Εγκύκλιος-Συντονιστικής-4η-09.01.2024-τροποποιητικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ΦΜΑ εντός ΑΠΑΑ

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ΑΑΔΕ: υποβολή τροποποιητικών εμπροθέσμων δηλώσεων ΦΜΑ που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας εφόσον η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί μέσω της εφαρμογής myPROPERTY της ΑΑΔΕ»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. Α.1002/29.12.2023 απόφαση του κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ με τίτλο: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1110/5.8.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων -“Δήλωση Φ.Μ.Α.”» (Β’ 4334)» που δημοσιεύτηκε στις 05.01.2024 στο ΦΕΚ Β΄64 και ισχύει πέντε (5) ημέρες από την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ.

Σύμφωνα με το άρθρο Μόνο της συγκεκριμένης απόφασης, τροποποιείται η υπό στοιχεία Α. 1110/5.8.2022 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων -“Δήλωση Φ.Μ.Α.”» (Β’ 4334), ως εξής:

α) Στην παρ. 1 του άρθρου μόνου προστίθεται περ. Δ. ως εξής:

«Δ. Οι τροποποιητικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας, εφόσον η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί μέσω της εφαρμογής myPROPERTY της Α.Α.Δ.Ε., δεν έχει συνταχθεί το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο και αφορούν τις υποπερ. α), β), γ) και ε) της περ. Α[1].».

β) Η παρ. 8 του άρθρου μόνου[2] καταργείται.

2. Οι δηλώσεις της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας


[1] Α.1110/5.8.2022 (Β΄4334): «Α. Οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας και αφορούν: α) Τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου για τη μεταβίβαση ακινήτου ή τη σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητο με επαχθή αιτία, για την οποία υποβάλλεται κοινή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων από τους συμβαλλόμενους και ο φόρος υπολογίζεται δυνάμει της της περ. Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του α.ν. 1521/1950 (Α’ 245), πλην των συμβολαιογραφικών εγγράφων σύστασης ή τροποποίησης σύστασης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών, εξώνησης, διόρθωσης, επανάληψης ή ακύρωσης συμβολαίου. β) Την επίκληση από τον μεταβιβάζοντα της κτήσης του ακινήτου με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, σε συμβόλαιο μεταβίβασης της κυριότητας αυτού ή σύστασης άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος σε αυτό με οποιαδήποτε αιτία. γ) Τη διαφορά της έκτασης, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στον με επαχθή αιτία τίτλο κτήσης του ακινήτου, σε περίπτωση που αυτό μεταβιβάζεται ή συστήνεται εμπράγματο δικαίωμα σ’ αυτό με οποιαδήποτε αιτία. [δ. …] ε) Τη μεταβίβαση στον εργολάβο από τον οικοπεδούχο, λόγω εκτέλεσης εργολαβικού προσυμφώνου, ιδανικού μεριδίου οικοπέδου».

[2] «8. Δηλώσεις φόρου μεταβίβασης οι οποίες τροποποιούν αρχικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέσω της εφαρμογής «myPROPERTY» υποβάλλονται στην αρμόδια για την ηλεκτρονική δήλωση Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή».