Εγκύκλιος Συντονιστικής 10-2020 – Αναστολή Πράξεων Εκτέλεσης

ΘΕΜΑ: «Αναστολή διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας πλειστηριασμών»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176/15.03.2020 απόφασης των Υπουργών Άμυνας – Υγείας – Δικαιοσύνης με τίτλο «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020» (Β΄ 864), και σε σχέση με το άρθρο τρίτο περίπτωση 1, σύμφωνα με το οποίο αναστέλλονται:

α) Οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,

β) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων,

γ) οι κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών,

διευκρινίζονται τα εξής:

Σε συνδυασμό με τα άρθρα 940Α ΚΠολΔ και 147 παρ. 2 ΚΠολΔ και λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικότερα ερωτήματα που έχουν τεθεί στο Σύλλογό μας, όχι μόνον μελών μας αλλά και από την Ένωση Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος, αφορώντα πράξεις εκτέλεσης που αναστέλλονται, θέτουμε υπόψη σας ότι, πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης αποτελούν μεταξύ άλλων και οι κάτωθι: πράξεις κατάθεσης κατασχετηρίων εγγράφων, πράξεις κατάθεσης εγγράφων αναγγελίας, πράξεις διαπίστωσης, διατυπώσεων προδικασίας, εκθέσεις πλειστηριασμού, δηλώσεις συνέχισης πλειστηριασμών, πίνακες κατάταξης δανειστών, προσκλήσεις δανειστών, περιλήψεις κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου, εξοφλήσεις πινάκων, καταθέσεις εγγυητικών επιστολών, μεταγραφή περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 9-2020 – Νέος Ασφαλιστικός Νόμος (Ν. 4670/2020)

Θέμα: «Νέες ρυθμίσεις ασφαλιστικών εισφορών»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Όπως ήδη γνωρίζετε, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Α΄ 43) ο Ν. 4670/2020 με τίτλο «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του ασφαλιστικού, οι ασφαλιστικές εισφορές προς ΕΦΚΑ δεν θα υπολογίζονται πλέον βάσει των εισοδημάτων μας αλλά θα είναι σταθερές ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία που θα επιλέξουμε.

Για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι του Ε.Φ.Κ.Α. κατατάσσονται από την 1.1.2020 σε έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες, ως προς τις οποίες το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης αντιστοιχεί ως εμφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες     Κλάδος Κύριας Σύνταξης (€)     Κλάδος Υγειονομικής Περίθαλψης (€)     Συνολικό ποσό (€)
155 55 210
186 66 252
236 66 302
297 66 363
369 66 435
500 66 566

Στο ανωτέρω συνολικό ποσό εισφορών κάθε ασφαλιστικής κατηγορίας προστίθεται ποσό €120,00 ετησίως υπέρ του ΟΑΕΔ.

Οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι για πέντε (5) έτη από την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος κατατάσσονται στην ειδική κατηγορία κατόπιν αιτήσεώς τους.

Πίνακας εισφορών Ειδικής κατηγορίας:

  Κλάδος Κύριας Σύνταξης (€) Κλάδος  Υγειονομικής Περίθαλψης (€) Συνολικό ποσό (€)
Ειδική 93 33 126

Η χρήση του ευεργετήματος αυτού είναι δυνατή μόνο μία φορά. Σε περίπτωση διακοπής της ασκήσεως του επαγγέλματος του ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολούμενου, δεν είναι δυνατή η συνέχιση ή επανέναρξη του ως άνω ευεργετήματος. Η δυνατότητα καταβολής μειωμένης εισφοράς έως και μιας πενταετίας των νέων επαγγελματιών δεν αποτελεί ασφαλιστική οφειλή και δεν αναζητείται. Δεν αναζητείται επίσης ως ασφαλιστική οφειλή και η χρήση του ευεργετήματος των άρθρων 39 και 39Α Ν.4387/2016 για τους ασφαλισμένους της ανωτέρω κατηγορίας.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη ασφάλισης και μέχρι τις 31.12.2019 δεν υπάγονταν σε καθεστώς καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών, είναι δυνατή η εφαρμογή των ανωτέρω από την 1.1.2020 και για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται της συμπλήρωσης πέντε (5) ετών.

Οι ανωτέρω ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά για τον κλάδο υγείας στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία που κατατάσσονται για τον κλάδο κύριας σύνταξης.

Το χρονικό περιθώριο για να επιλέξουμε τη σχετική ασφαλιστική κατηγορία είναι μέχρι τις 13.03.2020 και η πληρωμή της ασφαλιστικής εισφοράς σύμφωνα με την επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία μέχρι 20.03.2020.

Η επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας γίνεται μέσω της του ιστότοπου https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml με την χρήση των κωδικών του TAXIS και του ΑΜΚΑ. Πρόσβαση στον ιστότοπο αυτό έχουμε και από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ https://www.efka.gov.gr/epilego/.

Η κατάταξη σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική και η επιλογή θα ισχύει δεσμευτικά για όλο το έτος 2020.

Ο ασφαλισμένος μπορεί, με αίτησή του, να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξει κατώτερη, όμως, η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης.

Όσοι από εμάς δεν επιλέξουμε ασφαλιστική κατηγορία, κατατασσόμαστε υποχρεωτικά στη πρώτη.

Σύμφωνα με τη γνώμη του ασφαλιστικού μας Συμβούλου κου Ανδρέα Κουτσόλαμπρου, όπως αυτή εκφράστηκε στην σχετική ενημερωτική ημερίδα του Συλλόγου μας που έλαβε χώρα την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 με θέματα το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο και τις ασφαλιστικές εισφορές συμβολαιογράφων, προτείνεται για το τρέχον έτος 2020 η επιλογή της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας και στην συνέχεια και κατόπιν επανεξέτασης των καταβληθέντων εισφορών από τα έτη 2002 και εντεύθεν, να κρίνει ο καθένας μας για τον εαυτό του, αν θεωρεί ότι τον συμφέρει η μετάταξή του σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία.

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                                                       Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                                  Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 8/2020-Μη επιβολή κυρώσεων-αυθαίρετα


ΘΕΜΑ
Μη επιβολή κυρώσεων για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης πριν από τις 28.7.2011, που εξαιρούνται από την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή εξαιρέθηκαν από την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3843/2010 (Α’ 62), 4014/2011 (Α’ 209) και 4178/2013 (Α’ 174) σύμφωνα με το άρ.105 παρ. 4 Ν.4495/2017.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. Πρωτ. 371/28.02.2020 εγγράφου έξι μελών του Δ.Σ. του ΣΣΕΠΑΔ, αναφορικά με τις απόψεις τους για την υπ’ αριθ. 7/26.02.2020 Εγκύκλιο της Συντονιστικής Επιτροπής, επισημαίνουμε τα εξής: 

Είναι σαφές ότι η κατά παράβαση των διατάξεων των ν. 4014/2011, 4178/2013 και 4495/2017 μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο είναι άκυρη και συνεπώς η επανάληψή του είναι επιβεβλημένη. Ως προς την διόρθωση των προγενεστέρων τίτλων κτήσης, είναι προφανές, ότι ηανωτέρω Εγκύκλιος αναφέρεται στην διόρθωση των τίτλων που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις.Ενδεικτικά αναφέρεται το παράδειγμα: θάνατος προ της 08.08.2013, με έτος αποδοχής το 2015 και έτος τακτοποίησης το 2019. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η διόρθωση της πράξης αποδοχής κληρονομίας. 

Σημειώνουμε ότι όλες οι Εγκύκλιοι της Συντονιστικής Επιτροπής όπως και του ΣΣΕΑΠΑΔ που αναφέρονται επί νομικών θεμάτων της εν γένει συμβολαιογραφικής λειτουργίας και πρακτικής συντάσσονται από τη Νομική Υπηρεσία του ΣΣΕΠΑΔ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 7/2020-Ν.4495 2017-Μη επιβολή κυρώσεων-αυθαίρετα

ΘΕΜΑ: Μη επιβολή κυρώσεων για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης πριν από τις 28.7.2011, που εξαιρούνται από την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή εξαιρέθηκαν από την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3843/2010 (Α’ 62), 4014/2011 (Α’ 209) και 4178/2013 (Α’ 174) σύμφωνα με το άρ.105 παρ. 4 Ν.4495/2017.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Επ’ αφορμής σχετικών ερωτημάτων μελών μας, σας ενημερώνουμε ότι όπως προκύπτει από την παρ. 4 του άρ.105 Ν.4495/2017 όπως ισχύει για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης πριν από τις 28.07.2011, που εξαιρούνται από την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου ή εξαιρέθηκαν από την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3843/2010 (Α’ 62), 4014/2011 (Α’ 209) και 4178/2013 (Α’ 174) λόγω της υπαγωγής τους στις ρυθμίσεις αυτών, δεν απαιτείται η σύνταξη πράξεων διόρθωσης προγενέστερων τίτλων κτήσης ούτε οποιαδήποτε πρόσθετη φορολογική υποχρέωση, με απώτερη ημερομηνία της απαλλαγής από τις υποχρεώσεις αυτές την 08.08.2013. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης πριν από τις 28.07.2011 που υπήχθησαν στις διατάξεις των νόμων 3843/2010, 4014/2011 και 4178/2013 και 4495/2017 ανακύπτει πρόσθετη φορολογική υποχρέωση από τη διαφορά των τετραγωνικών ή την αλλαγή χρήσης μόνον όταν η ημερομηνία γέννησης της φορολογικής υποχρέωσης είναι μετά την 08.08.2013.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Επείγουσα Εγκύκλιος Συντονιστικής 6/2020-Δικαιολογητικά-Δασικοί χάρτες

ΘΕΜΑ: Διατυπώσεις στη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων μετά τη κύρωση του δασικού χάρτη.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων μελών μας που προκλήθηκαν από την απαίτηση ορισμένων Κτηματολογικών Γραφείων, στις περιοχές αρμοδιότητάς τους που έχουν κυρωθεί δασικοί χάρτες, να προσκομίζονται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώρηση των πράξεων βεβαιώσεις των οικείων Δήμων ότι το εντός σχεδίου ακίνητο, στο οποίο αφορά η πράξη, δεν βρίσκεται εντός άλσους ή πάρκου, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Οι μόνες διατυπώσεις που πρέπει να τηρηθούν για πράξεις που συντάσσουν οι συμβολαιογράφοι καθώς και για την μεταγραφή / καταχώρηση αυτών στα οικεία Βιβλία, που αφορούν σε εκτάσεις που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο δασικό χάρτη και είτε είναι δασικές είτε όχι, είναι αυτές που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 20 Ν.3889/2010 ως ισχύει και οι οποίες έχουν ως εξής:

«4. Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη κάθε μεταβίβαση, σύσταση, αλλοίωση και γενικά κάθε μεταβολή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, στις δασικές εν γένει εκτάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13, που περιλαμβάνονται σε αυτόν, είναι άκυρη και ανίσχυρη, αν δεν συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Διεύθυνσης Δασών, με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης.

Το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν εκδίδεται για περιοχές του δασικού χάρτη που δεν περιλαμβάνονται στις δασικές εν γένει εκτάσεις.

[….]

  1. Στις πράξεις που συντάσσουν οι συμβολαιογράφοι, που αφορούν στις δασικές εν γένει εκτάσεις που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο δασικό χάρτη, υποχρεούνται να επισυνάπτουν τα πιστοποιητικά τής προηγουμένης παραγράφου και να μνημονεύουν το περιεχόμενό τους.

Για περιοχές που στο δασικό χάρτη δεν αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13, το πιστοποιητικό της προηγούμενης παραγράφου αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (A΄ 75) επί του τοπογραφικού διαγράμματος, που συνοδεύει τη σχετική πράξη του συμβολαιογράφου, με την οποία δηλώνεται υπευθύνως από τον συντάκτη του ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν εμπίπτει στις δασικές εν γένει εκτάσεις. Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση πρέπει να μνημονεύεται στις πράξεις που συντάσσονται από τους συμβολαιογράφους.

Δεν επιτρέπεται η εγγραφή ή η μετεγγραφή των πράξεων αυτών στα οικεία υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, αν δεν έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις των ανωτέρω παραγράφων».

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι για περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στο δασικό χάρτη δεν τηρούνται οι διατυπώσεις του άρθρου 20 Ν.3889/2010 και δεν ζητούνται τα αναφερόμενα σε αυτό πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.

Οι εντός σχεδίου περιοχές δεν περιλαμβάνονται στο δασικό χάρτη σύμφωνα με το άρθρο 13 σε συνδυασμό με το άρθρο 23 παρ. 2 α) Ν. 3889/2010 όπως και τα εντός των πόλεων και των οικιστικών περιοχών πάρκα και άλση, τα οποία, μάλιστα, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 Ν.3889/2010 ρητώς δεν απεικονίζονται στον δασικό χάρτη. Για τις συγκεκριμένες δε περιοχές δεν καταρτίζεται καν δασικός χάρτης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η απαίτηση προσκόμισης βεβαίωσης ότι το ακίνητο, στο οποίο αφορά η πράξη δεν βρίσκεται εντός άλσους ή πάρκου δεν έχει έρεισμα στη κείμενη νομοθεσία.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 5/2020-Προϋποθέσεις άδειας παραμονής επενδυτή

ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινίσεων από τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής για επιμέρους θέματα εφαρμογής του άρ.20 παρ. Β του Ν.4251/2014 ως ισχύει.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα προς ενημέρωσή σας το με ΑΠ οικ.7311/06.02.2020 έγγραφο του Τμήματος Νομικού Συντονισμού και Ελέγχου της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις για επιμέρους θέματα εφαρμογής του άρ.20 παρ. Β του Ν.4251/2014 ως ισχύει.

Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στο παραπάνω έγγραφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 4 2020-Αναστολή ΦΠΑ στα ακίνητα

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική Εγκύκλιος για την αναστολή εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα – Επιβολή χαρτοσήμου σε εργολαβικά προσύμφωνα αντιπαροχής που συντάσσονται μετά την οικειοθελή ένταξη στο καθεστώς αναστολής

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σε συνέχεια της από 31 Ιανουαρίου 2020 υπ’ αριθμ. 2 Εγκύκλιο της Συντονιστικής και μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών, σας ενημερώνουμε ότι ο υπολογισμός του τέλους χαρτοσήμου στην περίπτωση που συντάσσεται εργολαβικό προσύμφωνο αντιπαροχής μετά την οικειοθελή ένταξη του υποκείμενου κατασκευαστή στο καθεστώς αναστολής, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 15 του ΚΝΤΧ, και το τέλος χαρτοσήμου υπολογίζεται επί της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου σύμφωνα με το άρθρο 23 Ν. 3296/2004, εκτός εάν στο προσύμφωνο αναγράφεται αξία μεγαλύτερη από την αντικειμενική.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του ανωτέρω Νόμου που ρυθμίζει θέματα για τα τέλη χαρτοσήμου, το τέλος χαρτοσήμου που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 15ε του Π.Δ. της 28.7.1931 (ΦΕΚ 239 Α΄) για τις εργολαβικές συμβάσεις για ανέγερση οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής ποσοστών οικοπέδου, υπολογίζεται στην αντικειμενική αξία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 48 Α΄) όπως ισχύει, των ποσοστών οικοπέδου που συμφωνείται να περιέλθουν στον εργολάβο, εφόσον στις εργολαβικές συμβάσεις δεν αναγράφεται αξία μεγαλύτερη από την αντικειμενική αξία.

Σημειώνεται. ότι η αναστολή από το καθεστώς ΦΠΑ καταλαμβάνει όλα τα αδιάθετα ακίνητα του υποκειμένου κατασκευαστή, από όλες τις άδειες οικοδομής που έχουν εκδοθεί και αφορούν είτε ιδιόκτητα ακίνητά του είτε ακίνητα τα οποία ανεγείρει με το σύστημα της αντιπαροχής, μέχρι την αίτηση αναστολής.

Το αναλογούν τέλος χαρτοσήμου για το συμβολαιογραφικό προσύμφωνο που έχει ήδη υπογραφεί και έπεται η έκδοση της άδειας οικοδομής, θα καταβληθεί από τον υποκείμενο κατασκευαστή με την έκδοση του τελικού παραστατικού ολοκλήρωσης των εργασιών και ουδεμία ευθύνη φέρει ο συμβολαιογράφος για την καταβολή του.

Στην ειδική δε περίπτωση, που ο υποκείμενος κατασκευαστής επιθυμεί να συντάξει εργολαβικό προσύμφωνο αντιπαροχής ακινήτου, για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί οικοδομική άδεια, και δεν έχει οικειοθελώς ενταχθεί στο καθεστώς αναστολής του ΦΠΑ, συστήνεται να ζητείται και να προσαρτάται υπεύθυνη δήλωση του υποκειμένου κατασκευαστή που να βεβαιώνει ότι δεν έχει ενταχθεί οικειοθελώς στο καθεστώς αναστολής του ΦΠΑ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συντονιστικής 3/2020-Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Hνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις.

ΘΕΜΑ: Ν.4652/2020 (Α΄9) Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Hνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το Ν.4652/2020 (Α΄9) που αφορά στις ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις προς ενημέρωσή σας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συντονιστικής 2/2020-Αναστολή ΦΠΑ στα ακίνητα

ΘΕΜΑ: Αναστολή εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα – Επιβολή χαρτοσήμου σε εργολαβικά προσύμφωνα αντιπαροχής που συντάσσονται μετά την οικειοθελή ένταξη στο καθεστώς αναστολής.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα προς ενημέρωσή σας:

α) την υπ’ αριθ. Α.1012/23.01.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Α΄87) με τίτλο «Διαδικασία χορήγησης αναστολής ΦΠΑ στα ακίνητα, σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ»,

β) την υπ’ αριθ. Α.1013/23.01.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Α΄87) με τίτλο «Καθορισμός διαδικασίας διακανονισμού έκπτωσης ΦΠΑ για ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ» και

γ) το υπ’ αριθ. Ε.2006/24.01.2020 έγγραφο του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 4646/12-12-19 περί αναστολής του ΦΠΑ στα ακίνητα».

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο του κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ, «εξαιρετικά, σε περίπτωση που συντάσσεται εργολαβικό προσύμφωνο αντιπαροχής μετά την οικειοθελή ένταξη του υποκείμενου κατασκευαστή στο καθεστώς αναστολής, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 15.ε του ΚΝΤΧ και το τέλος χαρτοσήμου υπολογίζεται επί της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου, εκτός εάν στο προσύμφωνο αναγράφεται αξία μεγαλύτερη από την αντικειμενική».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συντονιστικής 1 2020-Στατιστικοί Πίνακες συμβολαιογραφικών πράξεων-ΕΛΣΤΑΤ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το υπ’ αριθμ. πρωτ. 316/10-1-2019 έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), με θέμα «Αποστολή και συμπλήρωση στατιστικού πίνακα συμβολαιογραφικών, έτους 2019». Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο έγγραφο αυτό, οφείλετε μέχρι 31-3-2020 να αποστείλετε συμπληρωμένο το συνημμένο πίνακα συμβολαιογραφικών πράξεων στη Διεύθυνση Στατιστικών Δικαιοσύνης, σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου c.spanoudaki@statistics.gr. Ο πίνακας επισυνάπτεται σε δύο (2) μορφές, για να επιλέξετε τη συμπλήρωση με το χέρι (.pdf) ή ηλεκτρονικά (.xls).

Επισημαίνεται, ότι από το 2018 ο πίνακας συμβολαιογραφικών πράξεων έχει επικαιροποιηθεί ως προς τα σύμφωνα  συμβίωσης και τις λύσεις τους, τις συναινετικές λύσεις γάμου και τις αναγνωρίσεις τέκνων. Κατά συνέπεια, ελέγξτε προσεκτικά πριν τη συμπλήρωση, ότι χρησιμοποιείτε το σωστό έντυπο.

Για διευκρινήσεις ή πρόσθετες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το αρμόδιο Τμήμα Στατιστικών Δικαιοσύνης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στα τηλέφωνα 213-1352768 (κα. Χρ. Σπανουδάκη) και 213-1352135 (κα. Δήμητρα Αθανασοπούλου).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας