Εγκύκλιος Συντονιστικής 47/2019 – Έγγραφο ΑΑΔΕ για ελέγχους ορθής εφαρμογής άρθρ. 54Α Ν. 4174/2013

ΘΕΜΑ: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ Α 1099200 ΕΞ 2019 έγγραφο της ΑΑΔΕ για ελέγχους ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α Ν. 4174/2013

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ Α 1099200 ΕΞ 2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου (Τμήμα Α’), με θέμα «Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013». Επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι αφορούν αποκλειστικά συμβολαιογραφικά έγγραφα μεταβίβασης εμπράγματου δικαιώματος λόγω πώλησης, δωρεάς ή ανταλλαγής ακινήτου, που συντάχθηκαν εντός του έτους 2018. Σημειώνεται δε, ότι μέσα στην εβδομάδα πρόκειται να γίνει συνάντηση εκπροσώπων της ελληνικής συμβολαιογραφίας με τον αρμόδιο Υπουργό κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, όπου εκτός των άλλων θα συζητηθούν και θέματα σχετικά τον τρόπο, τη μεθοδολογία κ.λπ. διεξαγωγής των ελέγχων που αφορούν στο πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 45 2019 – Μετονομασία Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπ. Δικαιωμάτων – Αλλαγή στρογγυλής σφραγίδας

ΘΕΜΑ: Π.Δ. 81/2019 – Μετονομασία Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και υποχρέωση συμβολαιογράφων σε αλλαγή σφραγίδας

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/8-7-2019 τευχ. Α’), με τίτλο «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 8 του ως άνω Π.Δ., το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετονομάζεται εφεξής σε Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω μετονομασίας του εποπτεύοντος Υπουργείου, οι συμβολαιογράφοι όλης της χώρας υποχρεούνται σε αλλαγή της στρογγυλής τους σφραγίδας ώστε να αναγράφει τη νέα ονομασία.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 44-2019 – Αποστολή εγχειριδίου ερωτήσεων – απαντήσεων επί φορολογικών θεμάτων

ΘΕΜΑ: Αποστολή εγχειριδίου ερωτήσεων – απαντήσεων επί φορολογικών θεμάτων

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

αποστέλλεται προς ενημέρωσή σας το εγχειρίδιο ερωτήσεων –απαντήσεων επί φορολογικών θεμάτων, την επικαιροποιημένη έκδοση του οποίου (Ιούνιος 2019) επιμελήθηκαν: 1) η Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και συγκεκριμένα οι: α) Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Α.Φ.), β) Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου & Περιουσιολογίου, γ) Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.), δ) Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.), ε) Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης και στ) Διεύθυνση Εισπράξεων (Δ.ΕΙΣ.) και 2) η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.).

 Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 43/2019-Διαβίβαση εγγράφων ΔΟΥ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα έγγραφα (18 έγγραφα συνολικά) των Δ.Ο.Υ Σερρών (7 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θες/νικης, Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. (3 έγγραφα), ΚΕ.ΦΟ.ΜΕΠ (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Λαμίας, Δ.Ο.Υ. Έδεσσας, Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου (2 έγγραφα) και Δ.Ο.Υ. Κορίνθου για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σ’ αυτά, να αποστείλει  άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συντονιστικής 41/2019-Εγκύκλιος ΑΠ για Εθνικές Εκλογές 07.07.19

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλονται συνημμένα η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1918/12-6-2019 εγκύκλιος του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου, σχετικά με τις Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, καθώς και υποδείγματα αιτήσεων προτίμησης και εξαίρεσης.

Παρακαλούμε να αποστέλλετε τις αιτήσεις προτίμησης ή εξαίρεσής σας αποκλειστικά και μόνο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  notaries@notariat.gr. Αιτήσεις που αποστέλλονται με άλλον τρόπο (π.χ. μέσω fax) δεν θα γίνονται δεκτές. Τα έντυπα των αιτήσεων είναι διαθέσιμα κι από τον ιστότοπο του Αρείου Πάγου (areiospagos.gr).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Eγκύκλιος Συντονιστικής 10/2019-Διαβίβαση εγγράφων Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε τα κάτωθι έγγραφα του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ περί παράτασης προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν. 2308/1995 προς ενημέρωσή σας:

  1. 1)   Το υπ’ αριθ. Πρωτ. ΠΡ 667/1922981/23.04.2019 έγγραφο που αφορά στη παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν. 2308/1995, με την υπ’ αριθ. 61/7/10.04.2019 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, μέχρι την 7η Ιουνίου 2019 μόνο για τους κατοίκους εσωτερικού, για το σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στους αναφερόμενους στο συγκεκριμένο έγγραφο υπό κτηματογράφηση Καλλικρατικούς Δήμους και Προ-καποδιστριακούς ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.
  • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, μέχρι την 18η Ιουνίου 2019 μόνο για τους κατοίκους εσωτερικού, για το σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στους αναφερόμενους στο συγκεκριμένο έγγραφο υπό κτηματογράφηση Καλλικρατικούς και Προ-καποδιστριακούς ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 39/2019-Εγκύκλιος για Αυθαίρετα

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075/31.05.2019 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που διευκρινίζει τις διατάξεις του τμήματος Δ’ του Ν. 4495/2017 με τίτλο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ», όπως αυτό ισχύει μετά τις τροποποιήσεις –συμπληρώσεις που έχουν γίνει με τους νόμους Ν. 4513/2017, Ν. 4546/2018, Ν. 4585/18, Ν. 4602/19 και Ν. 4610/2019.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής-38/2019-Διαβίβαση εγγράφων Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, τα κάτωθι έγγραφα ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ που αφορά στον ορισμό ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της κτηματολογικής βάσης και ενημέρωση για την εφαρμογή των διαδικασιών των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την ανακοίνωση της ημερομηνίας της τελευταίας ενημέρωσης της βάσης κτηματολογικών δεδομένων και μέχρι την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου. Ειδικότερα:

  1. Το υπ’ αρ. Πρωτ. Οικ: 1928812/ΔΚ.546/22.05.2019 έγγραφο του φορέα που αφορά τον πρώην Δήμο Βάρης, νυν Δημοτική Ενότητα Βάρης του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής και τον πρώην Δήμο Κρωπίας, νυν Δήμος Κρωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής.
  2. Το υπ’ αρ. Πρωτ. Οικ: 1928813/ΔΚ.547/22.05.2019 έγγραφο του φορέα που αφορά τον πρώην Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας του πρώην Νομού Αττικής, νυν Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής.
  3. Το υπ’αρ. Πρωτ. Οικ: 1928810/ΔΚ.545/22.05.2019 έγγραφο του φορέα που αφορά τον Δήμο Βούλας του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Βούλας του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής και τον Δήμο Βουλιαγμένης του Νομού Αττικής, νυν Δημοτικής Ενότητας Βουλιαγμένης του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής.    

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής-36/2019-Διαβίβαση εγγράφου Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, τo υπ’ αριθ. Πρωτ. ΠΡ 656/1923012/23.04.2019 έγγραφο του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, σύμφωνα με το οποίο, με την  υπ’ αριθ. 62/18/17.04.2019 απόφαση του ΔΣ του Φορέα, παρατείνεται μέχρι την 12η Ιουνίου 2019 μόνο για τους κατοίκους εσωτερικού η προθεσμία υποβολής δηλώσεων του Ν.2308/1995 για το σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στους αναφερόμενους στο συγκεκριμένο έγγραφο υπό κτηματογράφηση Καλλικρατικούς Δήμους και Προ-καποδιστριακούς ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 35/2019-Παράταση για αιτήσεις προτίμησης για τις εκλογές της 26.05.2019

ΘΕΜΑ: Η υπ’ αριθμ. 1316/3-5-2019 Εγκύκλιος Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Προτίμησης για τις Ευρωεκλογές και τις Δημοτικές – Περιφερειακές Εκλογές

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλεται συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, η υπ’ αριθμ. 1316/3-5-2019 εγκύκλιος του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου, σχετικά με τις Ευρωεκλογές και Δημοτικές – Περιφερειακές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019. Σύμφωνα με την ως άνω εγκύκλιο, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων προτίμησης έως 6-5-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, και μόνο για  όσους είχαν υποβάλει αίτηση εξαίρεσης ή δεν έχουν υποβάλει αίτηση προτίμησης. Οι αιτήσεις αυτές πρέπει να υποβληθούν στο e-mail ekloges@areiospagos.gr ή στους αριθμούς FAX των Εκλογικών Περιφερειών που αναφέρονται στην ως άνω εγκύκλιο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας