Εγκύκλιος Συντονιστικής 7/2021 – Μη προσκόμιση δικαιολογητικών σε συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων στο πλαίσιο του νέου πτωχευτικού νόμου

 

ΘΕΜΑ: «Μη προσκόμιση δικαιολογητικών στα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων στο πλαίσιο του νέου πτωχευτικού νόμου καθώς και των υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρειών»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα, 01.03.2021, τίθεται σε ισχύ ο Ν. 4738/2020 (Α’ 207) [νέος πτωχευτικός νόμος].

Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρ. 170 Ν. 4738/2020 (Α’ 207) περί ρύθμισης οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις (Νέος Πτωχευτικός Νόμος), «σε σύμβαση μεταβίβασης που συνάπτεται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, δεν απαιτείται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να μνημονεύονται ή να προσαρτώνται πιστοποιητικά της φορολογικής διοίκησης οποιασδήποτε μορφής ή χρήσης, ούτε οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας, οργανισμού ή εταιρείας ή των Ο.Τ.Α. ή πολεοδομική αρχή κάθε βαθμού, ούτε βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις τρίτων προβλεπόμενες σε οποιαδήποτε διάταξη νόμου. Κατ’ εξαίρεση γίνεται μνεία και προσαρτώνται αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος για τα μεταβιβαζόμενα δικαιώματα σε ακίνητα περιοχών στις οποίες λειτουργεί κτηματολόγιο και τοπογραφικό διάγραμμα του άρθρου 5 του ν. 651/1977 (Α΄ 207), όπου απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία. Οι υποθηκοφύλακες και προϊστάμενοι κτηματολογικών γραφείων καταχωρούν υποχρεωτικά τη σύμβαση μεταβίβασης στα οικεία βιβλία, κατά τα παραπάνω κατ’ εξαίρεση προβλεπόμενα. Τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν σε δικαιοπραξίες του συνδίκου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και αφορούν τον οφειλέτη. Το κύρος της μεταβίβασης δεν εξαρτάται από τη νομική ή πραγματική κατάσταση του πράγματος κατά τη μεταβίβασή του».

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρ. 235 Ν. 4364/2016 όπως ισχύει, στην περίπτωση ασφαλιστικής εκκαθάρισης εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, και επί ζητημάτων που δεν ρυθμίζονται από τον Πτωχευτικό Κώδικα, οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ΚΠολΔ […].

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, στις μεταβιβάσεις ακινήτων υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρειών ισχύουν οι ίδιες φορολογικές και διοικητικές  διευκολύνσεις και εξαιρετικές διατάξεις που ισχύουν για τη μεταβίβαση ακινήτων πτωχευτικής περιουσίας και συνεπώς δεν απαιτείται να μνημονεύονται ή να προσαρτώνται πιστοποιητικά της φορολογικής διοίκησης οποιασδήποτε μορφής ή χρήσης, ούτε οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας, οργανισμού ή εταιρείας ή των Ο.Τ.Α. ή πολεοδομική αρχή κάθε βαθμού, ούτε βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις τρίτων προβλεπόμενες σε οποιαδήποτε διάταξη νόμου, εκτός, κατ’ εξαίρεση, από: 1) το αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και το απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος για τα μεταβιβαζόμενα δικαιώματα σε ακίνητα περιοχών στις οποίες λειτουργεί κτηματολόγιο και 2) το τοπογραφικό διάγραμμα του άρθρ. 5 του Ν. 651/1977 (Α’ 207), όπου απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 7/2021 – Μεταγραφή/Καταχώρηση Πρακτικών Διαμεσολάβησης κατά παράβαση του άρθρ. 8 παρ. 4 Ν. 4640/2019

ΘΕΜΑ: «Μεταγραφή/Καταχώρηση Πρακτικών Διαμεσολά-βησης κατά παράβαση του άρθρ. 8 παρ. 4 Ν. 4640/2019»

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Έχουν περιέλθει σε γνώση μας Πρακτικά Διαμεσολάβησης του Ν. 4640/2019 που κατατίθενται προς μεταγραφή / καταχώρηση στα αρμόδια Υποθηκοφυλακεία / Κτηματολογικά Γραφεία, που το περιεχόμενό τους περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν σε δικαιοπραξίες όπως επί παραδείγματι η διανομή, που υπόκεινται εκ του νόμου σε συμβολαιογραφικό τύπο, κατά παράβαση της παρ. 4 του άρθρ. 8 Ν. 4640/2019 όπως ισχύει.

Σας ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρ. 8 Ν. 4640/2019, «αν η συμφωνία που περιέχεται στο πρακτικό διαμεσολάβησης περιλαμβάνει και διατάξεις που αφορούν δικαιοπραξίες, οι οποίες υπόκεινται εκ του νόμου σε συμβολαιογραφικό τύπο, οι δικαιοπραξίες αυτές πρέπει να περιληφθούν τον συμβολαιογραφικό τύπο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις που διέπουν τη σύνταξη τέτοιων συμβολαιογραφικών εγγράφων και τη μεταγραφή τους».

Συνεπώς, στις ανωτέρω περιπτώσεις που η συμφωνία που περιέχεται στο πρακτικό διαμεσολάβησης περιλαμβάνει και διατάξεις που αφορούν δικαιοπραξίες, οι οποίες υπόκεινται εκ του νόμου σε συμβολαιογραφικό τύπο, απαιτείται η σύνταξη και η μεταγραφή συμβολαιογραφικής πράξης προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις αυτές.

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                            Θεόδωρος Χαλκίδης

     

Εγκύκλιος Συντονιστικής 4/2021 – Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 287 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ ΔΕΣΕΔΠ/7547/104/26.01.2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο «Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ταυτότητας Κτιρίου, της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4495/2017», σύμφωνα με την οποία  ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου, της παρ. 2 του άρθρ. 53 του ν. 4495/2017, στο οποίο τηρούνται στοιχεία, σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ή την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας ορίζεται η 1.2.2021. Από την 1.2.2021 τίθενται σε πλήρη ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 52 έως 61 του ν. 4495/2017.

Επίσης, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 334 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/ 105/26.01.2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Διαδικασία συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για την έκδοση Πιστοποιητικών Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου και Ελέγχου Κατασκευής και σχετικά έντυπα». Μεταξύ άλλων στην παρ. 1 του άρθρ. 6 της ανωτέρω απόφασης ορίζεται ότι οι βεβαιώσεις της παρ. 1 του άρθρ. 83 του ν. 4495/2017 με ημερομηνία αυτοψίας έως και 31.1.2021, δύναται να χρησιμοποιηθούν μέχρι τη λήξη τους, χωρίς υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                         Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 3/2021 Στοιχεία-Ταυτότητας δικαιοπρακτούντων

ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση στοιχείων ταυτότητας δικαιο-πρακτούντων»

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρ. 8 Ν. 2830/2000 (Κώδικας Συμβολαιογράφων) το συμβολαιογραφικό έγγραφο, μεταξύ άλλων, πρέπει να περιλαμβάνει «[…] γ) Το ονοματεπώνυμο, το όνομα του πατέρα και της μητέρας, το επάγγελμα, τον τόπο, το έτος γέννησης και την κατοικία καθενός από τους δικαιοπρακτούντες, τους αντιπροσώπους, τους μάρτυρες και τους διερμηνείς που συμπράττουν. Επί εγγάμων γυναικών των οποίων ο γάμος τελέστηκε προ του Ν. 1329/1983 τίθεται και το όνομα και το επώνυμο του συζύγου. δ) Τα στοιχεία του εγγράφου από το οποίο αποδεικνύεται η ταυτότητα των δικαιοπρακτούντων». Επίσης, στην παρ. 2 του αυτού ως άνω άρθρου ορίζεται, ότι η ταυτότητα των δικαιοπρακτούντων […] «αποδεικνύεται από έγγραφα που ορίζονται από το νόμο και σε περίπτωση έλλειψής τους βεβαιώνεται από δύο μάρτυρες, των οποίων η ταυτότητα αποδεικνύεται με κάποιο από τα έγγραφα αυτά για τους οποίους δεν ισχύει κώλυμα συγγένειας. Σε περίπτωση μεταβολής ή έλλειψης στοιχείων ταυτότητας, εκτός από το ονοματεπώνυμο, (το όνομα του πατέρα και της μητέρας), τα στοιχεία αναγράφονται όπως δηλώνονται από τον δικαιοπρακτούντα». Στην δε παρ. 6 του ιδίου ως άνω άρθρου ορίζεται, ότι «τα ονόματα των φυσικών προσώπων ή οι επωνυμίες νομικών προσώπων, τοπωνυμίες ή άλλα αναγκαία στοιχεία, που αναφέρονται σε ξένη γλώσσα, πρέπει να αναγράφονται με στοιχεία του ελληνικού αλφαβήτου στην ελληνική γλώσσα και στη συνέχεια στην ξένη γλώσσα με λατινικά στοιχεία».

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρ. 6 Ν. 1599/1986, «1. Η ταυτότητα των ελλήνων πολιτών έναντι πάντων αποδεικνύεται: α. Από τα δελτία ταυτότητας που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις  του νόμου αυτού. β. Από τα δελτία ταυτότητας που εκδόθηκαν κατά τις διατάξεις του ν.δ. 127/1969, έως ότου αντικατασταθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του  νόμου αυτού. γ. Από το διαβατήριο για τους Έλληνες της αλλοδαπής. 2. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του εδαφίου α` της παραγράφου 1, αντί του δελτίου ταυτότητας ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιδεικνύει την προσωρινή βεβαίωση των αρμόδιων αρχών της παραγράφου 2 του άρθρου 1 ότι έχει  καταθέσει τα δικαιολογητικά για  την έκδοση δελτίου  ταυτότητας. Στη βεβαίωση αυτή πρέπει  να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία ταυτότητας, που ορίζονται στο άρθρο 3. 3. Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται: α. Από το διαβατήριό τους ή άλλο έγγραφο, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα. β. Από την άδεια παραμονής τους στην Ελλάδα». Επίσης, σύμφωνα με το άρρ. 7 του αυτού ως άνω νόμου για την αποδεικτική δύναμη των στοιχείων ταυτότητας ορίζεται, ότι «1. Η ταυτότητα και τα αντίστοιχα έγγραφα του άρθρου 6 αποτελούν πλήρη απόδειξη ως προς τα στοιχεία που αναφέρουν. Κάθε γενική η ειδική διάταξη που απαιτεί υποβολή δικαιολογητικών για στοιχεία που προκύπτουν από το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα  έγγραφα του άρθρου 6 καταργείται. 2. Υπάλληλος που απαιτεί πρόσθετα δικαιολογητικά για την απόδειξη των στοιχείων που αναφέρονται στην ταυτότητα ή στα αντίστοιχα  έγγραφα του άρθρου 6 τιμωρείται πειθαρχικώς για παράβαση καθήκοντος και ποινικώς σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22». Σύμφωνα δε με το άρθρ. 8 του ιδίου ως άνω νόμου γεγονότα ή στοιχεία που δεν αποδεικνύονται με το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα έγγραφα του άρθρ. 6, μπορεί ν’ αποδεικνύονται ενώπιον κάθε αρχής ή υπηρεσίας του δημόσιου τομέα με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου.

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι ο συμβολαιογράφος για την καταγραφή των στοιχείων ταυτότητας των συμβαλλομένων δεσμεύεται από το περιεχόμενο των δημοσίων εγγράφων που του επιδεικνύονται χωρίς να έχει καμία αρμοδιότητα ούτε δυνατότητα διερεύνησής τους περαιτέρω ούτε ως προς την γνησιότητά τους. Σε περίπτωση έλλειψης των εγγράφων αυτών η ταυτότητα των δικαιοπρακτούντων βεβαιώνεται από δύο μάρτυρες, των οποίων η ταυτότητα αποδεικνύεται με κάποιο από τα έγγραφα αυτά για τους οποίους δεν ισχύει κώλυμα συγγένειας ενώ σε περίπτωση μεταβολής ή έλλειψης στοιχείων ταυτότητας, εκτός από το ονοματεπώνυμο, (το όνομα του πατέρα και της μητέρας), τα στοιχεία αναγράφονται από το συμβολαιογράφο όπως δηλώνονται από τον δικαιοπρακτούντα, η δήλωση του οποίου έχει περιεχόμενο υπεύθυνης δήλωσης.

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 2/2021 – Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ

ΘΕΜΑ: «Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄229/25.01.2021 η υπ’ Αριθμ. Α. 1008/18.01.2021 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ με τίτλο «Πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α΄ του ν. 4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.)», που αποτελείται από 9 άρθρα και 17 υποδείγματα, το οποίο και σας αποστέλλεται συνημμένα στο παρόν.

 • Το άρθρο 2 της απόφασης αναφέρεται στη Διαδικασία και τον τρόπο χορήγησης του πιστοποιητικού. Συγκεκριμένα:
 1. Το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. καθώς και η υπεύθυνη δήλωση εκδίδονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τη διαδικτυακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ μέσω του ΟΠΣ Περιουσιολογίου σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενεργό χρήστη των υπηρεσιών του Taxisnet, με τους προσωπικούς κωδικούς του, για κάθε Α.Τ.ΑΚ. χωριστά. Ο τύπος και το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού πιστοποιητικού έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης έχει ως τα συνημμένα υποδείγματα 2 και 2Α. Ο τύπος και το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης νομικών προσώπων που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 3.
 2. Το πιστοποιητικό ή η υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, χορηγείται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., στον οποίο υποβάλλεται σχετική αίτηση, αποκλειστικά και μόνο στις κατωτέρω περιπτώσεις:
 3. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται για αποβιώσαντα.
 4. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε νομικό πρόσωπο που έχει διακόψει τις εργασίες του.

iii. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε σύνδικο πτώχευσης, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά.

 1. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται στον εκκαθαριστή νομικού προσώπου που τελεί υπό εκκαθάριση, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά.
 2. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε εκτελεστή διαθήκης ή σε εκκαθαριστή κληρονομιάς εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά.
 3. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται με παρακράτηση του αναλογούντος φόρου.

vii. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί για τη λήψη του με ειδικό προς τούτο πληρεξούσιο, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά.

viii. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται μετά την έκδοση οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μετά από έλεγχο κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.

 1. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε έκτακτες περιπτώσεις, όταν υπάρχει πλήρης αδυναμία του μηχανογραφικού συστήματος για ηλεκτρονική έκδοση αυτού, ύστερα από απόφαση της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της Α.Α.Δ.Ε..

Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης έχει ως το  συνημμένο υπόδειγμα 4. Για αποδοχή κληρονομιάς ή για δικαίωμα πτωχού ή δικαίωμα το οποίο ανήκει σε υπό εκκαθάριση νομικό πρόσωπο ή κληρονομιαίο ακίνητο ή δικαίωμα για το οποίο έχει ορισθεί εκτελεστής διαθήκης ή εκκαθαριστής κληρονομιάς, ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 8. Το πιστοποιητικό χορηγείται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 1.

 • Στο άρθρο 3 της απόφασης ρυθμίζονται οι περιπτώσεις όσων έχουν δικαίωμα λήψης Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ ή των υπεύθυνων δηλώσεων της παρ. 2 του άρθρου 1 της απόφασης.
 • Στο άρθρο 4 ρυθμίζονται οι λοιπές περιπτώσεις προσκόμισης πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.
 • Στο άρθρο 5 ρυθμίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. ειδικότερα, δεν απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή της υπεύθυνης δήλωσης:
 1. Σε περίπτωση σύνταξης περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης επί αναγκαστικού πλειστηριασμού.
 2. Σε περίπτωση διόρθωσης συμβολαίου ως προς την περιγραφή των ορίων ακινήτου (π.χ. τα όρια προς Βορρά, Νότο κ.λπ.), εφόσον δεν μεταβάλλεται κανένα άλλο περιγραφικό στοιχείο, η διεύθυνση και οι προσόψεις αυτού.
 3. Σε περίπτωση σύστασης δουλείας διόδου σε κοινόχρηστο χώρο οικοπέδου.
 4. Στην περίπτωση συμβολαιογραφικού εγγράφου με το οποίο συμφωνείται η άρση/απαλοιφή τεθείσας διαλυτικής αίρεσης (π.χ. εξόφληση του τιμήματος) και με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλονται τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου καθώς και το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο ή ο αριθμός φορολογικού μητρώου συμβαλλόμενου. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση συμφωνίας περί μη ισχύος/εξάλειψης της διαλυτικής αίρεσης.
 5. Σε συμβόλαιο μονομερούς αποδοχής πρότασης δωρεάς αιτία θανάτου.
 6. Σε αποδοχή της κληρονομιάς οικοπεδούχου, για τα ακίνητα του εργολαβικού ανταλλάγματος, για τα έτη για τα οποία είναι υπόχρεος σε δήλωση ο εργολάβος.
 7. Σε περίπτωση δέσμευσης ή αποδέσμευσης θέσεων στάθμευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 1221/1980 και ν. 960/1979.
 8. Σε μονομερή εξάλειψη υποθήκης ή στην άρση κατάσχεσης.
 9. Σε παραχώρηση υποθήκης ή προσημείωσης για εξασφάλιση δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου.
 10. Σε περιπτώσεις σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης κανονισμού πολυκατοικίας, με την προϋπόθεση ότι σε αυτόν δεν ορίζονται αποκλειστικές χρήσεις ή παρακολουθήματα οριζόντιων ιδιοκτησιών ή αλλαγή χρήσης ιδιοκτησίας ή δεν τροποποιούνται οι κοινόχρηστοι χώροι.
 11. Σε περίπτωση σύνταξης συμβολαιογραφικού εγγράφου για παράταση ισχύος προσυμφώνου ή αλλαγής του τιμήματος, με την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο αυτόν το προσύμφωνο είναι σε ισχύ και δεν τροποποιούνται περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου.
 12. Σε περίπτωση σύνταξης προσυμφώνου πώλησης μελλοντικού δικαιώματος.
 13. Σε περιπτώσεις μεταγραφής κληρονομητηρίου ή πιστοποιητικού του αρμόδιου δικαστηρίου περί αποποίησης ή μη κληρονομίας.
 14. Σε περίπτωση παράτασης αποκλειστικά της διάρκειας ισχύος μισθωτηρίου συμβολαίου και συμβολαίου χρηματοδοτικής ή χρονομεριστικής μίσθωσης, ενόσω αυτά είναι ακόμα σε ισχύ, και εφόσον δεν επέρχεται κα μία άλλη μεταβολή στη σύμβαση.
 15. Σε περίπτωση που ο μισθωτής χρονομεριστικής μίσθωσης (timesharing) ακινήτου υπεκμισθώσει το ακίνητο σε τρίτο πρόσωπο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, χωρίς να συμβάλλεται ο κύριος του ακινήτου.
 16. Σε περίπτωση που ο μισθωτής ακινήτου υπεκμισθώσει το ακίνητο σε τρίτο πρόσωπο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, χωρίς να συμβάλλεται ο κύριος αυτού.
 17. Σε περίπτωση μεταγραφής του πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς.
 18. Σε περίπτωση τροποποίησης συμβολαίου ως προς το τίμημα, εφόσον δεν μεταβάλλεται κανένα περιγραφικό στοιχείο του ακινήτου καθώς το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο ή ο αριθμός φορολογικού μητρώου συμβαλλόμενου.
 19. Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου από εργολάβο, μετά από την μεταβίβαση των ποσοστών του εργολαβικού του ανταλλάγματος προς αυτόν από τον οικοπεδούχο, για τα έτη για τα οποία υποχρέωση δήλωσης του ακινήτου είχε ο οικοπεδούχος.
 • Στο άρθρο 6 της απόφασης ρυθμίζονται ειδικά θέματα.
 • Στο άρθρο 7 της απόφασης ρυθμίζεται η περίπτωση της χορήγησης του Πιστοποιητικού μετά από έλεγχο.
 • Στο άρθρο 8 ρυθμίζεται η χορήγηση πιστοποιητικού σε ειδικές περιπτώσεις. Συγκεκριμένα:
 1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη ή η προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ο φορολογούμενος έχει ανεξόφλητες οφειλές από διαφορετικές πηγές, συμπεριλαμβανομένου και του ΕΝ.Φ.Ι.Α., οι οποίες έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής, υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 ή σύμφωνα με το υπόδειγμα 8, προκειμένου για κληρονόμο ή σύνδικο πτώχευσης ή εκκαθαριστή νομικού προσώπου ή εκτελεστή διαθήκης ή εκκαθαριστή κληρονομιάς. Προκειμένου να χορηγηθεί το πιστοποιητικό αυτό ακολουθείται η συγκεκριμένη διαδικασία που ορίζεται στη παράγραφο 1 του άρθρου 8 της απόφασης.
 2. Για τη χορήγηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ πριν την εξόφληση του οφειλόμενου φόρου, με υποχρέωση παρακράτησης αυτού από τον συμβολαιογράφο και απόδοσής του εντός τριών εργασίμων ημερών, πλην των οριζομένων κατωτέρω στις παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται αίτηση από τον φορολογούμενο σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 10.

Ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 11. Για τη διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού ακολουθούνται ανάλογα οι περιπτώσεις α και β της παρ. 1 του αυτού ως άνω άρθρου.

 1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες με το αυτό συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταβιβάζεται με αντάλλαγμα το σύνολο της ακίνητης περιουσίας φυσικού ή νομικού προσώπου και το συνολικά οφειλόμενο ποσό κύριων και πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων παρακρατείται και αποδίδεται από τον συμβολαιογράφο, για τη χορήγηση του πιστοποιητικού υποβάλλεται αίτηση από τον φορολογούμενο σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 12.

Για τη διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού ακολουθείται ανάλογα η διαδικασία των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 8 και εκδίδεται το πιστοποιητικό σύμφωνα με το υπόδειγμα 13.

 1. Ειδικά στις περιπτώσεις που ζητείται η έκδοση πιστοποιητικού για μεταβίβαση συγκεκριμένου ακινήτου με παρακράτηση και απόδοση του τιμήματος, το οποίο να καλύπτει τουλάχιστον το οφειλόμενο ποσό κύριωνκαι πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων για το συγκεκριμένο ακίνητο, έναντι του συνολικά οφειλόμενου ποσού κύριων και πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων για όλα τα ακίνητα για τα οποία είναι υπόχρεος ο φορολογούμενος, υποβάλλεται αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα 14 και ακολουθείται από τη Δ.Ο.Υ. η διαδικασία που προβλέπεται στη παράγραφο 4 του άρθρου 8 της απόφασης.
 2. Η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου αυτού, εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το τίμημα από τη μεταβίβαση ακινήτου δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας αυτού αλλά δεν επαρκεί για την ολοσχερή εξόφληση του αναγραφόμενου ποσού στις βεβαιώσεις οφειλής προς τη Δ.Ο.Υ. και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, βάσει του άρθρου 41 του ν. 4756/2020.
 3. Στις περιπτώσεις χορήγησης πιστοποιητικού με υποχρέωση παρακράτησης του οφειλόμενου φόρου και απόδοσης αυτού από τον συμβολαιογράφο, εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία απόδοσης αυτού λόγω πλήρους αδυναμίας των πιστωτικών ιδρυμάτων, προσκομίζεται στον φύλακα μεταγραφών ή στον Προϊστάμενο του αρμόδιου κτηματολογικού γραφείου σχετική βεβαίωση. Στην περίπτωση αυτή το συμβολαιογραφικό έγγραφο δεν θεωρείται άκυρο, εφόσον η απόδοση του οφειλόμενου ποσού πραγματοποιηθεί εντός τριών εργασίμων ημερών από τη λήξη του λόγου της αδυναμίας.
 • Στο άρθρο 9 προβλέπεται ότι για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και των υπεύθυνων δηλώσεων, και λήψης πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.ΙΑ., στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται ηλεκτρονική υποβολή ή λήψη αυτών, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ 1137/2020 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.. Οι αιτήσεις, οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα δικαιολογητικά και τα πιστοποιητικά φυλάσσονται στο αρχείο της Δ.Ο.Υ.
 • Στη παράγραφο 3 του άρθρου 9 ορίζεται ότι από τη δημοσίευση της απόφασης καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση που ρυθμίζει τα οριζόμενα σε αυτήν θέματα. Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις εξακολουθούν να ισχύουν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους.

Θα ακολουθήσει ερμηνευτική εγκύκλιος όπως και ενημέρωση.

Με τιμή

      Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                  Θεόδωρος Χαλκίδης

ΝΕΑ Υ.Α. ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ & ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστική ενημερότητα και εξαιρέσεις αυτής»

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε με την παρούσα προς ενημέρωσή σας την με αριθ. 42/6/4-1-2021 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄3), με την οποία τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε η υπ’ αριθ. 15435/913/16-4-2020 Υπουργική Απόφαση που αφορά στην «Διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e-Ε.Φ.Κ.Α.» (Β’ 1559), που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του ν. 4611/2019 (Β΄ 73).

Η ισχύς της σχετικής αποφάσεως άρχεται στις 04.01.2021, ημερομηνία δημοσίευσής της στο ΦΕΚ.

Επιγραμματικά αναφέρονται ότι:

 1. Στο άρθρο 1 της νέας υπουργικής απόφασης (Υ.Α. οικ. 42/6/4-1-2021), με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 1 της υπ’ αριθ. 15435/913/16-4-2020 Υ.Α., επιχειρείται κατά κύριο λόγο η εναρμόνιση της διατάξεως αυτής με το άρθρο 23 του ν. 4611/2019, όπως ισχύει μετά την πρόσφατη τροποποίησή του με το άρθρο 39 του ν. 4756/2020.
 2. Στο άρθρο 2 της νέας υπουργικής απόφασης, με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 15435/913/16-4-2020 Υ.Α., προβλέπονται οι απαλλαγές-εξαιρέσεις από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Μεταξύ άλλων, με τη νέα υπουργική απόφαση, εισάγονται δύο νέες περιπτώσεις εξαιρέσεως από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ).

Ειδικότερα:

α) Με την περίπτωση 3 εισάγεται το πρώτον εξαίρεση από την υποχρέωση προσκόμισης ΑΑΕ για τους μεταβιβάζοντες αγροτεμάχια  αντικειμενικής αξίας κάτω των 5.000 ευρώ.

β) Με την περίπτωση 20 εισάγεται το πρώτον εξαίρεση ως εξής:

«20. Για διανομή ή ανταλλαγή κοινών ακινήτων, σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας ή τροποποίηση αυτών, εφόσον τουλάχιστον ένας από τους συμβαλλόμενους στις ως άνω πράξεις είναι το Ελληνικό Δημόσιο, υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης –θα αποκτήσει εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου αξίας τουλάχιστον ίσης και όχι μεγαλύτερης κατά ποσοστό 10% της αξίας του εμπράγματου δικαιώματος που είχε, όπως αυτή προσδιορίζεται για την επιβολή του φόρου μεταβίβαση ακινήτων».

γ) Συγκεκριμένα, ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της συγκεκριμένης περίπτωσης 20 του άρθρου 2 της νέας υπουργικής απόφασης σημειώνονται τα εξής:

Οι πράξεις και οι συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση ΑΑΕ ορίζονται ρητώς και αποκλειστικώς στο άρθρο 23 του ν. 4611/2019 όπως ισχύει και στο άρθρο 1 της άνω υπ’ αριθ. 15435/913/16-4-2020 Υ.Α.. 

Μεταξύ των πράξεων αυτών περιοριστικώς αναφέρονται στα ακίνητα οι εξής πράξεις :

Α. «Για τη μεταβίβαση ακινήτων λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς από τον πωλητή, τον παρέχοντα τη γονική παροχή ή δωρεά, […]» (άρθρο 23 περ. στ) του ν. 4611/2019 όπως ισχύει και άρθρο 1 περ. 6 της υπ’ αριθ. 15435/913/16-4-2020 Υ.Α.) και

Β. « Για τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου από τον παρέχοντα το εμπράγματο δικαίωμα, με την επιφύλαξη του άρθρου 25» (άρθρο 23 περ. ζ) ν. 4611/2019 όπως ισχύει και άρθρο 1 περ. 7 της υπ’ αριθ. 15435/913/16-4-2020 Υ.Α.).

Με το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 15435/913/16-4-2020 Υ.Α. όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εισάγονται εξαιρέσεις από την υποχρέωση προσκόμισης ΑΑΕ, ορισμένων περιοριστικά αναφερόμενων προσώπων, τα οποία συναλλάσσονται στις πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση ΑΑΕ που ορίζονται στο άρθρο 23 του ν. 4611/2019 και το άρθρο 1 της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού Υ.Α.

Η διανομή ή ανταλλαγή κοινών ακινήτων, η σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας ή η τροποποίηση αυτών, ΔΕΝ συνιστούν κατά το ν. 4611/2019 όπως ισχύει και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα και ισχύουσα υπ’ αριθ. 15435/913/16-4-2020  υπουργική απόφαση, πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

Επομένως, με την περ. 20 που εισήχθη με το άρθρο 2 της με αριθμό 42/6/4.1.2021 Υ.Α. επιχειρείται να εισαχθεί εξαίρεση ορισμένων προσώπων για πράξεις για τις οποίες δεν προβλέπεται η υποχρέωση προσκόμισης ΑΑΕ  ΟΥΤΕ  στο νόμο ΟΥΤΕ στην κατ’ εξουσιοδότηση αυτού Υ.Α..

Συνεπώς, η ανωτέρω περίπτωση 20 δεν μπορεί να εφαρμοστεί, επειδή δεν ερείδεται σε καμία διάταξη της κείμενης εφαρμοστέας νομοθεσίας.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 59/2020 – Ενημέρωση Γ.Γ. ΜεταναστευτικήςΠολιτικής

ΘΕΜΑ: «Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής: Ενημέρωση περί αποδοχής γνωμοδότησης σχετικά με το άρθρ. 20Β του Ν. 4251/2014»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με το συνημμένο στο παρόν υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 42444/23.12.2020 έγγραφό της, η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής ενημερώνει για την αποδοχή της υπ’ αριθμ. 153/2020 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Δ΄ Τμήματος), που αφορά τη δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 20Β του Ν. 4251/14 για χορήγηση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, πολίτη τρίτης χώρας που απέκτησε κυριότητα επί ακίνητης περιουσίας, με τη διαδικασία του πλειστηριασμού.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ’ αριθμ. 153/2020 γνωμοδότησή του Δ’ Τμήματος (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, στις 22.12.2020 έκρινε ότι:

«Μετά τον αναγκαστικό πλειστηριασμό ακινήτου, που βρίσκεται στην Ελλάδα, και την καταβολή από τον υπερθεματιστή, πολίτη τρίτης χώρας, του συνολικού εκπλειστηριάσματος, ελάχιστης αξίας 250.000 ευρώ, στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο, είναι δυνατή η χορήγηση σε αυτόν μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014, όπως ισχύουν, υπό τους απαράβατους όρους ότι:

α) Η καταβολή του εκπλειστηριάσματος στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο έχει συντελεστεί με έναν από τους τρόπους, που περιοριστικά αναφέρονται  στις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β περ. 2 του ν. 4251/2014, όπως ισχύουν,

β) έχει γίνει μεταγραφή της περίληψης  της κατακυρωτικής έκθεσης του ακινήτου στα οικεία βιβλία μεταγραφών και

γ) ο πλειστηριασμός δεν έχει ακυρωθεί με έναν από τους προβλεπόμενους νόμιμους τρόπους».

Η Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής με το ανωτέρω έγγραφό του μας γνωρίζει ότι περιπτώσεις που τυχόν ανακύψουν θα εξετάζονται υπό το πρίσμα της ανωτέρω γνωμοδότησης.

Με τιμή

      Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                  Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 58/2020 – Βεβαίωση αρθρ. 98 παρ. 7 Ν. 4495/2017

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του άρθρ. 98 παρ. 7 Ν. 4495/2017:  Βεβαίωση μη έκδοσης αμετάκλητης δικαστικής απόφασης που να διατάσσει την κατεδάφιση

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρ. 98 Ν. 4495/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 81 του Ν. 4495/2017 (Α’ 167), «Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος, (σ.σ. της παρ. 7 του άρθρ. 98 Ν. 4495/2017), σε περίπτωση που δεν συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 5, είναι η παρέλευση δεκαετίας από την τέλεση της αυθαιρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και η μη έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης που να διατάσσει την κατεδάφιση».

Για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, οι συμβαλλόμενοι στη πράξη μονομερούς τροποποίησης θα βεβαιώνουν επί του σώματος του συμβολαίου υπεύθυνα ότι δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση που να διατάσσει την κατεδάφιση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 37-2020 – Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης ΠΕ Σάμου

ΘΕΜΑ: Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για τους πληγέντες από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Με το άρθρο 43 του ν. 4753/2020 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 227), προβλέπεται η αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για τους πληγέντες από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου.

Ειδικότερα στο ανωτέρω άρ.43 του ν. 4753/2020 προβλέπεται ότι:

«Σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και νομικές οντότητες που έχουν πληγεί στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου από τον σεισμό και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 30ής Οκτωβρίου 2020, αναστέλλεται, από τη δημοσίευση του παρόντος και έως τις 30.11.2021, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους. Η αναστολή καταλαμβάνει ιδίως, αλλά όχι περιοριστικά, τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων. Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 35-2020 – Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου – Αποδοχή γνωμοδοτήσεων – άρθρο 20 Ν. 4251/2014

 

ΘΕΜΑ: «Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής: Ενημέρωση περί αποδοχής γνωμοδοτήσεων σχετικά με το άρ.20 Β του ν.4251/2014».

 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με το συνημμένο στο παρόν υπ’ αριθ. Πρωτ. Οικ. 39055/16.11.2020 έγγραφό της η Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής ενημερώνει για την αποδοχή των υπ’ αριθ. 22/2020 και 230/2019 γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β΄ Τακτικής Ολομέλειας και Δ΄ Τμήματος αντίστοιχα).

Συγκεκριμένα με την υπ’ αριθ. 22/2020 γνωμοδότησή του η Β΄ Τακτική Ολομέλεια γνωμοδοτεί ότι ο ανήλικος πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να υπαχθεί στην έννοια του «επενδυτή» των διατάξεων του άρ.20 Β παρ. 1 περιπτ. (β) του ν. 4251/2014, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.

Με την υπ’ αριθ. 230/2019 γνωμοδότησή του το Δ΄ Τμήμα γνωμοδοτεί ότι δεν είναι επιτρεπτή η χορήγηση της άδειας διαμονής «επενδυτή»  των διατάξεων του άρ.20 Β  παρ.1  περιπτ. (β) του ν. 4251/2014, στο γονέα ανηλίκου πολίτη τρίτης χώρας ιδιοκτήτη ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, ως φορέα της γονικής του μέριμνας.

Η Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής με το ανωτέρω έγγραφό του μας γνωρίζει ότι περιπτώσεις που τυχόν ανακύψουν θα εξετάζονται υπό το πρίσμα των ανωτέρω γνωμοδοτήσεων, οι οποίες καθίστανται υποχρεωτικές.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης