Εγκύκλιος-Συντονιστικής-11η-04.04.2024-Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΧΔΙΚ

ΘΕΜΑ: «Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΧΔΙΚ»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το υπ’ αριθ. πρωτ. 4342/27.03.2024 έγγραφο του ΤΑΧΔΙΚ σχετικά με την απόδοση των εισφορών υπέρ του.

Υπενθυμίζεται ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 89 του ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.04.2023) και σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.4 της με αριθμό 374/6-3-2024 κοινής Υπουργικής απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄1655/11.03.2024), σχετικά με την απόδοση εισφορών υπέρ του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., οι εισφορές αποδίδονται από τους συμβολαιογράφους στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. κάθε τρίμηνο, το αργότερο μέχρι και τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από την τελευταία ημέρα λήξης του τριμήνου αναφοράς.

Συνεπώς, οι εισφορές για το τρίμηνο Ιανουάριος-Μάρτιος 2024 θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι και την 10η εργάσιμη ημέρα του μηνός Απριλίου 2024 (12 Απριλίου 2024).

Σύμφωνα δε με την παρ.2 του άρθρου 4 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, ειδικά οι εισφορές που εισπράχθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 89 του ν. 5043/2023 και που αφορούσαν σε πράξεις που συντάχθηκαν πριν ή μετά την έναρξη ισχύος του ιδίου άρθρου του αυτού νόμου και μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται ότι θα αποδοθούν από τον συμβολαιογράφο έως και έξι μήνες μετά από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (11.03.2024 – 11.09.2024).

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο του ΤΑΧΔΙΚ, οι ως άνω εισφορές θα κατατίθενται στο λογαριασμό του Ταμείου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με αριθμό ΙΒΑΝ GR 83 0100 0240 0000 0000 0268 318, με αναφορά στο όνομα του συμβολαιογράφου και στην περίοδο είσπραξης των εισφορών.

Θα ακολουθήσει διαδικτυακή ενημέρωση τη Δευτέρα 8.4.2024 και ώρα 15:00, για την οποία θα αποσταλεί  σχετική ανακοίνωση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας