Εγκύκλιος Συντονιστικής 21/2022 – Αναστολή πλειστηριασμών σε βάρος πυρόπληκτων Αττικής

ΘΕΜΑ: Άρθρο 84 Ν. 4916/2022 (ΦΕΚ Α’ 65) – Αναστολή πλειστηριασμών πυρόπληκτων στις πληγείσες περιοχές της περιφέρειας Αττικής για τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Με το άρθρο 84 του ν. 4916/2022 (ΦΕΚ 65 Α/28-03-2022) με τίτλο «Αναστολή πλειστηριασμών πυρόπληκτων» ορίζεται ότι:

«Αναστέλλεται σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων, καθώς και οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων που αφορούν τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος. ».

Στο ακροτελεύτιο άρθρο του ιδίου ως άνω νόμου, ορίζεται ότι η ισχύς του νόμου και του προαναφερομένου άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (βλ. σχετ. άρθρο 92 του ν. 4916/2022), όπου ημερομηνία δημοσίευσης η 28η-03-2022.

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 20/2022 – Αμοιβή διαχειριστικών ενεργειών συμβολαιογράφων

ΘΕΜΑ: «Αμοιβή διαχειριστικών ενεργειών των συμβολαιογράφων».

Τα δικαιώματα (αμοιβές) των Συμβολαιογράφων ρυθμίζονται ειδικώς στο άρ.40 Ν.2830/2000 (Κώδικας Συμβολαιογράφων) σε συνδυασμό με τις Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Δικαιοσύνης και Οικονομικών, μετά γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας για τον καθορισμό δικαιωμάτων Συμβολαιογράφων που προβλέπονται στην παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου.

Ειδικότερα σύμφωνα με το εδ. α΄ της παρ. 1 του άρ.40 του ανωτέρω Νόμου, ο συμβολαιογράφος για κάθε πράξη που καταρτίζει και για κάθε παροχή υπηρεσίας που προσφέρει, αν σχετίζεται με την αρμοδιότητά του ή επιβάλλεται από το νόμο, όπως και για την έκδοση αντιγράφων και περιλήψεων, δικαιούται πάγια αμοιβή. Επιπλέον της αμοιβής αυτής και προκειμένου για πράξεις που το αντικείμενό τους είναι αποτιμητό σε χρήμα, δικαιούται να λάβει και αναλογική αμοιβή, που υπολογίζεται με βάση τη συνολική δηλούμενη αξία στο συμβόλαιο ή τη μεγαλύτερη αξία που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή προσωρινά ή οριστικά.

Επιπλέον, κατ’ εξουσιοδότηση του εδ. γ΄ του αυτού ως άνω άρθρου, εκδόθηκαν οι κάτωθι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Δικαιοσύνης και Οικονομικών και συγκεκριμένα:

α) η υπ’ αριθ. 100692/2009 (Β΄ 1487) με τίτλο «Καθορισμός δικαιωμάτων Συμβολαιογράφων»,

β) η υπ’ αριθ. 64854/2011 (Β΄ 2009) με τίτλο «Καθορισμός της αναλογικής αμοιβής των Συμβολαιογράφων»,

γ) η υπ’ αριθ. 111376/2012 (Β΄ 13) με τίτλο «Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων», και

δ) η υπ’ αριθ. 72386/2015 (Β΄ 2170) με τίτλο «Τροποποίηση της ΥΑ 111376/31-12-2011 Καθορισμός δικαιωμάτων Συμβολαιογράφων»

Στο άρ.4 της ανωτέρω υπ’ αριθ. 100692/2009 (Β΄ 1487) ΚΥΑ ρυθμίζονται ειδικές περιπτώσεις αμοιβών του Συμβολαιογράφου, δηλαδή αμοιβές του Συμβολαιογράφου που εισπράττονται πέραν των βασικών αμοιβών, παγίων ή αναλογικών καθώς και αμοιβές που για παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την αρμοδιότητα του Συμβολαιογράφου ή επιβάλλονται στο νόμο. Συγκεκριμένα ρυθμίζονται ειδικές αμοιβές στον Συμβολαιογράφο:

α) για κάθε πρόσθετο φύλλο των πράξεων και για κάθε φύλλο των περιλήψεων που καταρτίζει,

β) για κάθε φύλλο των αντιγράφων των πράξεων ή άλλων εγγράφων που εκδίδει,

γ) για την έκδοση απογράφου,

δ) για κάθε πράξη που συντάσσει κατόπιν αιτήσεως των συμβαλλομένων εκτός του γραφείου του και για τις εκτός του Δήμου ή της Κοινότητας της έδρας του δέκα πέντε, ως κατ` αποκοπή αποζημίωση για την κάλυψη των εξόδων μετάβασης και επιστροφής. Την ίδια κατ` αποκοπή αποζημίωση δικαιούται κατά περίπτωση και για κάθε κατάθεση εγγράφων στα υποθηκοφυλακεία, που γίνεται με επιμέλεια του και μόνον ύστερα από αίτηση των συμβαλλομένων, εφόσον ο ίδιος ο συμβολαιογράφος δεν ασκεί τα καθήκοντα του υποθηκοφύλακα,

ε) για κάθε δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων ή δήλωση φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής καθώς και για κάθε φύλλο αντικειμενικού προσδιορισμού που καταρτίζει.

Επιπλέον, ο Συμβολαιογράφος δικαιούται να λάβει:

στ) το μισό της νόμιμης αμοιβής για το συμβόλαιο ή την πράξη που συνέταξε ύστερα από εντολή των δικαιοπρακτούντων, το οποίο όμως δεν υπογράφηκε από υπαιτιότητα οποιουδήποτε από αυτούς. Υπόχρεος για την πληρωμή είναι αυτός που έδωσε την εντολή για τη σύνταξη τους. Τα δικαιώματα αυτά, σήμερα, δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε οποιαδήποτε περίπτωση τα πεντακόσια (500,00) ευρώ.

ζ) για την παροχή συμβουλών ή οδηγιών που δίνει στα πλαίσια των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων του, σήμερα το ποσό των τριάντα ευρώ (30,00) ανά ώρα απασχόλησης. Σε περίπτωση που επακολουθήσει υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης σε σχέση με συμβουλές που παρασχέθηκαν, δεν οφείλεται ιδιαίτερη αμοιβή γι` αυτές, η αμοιβή δε, που τυχόν καταβλήθηκε, συμψηφίζεται με εκείνη που προβλέπεται για την πράξη.

Οι ανωτέρω αμοιβές καθορίζονται με τον συγκεκριμένο τρόπο λαμβάνοντας υπόψη τη θεσμική λειτουργία του συμβολαιογράφου που ο ίδιος ο νόμος επιβάλλει αλλά και την ανάγκη βιοπορισμού του ασκούντος καθήκοντα συμβολαιογράφου. Συνεπώς, η Πολιτεία με το ανωτέρω πλαίσιο αμοιβών επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη λειτουργία του συμβολαιογράφου ως αμίσθου δημοσίου λειτουργού και την παροχή αμοιβής – αποζημίωσης για την παροχή των εκ του νόμου προβλεπόμενων υπηρεσιών ικανής για την αξιοπρεπή διαβίωσή του κατ’ αντιστοιχία του θεσμικού του ρόλου.

Με την πάροδο των ετών, παράλληλα με την παροχή συμβουλών ή οδηγιών που δίνει στα πλαίσια των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων του, σε σχέση με τις οποίες επακολουθεί η υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης, ο συμβολαιογράφος έχει αναλάβει είτε κατ’ εντολή των μερών είτε από το νόμο και προβαίνει σε ενέργειες διαχειριστικές που απαιτούν ειδική υλικοτεχνική υποδομή, πρόσθετο βοηθητικό προσωπικό και επιπλέον χρόνο για την διαπεραίωσή τους. Το κόστος της υποδομής καθώς και του πρόσθετου βοηθητικού προσωπικού βαρύνει αποκλειστικά το συμβολαιογράφο.

Ειδικότερα, προκειμένου ο συμβολαιογράφος να μπορεί να προβαίνει στην ηλεκτρονική κατάθεση του ΦΜΑ ή του φόρου γονικής παροχής, δωρεάς και κληρονομίας, τη προετοιμασία του ηλεκτρονικού φακέλου του ακινήτου, λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας από την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΦΚΑ, την ηλεκτρονική άντληση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ, ΤΑΠ, φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, την ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων στο Κτηματολόγιο κ.ο.κ., απαιτείται εκ μέρους του να διαθέτει και να συντηρεί την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή (Η/Υ, σαρωτές, ρούτερ, δίκτυο, ψηφιακή υπογραφή, εκτυπωτές) καθώς και το επιπλέον της γραμματέως απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό για το χειρισμό και ολοκλήρωση των ενεργειών. Όλα τα παραπάνω χωρίς να συνιστούν παροχή συμβουλών ή οδηγιών που δίνει στα πλαίσια των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων του, ο συμβολαιογράφος καλύπτει αποκλειστικά με δικά του μέσα όπως με δικές του δαπάνες καλύπτει και το χρόνο που δαπανάται για την ολοκλήρωση της παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών.

Με άλλα λόγια ο συμβολαιογράφος οφείλει για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης κατ’ εντολή του νόμου να προβεί σε παροχή υπηρεσιών που δεν αποτελούν παροχή συμβουλών ή οδηγιών που δίνει στα πλαίσια των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων του, για τις οποίες δεν καθορίζεται στις ανωτέρω οικείες διατάξεις συγκεκριμένη αμοιβή, και οι οποίες προκειμένου να διεκπεραιωθούν από τον συμβολαιογράφο προσηκόντως και επιτυχώς συνεπάγονται κόστος και χρόνο για αυτόν που μόνον μέσω της καταβολής αμοιβής κατόπιν συμφωνίας με τον εντολέα είτε βάσει συγκεκριμένου ποσού είτε ανά ώρα απασχόλησης δύναται να καλυφθεί, καθώς δεν προβλέπεται από το νόμο για αυτές νόμιμη αμοιβή πάγια ή αναλογική.

Συνεπώς, ο Συμβολαιογράφος για τις ανωτέρω κατ’ εντολή του νόμου και προς εξυπηρέτηση του συναλλασσόμενου διαχειριστικές εργασίες, για τις οποίες δεν προβλέπεται από το νόμο νόμιμη αμοιβή πάγια ή αναλογική, μπορεί να αξιώσει τη καταβολή αμοιβής κατόπιν συμφωνίας με τον εντολέα είτε βάσει συγκεκριμένου ποσού είτε ανά ώρα απασχόλησης.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
}Γεώργιος Ρούσκας

Νέες διατάξεις για τη χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ

ΘΕΜΑ: «Νέες διατάξεις για τη χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ».

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Όπως ήδη έχετε πληροφορηθεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 4915/2022 (ΦΕΚΑ’63/24-3-2022), θεσπίζεται νέος – εναλλακτικός τρόπος έκδοσης της βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ.

Δυστυχώς, ο νέος – εναλλακτικός τρόπος έκδοσης της βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ δημιουργεί νομικά ζητήματα και είναι στη πράξη ανεφάρμοστος διότι:

1- Ειδικά για την επιτάχυνση της διαδικασίας νομοθετήθηκε από την Ελληνική Πολιτεία – παρά την ύπαρξη αιτιολογημένης πρότασης νόμου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία και επισυνάπτεται – η ηλεκτρονική καταβολή εγγυοδοσίας από τον συμβολαιογράφο για λογαριασμό είτε του μεταβιβάζοντος είτε του αποκτώντος, στο Ταμείο του Δήμου – που αργοπορεί πέραν των πέντε ημερών για την έκδοση του Πιστοποιητικού περί μη οφειλής ΤΑΠ, χωρίς να υπάρχει ουδεμία πρόβλεψη στο νόμο για τη διαδικασία της καταβολής της εγγυοδοσίας, τη σύνδεση της εγγυοδοσίας με το υπό μεταβίβαση ακίνητο ή της διαδικασίας επιστροφής των χρημάτων της εγγύησης όπου απαιτηθεί. Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι η διακίνηση χρηματικών ποσών που αφορούν στην εγγύηση του 3 ‰από το λογαριασμό των συμβολαιογράφων και προς αυτόν, στην περίπτωση της επιστροφής της εγγύησης, δημιουργεί έντονα νομικά και φορολογικά ζητήματα από τυχόν ελέγχους είτε της ΑΑΔΕ είτε της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

2- Η αξία του 3 ‰ υπολογίζεται είτε στην αξία πώλησης είτε στην αντικειμενική αξία, χωρίς να διευκρινίζεται εάν προκρίνεται η υψηλότερη, δημιουργώντας και στο σημείο αυτό ασάφεια και σχετική ευθύνη του συμβολαιογράφου.

3 Κατά παράβαση του νόμου κατά τον οποίο ο υπόχρεος στην καταβολή του ΤΑΠ και υποσχόμενος το ακίνητο ελεύθερο χρέους είναι ο μεταβιβάζων, με την παράγραφο γ’ του ίδιου άρθρου, ορίζεται η δυνατότητα κατάθεσης της εγγύησης από τον αποκτώντα. 

4 Η δυνατότητα κατάθεσης της εγγύησης εκ μέρους του αποκτώντος γεννά έντονα νομικά ζητήματα καθώς η άσκηση εκ μέρους του αποκτώντος της συγκεκριμένης εναλλακτικής δύναται να ερμηνευτεί είτε ως αναδοχή χρέους είτε ως εγγύηση υπέρ τρίτου είτε ακόμα και ως προσαύξηση, κατά το ποσό της εγγύησης, του τιμήματος της μεταβίβασης εξ επαχθούς αιτίας ή της όλης αξίας της μεταβίβασης εκ χαριστικής αιτίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από άποψη υποχρεώσεων καταβολής τελών και δικαιωμάτων.

Συνεπώς, με τις ανωτέρω νέες διατάξεις ο συμβολαιογράφος καθίσταται υπόλογος για την έκδοση μίας απαραίτητης, επί ποινή ακυρότητας, για την ολοκλήρωση της συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης και υπεύθυνος φορολογικά και νομικά.

Επιπροσθέτως, ο Δήμος Αθηναίων, ήδη, αρχές της εβδομάδας με σχετική απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, αποφάσισε την κατάργηση της έκδοσης της Βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ και την αντικατάστασή της μέσω των e-services στην ιστοσελίδα του Δήμου από μία απλή αίτηση περί μεταβίβασης ακινήτου του ν.4915/2022, η οποία θα συμπληρώνεται από τον συμβολαιογράφο, με συγκεκριμένα πεδία (μισής σελίδας περίπου) και με βάση τα στοιχεία που θα προκύπτουν από τα έγγραφα που θα προσκομίζει ο μεταβιβάζων στο συμβολαιογράφο. Η εν λόγω αίτηση, συμπληρωμένη, θα επέχει θέση Βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ για τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα του ΔήμουΑθηναίων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, καλούμε όλα τα μέλη, για την δική τους προστασία, να τηρήσουν ενιαία πρακτική και να συνεχίσουν να αναζητούν τη βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ από τον αρμόδιο Δήμο με την οικεία σε όλους μας διαδικασία που μέχρι σήμερα υπήρχε και συνεχίζει να υφίσταται, χωρίς την ενεργή εμπλοκή του συμβολαιογράφου με την καταβολή εγγυοδοσίας από αυτόν στη διαδικασία έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 14 – Υποχρέωση αποστολής αντιγράφων στις ΔΟΥ

ΘΕΜΑ: «Υποχρέωση αποστολής αντιγράφων στις ΔΟΥ».

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Κατά την επίσκεψη αντιπροσωπίας του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου στην ΑΑΔΕ, μας επισημάνθηκε ότι τα αντίγραφα των συμβολαιογραφικών πράξεων που αναρτώνται στην εφαρμογή my Property ΔΕΝ απαιτείται παράλληλα να αποστέλλονται χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 1587/1950, καθώς πληρούται ο σκοπός του νόμου περί αποστολής των αντιγράφων των συμβολαίων με την ανάρτηση αυτών στην εφαρμογή myProperty σύμφωνα με τις αποφάσεις του κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ με αριθμ. Α.1031/19-02-2021 και Α.1249 / 09-12-2021.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 12 – myAADE Άμεση πίστωση πληρωμών και μέσω IRIS

ΘΕΜΑ: «myAADE: Άμεση πίστωση πληρωμών και μέσω IRIS».

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το από 03.02.2022 Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ (https://aade.gr/anakoinoseis/deltio-typoy-02022022 ), από χθες βρίσκεται στη διάθεση των φορολογουμένων ο νέος τρόπος πληρωμής οφειλών και ρυθμίσεων, στο myAADE (myaade.gov.gr).

Πλέον, μπορούν οι φορολογούμενοι να πληρώνουν τις οφειλές τους μέσω της online υπηρεσίας πληρωμών, IRIS, που υποστηρίζεται από την ΔΙΑΣ (Διατραπεζικά Συστήματα) και στην οποία συμμετέχουν οι Alpha Bank, Εθνική, Eurobank και Πειραιώς.

Σύμφωνα με το ανωτέρω Δελτίο Τύπου, τα οφέλη με το νέο τρόπο πληρωμής συνοψίζονται ως ακολούθως:

 • Η πληρωμή οφειλών στο myAADE μέσω IRIS προσφέρει άμεση πίστωση των οφειλών, χωρίς την καθυστέρηση 1-4 ημερών, που ισχύει όταν η πληρωμή γίνεται απευθείας στο web banking της Τράπεζας και στη συνέχεια ενημερώνεται η ΑΑΔΕ.
 • Έτσι, όσοι χρειάζονται άμεση αποπληρωμή των οφειλών για λόγους, όπως η έκδοση φορολογικής ενημερότητας ή αποπληρωμής ρυθμίσεων, με τις πληρωμές μέσω IRIS ή κάρτας πληρωμών στο myAADE θα έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν αμέσως τα σχετικά αποδεικτικά.
 • Επιπλέον, στην πληρωμή φορολογικών οφειλών μέσω IRIS ισχύει ο περιορισμός του ανώτατου ορίου ποσού, που έχει δηλώσει ο χρήστης για μεταφορές πιστώσεων στον λογαριασμό ηλεκτρονικής τραπεζικής του.

1) Η προϋπόθεση για τη χρήση του νέου τρόπου πληρωμής:

 • Προϋπόθεση είναι οι χρήστες να διατηρούν λογαριασμό web banking σε μια από τις παραπάνω τράπεζες Alpha Bank, Εθνική, Eurobank και Πειραιώς.
 • Στη συνέχεια, μπορούν, μέσα από την πύλη του myAADE, να μεταφερθούν αυτόματα στο περιβάλλον της τράπεζάς τους, όπου ολοκληρώνουν την πληρωμή, χρησιμοποιώντας του κωδικούς web banking.

2) Η διαδικασία πληρωμής:

 • Συγκεκριμένα, όταν ο χρήστης, μέσα από την Ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), επιλέγει, «Οφειλές, πληρωμές και επιστροφές», και στη συνέχεια:

α)«Οφειλές εκτός ρύθμισης και πληρωμή» ή

β) «Ρυθμίσεις και πληρωμή»,

οι 2 τρόποι πληρωμής, κάρτα πληρωμών και IRIS, εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης.

 • Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω IRIS, μετά τον «έλεγχο και πληρωμή», εμφανίζονται οι τέσσερις διαθέσιμες τράπεζες :
 • Alpha Bank,
 • Εθνική,
 • Eurobank και
 • Πειραιώς.
 • Μετά την επιλογή της τράπεζας, πραγματοποιείται η μεταφορά του χρήστη στο γνώριμο περιβάλλον ηλεκτρονικής τραπεζικής, που χρησιμοποιεί, όπου ολοκληρώνεται η  πληρωμή με ηλεκτρονική μεταφορά πίστωσης απευθείας από τον τραπεζικό του λογαριασμό.
 • Στο τέλος, το σύστημα επιστρέφει αυτόματα τον χρήστη στο περιβάλλον myAADE και εμφανίζεται στην οθόνη η επιτυχής ολοκλήρωση της  συναλλαγής στην τράπεζα, μαζί με τα απαραίτητα στοιχεία της:

Αριθμός συναλλαγής, ημερομηνία, ώρα και ποσό.

Συνημμένα σας αποστέλλεται το Δελτίο Τύπου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 10η- Ηλεκτρονική Δήλωση Δ2 μετά την ανάρτηση

ΘΕΜΑ: «ΜΟΝΟΝ στα υπό κτηματογράφηση ακίνητα του Δήμου Αθηναίων η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης Δ2 του Ν.2308/1995 μετά την έναρξη της Ανάρτησης για δικαιώματα που γεννώνται από επιγενόμενες πράξεις».

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το συνημμένο στο παρόν υπ’ αριθ. Πρωτ. Οικ.ΝΔ 0203/2202887/19.01.2021 έγγραφο του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, διευκρινίζεται ότι η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης Δ2 του Ν.2308/1995 μετά την έναρξη της Ανάρτησης για δικαιώματα που γεννώνται από επιγενόμενες πράξεις, ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τα ακίνητα που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων.

Στο ίδιο ως άνω έγγραφο του Φορέα υπενθυμίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων των υπόλοιπων υπό κτηματογράφηση περιοχών της Χώρας για δικαιώματα που γεννώνται από επιγενόμενες πράξεις μετά την ανάρτηση είτε μέσω των οικείων Γραφείων Κτηματογράφησης είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) προς το οικείο Γραφείο Κτηματογράφησης, το email του οποίου είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Φορέα στην «Αναζήτηση Περιοχών».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 9η- Πράξη Τροποποίησης Αναρτημένου Κυρωμένου Δασικού Χάρτη τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων Π.Ε Δράμας

ΘΕΜΑ: «Πράξη Τροποποίησης Αναρτημένου/ Κυρωμένου Δασικού Χάρτη τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων Π.Ε Δράμας (66 συνολικά) λόγω ενσωμάτωσης διορθώσεων πρόδηλων σφαλμάτων»

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την με ΑΠ 12849/17.01.2022 Πράξη Τροποποίησης Αναρτημένου / Κυρωμένου Δασικού Χάρτη Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Π.Ε. Δράμας (66 συνολικά) της Διεύθυνσης Δασών Δράμας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΑ: ΩΥΡ1ΟΡ1Υ-ΜΒΗ) λόγω ενσωμάτωσης διορθώσεων πρόδηλων σφαλμάτων όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. Α της υπ’ αριθ. 153394/919/12.04.2017 απόφασης (Β΄1366) του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον καθορισμό, προσδιορισμό, τρόπο και διαδικασία διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 8η Τρόπος υποβολής δήλωσης Δ2 Ν. 2308-1995

ΘΕΜΑ: «Τρόπος υποβολής Δήλωσης (Δ.2) του Ν. 2308/1995 και μεταγραφής για δικαιώματα που γεννώνται από επιγενόμενες πράξεις μετά την Ανάρτηση των Προσωρινών Κτηματολογικών Στοιχείων (άρθ. 5 παρ. 3 του Ν.2308/1995) στους Προκαποδιστριακούς Δήμους Σίνδου, Χαλάστρας και Αγίου Αθανασίου και στις Κοινότητες Καλοχωρίου, Κυμίνων, Νέων Μαλγάρων, Αγχιάλου, Γέφυρας, Λητής, Νεοχωρούδας, Πενταλόφου, Καβαλλαρίου και Λαγυνών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το υπ’ αριθ. Οικ. ΝΔ 0189/2202554/17.01.2022 έγγραφο του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, σύμφωνα με το οποίο τα γραφεία Κτηματογράφησης Λητής και Σίνδου, η λειτουργία των οποίων διεκόπη προσωρινά από τις 13.01.2022 έως και τις 14.01.2022, επαναλειτουργούν από τις 17.01.2022, σύμφωνα με το υπ. Αριθμ. πρωτ. 983/2031284 από τις 11.09.2020 έγγραφό του Φορέα, και εξυπηρετούν τις παραπάνω περιοχές.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 7/2022 – Άρθρο 966 ΚΠολΔ – Δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού

ΘΕΜΑ: «966 ΚΠολΔ: Η δήλωση συνέχισης»

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του  άρθρου 966 ΚΠολΔ όπως ισχύει, από την 01-01-2022,

«Άρθρο 966

 1. Αν δεν παρουσιαστούν πλειοδότες ή δεν υποβληθούν προσφορές, το πράγμα που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης προσφοράς σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αν το ζητήσει. Ο επισπεύδων δανειστής υποβάλλει ηλεκτρονικά σχετική αίτηση, αφού παρέλθει η προθεσμία της παρ. 6 του άρθρου 959 και πριν από την έναρξη του πλειστηριασμού, στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, ο οποίος στη συνέχεια την αναρτά στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών.
 2. Αν δεν υποβληθεί η αίτηση της παρ. 1, ο πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς και σε ημερομηνία που ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, μέσα σε σαράντα (40) ημέρες, αναρτωμένης της σχετικής δημοσιεύσεως στις αντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ (e-auction).»

          Αν δεν παρουσιαστούν πλειοδότες, ή δεν υποβληθούν προσφορές ή δεν υποβληθεί η αίτηση του επισπεύδοντος περί κατακυρώσεως σε εκείνον του πράγματος στην τιμή της πρώτης προσφοράς, όπως στην παρ. 1 του άρθρου 966 ΚΠολΔ ορίζεται, ο πλειστηριασμός αποβαίνει άγονος και ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος-συμβολαιογράφος συντάσσει σχετική πράξη ματαίωσης.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του νέου άρθρου, αν δεν υποβληθεί η αίτηση του επισπεύδοντος για την κατακύρωση σε αυτόν του πλειστηριαζόμενου πράγματος στην τιμή της πρώτης προσφοράς, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του νέου  άρθρου, ΤΟΤΕ, θα γίνει επανάληψη του πλειστηριασμού με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς σε νέα ημερομηνία που ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού μέσα σε σαράντα ημέρες.

H κίνηση της διαδικασίας επαναλήψεως του πλειστηριασμού γίνεται, κατά τη γνώμη μας, με πρωτοβουλία του επισπεύδοντος δανειστή, ο οποίος υποβάλλει στο συμβολαιογράφο σχετική δήλωση περί επαναλήψεως του πλειστηριασμού, συντασσομένης σχετικής πράξεως από το συμβολαιογράφο. Τούτο δεν αναφέρεται ρητώς στις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 966 ΚΠολΔ, προκύπτει όμως σαφώς από τη διάταξη του άρθρου 927 ΚΠολΔ, κατά την οποία η αναγκαστική εκτέλεση γίνεται με επιμέλεια εκείνου που έχει δικαίωμα να την ενεργήσει, ο οποίος δίδει και τη σχετική εντολή στα όργανα εκτελέσεως, καθιερώνεται δηλαδή με τη διάταξη αυτή θεμελιώδης κανόνας του δικονομικού συστήματος, σύμφωνα με τον οποίο η κίνηση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης πραγματοποιείται μόνο με την αίτηση του επισπεύδοντος δανειστή και εξελίσσεται από στάδιο σε στάδιο μόνο μετά από ενέργειες του επισπεύδοντος.

Ο συμβολαιογράφος είναι το όργανο του κράτους προς το οποίο απευθύνεται ο επισπεύδων δανειστής προς παροχή εννόμου προστασίας με τη μορφή της αναγκαστικής εκτελέσεως και επιλαμβάνεται αυτής και μόνο κατόπιν ενέργειας του επισπεύδοντος και εν προκειμένω μόνο μετά την υποβολή δήλωσης του επισπεύδοντος δανειστή περί επαναλήψεως του πλειστηριασμού.

Μετά την υποβολή της αιτήσεως αυτής ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος–συμβολαιογράφος ορίζει την ημέρα του πλειστηριασμού, αναρτά τη σχετική δημοσίευση στα ηλεκτρονικά συστήματα e-ΕΦΚΑ και ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ και διενεργεί τον πλειστηριασμό.

Τα αυτά ισχύουν και για τις περιπτώσεις επαναλήψεως του πλειστηριασμού, που προβλέπονται από τις επόμενες παραγράφους υπό την αρίθμηση 2Α και 2Β του αυτού άρθρου 966ΚΠολΔ, οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

«2Α. Αν και ο πλειστηριασμός της παρ. 2 αποβεί άγονος, διεξάγεται νέος με τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς το ογδόντα τοις εκατό (80%) της αρχικώς ορισθείσας τιμής και σε ημερομηνία που ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, αναρτωμένης της σχετικής δημοσιεύσεως στις αντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ (e-auction).

2Β. Σε περίπτωση που και ο πλειστηριασμός της παρ. 2Α αποβεί άγονος, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού τον επαναλαμβάνει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, με τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) της αρχικώς ορισθείσας, με ανάρτηση στις αντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ (e-auction).»

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας