, τον παρέχοντα τη γονική παροχή ή δωρεά, […]» (άρθρ. 23 περ. στ’) του ν. 4611/2019, όπως ισχύει και άρθρ. 1 περ. 6 της υπ’ αριθμ. 15435/913/16-4-2020 Υ.Α.) και

Β. « Για τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου από τον παρέχοντα το εμπράγματο δικαίωμα, με την επιφύλαξη του άρθρου 25» (άρθρ. 23 περ. ζ’) ν. 4611/2019, όπως ισχύει και άρθρ. 1 περ. 7 της υπ’ αριθμ. 15435/913/16-4-2020 Υ.Α.).

 Η διανομή ή ανταλλαγή κοινών ακινήτων, η σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας ή η τροποποίηση αυτών, ΔΕΝ συνιστούν κατά το ν. 4611/2019 όπως ισχύει και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα και ισχύουσα υπ’ αριθμ. 15435/913/16-4-2020  υπουργική απόφαση, πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 22-2021 – Νέος τρόπος υποβολής Δ2 στο Δήμο Αθηναίων για δικαιώματα από επιγενόμενες πράξεις μετά την ανάρτηση

ΘΕΜΑ: «Νέος τρόπος υποβολής Δήλωσης (Δ.2) του Ν. 2308/1995 για δικαιώματα που γεννώνται από επιγενόμενες πράξεις μετά την Ανάρτηση των Προσωρινών Κτηματολο-γικών Στοιχείων (άρθρ. 5 παρ. 3 του Ν. 2308/1995) στο Δήμο Αθηναίων»

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, το με αριθμ. πρωτ. οικ. ΝΔ 1590/2115679 έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα με το οποίο από την Τρίτη 27 Απριλίου 2021 αλλάζει προσωρινά, αποκλειστικά και μόνο για τα ακίνητα που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, ο τρόπος υποβολής Δηλώσεων (Δ2) του Ν. 2308/1995 δυνάμει του άρθρ. 5 παρ. 3 του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει, για δικαιώματα που γεννώνται από επιγενόμενες πράξεις, ως ακολούθως:

Οι δηλώσεις Ν. 2308/1995, θα υποβάλλονται στο www.ktimatologio.gr μαζί με την πράξη και το τοπογραφικό διάγραμμα σε σαρωμένη μορφή (αν αυτό έχει επισυναφθεί στη μεταγραπτέα ή εγγραπτέα πράξη κατά την ισχύουσα νομοθεσία).

Στη συνέχεια, και αφού προηγουμένως καταβληθεί από τον πολίτη το πάγιο τέλος κτηματογράφησης μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής με χρεωστική/πιστωτική κάρτα, θα εμφανίζεται η υποβληθείσα δήλωση (Προεπισκόπηση) και θα εκδίδεται το έντυπο «Επιτυχής υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης.» Προκειμένου να μεταγραφεί ή εγγραφεί η πράξη, θα προσκομίζεται στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών η πράξη και τυχόν τοπογραφικό διάγραμμα μαζί με την εκτυπωμένη Προεπισκόπηση και εκτυπωμένο το παραπάνω έντυπο

Στην τελική προεπισκόπηση, που θα εκτυπωθεί, δεν θα πρέπει να εμφανίζεται το υδατογράφημα με την ένδειξη «προσωρινή καταχώριση δήλωσης», γιατί αυτό θασημαίνει ότι δεν έχει καταβληθεί το πάγιο τέλος κτηματογράφησης, όπως απαιτείται από τονόμο.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 18/2021 – Πλειστηριασμοί κινητών & ακινήτων κατ’ άρθρ. 83 Ν. 4690-2020

ΘΕΜΑ: «Πλειστηριασμοί κινητών και ακινήτων, όπως ρυθμίζονται στο άρθρ. 83 ν. 4490/31-03-2021 (ΦΕΚ 48 /31-3-2021 τεύχ. Α’)»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια των με αριθμούς 15/02-04-2021 (υπ’ αριθμ. πρωτ. 121/02-04-2021) και 16/06-04-2021 (υπ’ αριθμ. πρωτ. 127/06-04-20021) Εγκυκλίων μας, επισημαίνουμε τα κάτωθι αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 83 του ανωτέρω νόμου περί διατάξεων για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, και ειδικότερα των παραγράφων 11-13 του αυτού άρθρου σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του αυτού άρθρου.

α. Το εδ. α’ της παρ. 11 του άρθρ. 83 του ανωτέρω νόμου, σύμφωνα με το οποίο, πλειστηριασμοί που αφορούν κινητή περιουσία του οφειλέτη (με εξαίρεση πράγματα υποκείμενα σε φθορά), ακίνητα, πλοία και αεροσκάφη, των οποίων η ημέρα πλειστηριασμού έχει ορισθεί κατά το χρονικό διάστημα από 07.11.2020 έως 13.5.2021 ματαιώνονται,  αφορά τους πλειστηριασμούς που ματαιώνονται για πρώτη φορά.

β. Σύμφωνα με τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 11 του άρθρ. 83 του ανωτέρω νόμου, πλειστηριασμοί που έχουν προσδιοριστεί να διεξαχθούν μετά την 13-05-2021 ματαιώνονται ΑΝ ο χρόνος διεξαγωγής τους δεν αρκεί για την τήρηση των προθεσμιών που αφορούν τον προσδιορισμό της συζήτησης της ανακοπής κατ’ άρθρ. 933 παρ. 2 ΚΠολΔ (ήτοι 60 ημέρες από την ημέρα κατάθεσης της ανακοπής) και την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής κατ’ άρθρ. 933 παρ. 6 ΚΠολΔ (ήτοι 60 ημέρες από την συζήτηση της ανακοπής). Για τους πλειστηριασμούς αυτούς ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού με την τήρηση του άρθρ. 973 ΚΠολΔ, ήτοι 2 έως 3 μήνες από την ημέρα της δήλωσης.

γ. Όσον αφορά την παρ. 12 του άρθρ. 83 του ανωτέρω νόμου, σύμφωνα με την οποία, οι πλειστηριασμοί που επισπεύδονται κατ’ εφαρμογή του άρθρ. 966 ΚΠολΔ, όταν οποιαδήποτε προθεσμία του άρθρου αυτού εμπίπτει εντός του χρονικού  διαστήματος της αναστολής, ματαιώνονται και ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού με την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στη διάταξη αυτή, επισημαίνεται ότι είναι δυνατόν να οριστεί νέα ημέρα πλειστηριασμού και πριν την 16η.07.2021, κατόπιν δήλωσης συνέχισης, εφόσον μέχρι την 16η.07.2021 επαρκεί η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρ. 966 ΚΠολΔ.

δ.         Σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρ. 83 του ανωτέρω νόμου, οι πλειστηριασμοί που επισπεύδονται σύμφωνα με το άρθρ. 973, την παρ. 4 του άρθρ. 1006 και την παρ. 4 του άρθρ. 1011Α ΚΠολΔ, ήτοι οι πλειστηριασμοί που έχουν οριστεί να διεξαχθούν κατόπιν δήλωσης συνέχισης έως την 13-05-2021, ματαιώνονται και ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού τηρουμένων των προθεσμιών που ορίζονται στην διάταξη αυτή, δηλ. για κινητά/ακίνητα 2 έως 3 μήνες από τη δήλωση συνέχισης και για πλοία/αεροσκάφη η πρώτη εργάσιμη Τετάρτη μετά παρόδου 20 ημερών από τη δήλωση συνέχισης.

Στην ανωτέρω ειδική διάταξη ρητώς ορίζεται ότι είναι δυνατόν να οριστεί νέα ημέρα πλειστηριασμού και πριν την 16.07.2021, κατόπιν δήλωσης συνέχισης, εφόσον επαρκούν οι προθεσμίες που προβλέπονται κατά περίπτωση στα άρθρα 973 και 1011Α ΚΠολΔ.

ε.  Στην παράγραφο 1 περ. α) του άρθρου 83 του ανωτέρου νόμου  ορίζεται ότι οι προθεσμίες που ανεστάλησαν κατά το χρονικό διάστημα από 07-11-2020 έως την ημερομηνία λήξης της επιβολής του μέτρου της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, η οποία είναι η 06η-04-2021, δεν υπολογίζονται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών και εξωδίκων πράξεων καθώς και άλλων ενεργειών ενώπιον –μεταξύ άλλων– και των συμβολαιογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασμού. Μετά τη λήξη του χρονικού αυτού διαστήματος, ήτοι μετά την 06η-04-2021 οι προθεσμίες αυτές τρέχουν για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η αντίστοιχη προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία. Οι προθεσμίες αυτές που ανεστάλησαν κατά τα ανωτέρω, ΔΕΝ συμπληρώνονται εάν δεν παρέλθουν επιπλέον 10 ημέρες από την προβλεπόμενη λήξη τους.

Η διάταξη αυτή, αφορά και έχει εφαρμογή κυρίως σε πράξεις της μετά την κατάσχεση προδικασίας του πλειστηριασμού, οι οποίες δεν  έχουν λάβει χώρα μέχρι την 07η-11-2020 ενώπιον συμβολαιογράφου.  Ενδεικτικώς αναφέρουμε εν προκειμένω την προθεσμία των οκτώ ημερών του άρθρ. 955 παρ. 2 ΚΠολΔ, από την ημέρα της περάτωσης της κατάσχεσης των κινητών για την κατάθεση από τον δικαστικό επιμελητή στον συμβολαιογράφο του εκτελεστού τίτλου και των λοιπών εγγράφων. Παράδειγμα: Αν η περάτωση της κατάσχεσης είχε γίνει την 03η -11-2020 τότε, έως την 07η-11-2020 είχαν «τρέξει» τέσσερις ημέρες από την τασσόμενη οκταήμερη προθεσμία του άρθρ. 955 παρ. 2 . Το υπόλοιπο της οκταήμερης προθεσμίας ξεκινά να «τρέχει» από την 06-04-2021 και σε αυτήν προστίθεται το χρονικό διάστημα των 10 ημερών που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρ. 83 του   ν. 4790/2021.

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται και η προθεσμία των δέκα ημερών του άρθρ. 995 παρ. 4 ΚΠολΔ για την κατάσχεση των ακινήτων.

Αντιστοίχως υπολογίζονται οι προθεσμίες του άρθρ. 995 παρ. 2 ΚΠολΔ, όπου προβλέπεται προθεσμία πέντε ημερών από την περάτωση της κατάσχεσης των ακινήτων  για  την επίδοση από τον δικαστικό επιμελητή στον υποθηκοφύλακα του αντιγράφου της κατασχετήριας έκθεσης.

Οι  βάσει των κατασχέσεων αυτών πλειστηριασμοί θα έχουν προσδιοριστεί μετά πάροδο 7 μηνών από της ημερομηνίας της κατασχέσεως ήτοι μετά την 13-05-2021, οπότε λαμβάνονται υπ’ όψιν και οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 11 του άρθρ. 83 του ν. 4790/2021 (ιδ. ανωτέρω υπό στοιχ. β).

Επίσης, η διάταξη αυτή της παραγράφου 1 περ. α) του άρθρ. 83 του ν. 4790/2021 περί των αναστολών εφαρμόζεται και στην περίπτωση του άρθρ. 972 ΚΠολΔ, όπου ορίζεται η δεκαπενθήμερη προθεσμία της αναγγελίας των δανειστών μετά τον πλειστηριασμό. Παράδειγμα: Σε περίπτωση που η δεκαπενθήμερη αυτή προθεσμία ανεστάλη κατά την 07-11-2020, συνεχίζει να «τρέχει» μετά την 06η-04-2021 και στο υπόλοιπο της προθεσμίας αυτής προστίθεται η προθεσμία των 10 ημερών του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 περ. α) του άρθρ. 83 του ν. 4790/2021.

Σημειώνεται ότι:

Οι ανωτέρω διατάξεις αναφέρονται στη διενέργεια πλειστηριασμών. Λοιπές πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης επιτρέπονται.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 17/2021 – Κτίσματα προ 1955 – Ν. 4495-2017

ΘΕΜΑ: Κτίσματα που υφίστανται πριν από τις 30.11.1955, ημερομηνία έναρξης ισχύος του από 9.8.1955 β.δ. και εφαρμογή του Ν. 4495/2017

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια σχετικών ερωτήσεων συναδέλφων διευκρινίζονται τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρ. 23 παρ. 1 περ. δ’ Ν. 4067/2012 (ΝΟΚ) ως ισχύει, κτίριο ή τμήμα αυτού θεωρείται νομίμως υφιστάμενο αν προϋφίσταται του β.δ. της 9.8.1955 ή εξαιρέθηκε με τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 ή εξαιρέθηκε οριστικά, σύμφωνα με διατάξεις ρύθμισης, τακτοποίησης ή αναστολής επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων.

Σύμφωνα δε με το άρθρ. 82 παρ. 2 περ. α’ Ν. 4495/2017 ως ισχύει, από τις διατάξεις της παρ. 1 του αυτού άρθρου (η οποία αναφέρεται στην απαγόρευση δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή πολεοδομικές παραβάσεις) εξαιρούνται τα ακίνητα στα οποία έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις που υφίστανται πριν από τις 30.11.1955, ημερομηνία έναρξης ισχύος του από 9.8.1955 β.δ..

Επομένως, για τα κτίσματα που υφίστανται πριν από τις 30.11.1955, ημερομηνία έναρξης ισχύος του από 9.8.1955 β.δ., δεν είναι υποχρεωτική η υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν. 4495/2017, ήτοι δεν απαιτείται η «τακτοποίησή» τους, διότι είναι νόμιμα και τεκμαίρεται για την ανάγκη εφαρμογής του Ν.4495/2017 ότι έχουν οικοδομηθεί νομίμως.

Συνεπώς, για ακίνητα που υφίστανται πριν από τις 30.11.1955, ημερομηνία έναρξης ισχύος του από 9.8.1955 β.δ. και βρίσκονται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού δεν απαιτείται η βεβαίωση του μηχανικού του άρθρ. 83 Ν. 4495/2017 να συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του αυτού άρθρου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 16/2021 – Συμπληρωματική της 15/2021 Εγκυκλίου ΣΕΣΣΕ — Πλειστηριασμοί κινητών & ακινήτων κατ’ άρθρ.83 Ν. 4790/2021

ΘΕΜΑ: «Πλειστηριασμοί κινητών και ακινήτων, όπως ρυθμίζονται στο άρθρ. 83 ν. 4490/2021 (Α΄ 48 /31-3-2021)»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 15/02-04-2021 (υπ’ αριθμ. πρωτ. 121/02-04-2021) Εγκυκλίου μας, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 475/2021 ανακοίνωση με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1308), επισημαίνουμε τα κάτωθι αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 83 του ανωτέρω νόμου περί διατάξεων για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, και ειδικότερα των παραγράφων 11-13 του ανωτέρω άρθρου σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του αυτού άρθρου.

Α. Σύμφωνα με το εδ. α’ της παρ. 11 του άρθρ. 83 του ανωτέρω νόμου, πλειστηριασμοί που αφορούν κινητή περιουσία του οφειλέτη (με εξαίρεση πράγματα υποκείμενα σε φθορά), ακίνητα, πλοία και αεροσκάφη, των οποίων η ημέρα πλειστηριασμού έχει ορισθεί κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία επαναλειτουργίας των δικαστηρίων της χώρα έως τις 13-05-2021 ματαιώνονται.

Ειδικότερα, για τους πλειστηριασμούς που έχουν ματαιωθεί από τις 7.11.2020 έως τις 13.5.2021, με πρωτοβουλία του επισπεύδοντος, στο εδ. β΄ της παρ. 11 του άρθρ. 83 Ν. 4490/2021, ορίζεται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή μέχρι και την 30.4.2021 και με την αρχικά εκτιμηθείσα αξία και τιμή πρώτης προσφοράς κατά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρ. 954 και την παρ. 2 του άρθρ. 993 ΚΠολΔ, νέα ημέρα πλειστηριασμού μετά την 16η.7.2021, κατά παρέκκλιση των προθεσμιών της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρ. 954, του άρθρ. 973, της παρ. 2 του άρθρ. 993 ΚΠολΔ, της παρ. 2 του άρθρ. 1011Α ΚΠολΔ ή της ειδικής νομοθεσίας, ιδίως του ν.δ. 17/ 13.8.1923 (Α’ 224).

Επομένως, ο επισπεύδων μπορεί μέχρι της 30.04.2021 να προβεί σε δήλωση προσδιορισμού νέου πλειστηριασμού, τηρώντας τις εξής προθεσμίες:

1) Εάν η προθεσμία των 45 ημερών για την άσκηση ανακοπής κατά των προγενέστερων του πλειστηριασμού πράξεων είχε παρέλθει πριν την 7/11/2020, ή είχε ασκηθεί ανακοπή αλλά αυτή συζητήθηκε, τότε ο επισπεύδων δικαιούται να ορίσει νέα ημερομηνία πλειστηριασμού τηρουμένης της προθεσμίας του άρθρ. 973 ΚΠολΔ και πριν την 16η Ιουλίου 2021. Αυτό σημαίνει ότι –στην περίπτωση αυτή– εάν ο επισπεύδων δώσει εντολή λ.χ. στις 12/4, ο πλειστηριασμός μπορεί να προσδιοριστεί και στις 13/6/2021.

2) Σε κάθε άλλη περίπτωση ο επισπεύδων δύναται να ορίσει νέο πλειστηριασμό ήτοι την 16.07.2021 κατά παρέκκλιση των προθεσμιών του άρθρ. 973 ΚΠολΔ.

Β. Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρ. 84 του ανωτέρω νόμου, πλειστηριασμοί που έχουν προσδιοριστεί να διεξαχθούν μετά την 13.05.2021 ματαιώνονται ΑΝ ο χρόνος διεξαγωγής τους δεν αρκεί για την τήρηση των προθεσμιών που αφορούν τον προσδιορισμό της συζήτησης της ανακοπής κατ’ άρθρ. 933 παρ. 2 ΚΠολΔ και την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής κατ’ άρθρ. 933 παρ. 6 ΚΠολΔ, δηλαδή των 60 και 60 ημερών αντιστοίχως.

Για τους πλειστηριασμούς αυτούς ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού, με την τήρηση της προθεσμίας του άρθρ. 973 ΚΠολΔ, ήτοι 2 έως 3 μήνες από την ημέρα της δήλωσης.

Γ. Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρ. 83 του ανωτέρω νόμου, οι πλειστηριασμοί που επισπεύδονται κατ’ εφαρμογή του άρθρ. 966 ΚΠολΔ, όταν οποιαδήποτε προθεσμία του άρθρου αυτού εμπίπτει εντός του χρονικού διαστήματος από τις 7.11.2020 έως και την 13.5.2021, ματαιώνονται και ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού με την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στη διάταξη αυτή.

Στην ανωτέρω ειδική διάταξη υπάρχει ρητή πρόβλεψη ότι είναι δυνατόν να οριστεί νέα ημέρα πλειστηριασμού και πριν την 16.07.2021, κατόπιν δήλωσης συνέχισης, εφόσον επαρκεί η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρ. 966 ΚΠολΔ.

Δεδομένου ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651/2021 ΚΥΑ απόφαση, με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1308/03.04.2021) δεν αναστέλλονται οι δίκες ανακοπών κατά της εκτελεστικής διαδικασίας παρέπεται ότι από την ημερομηνία ισχύος της ανωτέρω απόφασης 06.04.2021 (άρθρ. 14 ΚΥΑ ειδικώς ως προς το σημείο 4 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρ. 1 της ΚΥΑ), δύνανται να περαιώνονται οι μετά την διενέργεια του πλειστηριασμού εκκρεμείς πράξεις εκτέλεσης (π.χ. έκδοση περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης, σύνταξη και επίδοση πίνακα κατάταξης, εξόφληση δανειστών κ.λπ.).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος-Συντονιστικής-15-2021-ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ_ΑΝΑΣΤΟΛΗ_ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ

 

 ΘΕΜΑ: «Ν.4790/2021: διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και ρυθμίσεις για την αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών για τους οικονομικά πληγέντες από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι με τα άρ.83 και 86 Ν.4790/2021 (Α΄48/31.03.2021) με τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα», εισάγονται διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και ρυθμίσεις για την αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών για τους οικονομικά πληγέντες από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19 αντίστοιχα.

Α. Ειδικότερα στις παρ.11 επ. του άρ.83 Ν.4790/2021 [Διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης] ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στους πλειστηριασμούς.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την παρ.11 του άρ.83 του ανωτέρω νόμου:

 1. Πλειστηριασμοί που αφορούν κινητή περιουσία του οφειλέτη, (με εξαίρεση πράγματα υποκείμενα σε φθορά), ακίνητα, πλοία και αεροσκάφη, των οποίων η ημέρα πλειστηριασμού έχει ορισθεί κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία επαναλειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας έως τις 13.5.2021 ματαιώνονται.

Για τους πλειστηριασμούς που έχουν ματαιωθεί από τις 7.11.2020 έως τις 13.5.2021, με πρωτοβουλία του επισπεύδοντος ορίζεται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος και με την αρχικά εκτιμηθείσα αξία και τιμή πρώτης προσφοράς κατά το δεύτερο εδάφιο της παρ.1, την περ.γ’ της παρ.2 του άρθρου 954 και την παρ.2 του άρθρου 993 ΚΠολΔ, νέα ημέρα πλειστηριασμού μετά την 16η.7.2021, κατά παρέκκλιση των προθεσμιών της περ. ε’ της παρ.2 του άρθρου 954, του άρθρου 973, της παρ.2 του άρθρου 993 ΚΠολΔ, της παρ.2 του άρθρου 1011Α ΚΠολΔ ή της ειδικής νομοθεσίας, ιδίως του ν.δ. 17/ 13.8.1923 (Α’ 224), εκτός αν πριν από την έναρξη της αναστολής των προθεσμιών, ήτοι την 7η.11.2020, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1, είχαν παρέλθει άπρακτες οι προθεσμίες του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 934 ΚΠολΔ ή είχε συζητηθεί η ήδη ασκηθείσα ανακοπή, οπότε η νέα ημέρα πλειστηριασμού ορίζεται τηρουμένης της προθεσμίας του άρθρου 973 ΚΠολΔ, ακόμη και πριν την 16η.7.2021.

Αν ο επισπεύδων δεν προσδιορίσει νέα ημέρα πλειστηριασμού εντός της άνω προθεσμίας, τότε κάθε δανειστής, εφόσον έχει απαίτηση κατά του οφειλέτη, η οποία στηρίζεται σε εκτελεστό τίτλο, αφού επιδώσει σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, επιταγή προς εκτέλεση, μπορεί να επισπεύσει τον πλειστηριασμό, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να διενεργηθεί πριν την 16η.7.2021 για την περίπτωση αυτή.

Προκειμένου για πλειστηριασμούς κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90), ισχύουν οι εκεί προβλεπόμενες διατάξεις, ο δε πλειστηριασμός ορίζεται επίσης σε νέα ημερομηνία μετά την 13η.5.2021.

Πλειστηριασμοί που έχουν προσδιορισθεί να διεξαχθούν μετά την 13η.5.2021, ματαιώνονται, αν ο χρόνος μέχρι τη διεξαγωγή τους δεν επαρκεί για την τήρηση των προθεσμιών που αφορούν τον προσδιορισμό της συζήτησης της ανακοπής κατά την παρ. 2 του άρθρου 933 ΚΠολΔ και την έκδοση της απόφασης επί της ανακοπής κατά την παρ. 6 του αυτού άρθρου. Η νέα ημέρα διεξαγωγής των πλειστηριασμών αυτών ορίζεται τηρουμένης της προθεσμίας του άρθρου 973 ΚΠολΔ.

 1. Στις περιπτώσεις ορισμού ημέρας πλειστηριασμού κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 966 ΚΠολΔ, όταν οποιαδήποτε προθεσμία του άρθρου αυτού εμπίπτει, έστω και μερικώς, εντός του χρονικού διαστήματος από τις 7.11.2020 έως και τις 13.5.2021, ο πλειστηριασμός ματαιώνεται και ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού ακόμη και πριν την 16η.7.2021, τηρουμένων των προθεσμιών που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις.
 2. Οι πλειστηριασμοί που επισπεύδονται, σύμφωνα με το άρθρο 973, την παρ. 4 του άρθρου 1006 και την παρ. 4 του άρθρου 1011Α ΚΠολΔ, με ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής έως την 13η.5.2021, ματαιώνονται και ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού ακόμη και πριν την 16η.7.2021, τηρουμένων των προθεσμιών που προβλέπονται στη διάταξη αυτή.
 3. Για το χρονικό διάστημα από τις 7.11.2020 έως και την ημερομηνία λήξης της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας δεν τρέχουν τόκοι επιδικίας.
 4. Από την ημερομηνία επαναλειτουργίας των δικαστηρίων και εισαγγελιών της Χώρας επιτρέπονται όλες ανεξαιρέτως οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 68 επ. του ν. 4307/2014 και στο άρθρο 14α του ν. 3429/2005 και υπολογίζονται οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια αυτών.
 5. Οι παρ. 1, 6, 7 και 9 έως 13 [του άρ.83] ισχύουν από την ημερομηνία επαναλειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας έως τις 30.6.2021, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παρ. 11, 12 και 13.
 6. Οι παρ. 2 έως 5 και 8 [του άρ.83] ισχύουν από 1.4.2021 έως 30.6.2021.

Β. Με το άρ.86 εισάγονται ρυθμίσεις για την αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών για τους οικονομικά πληγέντες από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορω-νοϊού COVID – 19, οι οποίες έχουν ως εξής:

Άρθρο 86

Ρυθμίσεις για την αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών για τους οικονομικά πληγέντες από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19

 1. Σε φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό μερίδιο, πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία τους και βρίσκεται στην Ελλάδα και χαρακτηρίζονται ως πληγέντες κατά τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3, και επιπλέον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 4, αναστέλλεται, από τη δημοσίευση του παρόντος και έως την 31η.5.2021, η διενέργεια:

(α) κατάσχεσης,

(β) πλειστηριασμού, και

(γ) αναγκαστικής εκτέλεσης

για την παράδοση ή απόδοση ακινήτου με βάση την περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης κατά το άρθρο 943 και την παρ. 2 του άρθρου 1005 ΚΠολΔ, επί της κύριας κατοικίας των ανωτέρω φυσικών προσώπων.

Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν στις ανωτέρω πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης. Η ως άνω αναστολή δεν εμποδίζει την επιδίκαση απαιτήσεων, την έκδοση διαταγής πληρωμής, την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση (άρθρο 924 ΚΠολΔ), καθώς και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

 1. Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα, που έχουν είτε τα ίδια είτε ο/η σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος αποδεδειγμένα πληγεί και για τον λόγο αυτό ενταχθεί στα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού COVID-19.§ 3.
 2. Eιδικότερα πληγέντες θεωρούνται:

α) εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις, ή των οποίων ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός, αφαιρουμένων πρόσθετων ή άλλων έκτακτων αποδοχών των μηνών Μαρτίου και Απριλίου του 2020, παρουσίασε μείωση, σε σχέση με τον αντίστοιχο των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2020, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

αα) για ποσά έως χίλια (1.000) ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του δέκα τοις εκατό (10%),

αβ) για ποσά από χίλια και ένα λεπτό (1.000,01) του ευρώ και μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%),

αγ) για ποσά μεγαλύτερα των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του τριάντα τοις εκατό (30%), όπως οι αποδοχές των υποπερ. αα’ ως αγ’ δηλώνονται στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης από τον εργοδότη.

β) ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις, ή των οποίων τα έσοδα του δευτέρου τριμήνου του 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%), σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.,

γ) άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις,

δ) φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις,

ε) εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιριών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν λάβει ενίσχυση, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις, και σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης,

στ) φυσικά πρόσωπα που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής ή τον Μηχανισμό «Συνεργασία», σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις, και οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν παρουσιάσει μείωση εισοδημάτων λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

 1. Πέραν των προϋποθέσεων της παρ. 3, ο αιτών πρέπει σωρευτικά να πληροί και τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας:

α) Η αξία της κύριας κατοικίας σύμφωνα με την παρ. 5 να μην υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.

β) Το οικογενειακό εισόδημα του φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να μην υπερβαίνει τις δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) ευρώ. Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο ή συμβίο ή συμβία και κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τρία (3) εξαρτώμενα μέλη.

γ) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του φυσικού προσώπου, του/της συζύγου ή συμβίου ή συμβίας του και των εξαρτώμενων μελών στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ.

δ) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου της οφειλής, για την οποία επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι από τους πιστωτές τόκοι, να μην υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Αν η οφειλή έχει συνομολογηθεί σε άλλο, πλην του ευρώ, νόμισμα, για τον καθορισμό του μέγιστου ορίου του προηγούμενου εδαφίου, λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία του αλλοδαπού νομίσματος με το ευρώ κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα από την έναρξη της αναστολής.

ε) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος, του ή της συζύγου ή συμβίου ή συμβίας και των εξαρτώμενων μελών, συμπεριλαμβανομένης της κύριας κατοικίας, να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

στ) Τα μεταφορικά μέσα του αιτούντος, που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ.

 1. Για να κριθεί η επιλεξιμότητα του φυσικού προσώπου, ως αξία του ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία, καθώς και ως αξία της λοιπής περιουσίας, λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), σύμφωνα με τον ν. 4223/2013 (Α’ 287), όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου. Αν το φυσικό πρόσωπο έχει κατ’ ιδανικό μερίδιο πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία στην κύρια κατοικία του, κρίσιμη για την επιλεξιμότητά του είναι η αξία της πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας.
 2. Στα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στην αναστολή του παρόντος, η πλήρωση των κριτηρίων πιστοποιείται δυνάμει σχετικής βεβαίωσης πληγέντος, η οποία χορηγείται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων που αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.). Στην πλατφόρμα παρέχεται πρόσβαση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτείται η αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου-χρήστη με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet). Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται άδεια του φυσικού προσώπου – δικαιούχου προς τους χρηματοδοτικούς φορείς και το Δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς και άλλων δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των χρηματοδοτικών φορέων, για τους σκοπούς του παρόντος. Επίσης συνεπάγεται αυτοδίκαια την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α’ 270) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) για τον αιτούντα, τον/τη σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος της πλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η διαδικασία υποβολής της αίτησης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.
 3. Σε φυσικά πρόσωπα που είχαν υποβάλλει αίτηση στο πλαίσιο των άρθρων 71 έως 83 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) και είχαν κριθεί επιλέξιμα, η βεβαίωση της παρ. 6 εκδίδεται άμεσα από την ψηφιακή πλατφόρμα.
 4. Σε περίπτωση επικείμενου πλειστηριασμού και προκειμένου να εφαρμοστεί η αναστολή της παρ. 1, η βεβαίωση της παρ. 6 πρέπει να κοινοποιηθεί από το φυσικό πρόσωπο προς τον επισπεύδοντα δανειστή το αργότερο την δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα προ της ημερομηνίας διενέργειας του πλειστηριασμού. Σε κάθε περίπτωση, η προαναφερόμενη βεβαίωση γνωστοποιείται στα όργανα της εκτέλεσης βάσει του άρθρου 939 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
 5. Οι ρυθμίσεις του παρόντος, αναφορικά με το επιτρεπτό και τις προϋποθέσεις των πράξεων εκτέλεσης, είναι ειδικότερες σε σχέση με τις παρ. 11, 12 και 13 του άρθρου 83. Οι πλειστηριασμοί που ματαιώνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι δεν διενεργήθηκαν και συνεχίζονται κατά τις γενικές διατάξεις.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος-Συντονιστικής-14-2021-ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ_ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ: «Ερμηνευτική διάταξη για κληρονόμους που ενηλικιώνονται»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι με το άρ.35 Ν.4786/2021 (Α΄43) με τίτλο «Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης», εισάγεται ερμηνευτική διάταξη για κληρονόμους που ενηλικιώνονται.

Ειδικότερα το άρ.35 Ν.4786/2021 έχει ως εξής:

Άρθρο 35

Ερμηνευτική διάταξη για κληρονόμους που ενηλικιώνονται

Κατά την αληθή έννοια του άρθρου 1912 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α΄ 164), ο κληρονόμος που ενηλικιώνεται δικαιούται εντός της ετήσιας προθεσμίας του άρθρου 1912 ΑΚ να αποποιηθεί την κληρονομία.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συλλόγου 4/2021 – Η νόμιμη διαμονή των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα μετά τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Αποχώρησης του Η.Β. από την Ε.Ε.

ΘΕΜΑ: «Η νόμιμη διαμονή των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους στην Ελλάδα μετά τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Αποχώρησης του Η.Β. από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Οι εκδοθείσες οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων περί δικαιωμάτων διαμονής πολιτών του Η.Β. και των μελών των οικογενειών τους στην Ε.Ε. μετά τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Αποχώρησης του Η.Β. από την Ε.Ε.»

            Με τη Συμφωνία Αποχώρησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου αποφασίστηκε η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου (Η.Β.) από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και έτσι το Ηνωμένο Βασίλειο κατέστη «τρίτη χώρα». Ημερομηνία αποχώρησης του Η.Β. από την Ε.Ε. ήταν η 1η Φεβρουαρίου 2020, ενώ ορίστηκε και μεταβατική περίοδος έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, κατά την οποία (μεταβατική περίοδο) οι πολίτες του Η.Β. αντιμετωπίζονταν ως πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε., με δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης κ.λπ..  Μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020 και τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, όσον αφορά την μετακίνηση και την εφαρμογή του δικαίου της Ε.Ε. στα κράτη μέλη της Ενώσεως (ιδ. και κατωτέρω). Με την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων στη Σ.Α. μερών για την μεταξύ τους σχέση μετά την αποχώρηση, ετέθη σε πλήρη ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021 η Συμφωνία Αποχώρησης του Η.Β. από την Ε.Ε..

            Το Μέρος II της Συμφωνίας Αποχώρησης (Σ.Α.), αναφέρεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών και ειδικότερα, το κεφάλαιο I του δευτέρου μέρους (Μέρος II) της Σ.Α. αναφέρεται στα δικαιώματα διαμονής και τα έγγραφα διαμονής. Με τη Σ.Α. έγινε προσπάθεια να ωφεληθούν της Συμφωνίας οι πολίτες του Η.Β. που έχουν ασκήσει δικαίωμα διαμονής σε κράτος υποδοχής της Ε.Ε., σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, και συνεχίζουν να το πράττουν μετά τη λήξη της, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους ανεξαρτήτως ιθαγένειας. Τα πρόσωπα αυτά απολαμβάνουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στη Σ.Α. εκτός αν παύσουν να πληρούν τις προϋποθέσεις. Τα δικαιώματα αυτά αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τα κεκτημένα δικαιώματα βάσει της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ για την ελεύθερη κυκλοφορία πολιτών της Ε.Ε. και των μελών της οικογένειάς τους διότι στόχος ήταν να διασφαλιστούν οι επιλογές ζωής των πολιτών της Ε.Ε. στο Η.Β. και των πολιτών του Η.Β. στα κράτη-μέλη της Ε.Ε..

            Η Σ.Α. προβλέπει τη χορήγηση ειδικού εγγράφου για το νέο καθεστώς διαμονής των προσώπων. Η Ελλάδα επέλεξε το «δηλωτικό» σύστημα έκδοσης εγγράφου διαμονής, σύμφωνα με το άρθρ. 18 παρ. 4 της Σ.Α., με το οποίο αναγνωρίζεται το δικαίωμα διαμονής στους πολίτες του Η.Β. και στα μέλη της οικογενείας τους που διαμένουν στην Ελλάδα, εν αντιθέσει με το «συστατικό» σύστημα όπου οι πολίτες του Η.Β. καλούνται να συστήσουν εξ αρχής το δικαίωμα διαμονής με απόδειξη όλων των προϋποθέσεων σύμφωνα με την Οδηγία 2004/38/ΕΚ.

Το άρθρ. 10 του ν. 4652/2020 (ΦΕΚ Α’ 9/23-01-2020, επισυναπτόμενο στο παρόν), με τον οποίο  ρυθμίστηκαν τα βασικά θέματα εθνικής αρμοδιότητας που προκύπτουν από τη θέση σε ισχύ της Σ.Α.,αναφέρεται στα δικαιώματα των πολιτών του Η.Β. και των μελών της οικογένειας αυτώνκαι περιλαμβάνει εξουσιοδοτικές διατάξεις για επιμέρους ζητήματα εφαρμογής. Ειδικότερα, αναφορικά με τη διαμονή των πολιτών του Η.Β. στην Ελλάδα, στην παράγραφο 1 του άρθρ. 10 του ν. 4652/2020 προβλέπονται τα εξής:

« Άρθρο 10

Δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους μετά από τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

1. α) Σε περίπτωση θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Μέρους 2 (δικαιώματα πολιτών) της Συμφωνίας, ιδίως του άρθρου 18 αυτής αναφορικά με τη διαμονή των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα δικαιώματά τους.

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου, δύνανται να καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές έκδοσης των εγγράφων διαμονής των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους κατ’  εφαρμογή των ρυθμίσεων της Συμφωνίας Αποχώρησης. Με την ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζονται οι λεπτομέρειες, ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή της, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την εξέταση των εκκρεμών αιτημάτων».

            Η υπ’ αριθμ. 4000/1/113/14-10-2020 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης & Ασύλου (ΦΕΚ Β’ 4610/19-10-2020,επισυναπτόμενο στο παρόν), εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρ. 10 του ν. 4652/2020, αφενός καθορίζει τις αρμόδιες Αρχές έκδοσης των εγγράφων διαμονής των πολιτών του Η.Β. και των μελών της οικογενείας αυτών, αφετέρου ρυθμίζει ζητήματα εφαρμογής του Μέρους II («Δικαιώματα των Πολιτών») της Σ.Α..

            Τα νέα έγγραφα διαμονής εκδίδονται με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζουν οι σχετικοί Κανονισμοί της Ε.Ε. για τις άδειες διαμονής ενιαίου τύπου (ιδ. σχετικώς άρθρ. 1 παρ. 4 της προαναφερομένης Κ.Υ.Α. καθώς και άρθρ. 9, όπου αναφέρονται τα στοιχεία της άδειας διαμονής). Περιλαμβάνουν μνεία ότι έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τη Σ.Α., και ειδικότερα το άρθρ. 18 παρ. 4 αυτής, καθιστώντας σαφές το νέο καθεστώς διαμονής των προσώπων, το οποίο και διασφαλίζει τα κεκτημένα τους δικαιώματα.

            Η διάρκεια ισχύος των εγγράφων είναι δεκαετής ή πενταετής κατά τις διακρίσεις και με τις προϋποθέσεις που θέτουν οι σχετικές διατάξεις (ιδ. σχετ. άρθρ. 1 παρ. 2 της προαναφερομένης Κ.Υ.Α.), ενώ προβλέπεται και “ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής” διάρκειας ενός έτους, η οποία χορηγείται στις εξαιρετικές περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρ. 8 της σχετικής Κ.Υ.Α..

            Οι πολίτες του Η.Β. και τα μέλη των οικογενειών τους, οι οποίοι έχουν διαμείνει, σύμφωνα με το δίκαιο της Ε.Ε. στην Ελλάδα έως την 31-12-2020 και συνεχίζουν να διαμένουν, μπορούν να λάβουν το νέο αυτό έγγραφο, υποβάλλοντας αίτηση από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 30-06-2021, όπως η προθεσμία αυτή  ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρ. 1 της  προαναφερομένης υπ’  αριθμ. 4000/1/113/14-10-2020 Κ.Υ.Α., συμφώνως δε και με τα οριζόμενα στο άρθρ. 18 της Σ.Α., όπου ορίζεται ότι η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 6 μηνών από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου για πρόσωπα τα οποία διαμένουν στο κράτος υποδοχής πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

            Τα λοιπά άρθρα της Κ.Υ.Α. αναφέρονται σε θέματα ανανέωσης άδειας διαμονής, απόρριψη χορήγησης ή ανάκλησης αυτής, σε διαδικαστικές εγγυήσεις και τη μετάβαση στο νέο καθεστώς διαμονής.

            Με το με αριθμ. πρωτ. 507/2021 έγγραφο της Δ/νσης Μεταναστευτικής Πολιτικής – Γεν. Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής – Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (επισυναπτόμενο στο παρόν), απευθυνόμενο προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας και τις Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, εξεδόθησαν οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί δικαιωμάτων διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών, μελών οικογενείας πολιτών Η.Β. σύμφωνα με την Σ.Α. του Η.Β. από την Ε.Ε., σε συνέχεια της δημοσιευθείσας προαναφερομένης Κ.Υ.Α..

            Στο έγγραφο αυτό, πέραν από τα αναφερόμενα στη Σ.Α. και το νομικό πλαίσιο-εθνικές διατάξεις που εφαρμόζονται, γίνεται αναφορά στους πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι προστατεύονται από τη Σ.Α. ως μέλη οικογένειας πολίτη Η.Β. και διακρίνονται οι κατηγορίες των μελών οικογένειας και τα πρόσωπα της “ευρύτερης” οικογένειας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παράγραφος με την αρίθμηση “5.8” του με αριθμ. πρωτ. 507/2021 εγγράφου της Δ/νσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, όπου γίνεται αναφορά στις μεταβατικές διατάξεις της υπ’ αριθμ.  4000/1/113/14-10-2020 ΚΥΑ σχετικά με την εξέταση των εκκρεμών αιτημάτων για τη χορήγηση εγγράφων διαμονής βάσει της Οδηγίας 2004/38, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να διατηρούν τα εν λόγω έγγραφα έως ότου αποκτήσουν τη νέα άδεια διαμονής βάσει Σ.Α..

            Ρητώς αναφέρεται στην  παράγραφο με την αρίθμηση “5.8” του με αριθμ. Πρωτ. 507/2021 προαναφερομένου εγγράφου: «Τα εκκρεμή έως τις 31-12-2020 αιτήματα πολιτών τρίτων χωρών, μελών οικογενείας πολίτη ΗΒ εξετάζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 106/2007, βάσει των οποίων εκδίδονται και τα προβλεπόμενα έγγραφα. Τα εν λόγω έγγραφα δεν έχουν νομική βάση από 1η Ιανουαρίου 2021, οι κάτοχοί τους μπορούν, πάντως να τα διατηρούν έως 30-06-2021. Σημειώνεται ότι για τις εκκρεμείς αιτήσεις στις 31-12-2020 δεν είναι απαραίτητο να εκδοθεί έγγραφο βάσει του Π.Δ. 106/2007. Στους αιτούντες θα επιδίδεται αντίγραφο της απόφασης χορήγησης του εγγράφου διαμονής στην οποία θα αναγράφεται ότι ο κάτοχος διέμενε νόμιμα στην Ελλάδα σύμφωνα με το δίκαιο ΕΕ έως 31-12-2020. Η νέα άδεια διαμονής εκδίδεται με ισχύ από 01-01-2021. Εφόσον διαπιστώνεται, κατά την υποβολή της αίτησης, συνέχιση της διαμονής του ενδιαφερομένου πέραν της μεταβατικής περιόδου, η νέα άδεια διαμονής θα εκδίδεται, σε κάθε περίπτωση, με έναρξη  ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2021. Το παλαιό δελτίο διαμονής ή η παλιά άδεια διαμονής του αιτούντος θα παρακρατείται από την Υπηρεσία κατά τη στιγμή παράδοσης της νέας άδειας διαμονής».

            Συνεπώς, από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, έως την 30-06-2021 η νόμιμη διαμονή των διαμενόντων στην Ελλάδα πολιτών του Η.Β. και των μελών της οικογενείας τους, αποδεικνύεται είτε από τη νέα άδεια διαμονής εφόσον αυτή έχει εκδοθεί είτε από την παλαιά άδεια διαμονής, είτε, σε περίπτωση εκκρεμούς αιτήσεως έως 31-12-2020, από το αντίγραφο της απόφασης χορήγησης του εγγράφου διαμονής στην οποία θα αναγράφεται ότι ο κάτοχος διέμενε νόμιμα στην Ελλάδα σύμφωνα με το δίκαιο Ε.Ε. έως 31-12-2020.

            Τέλος, επισημαίνεται ότι, με το άρθρ. 1. της παραγράφου 2 του ν. 4652/2020 προβλέπεται, ότι στους πολίτες του  Η.Β. και τα μέλη της οικογένειάς τους, οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα μετά την 01.01.2021 και δεν καλύπτονται από τις ειδικές διατάξεις της Σ.Α. (μη δικαιούχοι της Σ.Α.), εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 80) και άρα αντιμετωπίζονται ως πολίτες τρίτων χωρών.

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 8/2021 – Δασικοί Χάρτες για το σύνολο της Π.Ε Χαλκιδικής

ΘΕΜΑ: Ανάρτηση δασικών χαρτών στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής – Πρόσκληση προς υποβολή αντιρρήσεων – Τροποποίηση της απόφασης ανάρτησης  και εκ νέου ανάρτηση του.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωση σας , όλες τις αποφάσεις της αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης , Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων) σχετικά με την ανάρτηση, την υποβολή αντιρρήσεων  και τροποποίηση λόγω διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων, καθώς και την εκ νέου ανάρτηση των Δασικών Χαρτών για το σύνολο  της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 7/2021 – Μη προσκόμιση δικαιολογητικών σε συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων στο πλαίσιο του νέου πτωχευτικού νόμου

 

ΘΕΜΑ: «Μη προσκόμιση δικαιολογητικών στα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων στο πλαίσιο του νέου πτωχευτικού νόμου καθώς και των υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρειών»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα, 01.03.2021, τίθεται σε ισχύ ο Ν. 4738/2020 (Α’ 207) [νέος πτωχευτικός νόμος].

Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρ. 170 Ν. 4738/2020 (Α’ 207) περί ρύθμισης οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις (Νέος Πτωχευτικός Νόμος), «σε σύμβαση μεταβίβασης που συνάπτεται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, δεν απαιτείται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να μνημονεύονται ή να προσαρτώνται πιστοποιητικά της φορολογικής διοίκησης οποιασδήποτε μορφής ή χρήσης, ούτε οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας, οργανισμού ή εταιρείας ή των Ο.Τ.Α. ή πολεοδομική αρχή κάθε βαθμού, ούτε βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις τρίτων προβλεπόμενες σε οποιαδήποτε διάταξη νόμου. Κατ’ εξαίρεση γίνεται μνεία και προσαρτώνται αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος για τα μεταβιβαζόμενα δικαιώματα σε ακίνητα περιοχών στις οποίες λειτουργεί κτηματολόγιο και τοπογραφικό διάγραμμα του άρθρου 5 του ν. 651/1977 (Α΄ 207), όπου απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία. Οι υποθηκοφύλακες και προϊστάμενοι κτηματολογικών γραφείων καταχωρούν υποχρεωτικά τη σύμβαση μεταβίβασης στα οικεία βιβλία, κατά τα παραπάνω κατ’ εξαίρεση προβλεπόμενα. Τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν σε δικαιοπραξίες του συνδίκου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και αφορούν τον οφειλέτη. Το κύρος της μεταβίβασης δεν εξαρτάται από τη νομική ή πραγματική κατάσταση του πράγματος κατά τη μεταβίβασή του».

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρ. 235 Ν. 4364/2016 όπως ισχύει, στην περίπτωση ασφαλιστικής εκκαθάρισης εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, και επί ζητημάτων που δεν ρυθμίζονται από τον Πτωχευτικό Κώδικα, οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ΚΠολΔ […].

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, στις μεταβιβάσεις ακινήτων υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρειών ισχύουν οι ίδιες φορολογικές και διοικητικές  διευκολύνσεις και εξαιρετικές διατάξεις που ισχύουν για τη μεταβίβαση ακινήτων πτωχευτικής περιουσίας και συνεπώς δεν απαιτείται να μνημονεύονται ή να προσαρτώνται πιστοποιητικά της φορολογικής διοίκησης οποιασδήποτε μορφής ή χρήσης, ούτε οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας, οργανισμού ή εταιρείας ή των Ο.Τ.Α. ή πολεοδομική αρχή κάθε βαθμού, ούτε βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις τρίτων προβλεπόμενες σε οποιαδήποτε διάταξη νόμου, εκτός, κατ’ εξαίρεση, από: 1) το αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και το απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος για τα μεταβιβαζόμενα δικαιώματα σε ακίνητα περιοχών στις οποίες λειτουργεί κτηματολόγιο και 2) το τοπογραφικό διάγραμμα του άρθρ. 5 του Ν. 651/1977 (Α’ 207), όπου απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας