Εγκύκλιος Συντονιστικής 55/2019-Αστικές επαγγελματικές εταιρίες συμβολαιογράφων

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με την με αριθμ. 67343 ΕΞ / 19 Ιουνίου 2019 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου (ΦΕΚ Β΄ 2443/20 Ιουνίου 2019), ορίζονται ως υπόχρεοι καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του αρθρ. 20 του ν. 4557/2018, μεταξύ άλλων, και οι αστικές επαγγελματικές εταιρείες συμβολαιογράφων (ιδ. αρθρ. 2 περ. Α. παρ. 3 της σχετικής υπουργικής αποφάσεως). Στην ίδια αυτή απόφαση προσδιορίζεται η διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (άρθρ. 3 της αυτής αποφάσεως), τα στοιχεία καταχώρισης των υπόχρεων (άρθρ. 4 της αυτής αποφάσεως) και προσδιορίζεται ο χρόνος και η διαδικασία καταχώρισης των στοιχείων της παρ. 2 (ιδ. άρθρ. 8 της αυτής αποφάσεως), η οποία πραγματοποιείται χρονικά ανά Ομάδα υπόχρεων, σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανωτέρω Απόφασης του Υπουργού. Οι αστικές επαγγελματικές εταιρείες συμβολαιογράφων, ανήκουν στην Ομάδα Α΄, σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄, για την οποία σύμφωνα με το άρθρ. 8 της Υπουργικής Αποφάσεως, προβλέπεται η διαδικασία καταχώρισης να πραγματοποιείται χρονικά από 16/9/2019-14/10/2019.

Παρατίθενται σε συνημμένα αρχεία το άρθρο 20 του ν. 4557/2018 όπως ισχύει και η  με αριθμ. 67343 ΕΞ 2019 προαναφερομένη Υπουργική Απόφαση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 2019-Υπενθύμιση κλήρωσης Ιανουαρίου 2020 για Μητρώο εκτελεστών διαθηκών

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 73108 ΕΞ 2019/1-7-2019 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2876 Β’), περί καθορισμού των λεπτομερειών για την κατάρτιση και λειτουργία του Μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στην κλήρωση του Ιανουαρίου 2020, θα πρέπει να υποβάλλετε  αίτηση μέχρι και την 31.10.2019.

            Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (http://www.minfin.gr) – Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών, στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.minfin.gr/web/guest/-/psephiakes-yperesies-ethnikon-klerodotematon

Για την υποβολή της ως άνω αίτησης θα πρέπει να εισάγετε τους κωδικούς πρόσβασής σας στο TAXISnet.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 53/2019-Διαβίβαση εγγράφων ΔΟΥ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα έγγραφα (30 έγγραφα συνολικά) των Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων (4 έγγραφα), Δ.Ο.Υ Σερρών (5 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π., Δ.Ο.Υ. Λάρισας (4 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Κορίνθου (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, Δ.Ο.Υ. Χανίων (6 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Λαμίας και Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σ’ αυτά, να αποστείλει  άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συντονιστικής 52/2019-Διαδικασία σύστασης εταιρειών μέσω ΥΜΣ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Παρατηρήθηκε ότι κατά την σύσταση εταιρειών από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ των επιμελητηρίων δημιουργούνται καθυστερήσεις, οι οποίες προέρχονται από πέραν του Νόμου, επιπλέον ελέγχους που πραγματοποιούν τα επιμελητήρια. Κατόπιν τούτου εξεδόθη από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή, το συνημμένο έγγραφο, το οποίο και σας κοινοποιούμε. Στο ως άνω έγγραφο περιγράφεται συνοπτικά όλη η διαδικασία σύστασης εταιρειών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «οδηγός» κατά την σύσταση εταιριών.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής-51/2019-Σύνταξη συμβολαίων στα ελληνικά

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων που  έχουν υποβληθεί στο Σύλλογο, επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθ. 11 Ν. 2830/2000 (Κώδικας Συμβολαιογράφων), το συμβολαιογραφικό έγγραφο γράφεται «ευανάγνωστα στα ελληνικά».  Συνεπώς, δεν είναι σύννομη η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου σε γλώσσα διάφορη της ελληνικής και κατ’ επέκταση ούτε η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου και σε άλλη γλώσσα πλέον της ελληνικής υπό τον τύπο και τη μορφή της μετάφρασης του ελληνικού κειμένου στο αυτό έγγραφο .

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συντονιστικής 50/2019-Ληξιαρχικές πράξεις

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4356/2015 ως ισχύει για το Σύμφωνο Συμβίωσης καθώς και του Ν. 344/1976 ως ισχύει περί ληξιαρχικών πράξεων και ειδικότερα το άρθρο 31 Α [Στοιχεία της ληξιαρχικής πράξης του συμφώνου συμβίωσης] του αυτού νόμου, σύμφωνα με το οποίο, η ληξιαρχική πράξη για το σύμφωνο συμβίωσης, πλην των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 9 του ως άνω νόμου, περιέχει:

α. Το όνομα και επώνυμο, την ιθαγένεια, το θρήσκευμα, το επάγγελμα, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, τον τόπο και το έτος γέννησης και την κατοικία των συμβαλλομένων.

β. Το όνομα και επώνυμο των γονέων των συμβαλλομένων.

γ. Τα στοιχεία εγγραφής των συμβαλλομένων στο δημοτολόγιο.

δ. Τον τόπο, την ημέρα, το μήνα και το έτος σύναψης του συμφώνου συμβίωσης.

και σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 9 με Αριθ. Πρωτ. 131360/12503/2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Τροποποιήσεις Ληξιαρχικού Νόμου 344/1976 και άλλες διατάξεις», παρακαλούμε για την αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων, όπου αυτά υπάρχουν, στο σύμφωνο συμβίωσης προκειμένου να διευκολύνεται η καταχώρησή του στο οικείο Ληξιαρχείο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συντονιστικής 49/2019-Αποδεικτικό καταβολής φόρου κεφαλαίου-Τύπος και περιεχόμενο

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ’αριθμ.48/1.8.2019 εγκυκλίου μας (την οποία σας επανακοινοποιούμε) με θέμα «Απόφαση Α.Α.Δ.Ε υπ’αριθμ. Ε.2144/22-07-2019-Αποδεικτικό καταβολής του φόρου κεφαλαίου», επισημαίνουμε τα εξής:

Η συγκεκριμένη απόφαση του Α.Α.Δ.Ε. ουδεμία άμεση σχέση έχει με την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων Φ.Μ.Α, η οποία θα λάβει χώρα μετά από συνεννόηση της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος και του Υπουργείου Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., την έναρξη πιλοτικής εφαρμογής αυτής και την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων.

Επισημαίνεται ότι από 01.09.2019 και εφεξής η διαδικασία εξόφλησης του Φ.Μ.Α. θα είναι η εξής:

Οι συμβαλλόμενοι (πωλητής και αγοραστής) θα υποβάλλουν τη δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία θα την ελέγχει και θα εκδίδει τη σχετική ταυτότητα πληρωμής για την καταβολή του φόρου όπως γίνεται και σήμερα.

Μετά την υποβολή της δήλωσης οι συμβαλλόμενοι θα παραλαμβάνουν το αντίγραφο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., μαζί με την ταυτότητα οφειλής. Η καταβολή του φόρου θα γίνεται στις τράπεζες αποκλειστικά και μόνο και στη συνέχεια, και εδώ είναι η νέα διαδικασία, ο αγοραστής θα υποχρεούται στην έκδοση του αποδεικτικού καταβολής του φόρου Φ.Μ.Α., με την οποία θα αποδεικνύεται η πλήρης εξόφληση του φόρου Φ.Μ.Α.

Εφεξής δεν θα είναι δυνατή λοιπόν η καταβολή του φόρου Φ.Μ.Α. σε όσα ταμεία Δ.Ο.Υ. λειτουργούν ακόμα.

Δεν θα απαιτείται η προσκόμιση του αποδεικτικού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή αντιγράφου της δήλωσης.

Η εκτύπωση του αποδεικτικού καταβολής θα είναι εφικτή από τον αγοραστή

με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών taxis στην αντίστοιχη εφαρμογή του Υπουργείου Οικονομικών. Για την έκδοση του σχετικού αποδεικτικού θα απαιτείται χρόνος 2 ή 3 ημερών και αυτό για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Μετά δε από σχετικό αίτημά μας και αποδοχή αυτού από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., η βεβαίωση είσπραξης του χρηματικού ποσού από το ΤAXIS μέσω των τραπεζών θα λαμβάνει χώρα την επόμενη μέρα απ’ την καταβολή του φόρου Φ.Μ.Α.

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι και την Παρασκευή 30.08.2019 και έχουν εκδοθεί τα σχετικά διπλότυπα απ’ τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και τις έχουν παραλάβει οι ενδιαφερόμενοι, ισχύουν κανονικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη συμβολαίου και μετά την 01.09.2019. Σύμφωνα δε με την παρ. 3 της ως άνω Απόφασης που σας κοινοποιούμε, η μοναδική υποχρέωση του συμβολαιογράφου είναι η προσάρτηση του αποδεικτικού καταβολής στο συμβολαιογραφικό έγγραφο που συντάσσει.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 48/2019 – Απόφαση ΑΑΔΕ Ε.2144/2019 – Αποδεικτικό καταβολής φόρων κεφαλαίου

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλεται συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, η Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. υπ’ αριθμΕ.2144/22-7-2019, με τίτλο «Αποδεικτικό καταβολής των φόρων κεφαλαίου». Με την ως άνω Απόφαση,ανακοινώνεται ότι τίθεται σε εφαρμογή από 1ηΣεπτεμβρίου 2019 η ηλεκτρονική έκδοση του αποδεικτικού καταβολής των φόρων κεφαλαίου. Η έκδοση θα γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος TAXISNET από τον υπόχρεο καταβολής με χρήση των προσωπικών κωδικών του.

Επισημαίνεται ότι αποδεικτικό καταβολής εκδίδεται σε όλες τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται κατά την κείμενη νομοθεσία υποχρέωση υποβολής δήλωσηςφόρου μεταβίβασης ακινήτων και εφ’ όσον συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταβίβασης με επαχθή αιτία, το αποδεικτικό καταβολής επισυνάπτεται υποχρεωτικά σε αυτό από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 47/2019 – Έγγραφο ΑΑΔΕ για ελέγχους ορθής εφαρμογής άρθρ. 54Α Ν. 4174/2013

ΘΕΜΑ: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ Α 1099200 ΕΞ 2019 έγγραφο της ΑΑΔΕ για ελέγχους ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α Ν. 4174/2013

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ Α 1099200 ΕΞ 2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου (Τμήμα Α’), με θέμα «Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013». Επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι αφορούν αποκλειστικά συμβολαιογραφικά έγγραφα μεταβίβασης εμπράγματου δικαιώματος λόγω πώλησης, δωρεάς ή ανταλλαγής ακινήτου, που συντάχθηκαν εντός του έτους 2018. Σημειώνεται δε, ότι μέσα στην εβδομάδα πρόκειται να γίνει συνάντηση εκπροσώπων της ελληνικής συμβολαιογραφίας με τον αρμόδιο Υπουργό κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, όπου εκτός των άλλων θα συζητηθούν και θέματα σχετικά τον τρόπο, τη μεθοδολογία κ.λπ. διεξαγωγής των ελέγχων που αφορούν στο πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 45 2019 – Μετονομασία Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπ. Δικαιωμάτων – Αλλαγή στρογγυλής σφραγίδας

ΘΕΜΑ: Π.Δ. 81/2019 – Μετονομασία Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και υποχρέωση συμβολαιογράφων σε αλλαγή σφραγίδας

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/8-7-2019 τευχ. Α’), με τίτλο «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 8 του ως άνω Π.Δ., το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετονομάζεται εφεξής σε Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω μετονομασίας του εποπτεύοντος Υπουργείου, οι συμβολαιογράφοι όλης της χώρας υποχρεούνται σε αλλαγή της στρογγυλής τους σφραγίδας ώστε να αναγράφει τη νέα ονομασία.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας