ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Εγκύκλιος-Συντονιστικής-5η-10.01.2024-golden visa-τροποποιήσεις-παράταση

ΘΕΜΑ: «N.5079/2023 (Α΄215): “Golden Visa”, Τροποποιήσεις και παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επένδυσης πολιτών τρίτων χωρών»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ.2 Ν.5079/2023 (Α΄215), στο άρθρο 92 του ν. 5007/2022 (Α’ 241), περί της μεταβατικής διάταξης για τις άδειες διαμονής της παρ. Β’ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ως προς την αναφορά σε ένα ή περισσότερα ακίνητα του πρώτου εδαφίου και ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσής της επένδυσης, και το άρθρο 92 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 92

Μεταβατική διάταξη για τις άδειες διαμονής της παρ. Β’ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014

Πολίτες τρίτων χωρών δύνανται να ολοκληρώσουν την επένδυσή τους σε ένα ή περισσότερα ακίνητα στις περιοχές της περ. α’ της υποπαρ. 2 της παρ. Β’ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), έως την 30ή Απριλίου 2024, με ελάχιστη αξία επένδυσης τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ, υπό την προϋπόθεση πληρωμής προκαταβολής ύψους δέκα τοις εκατό (10%) επί του τιμήματος αγοράς ή μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών του παρόντος μέχρι την 31η Ιουλίου 2023, είτε όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της υποπαρ. 5 της παρ. Β’ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 μέχρι την 31η Ιουλίου 2023, είτε με υπογραφή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, είτε με υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού βεβαίας χρονολογίας και σχετική απόδειξη πίστωσης της τράπεζας του αγοραστή ως προς την αποστολή του ποσού της προκαταβολής σε λογαριασμό του πωλητή μέχρι την 31η Ιουλίου 2023.

Αν δεν ολοκληρωθεί η αγορά του ακίνητου ή των ακινήτων του προηγουμένου εδαφίου, ο πολίτης τρίτης χώρας δύναται να ολοκληρώσει την επένδυσή του σε έτερο ή έτερα ακίνητα, με ελάχιστη αξία επένδυσης διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και πάντως όχι πέραν της 30ής Απριλίου 2024.»

Συνημμένα στο παρόν ο Ν.5079/2023.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας