ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΑΔΕ – ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΜΑ ΣΤΟ MYPROPERTY

ΘΕΜΑ: «Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ που αφορά στην προσθήκη νέων περιπτώσεων δηλώσεων ΦΜΑ που υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής “MyPROPERTY” της ΑΑΔΕ»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε στις 16.08.2022 στο ΦΕΚ Β΄4334 η υπ’ αριθ. Α.1110/05.08.2022 απόφαση του κ. Διοικητή ΑΑΔΕ με τίτλο: «Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων- «Δήλωση Φ.Μ.Α. ».».

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «myPROPERTY» της Α.Α.Δ.Ε.:

Α. Οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας και αφορούν:

α) Τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου για τη μεταβίβαση ακινήτου ή τη σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητο με επαχθή αιτία, για την οποία υποβάλλεται κοινή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων από τους συμβαλλόμενους και ο φόρος υπολογίζεται δυνάμει της της περ. Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του α.ν. 1521/1950 (Α’ 245), πλην των συμβολαιογραφικών εγγράφων σύστασης ή τροποποίησης σύστασης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών, εξώνησης, διόρθωσης, επανάληψης ή ακύρωσης συμβολαίου.

β) Την επίκληση από τον μεταβιβάζοντα της κτήσης του ακινήτου με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, σε συμβόλαιο μεταβίβασης της κυριότητας αυτού ή σύστασης άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος σε αυτό με οποιαδήποτε αιτία.

γ) Τη διαφορά της έκτασης, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στον με επαχθή αιτία τίτλο κτήσης του ακινήτου, σε περίπτωση που αυτό μεταβιβάζεται ή συστήνεται εμπράγματο δικαίωμα σ’ αυτό με οποιαδήποτε αιτία.

δ) Την πλασματική μεταβίβαση σε εκτέλεση προσυμφώνου πώλησης και εργολαβικού προσυμφώνου.

ε) Τη μεταβίβαση στον εργολάβο από τον οικοπεδούχο, λόγω εκτέλεσης εργολαβικού προσυμφώνου, ιδανικού μεριδίου οικοπέδου.

Οι υπό στοιχεία β), γ) και δ) δηλώσεις υποβάλλονται, εφόσον έχει προηγηθεί η υποβολή της δήλωσης μεταβίβασης την οποία αφορούν.

Β. Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων σε περίπτωση αναγκαστικού πλειστηριασμού που αφορούν ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων.

Γ. Οι δηλώσεις για τη ματαίωση σύνταξης του συμβολαιογραφικού εγγράφου, εφόσον οι αρχικές έχουν υποβληθεί με τον ίδιο τρόπο.

 

Έναρξη ισχύος – Μεταβατικές Διατάξεις – Καταργήσεις

 • Από 1/10/2022, οι δηλώσεις των υποπερ. β, γ, δ, ε της περ. Α και της περ. Β της παρ. 1 της παρούσας, υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής «myPROPERTY» της Α.Α.Δ.Ε.. Οι δηλώσεις του πρώτου εδάφιου της υποπερ. α) της περ. Α και της περ. Γ εξακολουθούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
 • Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργούνται η υπό στοιχεία Α. 1031/2021 (Β’ 839) απόφαση και η υπό στοιχεία Α. 1149/2021 (Β’ 2825) απόφαση και οποιαδήποτε προηγούμενη απόφαση προβλέπει διαφορετικά από τα οριζόμενα στην παρούσα.
 • Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τρόπος υποβολής δήλωσης

 • Συντάσσεται μία δήλωση ανά αγοραστή, ανεξαρτήτως του αριθμού των πωλητών και των μεταβιβαζομένων ακινήτων.
 • Δηλώσεις που αφορούν οποιαδήποτε άλλη περίπτωση επιβολής φόρου μεταβίβασης ακινήτων, υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1137/2020 (Β’ 2423) απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει μετά την υπό στοιχεία Α. 1054/2022 (Β’ 2154) απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. καθώς και μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου».
 • Σε έντυπη μορφή υποβάλλονται και οι δηλώσεις μεταβίβασης επικαρπίας, η οποία περιέρχεται στον ψιλό κύριο που έχει ήδη υπαχθεί σε φόρο για την ψιλή κυριότητα και αποκτά και την επικαρπία, για την οποία υπόκειται σε φόρο για τα υπόλοιπα δέκατα της αξίας της πλήρους κυριότητας (παρ. 4 του άρθρου 3 του α.ν. 1521/1950 και δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 15 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001).
 • Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης Φ.Μ.Α. λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας, η δήλωση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στη αρμόδια Δ.Ο.Υ..
 • Η δήλωση Φ.Μ.Α. συμπληρώνεται από τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη και υποβάλλεται από τους συμβαλλόμενους με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η δήλωση συμπληρώνεται από τον συμβολαιογράφο, η υποβολή αυτής από τους συμβαλλομένους συνεπάγεται την αποδοχή του περιεχομένου της και την ακρίβεια των δηλουμένων από αυτούς. Εφόσον ζητείται απαλλαγή πρώτης κατοικίας, η υποβολή της δήλωσης Φ.Μ.Α. έχει για τον αγοραστή τις συνέπειες της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της απαλλαγής.
 • Κατά την υποβολή της δήλωσης Φ.Μ.Α. συμπληρώνονται όλα τα πεδία του συνημμένου υποδείγματος 1, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Με τη δήλωση υπολογίζονται από τον συμβολαιογράφο η αξία των ακινήτων, με τη συμπλήρωση των φύλλων υπολογισμού, των απαλλαγών και του οφειλόμενου φόρου και συνυποβάλλονται τα κατά περίπτωση νόμιμα δικαιολογητικά.
 • Με την υποβολή της δήλωσης Φ.Μ.Α. εκδίδονται η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, που έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 2, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και κοινοποιείται στον υπόχρεο σύμφωνα με την περ. α’ των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4174/2013, καθώς και η ταυτότητα οφειλής.
 • Μετά τη σύνταξη του μεταβιβαστικού συμβολαίου ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να καταχωρήσει τα στοιχεία αυτού και να το επισυνάψει στην ως άνω εφαρμογή εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών (παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 1521/1950).
 • Με την υποβολή δήλωσης για τη ματαίωση συμβολαίου εντός έτους από την υποβολή της αρχικής εκδίδεται άμεσα ατομικό φύλλο έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.).
 • Δηλώσεις φόρου μεταβίβασης οι οποίες τροποποιούν αρχικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέσω της εφαρμογής «myPROPERTY» υποβάλλονται στην αρμόδια για την ηλεκτρονική δήλωση Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή.
 • Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης Φ.Μ.Α. και διενεργεί επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της δήλωσης με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, της ακρίβειας των δηλούμενων και της συνδρομής των προϋποθέσεων απαλλαγής, μέσα σε 60 ημέρες από την υποβολή αυτής. Σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά, ο φορολογούμενος καλείται από το αρμόδιο τμήμα για την υποβολή τους εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, μέσω της εφαρμογής «myPROPERTY» ή με τη διαδικασία που προβλέπεται στην υπό στοιχεία Α. 1137/2020 (Β’ 2423) απόφαση.
 • Η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται σε κάθε περίπτωση υποβολής δήλωσης φόρου μεταβίβασης είτε αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή.
 • Οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά καταχωρούνται αυτόματα στο ηλεκτρονικό βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων Φ.Μ.Α.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συντονιστικής 28/2022 – Απόφαση ΑΑΔ ποσοστό παρακράτησης επί αποδεικτικού ενημερότητας για περιοδικές απαιτήσεις

ΘΕΜΑ: «Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ που αφορά στο ποσοστό παρακράτησης επί αποδεικτικού ενημερότητας στις περιπτώσεις ύπαρξης στοιχείων για περιοδικές απαιτήσεις για την είσπραξη των οποίων είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε στις 08.08.2022 στο ΦΕΚ Β΄4207 η υπ’ αριθ. Α.1103/29.07.2022 απόφαση του κ. Διοικητή ΑΑΔΕ με τίτλο: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/27.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει» (Β΄ 3398)».

Η συγκεκριμένη απόφαση, που επισυνάπτεται στην παρούσα, ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 08.08.2022.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, η υποπερ. v της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1274/27.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής:

«v. Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις ύπαρξης στοιχείων για περιοδικές απαιτήσεις για την είσπραξη των οποίων είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, το ποσοστό παρακράτησης ορίζεται στο δέκα τοις εκατό (10%) επί του εισπραττόμενου ποσού για συνολική εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Εάν η συνολική εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή είναι άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσοστό παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχεί στην κάλυψη μίας (1) δόσης της τηρούμενης ρύθμισης/ρυθμίσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας και να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) του εισπραττόμενου ποσού, αλλά να μην υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) αυτού.»

ΠΟΛ. 1274/27.12.2013

απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

*ΝΕΟ*

Α.1103/29.07.2022

απόφαση του κ. Διοικητή ΑΑΔΕ

v. Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις ύπαρξης στοιχείων για περιοδικές απαιτήσεις για την είσπραξη των οποίων είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, το ποσοστό παρακράτησης ορίζεται στο δέκα τοις εκατό (10%) επί του εισπραττόμενου ποσού για συνολική εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Εάν η συνολική εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή είναι άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, το ποσοστό παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στην κάλυψη μίας (1) δόσης της τηρούμενης ρύθμισης/ρυθμίσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης του αποδεικτικού, ενώ, εάν η συνολική εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή είναι άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσοστό παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στην κάλυψη δύο (2) δόσεων της τηρούμενης ρύθμισης/ ρυθμίσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης του αποδεικτικού[1]. «v. Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις ύπαρξης στοιχείων για περιοδικές απαιτήσεις για την είσπραξη των οποίων είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, το ποσοστό παρακράτησης ορίζεται στο δέκα τοις εκατό (10%) επί του εισπραττόμενου ποσού για συνολική εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Εάν η συνολική εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή είναι άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσοστό παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχεί στην κάλυψη μίας (1) δόσης της τηρούμενης ρύθμισης/ρυθμίσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας και να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) του εισπραττόμενου ποσού, αλλά να μην υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) αυτού

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 26 – 2022 – Υπολογισμός φορολογητέας αξίας ακινήτων εντός & εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού

ΘΕΜΑ: Υπολογισμός της φορολογητέας αξίας μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα καθώς και των κτισμάτων ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε, συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την υπ’ αριθμ. 105894 ΕΞ 22.07.2022 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών με τίτλο: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (ΠΟΛ.1149) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα» (Β’ 549), και της υπό στοιχεία 1129485/479/Γ0013/03.12.1996 (ΠΟΛ.1310) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός κατ’ άρθρο 41α του ν. 1249/1982 με αντικειμενικά κριτήρια, αξίας κτισμάτων ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού» (Β’ 1152)», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 3952.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλ. από 26.07.2022, οπότε και αναρτήθηκε στον ιστότοπο enotariat.gr.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΕΣΣΕ

ΘΕΜΑ: Υπολογισμός της φορολογητέας αξίας μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα καθώς και των κτισμάτων ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε, σήμερα, στο ΦΕΚ Β΄3952 η υπ’ αριθ. 105894 ΕΞ 22.07.2022 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών με τίτλο: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (ΠΟΛ.1149) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα» (Β’ 549), και της υπό στοιχεία 1129485/479/Γ0013/03.12.1996 (ΠΟΛ.1310) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός κατ’ άρθρο 41α του ν. 1249/1982 με αντικειμενικά κριτήρια, αξίας κτισμάτων ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού» (Β’ 1152).

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 26.07.2022.

Συνημμένη η ανωτέρω απόφαση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Υποχρέωση προσάρτησης Πιστοποιητικού Πληρότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας στις περιπτώσεις κατάργησης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών και στην περίπτωση κατάτμησης ακινήτων

Εγκύκλιος Συλλόγου 8.6.2022 – Θερινό ωράριο 2022

Θ Ε Μ Α:  Θερινό ωράριο λειτουργίας συμβολαιογραφείων

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι, δυνάμει της από 07-06-2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, η οποία ελήφθη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 107 παρ. 1 εδ. ζ’ Ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων», καθορίσθηκε ο χρόνος λειτουργίας των Συμβολαιογραφείων της περιφέρειας των Ειρηνοδικείων Αθηνών, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Ελευσίνας, Καλλιθέας, Κρωπίας, Λαυρίου (εκτός Κέας), Μαραθώνα, Μεγάρων, Νέας Ιωνίας, Νέων Λιοσίων, Νίκαιας, Πειραιώς, Περιστερίου, Σαλαμίνας και Χαλανδρίου ως εξής: α) από 1 Ιουνίου 2022 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2022 καθημερινά από 08:00 μέχρι 16:00 και β) από 1 Οκτωβρίου 2022 μέχρι 31 Μαΐου 2023 κάθε Δευτέρα και Πέμπτη πρωί, από 08:00 μέχρι 14:00 και το απόγευμα, από 17:00 μέχρι 20:30, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή από 08:00 μέχρι 15:00.

  Επισημαίνεται, ότι, τα συμβολαιογραφεία των συναδέλφων, των οποίων τα ονόματα (με  απόλυτη αλφαβητική σειρά), αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα, θα λειτουργούν στην αναφερόμενη για τον καθένα ημερομηνία το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου 2022 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2022 και τις απογευματινές ώρες, ήτοι από 17:00 μέχρι 20:30.

Με τιμή

                Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                      Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 21/2022 – Αναστολή πλειστηριασμών σε βάρος πυρόπληκτων Αττικής

ΘΕΜΑ: Άρθρο 84 Ν. 4916/2022 (ΦΕΚ Α’ 65) – Αναστολή πλειστηριασμών πυρόπληκτων στις πληγείσες περιοχές της περιφέρειας Αττικής για τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Με το άρθρο 84 του ν. 4916/2022 (ΦΕΚ 65 Α/28-03-2022) με τίτλο «Αναστολή πλειστηριασμών πυρόπληκτων» ορίζεται ότι:

«Αναστέλλεται σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων, καθώς και οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων που αφορούν τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος. ».

Στο ακροτελεύτιο άρθρο του ιδίου ως άνω νόμου, ορίζεται ότι η ισχύς του νόμου και του προαναφερομένου άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (βλ. σχετ. άρθρο 92 του ν. 4916/2022), όπου ημερομηνία δημοσίευσης η 28η-03-2022.

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 20/2022 – Αμοιβή διαχειριστικών ενεργειών συμβολαιογράφων

ΘΕΜΑ: «Αμοιβή διαχειριστικών ενεργειών των συμβολαιογράφων».

Τα δικαιώματα (αμοιβές) των Συμβολαιογράφων ρυθμίζονται ειδικώς στο άρ.40 Ν.2830/2000 (Κώδικας Συμβολαιογράφων) σε συνδυασμό με τις Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Δικαιοσύνης και Οικονομικών, μετά γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας για τον καθορισμό δικαιωμάτων Συμβολαιογράφων που προβλέπονται στην παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου.

Ειδικότερα σύμφωνα με το εδ. α΄ της παρ. 1 του άρ.40 του ανωτέρω Νόμου, ο συμβολαιογράφος για κάθε πράξη που καταρτίζει και για κάθε παροχή υπηρεσίας που προσφέρει, αν σχετίζεται με την αρμοδιότητά του ή επιβάλλεται από το νόμο, όπως και για την έκδοση αντιγράφων και περιλήψεων, δικαιούται πάγια αμοιβή. Επιπλέον της αμοιβής αυτής και προκειμένου για πράξεις που το αντικείμενό τους είναι αποτιμητό σε χρήμα, δικαιούται να λάβει και αναλογική αμοιβή, που υπολογίζεται με βάση τη συνολική δηλούμενη αξία στο συμβόλαιο ή τη μεγαλύτερη αξία που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή προσωρινά ή οριστικά.

Επιπλέον, κατ’ εξουσιοδότηση του εδ. γ΄ του αυτού ως άνω άρθρου, εκδόθηκαν οι κάτωθι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Δικαιοσύνης και Οικονομικών και συγκεκριμένα:

α) η υπ’ αριθ. 100692/2009 (Β΄ 1487) με τίτλο «Καθορισμός δικαιωμάτων Συμβολαιογράφων»,

β) η υπ’ αριθ. 64854/2011 (Β΄ 2009) με τίτλο «Καθορισμός της αναλογικής αμοιβής των Συμβολαιογράφων»,

γ) η υπ’ αριθ. 111376/2012 (Β΄ 13) με τίτλο «Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων», και

δ) η υπ’ αριθ. 72386/2015 (Β΄ 2170) με τίτλο «Τροποποίηση της ΥΑ 111376/31-12-2011 Καθορισμός δικαιωμάτων Συμβολαιογράφων»

Στο άρ.4 της ανωτέρω υπ’ αριθ. 100692/2009 (Β΄ 1487) ΚΥΑ ρυθμίζονται ειδικές περιπτώσεις αμοιβών του Συμβολαιογράφου, δηλαδή αμοιβές του Συμβολαιογράφου που εισπράττονται πέραν των βασικών αμοιβών, παγίων ή αναλογικών καθώς και αμοιβές που για παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την αρμοδιότητα του Συμβολαιογράφου ή επιβάλλονται στο νόμο. Συγκεκριμένα ρυθμίζονται ειδικές αμοιβές στον Συμβολαιογράφο:

α) για κάθε πρόσθετο φύλλο των πράξεων και για κάθε φύλλο των περιλήψεων που καταρτίζει,

β) για κάθε φύλλο των αντιγράφων των πράξεων ή άλλων εγγράφων που εκδίδει,

γ) για την έκδοση απογράφου,

δ) για κάθε πράξη που συντάσσει κατόπιν αιτήσεως των συμβαλλομένων εκτός του γραφείου του και για τις εκτός του Δήμου ή της Κοινότητας της έδρας του δέκα πέντε, ως κατ` αποκοπή αποζημίωση για την κάλυψη των εξόδων μετάβασης και επιστροφής. Την ίδια κατ` αποκοπή αποζημίωση δικαιούται κατά περίπτωση και για κάθε κατάθεση εγγράφων στα υποθηκοφυλακεία, που γίνεται με επιμέλεια του και μόνον ύστερα από αίτηση των συμβαλλομένων, εφόσον ο ίδιος ο συμβολαιογράφος δεν ασκεί τα καθήκοντα του υποθηκοφύλακα,

ε) για κάθε δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων ή δήλωση φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής καθώς και για κάθε φύλλο αντικειμενικού προσδιορισμού που καταρτίζει.

Επιπλέον, ο Συμβολαιογράφος δικαιούται να λάβει:

στ) το μισό της νόμιμης αμοιβής για το συμβόλαιο ή την πράξη που συνέταξε ύστερα από εντολή των δικαιοπρακτούντων, το οποίο όμως δεν υπογράφηκε από υπαιτιότητα οποιουδήποτε από αυτούς. Υπόχρεος για την πληρωμή είναι αυτός που έδωσε την εντολή για τη σύνταξη τους. Τα δικαιώματα αυτά, σήμερα, δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε οποιαδήποτε περίπτωση τα πεντακόσια (500,00) ευρώ.

ζ) για την παροχή συμβουλών ή οδηγιών που δίνει στα πλαίσια των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων του, σήμερα το ποσό των τριάντα ευρώ (30,00) ανά ώρα απασχόλησης. Σε περίπτωση που επακολουθήσει υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης σε σχέση με συμβουλές που παρασχέθηκαν, δεν οφείλεται ιδιαίτερη αμοιβή γι` αυτές, η αμοιβή δε, που τυχόν καταβλήθηκε, συμψηφίζεται με εκείνη που προβλέπεται για την πράξη.

Οι ανωτέρω αμοιβές καθορίζονται με τον συγκεκριμένο τρόπο λαμβάνοντας υπόψη τη θεσμική λειτουργία του συμβολαιογράφου που ο ίδιος ο νόμος επιβάλλει αλλά και την ανάγκη βιοπορισμού του ασκούντος καθήκοντα συμβολαιογράφου. Συνεπώς, η Πολιτεία με το ανωτέρω πλαίσιο αμοιβών επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη λειτουργία του συμβολαιογράφου ως αμίσθου δημοσίου λειτουργού και την παροχή αμοιβής – αποζημίωσης για την παροχή των εκ του νόμου προβλεπόμενων υπηρεσιών ικανής για την αξιοπρεπή διαβίωσή του κατ’ αντιστοιχία του θεσμικού του ρόλου.

Με την πάροδο των ετών, παράλληλα με την παροχή συμβουλών ή οδηγιών που δίνει στα πλαίσια των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων του, σε σχέση με τις οποίες επακολουθεί η υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης, ο συμβολαιογράφος έχει αναλάβει είτε κατ’ εντολή των μερών είτε από το νόμο και προβαίνει σε ενέργειες διαχειριστικές που απαιτούν ειδική υλικοτεχνική υποδομή, πρόσθετο βοηθητικό προσωπικό και επιπλέον χρόνο για την διαπεραίωσή τους. Το κόστος της υποδομής καθώς και του πρόσθετου βοηθητικού προσωπικού βαρύνει αποκλειστικά το συμβολαιογράφο.

Ειδικότερα, προκειμένου ο συμβολαιογράφος να μπορεί να προβαίνει στην ηλεκτρονική κατάθεση του ΦΜΑ ή του φόρου γονικής παροχής, δωρεάς και κληρονομίας, τη προετοιμασία του ηλεκτρονικού φακέλου του ακινήτου, λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας από την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΦΚΑ, την ηλεκτρονική άντληση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ, ΤΑΠ, φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, την ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων στο Κτηματολόγιο κ.ο.κ., απαιτείται εκ μέρους του να διαθέτει και να συντηρεί την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή (Η/Υ, σαρωτές, ρούτερ, δίκτυο, ψηφιακή υπογραφή, εκτυπωτές) καθώς και το επιπλέον της γραμματέως απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό για το χειρισμό και ολοκλήρωση των ενεργειών. Όλα τα παραπάνω χωρίς να συνιστούν παροχή συμβουλών ή οδηγιών που δίνει στα πλαίσια των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων του, ο συμβολαιογράφος καλύπτει αποκλειστικά με δικά του μέσα όπως με δικές του δαπάνες καλύπτει και το χρόνο που δαπανάται για την ολοκλήρωση της παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών.

Με άλλα λόγια ο συμβολαιογράφος οφείλει για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης κατ’ εντολή του νόμου να προβεί σε παροχή υπηρεσιών που δεν αποτελούν παροχή συμβουλών ή οδηγιών που δίνει στα πλαίσια των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων του, για τις οποίες δεν καθορίζεται στις ανωτέρω οικείες διατάξεις συγκεκριμένη αμοιβή, και οι οποίες προκειμένου να διεκπεραιωθούν από τον συμβολαιογράφο προσηκόντως και επιτυχώς συνεπάγονται κόστος και χρόνο για αυτόν που μόνον μέσω της καταβολής αμοιβής κατόπιν συμφωνίας με τον εντολέα είτε βάσει συγκεκριμένου ποσού είτε ανά ώρα απασχόλησης δύναται να καλυφθεί, καθώς δεν προβλέπεται από το νόμο για αυτές νόμιμη αμοιβή πάγια ή αναλογική.

Συνεπώς, ο Συμβολαιογράφος για τις ανωτέρω κατ’ εντολή του νόμου και προς εξυπηρέτηση του συναλλασσόμενου διαχειριστικές εργασίες, για τις οποίες δεν προβλέπεται από το νόμο νόμιμη αμοιβή πάγια ή αναλογική, μπορεί να αξιώσει τη καταβολή αμοιβής κατόπιν συμφωνίας με τον εντολέα είτε βάσει συγκεκριμένου ποσού είτε ανά ώρα απασχόλησης.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
}Γεώργιος Ρούσκας

Νέες διατάξεις για τη χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ

ΘΕΜΑ: «Νέες διατάξεις για τη χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ».

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Όπως ήδη έχετε πληροφορηθεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 4915/2022 (ΦΕΚΑ’63/24-3-2022), θεσπίζεται νέος – εναλλακτικός τρόπος έκδοσης της βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ.

Δυστυχώς, ο νέος – εναλλακτικός τρόπος έκδοσης της βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ δημιουργεί νομικά ζητήματα και είναι στη πράξη ανεφάρμοστος διότι:

1- Ειδικά για την επιτάχυνση της διαδικασίας νομοθετήθηκε από την Ελληνική Πολιτεία – παρά την ύπαρξη αιτιολογημένης πρότασης νόμου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία και επισυνάπτεται – η ηλεκτρονική καταβολή εγγυοδοσίας από τον συμβολαιογράφο για λογαριασμό είτε του μεταβιβάζοντος είτε του αποκτώντος, στο Ταμείο του Δήμου – που αργοπορεί πέραν των πέντε ημερών για την έκδοση του Πιστοποιητικού περί μη οφειλής ΤΑΠ, χωρίς να υπάρχει ουδεμία πρόβλεψη στο νόμο για τη διαδικασία της καταβολής της εγγυοδοσίας, τη σύνδεση της εγγυοδοσίας με το υπό μεταβίβαση ακίνητο ή της διαδικασίας επιστροφής των χρημάτων της εγγύησης όπου απαιτηθεί. Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι η διακίνηση χρηματικών ποσών που αφορούν στην εγγύηση του 3 ‰από το λογαριασμό των συμβολαιογράφων και προς αυτόν, στην περίπτωση της επιστροφής της εγγύησης, δημιουργεί έντονα νομικά και φορολογικά ζητήματα από τυχόν ελέγχους είτε της ΑΑΔΕ είτε της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

2- Η αξία του 3 ‰ υπολογίζεται είτε στην αξία πώλησης είτε στην αντικειμενική αξία, χωρίς να διευκρινίζεται εάν προκρίνεται η υψηλότερη, δημιουργώντας και στο σημείο αυτό ασάφεια και σχετική ευθύνη του συμβολαιογράφου.

3 Κατά παράβαση του νόμου κατά τον οποίο ο υπόχρεος στην καταβολή του ΤΑΠ και υποσχόμενος το ακίνητο ελεύθερο χρέους είναι ο μεταβιβάζων, με την παράγραφο γ’ του ίδιου άρθρου, ορίζεται η δυνατότητα κατάθεσης της εγγύησης από τον αποκτώντα. 

4 Η δυνατότητα κατάθεσης της εγγύησης εκ μέρους του αποκτώντος γεννά έντονα νομικά ζητήματα καθώς η άσκηση εκ μέρους του αποκτώντος της συγκεκριμένης εναλλακτικής δύναται να ερμηνευτεί είτε ως αναδοχή χρέους είτε ως εγγύηση υπέρ τρίτου είτε ακόμα και ως προσαύξηση, κατά το ποσό της εγγύησης, του τιμήματος της μεταβίβασης εξ επαχθούς αιτίας ή της όλης αξίας της μεταβίβασης εκ χαριστικής αιτίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από άποψη υποχρεώσεων καταβολής τελών και δικαιωμάτων.

Συνεπώς, με τις ανωτέρω νέες διατάξεις ο συμβολαιογράφος καθίσταται υπόλογος για την έκδοση μίας απαραίτητης, επί ποινή ακυρότητας, για την ολοκλήρωση της συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης και υπεύθυνος φορολογικά και νομικά.

Επιπροσθέτως, ο Δήμος Αθηναίων, ήδη, αρχές της εβδομάδας με σχετική απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, αποφάσισε την κατάργηση της έκδοσης της Βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ και την αντικατάστασή της μέσω των e-services στην ιστοσελίδα του Δήμου από μία απλή αίτηση περί μεταβίβασης ακινήτου του ν.4915/2022, η οποία θα συμπληρώνεται από τον συμβολαιογράφο, με συγκεκριμένα πεδία (μισής σελίδας περίπου) και με βάση τα στοιχεία που θα προκύπτουν από τα έγγραφα που θα προσκομίζει ο μεταβιβάζων στο συμβολαιογράφο. Η εν λόγω αίτηση, συμπληρωμένη, θα επέχει θέση Βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ για τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα του ΔήμουΑθηναίων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, καλούμε όλα τα μέλη, για την δική τους προστασία, να τηρήσουν ενιαία πρακτική και να συνεχίσουν να αναζητούν τη βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ από τον αρμόδιο Δήμο με την οικεία σε όλους μας διαδικασία που μέχρι σήμερα υπήρχε και συνεχίζει να υφίσταται, χωρίς την ενεργή εμπλοκή του συμβολαιογράφου με την καταβολή εγγυοδοσίας από αυτόν στη διαδικασία έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας